Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy Rymanów - 2020 rok

Lp.

z dnia

w sprawie

status

1

02.01.2020

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych - więcej

obowiązujące

2

07.01.2020

w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania i przeprowadzenia konkursu projektów na realizację w 2020 roku zadań z zakresu sportu. - więcej 

obowiązujące

3

09.01.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

4

09.01.2020

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Klimkówka oraz w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Bałucianka, Królik Polski oraz Rymanów, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

5

09.01.2020

w sprawie wprowadzenia zasad określających tryb postępowania i rozpatrywania przez Gminę Rymanów wniosków dotyczących budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zasady finansowania tych przedsięwzięć - więcej 

  obowiązujące

6

09.01.2020 

w sprawie wprowadzenia regulaminu odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych przez uprawnione podmioty ze środków własnych - więcej 

obowiązujące

7

13.01.2020

w sprawie powołania Komisji przetargowej - więcej

obowiązujące

8

16.01.2020

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rymanów, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat - więcej 

obowiązujące

9

22.01.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

10

22.01.2020

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - więcej

obowiązujące

11

23.01.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

12

28.01.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej 

obowiązujące

13

29.01.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

14

30.01.2020  

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2020/2021 - więcej

obowiązujące  

15

30.01.2020

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do   oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2020/2021 - więcej

obowiązujące  

16

30.01.2020

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz ustalenie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w   2020 roku - więcej

obowiązujące  

17

30.01.2020

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali oraz wyposażenia w domach ludowych na terenie Gminy Rymanów wykorzystywanych na organizację imprez okolicznościowych oraz wzoru umowy najmu i protokołu zdawczo odbiorczego - więcej

obowiązujące

18

05.02.2020

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

19

07.02.2020

w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki sportowe w krajowy lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym - więcej

obowiązujące

20

07.02.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

21

14.02.2020

w sprawie powołania Komisji przetargowej - więcej

obowiązujące

22

14.02.2020

w sprawie przeceny drewna wielkowymiarowego pochodzącego z lasów mienia komunalnego Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

23

14.02.2020

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. oceny i opiniowania wniosków dotyczących budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zasad finansowania tych przedsięwzięć - więcej

obowiązujące

24

17.02.2020

w sprawie zmiany przewodniczącego Komisji przetargowej - więcej

obowiązujące

25

17.02.2020

zmieniające Zarządzenie nr 150/10 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 25 października 2010 roku w sprawie usanowienia Medalu Burmistrza Gminy Rymanów "Za Zasługi dla Miasta i Gminy Rymanów" oraz ustalenia trybu jego przyznawania - więcej

obowiązujące

26

20.02.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz ustalenie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku - więcej

obowiązujące

27

24.02.2020

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rymanów, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat - więcej

obowiązujące

28

25.02.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

29

25.02.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

30

02.03.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

31

03.03.2020

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie - więcej

obowiązujące

32

03.03.2020

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. - więcej

obowiązujące

33

04.03.2020

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie". - więcej

obowiązujące

34

04.03.2020

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: "Budowa lokalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Rymanowie-Zdroju na działce nr ewid. 419". - więcej

obowiązujące

35

09.03.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

36

10.03.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - więcej

obowiązujące

37

11.03.2020

w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad obowiązujących na terenie Gminy Rymanów związanych ze stwierdzonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskie, w tym Województwa Podkarpackiego przypadkami koronawirusa COVID-19. - więcej

obowiązujące

38

12.03.2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej obowiązujące

39

12.03.2020

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rymanów, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat. - więcej

obowiązujące

40

16.03.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

41

25.03.2020

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej Nr 1 położonej w Rymanowie ul. Rynek 1. - więcej

obowiązujące

42

25.03.2020

w sprawie wprowadzenia zasad pomocy najemcom gminnych lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez najemców działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. - więcej

obowiązujące

43

27.03.2020

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek - więcej

obowiązujące

44

27.03.2020

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - więcej

obowiązujące

45

27.03.2020

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 r. - więcej

obowiązujące

46

27.03.2020

w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Rymanów w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS - CoV-2. - więcej

obowiązujące

47

31.03.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

48

31.03.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 - więcej

obowiązujące

49

02.04.2020

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bzianka. Klimkówka. Milcza oraz Wróblik Szlachecki stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

50

02.04.2020

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej przy zastosowaniu 99% bonifikaty nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Klimkówka oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wróblik Szlachecki stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

51

02.04.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

52

03.04.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

53

06.04.2020

w sprawie dotyczącej należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - więcej

obowiązujące

54

07.04.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

55

10.04.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

56

15.04.2020

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych - więcej

obowiązujące

57

15.04.2020

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

58

24.04.2020

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Klimkówka, stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

59

24.04.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

60

24.04.2020

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Rymanów w okresie stanu pandemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. - więcej

obowiązujące

61

30.04.2020

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego Robót pn. "Budowa linii kablowej doziemnej przy ul. Leśnej w Milczy na działce nr 1379, 1378/1, 1462, 1480, 1481, 1482, 1463, 1425/2." - więcej

obowiązujące

62

30.04.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

63

04.05.2020

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Rymanów w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. - więcej

obowiązujące

64

08.05.2020

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieniawie - więcej

obowiązujące

65

14.05.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

66

14.05.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

67

14.05.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

68

20.05.2020

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie za 2019 rok - więcej

obowiązujące

69

20.05.2020

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie za 2019 rok - więcej

obowiązujące

70

20.05.2020

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2019 rok - więcej

obowiązujące

71

20.05.2020

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie do realizacji wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. - więcej

obowiązujące

72

21.05.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

73

21.05.2020

w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni użytkowej stanowiącego własność Gminy Rymanów, przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat - więcej

obowiązujące

74

22.05.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

75

22.05.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - wiecej

obowiązujące

76

27.05.2020

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

77

29.05.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

78

27.05.2020

w sprawie zmiany treści Regulaminu odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych przez uprawnione podmioty ze środków własnych - więcej

obowiązujące

79

29.05.2020

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego Robót pn. Budowa bezodpływowego zbiornika retencyjne o objętości V=80m3 z PEHD na wody opadowe ze stadionu sportowego w Rymanowie wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej - więcej

obowiązujące

80

03.06.2020

w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień do dodatków mieszkaniowych przewidzianych ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) - więcej

obowiązujące

81

05.06.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

82

08.06.2020

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego - więcej

obowiązujące

83

09.06.2020

w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów w Obwodowych Komisjach Wyborczych dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - więcej

obowiązujące

84

09.06.2020

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego Robót pn. Przebudowa instalacji napowietrzającej reaktory biologiczne w ramach przebudowy istniejącej stacji odwadniania i higienizacji osadu na instalację do końcowego przekształcenia osadów w granulowany nawóz - etap I - więcej

obowiązujące

85

10.06.2020

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych - więcej

obowiązujące

86

15.06.2020

w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim - więcej

obowiązujące

87

17.06.2020

w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki ŻUK A15B - więcej 

obowiązujące

88

18.06.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

89

19.06.2020

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego - więcej

obowiązujące

90

23.06.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

91

24.06.2020

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" - więcej

obowiązujące

92

25.06.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

93

26.06.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

94

29.06.2020

w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania strat i szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

95

29.06.2020

w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach  rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

96

30.06.2020

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

97

30.06.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

98

02.07.2020

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych Rudawka Rymanowska oraz Rymanów, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

99

02.07.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

100

02.07.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

101

03.07.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

102

07.07.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

103

09.07.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

104

10.07.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

105

10.07.2020

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej

obowiązujące

106

10.07.2020

w sprawie ustalenia na rok 2020 wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej

obowiązujące

107

15.07.2020

w sprawie powołania Komisji przetargowej - więcej

obowiązujące

108

15.07.2020

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: "Budowa fontanny wraz z komorą sterowniczą w Parku Zdrojowym w Rymanowie-Zdroju" - więcej

obowiązujące

109

21.07.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

110

21.07.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

111

22.07.2020

w sprawie przyznania nagrody za wysokie wyniki sportowe - więcej

obowiązujące

112

29.07.2020

 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

113

29.07.2020

w sprawie powołania Komisji konkursowej - więcej

obowiązujące

114

03.08.2020

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji - więcej

obowiązujące

115

03.08.2020

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego - więcej

obowiązujące

116

03.08.2020

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, a także do wydawania w tych sprawach decyzji - więcej

obowiązujące

117

04.08.2020

w sprawie powołania Komisji przetargowej - więcej

obowiązujące

118

05.08.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - więcej

obowiązujące

119

05.08.2020

w sprawie: wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

120

06.08.2020

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie - więcej

obowiązujące

121

06.08.2020

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie - więcej

obowiązujące

122

10.08.2020

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieniawie - więcej

obowiązujące

123

13.08.2020

w sprawie odwołania z funkcji pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie - więcej

obowiązujące

124

13.08.2020

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie - więcej

obowiązujące

125

14.08.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. - więcej

obowiązujące

126

20.08.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

127

 

 

 

128

26.08.2020

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

129

27.08.2020

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku - więcej

obowiązujące

130

27.08.2020

w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2020 roku - więcej

obowiązujące

131

27.08.2020

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2020 roku - więcej

obowiązujące

132

01.09.2020

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót realizowanych w ramach umowy NR 272.3.2020 z dnia 12.08.2020 roku - więcej

obowiązujące

133

11.09.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

134

11.09.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

135

16..09.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

136

21.09.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

137

21.09.2020

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat położonego w Rymanowie-Zdroju - więcej

obowiązujące

138

22.09.2020

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych Klimkówka oraz Posada Górna, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

139

22.09.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

140

23.09.2020

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Gminy Rymanów w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 - Partnerstwa Współpracy Szkół - KA229 - więcej

obowiązujące

141

25.09.2020

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r., - Wyprawka szkolna" - więcej

obowiązujące

142

29.09.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

143

30.09.2020

w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

144

30.09.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

145

30.09.2020

w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. Dostępności - więcej

obowiązujące

146

30.09.2020

w sprawie wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego sytemu cyberbezpieczeństwa - więcej

obowiązujące

147

01.10.2020

w sprawie upoważnienia - więcej

obowiązujące

148

05.10.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

149

06.10.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

150

06.10.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

151

07.10.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

152

07.10.2020

w sprawie powołania Komisji kwalifikującej  - więcej

obowiązujące

153

07.10.2020

w sprawie powołania Komisji kwalifikującej  - więcej

obowiązujące

154

09.10.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

155

13.10.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

156

21.10.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

157

22.10.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

158

26.10.2020

w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Gminie Rymanów w jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym - więcej

obowiązujące

159

26.10.2020

w sprawie opracowania Planu Operacyjnego funkcjonowania Gminy Rymanów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny - więcej

obowiązujące

160

26.10.2020

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 106/11 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - więcej

obowiązujące

161

30.10.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

162

30.10.2020

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Rymanów oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rymanowie - więcej

obowiązujące

163

03.11.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

164

06.11.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz ustalenie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku - więcej

obowiązujące

165

09.11.2020

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie - więcej

obowiązujące

166

10.11.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

167

10.11.2020

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

168

12.11.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

169

12.11.2020

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

170

12.11.2020

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2021 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi - więcej

obowiązujące

171

19.11.2020

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót realizowanych w ramach umowy nr NR.272.6.2020 z dnia 14.10.2020 r. - więcej

obowiązujące

172

23.11.2020

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rudawka Rymanowska, stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

173

24.11.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

174

30.11.2020

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót realizowanych w ramach umowy Nr 272.7.2020 z dnia 30.10.2020 roku - więcej

obowiązujące

175

01.12.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

176

03.12.2020

w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej - więcej, wersja edytowalna załącznika nr 1 - kliknij

obowiązujące

177

07.12.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

178

08.12.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

179

09.12.2020

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Rymanowie Zdroju stanowiącej własność Gminy Rymanów przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy - więcej

obowiązujące

180

10.12.2020

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie - więcej

obowiązujące

181

15.12.2020

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

182

15.12.2020

w sprawie autopoprawki projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2021 r. - więcej

obowiązujące

183

15.12.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

184

16.12.2020

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót realizowanych w ramach umowy NR RIN.272.9.2020 (część 1 i część 2) z dnia 12.11.2020 roku - więcej

obowiązujące

185

16.12.2020

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów" - więcej

obowiązujące

186

16.12.2020

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Rudawka Rymanowska, w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej przy zastosowaniu 99% bonifikaty nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Królik Polski oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Posada Górna, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

187

18.12.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

188

21.12.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

189

21.12.2020

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2021 roku zadań z zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów - więcej

obowiązujące

190

21.12.2020

w sprawie przeceny drewna wielkowymiarowego pochodzącego z lasów mienia komunalnego gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

191

30.12.2020

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Rymanów oraz jej jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym. - więcej, załączniki 1 i 2 - więcej

obowiązujące

192

31.12.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

193

31.12.2020

w sprawie sposobu rozliczania przekazanych dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego - więcej

obowiązujące

194

 

 

 

195

 

 

 

196

 

 

 

197

 

 

 

198

 

 

 

199 

 

 

 

200

 

 

 

201

 

 

 

202

 

 

 

203

 

 

 

204

 

 

 

205

 

 

 

206

 

 

 

207

 

 

 

208

 

 

 

209

 

 

 

210

 

 

 

211

 

 

 

212

 

 

 

213

 

 

 

214

 

 

 

215

 

 

 

 

...

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-03 09:06:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-21 11:41:43
  • Liczba odsłon: 4301
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4982877]

przewiń do góry