Rymanów, dnia 10.02.2011 r.

Ldz. ROŚ.7624/14/10/11

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 10 lutego 2011 r. decyzji Ldz. ROŚ. 7624/14/10/11  umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ”Opracowanie i wdrożenie nowej linii wzorniczej przez Spółkę  RYMATEX” polegającym na uruchomieniu produkcji podkładek do lamelek na działce Nr ewid.: 3439/36 – obręb ewidencyjny Rymanów-M – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, z uwagi na jego bezprzedmiotowość oraz z uwagi na to, ze wystąpiła o to strona i o możliwościach zapoznania się z jej treścią i zgromadzoną dokumentacją w sprawie w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 - 1500).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości oraz przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

Burmistrz Gminy Rymanów

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  10.02.2011 r.

ROŚ. 7624/14/10/11

DECYZJA

 

                Działając na podstawie:

ü  art. 104 §1oraz art. 105 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

po rozpatrzeniu wniosku Prezesa Zarządu działającego w imieniu  RYMATEX Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW z dnia 06 sierpnia 2010 r. (data wpływu 06-08-2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, a następnie  z dnia 20 stycznia 2011 r. (data wpływu 26.01.2011 r.) o zakończenie procedury w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej

 

umarzam postępowanie

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ”Opracowanie i wdrożenie nowej linii wzorniczej przez Spółkę  RYMATEX” polegającym na uruchomieniu produkcji podkładek do lamelek na działce Nr ewid.: 3439/36 – obręb ewidencyjny Rymanów-M – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie,  z uwagi na jego bezprzedmiotowość oraz z uwagi na to, że wystąpiła o to strona.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Prezesa Zarządu działającego w imieniu  RYMATEX Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ”Opracowanie i wdrożenie nowej linii wzorniczej przez Spółkę  RYMATEX” dnia 06 sierpnia 2010 r. (data wpływu 06-08-2010 r.),  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tejże sprawie.

                Prowadząc postępowanie na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

                Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 18 października 2010 r. (data wpływu 20.10.2010 r.) Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-40/2/10/bk wniósł o przedłożenie uzupełnień w określonym zakresie opisanym w pkt. 1-17 przedmiotowego pisma.

Na podstawie art. 50 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)Burmistrz Gminy Rymanów  pismem ldz. ROŚ.7624/14/10 z dnia 21 października 2010 r. zobowiązał Inwestora do  przedłożenia uzupełnień w zakresie wyszczególnionym w punktach 1-17.

                Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie pismem z dnia 24 sierpnia 2010 r. PSNZ.465-49/10 oraz z dnia 20 września 2010 r. (data wpływu 27.09.2010 r.) Ldz.PSNZ.465-49-1/10  wniósł o przedłożenie uzupełnień w określonym zakresie opisanym w pkt. 1-5 przedmiotowego pisma.

Dwukrotnie z wniosków Inspektora Sanitarnego PSNZ.465-49/10 z 24.08.2010 r. oraz  PSNZ.465-49-1/10 z 20.09.2010 r. -  z dniem 31 sierpnia 2010 r. oraz z 30 września 2010 r. Ldz. ROS. 7624/14/10 wystąpiono do wnioskodawcy o uzupełnienie materiału dowodowego.

Ostatecznie  w odpowiedzi  na pismo Burmistrza Gminy Rymanów  ldz. ROŚ.7624/14/10 z dnia 21 października 2010 r. Prezes Zarządu działający w imieniu  RYMATEX Spółka z o.o. wystąpił z pismem wyjaśniającym z dnia 20 stycznia 2011 r. (data wpływu 26.01.2011 r.) o zakończenie procedury w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej.

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadomiono strony o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji umarzającej postępowanie.

 Do dnia dzisiejszego nikt nie wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań

Mając na uwadze pismo  Inwestora o zakończenie procedury w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej, postępowanie staje się bezprzedmiotowe, dlatego orzeka się o umorzeniu postępowania jak w sentencji.

Pouczenie

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów w terminie 14 dni od daty potwierdzenia jej otrzymania.

 

 

                                                                                                          ………………………….

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika;
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,  ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  31.01.2011 r.

ROŚ. 7624/14/10/11

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania - na wniosek Prezesa Zarządu działającego w imieniu RYMATEX Spółka z o.o. z siedzibą przy . ul. Osiedla Nr 42, 38-480 RYMANÓW z dnia 06 sierpnia  2010 r. (data wpływu 06.08.2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie i wdrożenie nowej linii wzorniczej przez Spółkę RYMATEX” polegającym na uruchomieniu produkcji podkładek do lamelek – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie. Przedsięwzięcie realizowane na działce Nr ewid. 3439/36 – obręb ewidencyjny Rymanów-M. oraz na kolejny wniosek z dnia 20 stycznia  2011 r. (data wpływu 26.01.2011 r.) o zakończenie procedury - decyzji umarzającej postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia.

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.- pt 700 1500), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                       ……………………

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   06.08.2010 r.

ROŚ. 7624/14/10                                                                               

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

 

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü   w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

na wniosek Prezesa Zarządu działającego w imieniu   RYMATEX Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

”Opracowanie i wdrożenie nowej linii wzorniczej przez Spółkę   RYMATEX”

polegającym na uruchomieniu produkcji podkładek do lamelek

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Przedsięwzięcie realizowane na działce Nr ewid. 3439/36 – obręb ewidencyjny Rymanów-M.

 

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 -15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) oraz §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

           

 

 

 

                                                                                                          ………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rymanów, dnia 06.07.2010 r.

Ldz. ROŚ. 7624/14/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

 

”Opracowanie i wdrożenie nowej linii wzorniczej przez Spółkę   RYMATEX”

polegającym na uruchomieniu produkcji podkładek do lamelek

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Przedsięwzięcie realizowane na działce Nr ewid. 3439/36 – obręb ewidencyjny Rymanów-M.

 

 

Wnioskodawca:

 

RYMATEX Spółka z o.o.

ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   19.07.2010 r.

ROŚ. 7624/14/10

 

Pan Józef KNAP - Prezes

  RYMATEX Sp. z o.o.

ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW

 

 

Dot. pisma   z dnia 16 lipca 2010 r. o wydanie postanowienia w sprawie   procedury oceny oddziaływania na środowisko

 

Pismem z dnia 16 lipca 2010 r. (data wpływu 16.07.2010 r.), w imieniu RYMATEX Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW, zwrócił się Pan z prośbą o wydanie postanowienia , że projekt nie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ”Opracowanie i wdrożenie nowej linii wzorniczej przez Spółkę   RYMATEX”, polegającym na uruchomieniu produkcji podkładek do lamelek.

 

Odpowiadając na   przedłożone pismo,   zapoznano się z przedłożonym do niego załącznikiem tj.: pismem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Ldz. BR-14.4.511-1/10-DK(6293) z dnia 09 lipca 2010 r. o przedłożenie dokumentów niezbędnych do sporządzenia projektu umowy o dofinansowanie – poniżej wyjaśniam co następuje:

1.       wydanie postanowienia art. 63 ust 2   (przez właściwy organ w tym przypadku Burmistrza Gminy, że projekt nie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia , może nastąpić tylko w trakcie prowadzenia procedury (po zasięgnięciu opinii i uzgodnień odpowiednich organów), której efektem końcowym jest decyzja art.71 ust. 2, wydana na podstawie   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz..U. Nr 199, poz. 1127 ze zm. );

2.       wydanie postanowienia, a w konsekwencji decyzji następuje na uzasadniony wniosek art. 74 ust. 1. inwestora wraz z niezbędnymi załącznikami min. Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z   art. 3 ust 1 pkt.5.

 

Analizując powyższe pismo wraz z załączonym dokumentem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Ldz. BR-14.4.511-1/10-DK(6293) z dnia 09 lipca 2010 r. wyjaśniam, że zgodnie z art. 71 ust. 2 oraz art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz..U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.) uzyskanie postanowienia, a   ostatecznie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko   i następuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w punktach od 1-15. (min. o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu itd.).

 

Przedsięwzięcie polegające na opracowaniu i wdrożeniu nowej linii wzorniczej przez Spółkę   RYMATEX”, polegającym na uruchomieniu produkcji podkładek do lamelek bez przedłożeniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięciazgodnie z rozporządzeniem   Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm .) nie można zakwalifikować ani do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2 ust. 1.), ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ust 1.), jednakże przedsięwzięcie położone jest poza obszarem specjalnym ochrony (OSO) ptaków NATURA 2000 PLB180002 Beskid Niski oraz poza specjalnym obszarem ochrony (SOO) siedlisk NATURA 2000, wiec nie jest przedsięwzięciem, które zaliczone byłoby do którejkolwiek z w/w grup przedsięwzięć, ale może być przedsięwzięciem, przed realizacją którego jest wymagane uzyskanie niektórych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-15 w/cyt. ustawy.

 

Aby stwierdzić obowiązek uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zgodnie z art. 71. ust.2 i art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz..U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.) , konieczne jest łączne wystąpienie wyżej omówionych przesłanek.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się na uzasadniony wniosek Inwestora na potrzeby decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-15 i przed wystąpieniem z wnioskiem o ich uzyskanie.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa jedynie środowiskowe warunki realizacji danego przedsięwzięcia i jako taka nie ma charakteru inwestycyjnego ( nie stanowi samodzielnej podstawy do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia np. rozbudowy, czy budowy obiektu).

 

Rozważając zaś możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000, musi Pan uzyskać w tej sprawie stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który   w zaświadczeniu, stwierdzi, czy   projekt wywrze lub nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000.  

 

 

 

                                                                                                          ……………………..

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-22 08:47:29
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-18 08:37:51
 • Liczba odsłon: 2077
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117078]

przewiń do góry