ROŚ. 6220.5.2014.AK                                                    BE-10

                            

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT ROLNICTWA LEŚNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

 

pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków, z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni”

 

INWESTOR Gmina Rymanów

 

Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Ø   Nr ewid. dz. 1737/1  w m .Łazy;

Ø   Nr ewid. 1737/4, 1737/5, 1737/6, 1770, 1769, 1879, 1977, 1982, 1931, 1957, 1929, 1961, 1955, 1928/2, 1928/1, 1771, 1920, 1922/2, 1925, 1921, 1924, 1927/1, 1897, 1899/2, 1899/1, 1893/2, 1893/1, 1975, 1901, 1919/5, 1960/5, 1960/4, 1896, 1919/4, 1981, 1903, 1740/1, 1708, 1706/2, 1705, 1698, 1804, 1826, 1844, 1868, 1895, 1900, 1926, 1956, 1958,  1853, 1805, 1817, 1894, 1902, 1978, 1962, 1973, 1892, 1739, 1855, 1818, 1839, 1840, 1851, 1706/1, 1841, 1842/2, 1959/3, 1874, 1860, 1930, 1834, 1870, 1919/3, 1728, 1976, 1803, 1737/1. w m. Rymanów

 – gmina Rymanów,  powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

 

2014  ROK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  14.03.2014 r.

ROŚ.. 6220.5.2014.AK

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Przedsięwzięcie pn. :

pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków, z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni”

–  m. Łazy i Rymanów, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach:

Ø   Nr ewid. dz. 1737/1  w m .Łazy;

Ø   Nr ewid. 1737/4, 1737/5, 1737/6, 1770, 1769, 1879, 1977, 1982, 1931, 1957, 1929, 1961, 1955, 1928/2, 1928/1, 1771, 1920, 1922/2, 1925, 1921, 1924, 1927/1, 1897, 1899/2, 1899/1, 1893/2, 1893/1, 1975, 1901, 1919/5, 1960/5, 1960/4, 1896, 1919/4, 1981, 1903, 1740/1, 1708, 1706/2, 1705, 1698, 1804, 1826, 1844, 1868, 1895, 1900, 1926, 1956, 1958,  1853, 1805, 1817, 1894, 1902, 1978, 1962, 1973, 1892, 1739, 1855, 1818, 1839, 1840, 1851, 1706/1, 1841, 1842/2, 1959/3, 1874, 1860, 1930, 1834, 1870, 1919/3, 1728, 1976, 1803, 1737/1. w m. Rymanów

 

Wnioskodawca:

Gminy Rymanów – reprezentowana przez Pana Wojciecha FARBAŃCA – burmistrza 

z siedzibą  przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Powiatowym  Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się  7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

 

                                                                                                                      ……………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  14.03.2014 r.

ROŚ.. 6220.5.2014.AK

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie :

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267z późn. zm.),

ü   w związku z  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ,

 

na wniosek Gminy Rymanów – reprezentowanej przez Pana Wojciecha FARBAŃCA – burmistrza  z siedziba  przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW z dnia 14 marca 2014 r. (data wpływu 14.03.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków, z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni”

–  m. Łazy i Rymanów, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach:

Ø   Nr ewid. dz. 1737/1  w m .Łazy;

Ø   Nr ewid. 1737/4, 1737/5, 1737/6, 1770, 1769, 1879, 1977, 1982, 1931, 1957, 1929, 1961, 1955, 1928/2, 1928/1, 1771, 1920, 1922/2, 1925, 1921, 1924, 1927/1, 1897, 1899/2, 1899/1, 1893/2, 1893/1, 1975, 1901, 1919/5, 1960/5, 1960/4, 1896, 1919/4, 1981, 1903, 1740/1, 1708, 1706/2, 1705, 1698, 1804, 1826, 1844, 1868, 1895, 1900, 1926, 1956, 1958,  1853, 1805, 1817, 1894, 1902, 1978, 1962, 1973, 1892, 1739, 1855, 1818, 1839, 1840, 1851, 1706/1, 1841, 1842/2, 1959/3, 1874, 1860, 1930, 1834, 1870, 1919/3, 1728, 1976, 1803, 1737/1. w m. Rymanów

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu  w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 - 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U Nr 199, poz. 1227 ze zm.) , §3 ust. 1 pkt 79  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1)  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397ze zm .) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko )1 - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

 

 

                                                                                                          ………………………………

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  07.04.2014 r.

ROŚ.. 6220.5.2014.AK

 

 

 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

    35-001 RZESZÓW, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

 

 

                Działając na podstawie :

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Gminy Rymanów – reprezentowanej przez Pana Wojciecha FARBAŃCA – burmistrza  z siedziba  przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW z dnia 14 marca 2014 r. (data wpływu 14.03.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków, z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni”

–  m. Łazy i Rymanów, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach:

Ø   Nr ewid. dz. 1737/1  w m .Łazy;

Ø   Nr ewid. 1737/4, 1737/5, 1737/6, 1770, 1769, 1879, 1977, 1982, 1931, 1957, 1929, 1961, 1955, 1928/2, 1928/1, 1771, 1920, 1922/2, 1925, 1921, 1924, 1927/1, 1897, 1899/2, 1899/1, 1893/2, 1893/1, 1975, 1901, 1919/5, 1960/5, 1960/4, 1896, 1919/4, 1981, 1903, 1740/1, 1708, 1706/2, 1705, 1698, 1804, 1826, 1844, 1868, 1895, 1900, 1926, 1956, 1958,  1853, 1805, 1817, 1894, 1902, 1978, 1962, 1973, 1892, 1739, 1855, 1818, 1839, 1840, 1851, 1706/1, 1841, 1842/2, 1959/3, 1874, 1860, 1930, 1834, 1870, 1919/3, 1728, 1976, 1803, 1737/1. w m. Rymanów

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3)zaświadczenie  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/informację o jego braku.

 

 

 

                                                                                              ………………………………

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  07.04.2014 r.

ROŚ.. 6220.5.2014.AK

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Krośnie

38-400 KROSNO, ul. Kisielewskiego Nr 12

 

                Działając na podstawie :

ü   art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Gminy Rymanów – reprezentowanej przez Pana Wojciecha FARBAŃCA – burmistrza  z siedziba  przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW z dnia 14 marca 2014 r. (data wpływu 14.03.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków, z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni”

–  m. Łazy i Rymanów, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach:

Ø   Nr ewid. dz. 1737/1  w m .Łazy;

Ø   Nr ewid. 1737/4, 1737/5, 1737/6, 1770, 1769, 1879, 1977, 1982, 1931, 1957, 1929, 1961, 1955, 1928/2, 1928/1, 1771, 1920, 1922/2, 1925, 1921, 1924, 1927/1, 1897, 1899/2, 1899/1, 1893/2, 1893/1, 1975, 1901, 1919/5, 1960/5, 1960/4, 1896, 1919/4, 1981, 1903, 1740/1, 1708, 1706/2, 1705, 1698, 1804, 1826, 1844, 1868, 1895, 1900, 1926, 1956, 1958,  1853, 1805, 1817, 1894, 1902, 1978, 1962, 1973, 1892, 1739, 1855, 1818, 1839, 1840, 1851, 1706/1, 1841, 1842/2, 1959/3, 1874, 1860, 1930, 1834, 1870, 1919/3, 1728, 1976, 1803, 1737/1. w m. Rymanów

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3)zaświadczenie  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/informację o jego braku.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydanie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

                       

 

                                                                      

                                                                                                                                            

                                                                                                          …………………………

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 --------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  01.07.2014 r.

ROŚ. 6220.5.2014.AK

 

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko

Na podstawie :

ü  art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

 

po zasięgnięciu opinii:

ü  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. WOOŚ.4240.6.11.2014.BK-13 z dnia 20 czerwca 2014 r. (data wpływu 25.06.2014 r.),

ü  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz. PSNZ.465-19/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. (data wpływu 24.04.2014 r.),

 

postanawiam

 

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco (MPZ) oddziaływać na środowisko pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków, z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni”–  m. Łazy i Rymanów, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, planowanego  do realizacji na działkach:

Ø  Nr ewid. dz. 1737/1  w m .Łazy;

Ø  Nr ewid. 1737/4, 1737/5, 1737/6, 1770, 1769, 1879, 1977, 1982, 1931, 1957, 1929, 1961, 1955, 1928/2, 1928/1, 1771, 1920, 1922/2, 1925, 1921, 1924, 1927/1, 1897, 1899/2, 1899/1, 1893/2, 1893/1, 1975, 1901, 1919/5, 1960/5, 1960/4, 1896, 1919/4, 1981, 1903, 1740/1, 1708, 1706/2, 1705, 1698, 1804, 1826, 1844, 1868, 1895, 1900, 1926, 1956, 1958,  1853, 1805, 1817, 1894, 1902, 1978, 1962, 1973, 1892, 1739, 1855, 1818, 1839, 1840, 1851, 1706/1, 1841, 1842/2, 1959/3, 1874, 1860, 1930, 1834, 1870, 1919/3, 1728, 1976, 1803, 1737/1. w m. Rymanów,

zgodnie kwalifikacją  §3 ust 1. pkt. 79. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) tj.: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków”, stosownie do wszczętego w dniu 14 marca 2014 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gminy Rymanów.

Uzasadnienie

 

Na wniosek Gminy Rymanów – reprezentowanej przez Pana Wojciecha FARBAŃCA – burmistrza,  z siedzibą  przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW z dnia 14 marca 2014 r. (data wpływu 14.03.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostało wszczęte postępowanie dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków, z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni”  m. Łazy i Rymanów, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie,

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach:

Ø  Nr ewid. dz. 1737/1  w m .Łazy;

Ø  Nr ewid. 1737/4, 1737/5, 1737/6, 1770, 1769, 1879, 1977, 1982, 1931, 1957, 1929, 1961, 1955, 1928/2, 1928/1, 1771, 1920, 1922/2, 1925, 1921, 1924, 1927/1, 1897, 1899/2, 1899/1, 1893/2, 1893/1, 1975, 1901, 1919/5, 1960/5, 1960/4, 1896, 1919/4, 1981, 1903, 1740/1, 1708, 1706/2, 1705, 1698, 1804, 1826, 1844, 1868, 1895, 1900, 1926, 1956, 1958,  1853, 1805, 1817, 1894, 1902, 1978, 1962, 1973, 1892, 1739, 1855, 1818, 1839, 1840, 1851, 1706/1, 1841, 1842/2, 1959/3, 1874, 1860, 1930, 1834, 1870, 1919/3, 1728, 1976, 1803, 1737/1. w m. Rymanów,

Zgodnie §3 ust 1. pkt. 79 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisk) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)  planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  tj.: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków”.

Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa ze Słowacją (20 km) oraz od granicy z Ukrainą (50km), a także jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji, nie będzie generować oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej położonym obszarem NATURA 2000 względem miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia jest znajdujący się w odległości ok. 1,2 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty LADZIN (PLH 180038).

Uwzględniając lokalizację, poza formami ochrony przyrody, zakres i rodzaj planowanego przedsięwzięcia, a także charakter i skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze uznano, iż planowane  przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w tym samym oceny oddziaływania na obszary NATURA 2000, wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Na terenie działki Inwestora ani w jej najbliższym otoczeniu, nie przewiduje się wprowadzenia dodatkowych form ochrony tego regionu.

 

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się i określam:

 

1)      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków, z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni”  m. Łazy i Rymanów, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, zgodnie z §3 ust 1. pkt. 79 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisk) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)  tj.: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków”, zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

z  uwzględnieniem

 

a)      skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu –  przedsięwzięcie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji wraz z przyłączami domowymi, przepompownia ścieków i zasilaniem energetycznym na terenie miejscowości Łazy i Rymanów.

Realizowana część sieci zostanie włączona do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, którą odprowadzane są ścieki do oczyszczalni ścieków w Rymanowie. Istniejąca oczyszczalnia ścieków o przepustowości Qmaxd = 2.500 m3/d, gwarantuje i jest w stanie odebrać ścieki z nowoskanalizowanego terenu (od ok. 104 osób,) z możliwością ich oczyszczenia przy spełnieniu wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód  lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Realizacja zamierzenia pozwoli na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz stanu środowiska.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej, w tym grawitacyjnej o długości ok. 3940 m i tłocznej o długości ok. 135 m, 26 przyłączy – 246,5 m.. Projektowana sieć wykonywana będzie z rur PE, PP i PVC, bez możliwości infiltracji wód gruntowych do systemu kanalizacyjnego oraz eksfiltracji ścieków do gruntu. Elementami sieci będą m.in.: kolektor główny, kolektory boczne i przyłącza, pompownia ścieków, studzienki włazowe rewizyjne z kręgów żelbetonowych i studzienki niegazowe rewizyjne i połączeniowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w sąsiedztwie terenu zabudowanego, dróg gruntowych i utwardzonych, a także na obszarach użytkowanych rolniczo. Prace budowlano-montażowe związane z budową kanalizacji ograniczane będą do pory dziennej. Planowane jest wykonywanie prac ziemnych sprzętem mechanicznym oraz ręcznie, w technologii wykopów. W miejscach skrzyżowań z istniejącą  infrastrukturą ( z siecią gazową) zastosowane będą rury osłonowe, (z kablami telekomunikacyjnymi) przewiduje się zakładanie rur osłonowych dwudzielnych.

Prace ziemne zostaną poprzedzone usunięciem warstwy próchniczej, tak aby była ewentualność jej ponownego wykorzystania do odtworzenia warstwy urodzajnej. Wykonany odcinek kanalizacji (ułożony na podsypce pisakowej), po sprawdzeniu jej szczelności będzie na bieżąco zasypywany gruntem piaszczystym. Następnie wykonana sieć będzie zasypywana odpowiednio zagęszczonym gruntem, z wykorzystaniem gruntu rodzimego. Wyklucza się możliwość zasypywania wykopów gruntem pochodzenia obcego(np. zawierającym gruz).

W trakcie prowadzenia prac budowlanych niezbędne będą przekroczenia rowów melioracyjnych zarówno metodami bezwykopowymi (przewiertem), jak i rozkopu. Roboty prowadzone będą w czasie, gdy w rowach przepływ wód będzie najmniejszy lub Ne będzie występował (dni suche). Przy przekraczaniu cieku (zarówno metodą rozkopu, jak i bezwykopową)  na rurach przewodowych zabudowane zostaną dodatkowe rury osłonowe.

Ułożenie kanalizacji pod drogą powiatową (3 przejścia) wykonane zostanie przy zastosowaniu metody przewiertu lub przecisku. Wszystkie przejścia będą prowadzone w rurach osłonowych.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie przepompowni ścieków, na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. Projektuje się dla przepompowni zasilanie elektryczne policznikowe, z istniejącej instalacji oczyszczalni.

b)      powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich przedsięwzięcie nie będzie kumulowało oddziaływań;

c)      wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych tj. paliwo, piasek, woda;

d)      emisji i występowania innych uciążliwości –  podczas realizacji przedsięwzięcia może wystąpić okresowe pogorszenie jakości powietrza w związku z poruszającymi się pojazdami transportującymi niezbędne materiały i urządzenia związane z planowanymi pracami budowlanymi i adaptacyjnymi oraz montażem maszyn i urządzeń. Podczas transportu i prowadzonych robót emisja niezorganizowana zanieczyszczeń z wymienionych powyżej źródeł będzie ograniczona do okresu realizacji przedsięwzięcia.

Zmiana klimatu akustycznego na etapie realizacji zadania będzie, związana z ruchem pojazdów dostawczych i prowadzonymi pracami. Będą to jednak uciążliwości krótkotrwałe, odwracalne, nie pozostawiające trwałych śladów w środowisku. Zasięg ich będzie ograniczony i nie będzie decydować trwale o stanie środowiska w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia.

Na etapie prowadzonych robót wykonawca przewiduje zastosowanie działań ograniczających oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko m. in. poprzez prowadzenie pracy wyłącznie w porze dziennej, wykorzystanie nowoczesnego sprzętu, gromadzenie taboru maszynowego w rejonie najmniejszej uciążliwości dla ludzi, wyeliminowanie pracy środków transportu i maszyn na biegu jałowym, unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu, zabezpieczenie maszyn i urządzeń będących źródłem hałasu za pomocą osłon, obudów lub ekranów.

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami, maszyny i pojazdy wykorzystywane do prac przy planowanym przedsięwzięciu, będą sprawne technicznie, a ewentualne wycieki zostaną zneutralizowane. Tankowanie maszyn odbywać się będzie z dala od cieków i urządzeń wodnych. Woda na potrzeby budowy oraz do wykonania prób szczelności projektowanych rurociągów dowożona będzie beczkowozem. Po wykorzystaniu (przy próbach ciśnieniowych), zbierana będzie w szczelnych zbiornikach, alternatywnie w zbiorniku pompowni ścieków. Ścieki bytowe na etapie realizacji przedsięwzięcia gromadzone będą w przenośnych urządzeniach sanitarnych. Wytwarzane odpady w fazie budowy będą magazynowane w wydzielonych miejscach na placu budowy i przekazywane będą uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania. Po zakończeniu prac teren przedsięwzięcia zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu umożliwiającego jego użytkowanie.

Etap eksploatacji przedsięwzięcia charakteryzuje się brakiem oddziaływania na środowisko, zarówno bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, jak i skumulowanego, pierwotnego. Materiały i elementy prefabrykowane użyte do budowy posiadających wysoką wytrzymałość i odporność na działanie ścieków, będą gwarantować szczelność projektowanego systemu kanalizacyjnego.

Z uwagi na charakter planowanego zadania, nie powstaną w miejscu jegi usytuowania źródła emisji zorganizowanej, gdyż funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej, nie będzie generować zanieczyszczeń do powietrza.

Trasa planowanej sieci kanalizacyjnej przebiegać będzie m. in. przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., póz. 112) wynoszą dla pory dnia 50 dB oraz pory nocy 40 dB.

W trakcie eksploatacji źródłem hałasu będzie praca pomp zainstalowanych w pompowni sieciowej. Ze względu na zastosowanie pomp zanurzeniowych wewnątrz pompowni, powstająca emisja hałasu nie będzie uciążliwa i nie będzie przekraczać normatywnych poziomów.

Uwzględniając skalę i cechy przedsięwzięcia (prowadzenie sieci kanalizacyjnej i przepompowni pod powierzchnią terenu), nie będzie ono stanowiło źródła emisji hałasu, na etapie funkcjonowania.

Uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i będą miały charakter lokalny;

e)      ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, gdyż biorąc pod uwagę lokalizację przedmiotowego zadania w znacznej odległości od granicy państwa (20 i 50 km) oraz jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji nie zachodzą możliwości generowania oddziaływań o charakterze transgranicznym.

 

 

2)      Usytuowanie przedsięwzięcia

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane na działkach:

Ø  Nr ewid. dz. 1737/1  w m .Łazy;

Ø  Nr ewid. 1737/4, 1737/5, 1737/6, 1770, 1769, 1879, 1977, 1982, 1931, 1957, 1929, 1961, 1955, 1928/2, 1928/1, 1771, 1920, 1922/2, 1925, 1921, 1924, 1927/1, 1897, 1899/2, 1899/1, 1893/2, 1893/1, 1975, 1901, 1919/5, 1960/5, 1960/4, 1896, 1919/4, 1981, 1903, 1740/1, 1708, 1706/2, 1705, 1698, 1804, 1826, 1844, 1868, 1895, 1900, 1926, 1956, 1958,  1853, 1805, 1817, 1894, 1902, 1978, 1962, 1973, 1892, 1739, 1855, 1818, 1839, 1840, 1851, 1706/1, 1841, 1842/2, 1959/3, 1874, 1860, 1930, 1834, 1870, 1919/3, 1728, 1976, 1803, 1737/1. w m. Rymanów  - gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie,

Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr LX/387/06. Planowane zadanie o charakterze liniowym, będzie stanowić uzbrojenie podziemne terenu, umożliwiające  odprowadzenie ścieków bytowych z zabudowy mieszkaniowej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w sąsiedztwie terenu zabudowanego, dróg gruntowych i utwardzonych, a także na obszarach użytkowanych rolniczo.

 

a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych – przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

b)       obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

c)      obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych  -  teren przeznaczony pod zainwestowanie znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 432 Dolina rzeki Wisłok. Obszar ten zlokalizowany jest poza strefami ochrony ujęć wód oraz poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi określonymi we „Wstępnej ocenie ryzyka powodziowego”, zatwierdzonej przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, określonymi na podstawie map zagrożenia powodziowego, opublikowanymi na Hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Obszar objęty projektem położony jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych o kodzie: PLGW 2200157, o dobrym stanie wód, niezagrożonej nieosiągnięciem ustanowionych dla niej celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód, jest utrzymanie jej dobrego stanu. Ponadto teren, na którym będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie oraz teren lokalizacji odbiornika (oczyszczalni ścieków), znajduje się w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych „Morwawa", kod: PLRW 20001222629, typ: potok fliszowy. Stanowi ona silnie zmienioną część wód, której stan określono jako zły. Jest to część wód niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. ( M.P. 2011 r. Nr 49 póz. 549), celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Aktualny stan; wód, określony w ramach Państwowego monitoringu środowiska, określono nadal jako zły, w tym potencjał ekologiczny określono jako umiarkowany, a stan chemiczny jako zły.

W zlewni jednolitej części wód powierzchniowych „Morwawa" znajdują się obszary chronione przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną, do spożycia.

W oparciu o załączone dokumenty uznano, że skutki realizacji przedsięwzięcia, nie spowodują znaczących negatywnych oddziaływań na stan i ilość wód podziemnych, jak również na osiągnięcie celu środowiskowego czyli dobrego potencjału wód powierzchniowych.

 Reasumując powyższe, można uznać, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko wodno-gruntowe.

e)      obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz..U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,, w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej, w odległości ok. 1,2 km, położony jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „LADZIN” (PLH 180038). Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody wymienione w art.2 ust 1. w/cyt. ustawy o ochronie przyrody., w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów NATURA 2000, na ich integralność  spójność sieci. W miejscu realizacji inwestycji nie występują pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie strefy krośnieńsko-sanockiej, która została zaliczona do klasy C, na podstawie pomiarów pyłu PM10 i benzo(a)piranu mierzonego w pyle PM10 wykonanych na stanowisku pomiarowym w Krośnie przy ul. Kretówki. Jednak realizacja inwestycji nie będzie wpływała na obszar, w którym stwierdzono przekroczenia;

g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

h)      gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miejscowości Rymanów o powierzchnia 1.238  ha, którą zamieszkuje 3.715 mieszkańców. Ze względu na duże zróżnicowanie gęstości zaludnienia, trudne jest jednoznaczne określenie średniej gęstości zaludnienia na wnioskowanym terenie. Planowane przedsięwzięcie obejmie część  nowoskanalizowanego terenu  tj od ok. 104 osób;

i)        obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach.

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie nie jest realizowane w strefie ochrony uzdrowiskowej, dla której zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.), obowiązują pewne kryteria dotyczące realizacji przedsięwzięć. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w odległości ponad 5 km od Uzdrowiska Rymanów Zdrój.

 

3)      Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)      zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -  jeżeli inwestycja będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu przedsięwzięć, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, nie wpłynie to na pogorszenie środowiska naturalnego. Trudne jest określenie liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać. Teren miejscowości Rymanów to powierzchnia 1.238 ha, którą zamieszkuje 3.715 mieszkańców;

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa ok. 20 i 50 km  i brak możliwości generowania przez przedmiotową inwestycję oddziaływań o charakterze transgranicznym;

c)      wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny.

d)      czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania  -  zasięg oddziaływania na środowisko związany z  przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny.

 

Planowane przedsięwzięcie ma być prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu przedsięwzięć,  minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko oraz w taki sposób, aby nie wpływało na pogorszenie oddziaływania związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne.

Jak wynika z przedłożonych materiałów, nie będzie dochodziło do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie zlokalizowane przedmiotowe zamierzenie.

Sposób wykonywania, zastosowanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń oraz uwzględnienie odpowiednich środków technicznych do budowy kanalizacji i na etapie jej eksploatacji, zapewnią ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii.

Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa (20 i 50 km.)oraz jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji, nie będzie ono generować oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r poz. 627 z późn. zm.),w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej, w odległości ok.1,2 km, w kierunku zachodnim położony jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „LADZIN ” (PLH 180038).

Z uwagi na lokalizację, skalę i rodzaj przedsięwzięcia uznano, iż nie będzie ono w sposób znaczący oddziaływać na przedmiot i cele ochrony ww. obszaru NATURA 2000, na jego integralność i spójność sieci obszarów NATURA 2000.  Stąd, po dokonaniu analizy wstępnej w kontekście potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar NATURA 2000 stwierdzono, że nie ma konieczności przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000 wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

 

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm..) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

              

               Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w postanowieniu Ldz. WOOŚ.4240.6.11.2014.BK-13 z dnia 20 czerwca 2014 r. (data wpływu 25.06.2014 r.), wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.

               Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie w formie Opinii Sanitarnej Ldz. PSNZ.465-19/2014  z dnia 22 kwietnia 2014 r. (data wpływu 24.04.2014 r.) -  stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i po wnikliwym przeanalizowaniu parametrów planowanego do realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dlatego nie wymagano sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

 

Pouczenie

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

 

                                                                                                             ………….…………

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,  ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  Al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.;

  ------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 01.07.2014 r.

ROŚ. 6220.5.2013.AK

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie pn. :

 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków, z przepompownią ścieków

i zasilaniem energetycznym przepompowni”

–  m. Łazy i Rymanów, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach:

Ø  Nr ewid. dz. 1737/1  w m .Łazy;

Ø  Nr ewid. 1737/4, 1737/5, 1737/6, 1770, 1769, 1879, 1977, 1982, 1931, 1957, 1929, 1961, 1955, 1928/2, 1928/1, 1771, 1920, 1922/2, 1925, 1921, 1924, 1927/1, 1897, 1899/2, 1899/1, 1893/2, 1893/1, 1975, 1901, 1919/5, 1960/5, 1960/4, 1896, 1919/4, 1981, 1903, 1740/1, 1708, 1706/2, 1705, 1698, 1804, 1826, 1844, 1868, 1895, 1900, 1926, 1956, 1958,  1853, 1805, 1817, 1894, 1902, 1978, 1962, 1973, 1892, 1739, 1855, 1818, 1839, 1840, 1851, 1706/1, 1841, 1842/2, 1959/3, 1874, 1860, 1930, 1834, 1870, 1919/3, 1728, 1976, 1803, 1737/1. w m. Rymanów

- gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Wnioskodawca:

Gmina Rymanów

– reprezentowanej przez Pana Wojciecha FARBAŃCA – burmistrza 

z siedzibą  przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm..) podaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 6220.5.2014.AK z dnia 01.07.2014 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 1500).

 

 

………..…….……

-----------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  04.07.2014 r.

ROŚ. 6220.5.2014.AK

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji - na wniosek Gminy Rymanów – reprezentowanej przez Pana Wojciecha FARBAŃCA – burmistrza  z siedziba  przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW z dnia 14 marca 2014 r. (data wpływu 14.03.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków, z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni”

–  m. Łazy i Rymanów, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach:

Ø  Nr ewid. dz. 1737/1  w m .Łazy;

Ø  Nr ewid. 1737/4, 1737/5, 1737/6, 1770, 1769, 1879, 1977, 1982, 1931, 1957, 1929, 1961, 1955, 1928/2, 1928/1, 1771, 1920, 1922/2, 1925, 1921, 1924, 1927/1, 1897, 1899/2, 1899/1, 1893/2, 1893/1, 1975, 1901, 1919/5, 1960/5, 1960/4, 1896, 1919/4, 1981, 1903, 1740/1, 1708, 1706/2, 1705, 1698, 1804, 1826, 1844, 1868, 1895, 1900, 1926, 1956, 1958,  1853, 1805, 1817, 1894, 1902, 1978, 1962, 1973, 1892, 1739, 1855, 1818, 1839, 1840, 1851, 1706/1, 1841, 1842/2, 1959/3, 1874, 1860, 1930, 1834, 1870, 1919/3, 1728, 1976, 1803, 1737/1. w m. Rymanów

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 1500), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                       ……………………

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 ------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  14.07.2014 r.

ROŚ. 6220.5.2014.AK

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie :

ü  art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.);

ü  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.);

ü  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r  poz. 267 ze zm.);

po rozpoznaniu wniosku: 

Gminy Rymanów – reprezentowanej przez Pana Wojciecha FARBAŃCA – burmistrza  z siedziba  przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW z dnia 14 marca 2014 r. (data wpływu 14.03.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

po zasięgnięciu opinii:

ü  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. WOOŚ.4240.6.11.2014.BK-13 z dnia 20 czerwca 2014 r. (data wpływu 25.06.2014 r.),

ü  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz. PSNZ.465-19/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. (data wpływu 24.04.2014 r.),

 

orzekam

 

1.      Realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco (MPZ) oddziaływać na środowisko pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków, z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni”–  m. Łazy i Rymanów, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, planowanego  do realizacji na działkach:

Ø  Nr ewid. dz. 1737/1  w m .Łazy;

Ø  Nr ewid. 1737/4, 1737/5, 1737/6, 1770, 1769, 1879, 1977, 1982, 1931, 1957, 1929, 1961, 1955, 1928/2, 1928/1, 1771, 1920, 1922/2, 1925, 1921, 1924, 1927/1, 1897, 1899/2, 1899/1, 1893/2, 1893/1, 1975, 1901, 1919/5, 1960/5, 1960/4, 1896, 1919/4, 1981, 1903, 1740/1, 1708, 1706/2, 1705, 1698, 1804, 1826, 1844, 1868, 1895, 1900, 1926, 1956, 1958,  1853, 1805, 1817, 1894, 1902, 1978, 1962, 1973, 1892, 1739, 1855, 1818, 1839, 1840, 1851, 1706/1, 1841, 1842/2, 1959/3, 1874, 1860, 1930, 1834, 1870, 1919/3, 1728, 1976, 1803, 1737/1. w m. Rymanów,

i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

2.      Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załączniki Nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Gminy Rymanów – reprezentowanej przez Pana Wojciecha FARBAŃCA – burmistrza,  z siedzibą  przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW z dnia 14 marca 2014 r. (data wpływu 14.03.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostało wszczęte postępowanie dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków, z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni”  m. Łazy i Rymanów, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie,

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach:

Ø  Nr ewid. dz. 1737/1  w m .Łazy;

Ø  Nr ewid. 1737/4, 1737/5, 1737/6, 1770, 1769, 1879, 1977, 1982, 1931, 1957, 1929, 1961, 1955, 1928/2, 1928/1, 1771, 1920, 1922/2, 1925, 1921, 1924, 1927/1, 1897, 1899/2, 1899/1, 1893/2, 1893/1, 1975, 1901, 1919/5, 1960/5, 1960/4, 1896, 1919/4, 1981, 1903, 1740/1, 1708, 1706/2, 1705, 1698, 1804, 1826, 1844, 1868, 1895, 1900, 1926, 1956, 1958,  1853, 1805, 1817, 1894, 1902, 1978, 1962, 1973, 1892, 1739, 1855, 1818, 1839, 1840, 1851, 1706/1, 1841, 1842/2, 1959/3, 1874, 1860, 1930, 1834, 1870, 1919/3, 1728, 1976, 1803, 1737/1. w m. Rymanów,

Zgodnie §3 ust 1. pkt. 79 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisk) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)  planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  tj.: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków”.

Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa ze Słowacją (20 km) oraz od granicy z Ukrainą (50km), a także jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji, nie będzie generować oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej położonym obszarem NATURA 2000 względem miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia jest znajdujący się w odległości ok. 1,2 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty LADZIN (PLH 180038).

Uwzględniając lokalizację, poza formami ochrony przyrody, zakres i rodzaj planowanego przedsięwzięcia, a także charakter i skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze uznano, iż planowane  przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w tym samym oceny oddziaływania na obszary NATURA 2000, wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Na terenie działki Inwestora ani w jej najbliższym otoczeniu, nie przewiduje się wprowadzenia dodatkowych form ochrony tego regionu.

 

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się i określam:

 

1)      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków, z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni”  m. Łazy i Rymanów, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, zgodnie z §3 ust 1. pkt. 79 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisk) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)  tj.: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków”, zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

z  uwzględnieniem

 

a)      skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu –  przedsięwzięcie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji wraz z przyłączami domowymi, przepompownia ścieków i zasilaniem energetycznym na terenie miejscowości Łazy i Rymanów.

Realizowana część sieci zostanie włączona do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, którą odprowadzane są ścieki do oczyszczalni ścieków w Rymanowie. Istniejąca oczyszczalnia ścieków o przepustowości Qmaxd = 2.500 m3/d, gwarantuje i jest w stanie odebrać ścieki z nowoskanalizowanego terenu (od ok. 104 osób,) z możliwością ich oczyszczenia przy spełnieniu wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód  lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Realizacja zamierzenia pozwoli na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz stanu środowiska.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej, w tym grawitacyjnej o długości ok. 3940 m i tłocznej o długości ok. 135 m, 26 przyłączy – 246,5 m.. Projektowana sieć wykonywana będzie z rur PE, PP i PVC, bez możliwości infiltracji wód gruntowych do systemu kanalizacyjnego oraz eksfiltracji ścieków do gruntu. Elementami sieci będą m.in.: kolektor główny, kolektory boczne i przyłącza, pompownia ścieków, studzienki włazowe rewizyjne z kręgów żelbetonowych i studzienki niegazowe rewizyjne i połączeniowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w sąsiedztwie terenu zabudowanego, dróg gruntowych i utwardzonych, a także na obszarach użytkowanych rolniczo. Prace budowlano-montażowe związane z budową kanalizacji ograniczane będą do pory dziennej. Planowane jest wykonywanie prac ziemnych sprzętem mechanicznym oraz ręcznie, w technologii wykopów. W miejscach skrzyżowań z istniejącą  infrastrukturą ( z siecią gazową) zastosowane będą rury osłonowe, (z kablami telekomunikacyjnymi) przewiduje się zakładanie rur osłonowych dwudzielnych.

Prace ziemne zostaną poprzedzone usunięciem warstwy próchniczej, tak aby była ewentualność jej ponownego wykorzystania do odtworzenia warstwy urodzajnej. Wykonany odcinek kanalizacji (ułożony na podsypce pisakowej), po sprawdzeniu jej szczelności będzie na bieżąco zasypywany gruntem piaszczystym. Następnie wykonana sieć będzie zasypywana odpowiednio zagęszczonym gruntem, z wykorzystaniem gruntu rodzimego. Wyklucza się możliwość zasypywania wykopów gruntem pochodzenia obcego(np. zawierającym gruz).

W trakcie prowadzenia prac budowlanych niezbędne będą przekroczenia rowów melioracyjnych zarówno metodami bezwykopowymi (przewiertem), jak i rozkopu. Roboty prowadzone będą w czasie, gdy w rowach przepływ wód będzie najmniejszy lub Ne będzie występował (dni suche). Przy przekraczaniu cieku (zarówno metodą rozkopu, jak i bezwykopową)  na rurach przewodowych zabudowane zostaną dodatkowe rury osłonowe.

Ułożenie kanalizacji pod drogą powiatową (3 przejścia) wykonane zostanie przy zastosowaniu metody przewiertu lub przecisku. Wszystkie przejścia będą prowadzone w rurach osłonowych.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie przepompowni ścieków, na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. Projektuje się dla przepompowni zasilanie elektryczne policznikowe, z istniejącej instalacji oczyszczalni.

b)      powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich przedsięwzięcie nie będzie kumulowało oddziaływań;

c)      wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych tj. paliwo, piasek, woda;

d)      emisji i występowania innych uciążliwości –  podczas realizacji przedsięwzięcia może wystąpić okresowe pogorszenie jakości powietrza w związku z poruszającymi się pojazdami transportującymi niezbędne materiały i urządzenia związane z planowanymi pracami budowlanymi i adaptacyjnymi oraz montażem maszyn i urządzeń. Podczas transportu i prowadzonych robót emisja niezorganizowana zanieczyszczeń z wymienionych powyżej źródeł będzie ograniczona do okresu realizacji przedsięwzięcia.

Zmiana klimatu akustycznego na etapie realizacji zadania będzie, związana z ruchem pojazdów dostawczych i prowadzonymi pracami. Będą to jednak uciążliwości krótkotrwałe, odwracalne, nie pozostawiające trwałych śladów w środowisku. Zasięg ich będzie ograniczony i nie będzie decydować trwale o stanie środowiska w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia.

Na etapie prowadzonych robót wykonawca przewiduje zastosowanie działań ograniczających oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko m. in. poprzez prowadzenie pracy wyłącznie w porze dziennej, wykorzystanie nowoczesnego sprzętu, gromadzenie taboru maszynowego w rejonie najmniejszej uciążliwości dla ludzi, wyeliminowanie pracy środków transportu i maszyn na biegu jałowym, unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu, zabezpieczenie maszyn i urządzeń będących źródłem hałasu za pomocą osłon, obudów lub ekranów.

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami, maszyny i pojazdy wykorzystywane do prac przy planowanym przedsięwzięciu, będą sprawne technicznie, a ewentualne wycieki zostaną zneutralizowane. Tankowanie maszyn odbywać się będzie z dala od cieków i urządzeń wodnych. Woda na potrzeby budowy oraz do wykonania prób szczelności projektowanych rurociągów dowożona będzie beczkowozem. Po wykorzystaniu (przy próbach ciśnieniowych), zbierana będzie w szczelnych zbiornikach, alternatywnie w zbiorniku pompowni ścieków. Ścieki bytowe na etapie realizacji przedsięwzięcia gromadzone będą w przenośnych urządzeniach sanitarnych. Wytwarzane odpady w fazie budowy będą magazynowane w wydzielonych miejscach na placu budowy i przekazywane będą uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania. Po zakończeniu prac teren przedsięwzięcia zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu umożliwiającego jego użytkowanie.

Etap eksploatacji przedsięwzięcia charakteryzuje się brakiem oddziaływania na środowisko, zarówno bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, jak i skumulowanego, pierwotnego. Materiały i elementy prefabrykowane użyte do budowy posiadających wysoką wytrzymałość i odporność na działanie ścieków, będą gwarantować szczelność projektowanego systemu kanalizacyjnego.

Z uwagi na charakter planowanego zadania, nie powstaną w miejscu jegi usytuowania źródła emisji zorganizowanej, gdyż funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej, nie będzie generować zanieczyszczeń do powietrza.

Trasa planowanej sieci kanalizacyjnej przebiegać będzie m. in. przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., póz. 112) wynoszą dla pory dnia 50 dB oraz pory nocy 40 dB.

W trakcie eksploatacji źródłem hałasu będzie praca pomp zainstalowanych w pompowni sieciowej. Ze względu na zastosowanie pomp zanurzeniowych wewnątrz pompowni, powstająca emisja hałasu nie będzie uciążliwa i nie będzie przekraczać normatywnych poziomów.

Uwzględniając skalę i cechy przedsięwzięcia (prowadzenie sieci kanalizacyjnej i przepompowni pod powierzchnią terenu), nie będzie ono stanowiło źródła emisji hałasu, na etapie funkcjonowania.

Uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i będą miały charakter lokalny;

e)      ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, gdyż biorąc pod uwagę lokalizację przedmiotowego zadania w znacznej odległości od granicy państwa (20 i 50 km) oraz jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji nie zachodzą możliwości generowania oddziaływań o charakterze transgranicznym.

 

 

2)      Usytuowanie przedsięwzięcia

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane na działkach:

Ø  Nr ewid. dz. 1737/1  w m .Łazy;

Ø  Nr ewid. 1737/4, 1737/5, 1737/6, 1770, 1769, 1879, 1977, 1982, 1931, 1957, 1929, 1961, 1955, 1928/2, 1928/1, 1771, 1920, 1922/2, 1925, 1921, 1924, 1927/1, 1897, 1899/2, 1899/1, 1893/2, 1893/1, 1975, 1901, 1919/5, 1960/5, 1960/4, 1896, 1919/4, 1981, 1903, 1740/1, 1708, 1706/2, 1705, 1698, 1804, 1826, 1844, 1868, 1895, 1900, 1926, 1956, 1958,  1853, 1805, 1817, 1894, 1902, 1978, 1962, 1973, 1892, 1739, 1855, 1818, 1839, 1840, 1851, 1706/1, 1841, 1842/2, 1959/3, 1874, 1860, 1930, 1834, 1870, 1919/3, 1728, 1976, 1803, 1737/1. w m. Rymanów  - gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie,

Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr LX/387/06. Planowane zadanie o charakterze liniowym, będzie stanowić uzbrojenie podziemne terenu, umożliwiające  odprowadzenie ścieków bytowych z zabudowy mieszkaniowej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w sąsiedztwie terenu zabudowanego, dróg gruntowych i utwardzonych, a także na obszarach użytkowanych rolniczo.

 

a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych – przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

b)       obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

c)      obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych  -  teren przeznaczony pod zainwestowanie znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 432 Dolina rzeki Wisłok. Obszar ten zlokalizowany jest poza strefami ochrony ujęć wód oraz poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi określonymi we „Wstępnej ocenie ryzyka powodziowego”, zatwierdzonej przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, określonymi na podstawie map zagrożenia powodziowego, opublikowanymi na Hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Obszar objęty projektem położony jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych o kodzie: PLGW 2200157, o dobrym stanie wód, niezagrożonej nieosiągnięciem ustanowionych dla niej celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód, jest utrzymanie jej dobrego stanu. Ponadto teren, na którym będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie oraz teren lokalizacji odbiornika (oczyszczalni ścieków), znajduje się w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych „Morwawa", kod: PLRW 20001222629, typ: potok fliszowy. Stanowi ona silnie zmienioną część wód, której stan określono jako zły. Jest to część wód niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. ( M.P. 2011 r. Nr 49 póz. 549), celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Aktualny stan; wód, określony w ramach Państwowego monitoringu środowiska, określono nadal jako zły, w tym potencjał ekologiczny określono jako umiarkowany, a stan chemiczny jako zły.

W zlewni jednolitej części wód powierzchniowych „Morwawa" znajdują się obszary chronione przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną, do spożycia.

W oparciu o załączone dokumenty uznano, że skutki realizacji przedsięwzięcia, nie spowodują znaczących negatywnych oddziaływań na stan i ilość wód podziemnych, jak również na osiągnięcie celu środowiskowego czyli dobrego potencjału wód powierzchniowych.

 Reasumując powyższe, można uznać, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko wodno-gruntowe.

e)      obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz..U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,, w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej, w odległości ok. 1,2 km, położony jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „LADZIN” (PLH 180038). Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody wymienione w art.2 ust 1. w/cyt. ustawy o ochronie przyrody., w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów NATURA 2000, na ich integralność  spójność sieci. W miejscu realizacji inwestycji nie występują pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie strefy krośnieńsko-sanockiej, która została zaliczona do klasy C, na podstawie pomiarów pyłu PM10 i benzo(a)piranu mierzonego w pyle PM10 wykonanych na stanowisku pomiarowym w Krośnie przy ul. Kretówki. Jednak realizacja inwestycji nie będzie wpływała na obszar, w którym stwierdzono przekroczenia;

g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

h)      gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miejscowości Rymanów o powierzchnia 1.238  ha, którą zamieszkuje 3.715 mieszkańców. Ze względu na duże zróżnicowanie gęstości zaludnienia, trudne jest jednoznaczne określenie średniej gęstości zaludnienia na wnioskowanym terenie. Planowane przedsięwzięcie obejmie część  nowoskanalizowanego terenu  tj od ok. 104 osób;

i)        obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach.

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie nie jest realizowane w strefie ochrony uzdrowiskowej, dla której zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.), obowiązują pewne kryteria dotyczące realizacji przedsięwzięć. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w odległości ponad 5 km od Uzdrowiska Rymanów Zdrój.

 

3)      Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)      zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -  jeżeli inwestycja będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu przedsięwzięć, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, nie wpłynie to na pogorszenie środowiska naturalnego. Trudne jest określenie liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać. Teren miejscowości Rymanów to powierzchnia 1.238 ha, którą zamieszkuje 3.715 mieszkańców;

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa ok. 20 i 50 km  i brak możliwości generowania przez przedmiotową inwestycję oddziaływań o charakterze transgranicznym;

c)      wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny.

d)      czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania  -  zasięg oddziaływania na środowisko związany z  przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny.

 

Planowane przedsięwzięcie ma być prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu przedsięwzięć,  minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko oraz w taki sposób, aby nie wpływało na pogorszenie oddziaływania związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne.

Jak wynika z przedłożonych materiałów, nie będzie dochodziło do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie zlokalizowane przedmiotowe zamierzenie.

Sposób wykonywania, zastosowanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń oraz uwzględnienie odpowiednich środków technicznych do budowy kanalizacji i na etapie jej eksploatacji, zapewnią ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii.

Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa (20 i 50 km.)oraz jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji, nie będzie ono generować oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r poz. 627 z późn. zm.),w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej, w odległości ok.1,2 km, w kierunku zachodnim położony jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „LADZIN ” (PLH 180038).

Z uwagi na lokalizację, skalę i rodzaj przedsięwzięcia uznano, iż nie będzie ono w sposób znaczący oddziaływać na przedmiot i cele ochrony ww. obszaru NATURA 2000, na jego integralność i spójność sieci obszarów NATURA 2000.  Stąd, po dokonaniu analizy wstępnej w kontekście potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar NATURA 2000 stwierdzono, że nie ma konieczności przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000 wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

 

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm..) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

              

               Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w postanowieniu Ldz. WOOŚ.4240.6.11.2014.BK-13 z dnia 20 czerwca 2014 r. (data wpływu 25.06.2014 r.), wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.

               Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie w formie Opinii Sanitarnej Ldz. PSNZ.465-19/2014  z dnia 22 kwietnia 2014 r. (data wpływu 24.04.2014 r.) -  stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i po wnikliwym przeanalizowaniu parametrów planowanego do realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie wymagano sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

 

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego nikt nie  wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań wniosku.

 

Reasumując rodzaj, jak skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko  –  dlatego wydano niniejszą decyzję bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

 

                                                                                                           ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,  ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  Al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.;

 

 

 

Załącznik  Nr 1

do Decyzji ROŚ.6220.5.2014.AK

z dnia  14.07.2014 r.

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowiąca Załączniki Nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków, z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni”

–  m. Łazy i Rymanów, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie,

 

planowanego  do realizacji na działkach:

 

Ø  Nr ewid. dz. 1737/1  w m .Łazy;

Ø  Nr ewid. 1737/4, 1737/5, 1737/6, 1770, 1769, 1879, 1977, 1982, 1931, 1957, 1929, 1961, 1955, 1928/2, 1928/1, 1771, 1920, 1922/2, 1925, 1921, 1924, 1927/1, 1897, 1899/2, 1899/1, 1893/2, 1893/1, 1975, 1901, 1919/5, 1960/5, 1960/4, 1896, 1919/4, 1981, 1903, 1740/1, 1708, 1706/2, 1705, 1698, 1804, 1826, 1844, 1868, 1895, 1900, 1926, 1956, 1958,  1853, 1805, 1817, 1894, 1902, 1978, 1962, 1973, 1892, 1739, 1855, 1818, 1839, 1840, 1851, 1706/1, 1841, 1842/2, 1959/3, 1874, 1860, 1930, 1834, 1870, 1919/3, 1728, 1976, 1803, 1737/1. w m. Rymanów,

 

 

Na podstawie rozporządzenia, zgodnie §3 ust 1. pkt. 79 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisk) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.),  planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  tj.: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków”.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji wraz z przyłączami domowymi, przepompownia ścieków i zasilaniem energetycznym na terenie miejscowości Łazy i Rymanów. Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr LX/387/06. Planowane zadanie o charakterze liniowym, będzie stanowić uzbrojenie podziemne terenu, umożliwiające  odprowadzenie ścieków bytowych z zabudowy mieszkaniowej.

Realizowana część sieci zostanie włączona do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, którą odprowadzane są ścieki do oczyszczalni ścieków w Rymanowie. Istniejąca oczyszczalnia ścieków o przepustowości Qmaxd = 2.500 m3/d, gwarantuje i jest w stanie odebrać ścieki z nowoskanalizowanego terenu (od ok. 104 osób,) z możliwością ich oczyszczenia przy spełnieniu wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód  lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Realizacja zamierzenia pozwoli na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz stanu środowiska.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej, w tym grawitacyjnej o długości ok. 3940 m i tłocznej o długości ok. 135 m i przyłączy. Projektowana sieć wykonywana będzie z rur PE, PP i PVC, bez możliwości infiltracji wód gruntowych do systemu kanalizacyjnego oraz eksfiltracji ścieków do gruntu. Elementami sieci będą m.in.: kolektor główny, kolektory boczne i przyłącza, pompownia ścieków, studzienki włazowe rewizyjne z kręgów żelbetonowych i studzienki niegazowe rewizyjne i połączeniowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w sąsiedztwie terenu zabudowanego, dróg gruntowych i utwardzonych, a także na obszarach użytkowanych rolniczo. Prace budowlano-montażowe związane z budową kanalizacji ograniczane będą do pory dziennej. Planowane jest wykonywanie prac ziemnych sprzętem mechanicznym oraz ręcznie, w technologii wykopów. W miejscach skrzyżowań z istniejącą  infrastrukturą ( z siecią gazową) zastosowane będą rury osłonowe, (z kablami telekomunikacyjnymi) przewiduje się zakładanie rur osłonowych dwudzielnych.

Prace ziemne zostaną poprzedzone usunięciem warstwy próchniczej, tak aby była ewentualność jej ponownego wykorzystania do odtworzenia warstwy urodzajnej. Wykonany odcinek kanalizacji(ułożony na podsypce pisakowej), po sprawdzeniu jej szczelności będzie na bieżąco zasypywany gruntem piaszczystym. Następnie wykonana sieć będzie zasypywana odpowiednio zagęszczonym gruntem, z wykorzystaniem gruntu rodzimego. Wyklucza się możliwość zasypywania wykopów gruntem pochodzenia obcego(np. zawierającym gruz).

W trakcie prowadzenia prac budowlanych niezbędne będą przekroczenia rowów melioracyjnych zarówno metodami bezwykopowymi (przewiertem), jak i rozkopu. Roboty prowadzone będą w czasie, gdy w rowach przepływ wód będzie najmniejszy lub Ne będzie występował (dni suche). Przy przekraczaniu cieku (zarówno metodą rozkopu, jak i bezwykopową)  na rurach przewodowych zabudowane zostaną dodatkowe rury osłonowe.

Ułożenie kanalizacji pod drogą powiatową (3 przejścia) wykonane zostanie przy zastosowaniu metody przewiertu lub przecisku. Wszystkie przejścia będą prowadzone w rurach osłonowych.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie przepompowni ścieków, na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. Projektuje się dla przepompowni zasilanie elektryczne policznikowe, z istniejącej instalacji oczyszczalni.

Podczas realizacji przedsięwzięcia może wystąpić okresowe pogorszenie jakości powietrza w związku z poruszającymi się pojazdami transportującymi niezbędne materiały i urządzenia związane z planowanymi pracami budowlanymi i adaptacyjnymi oraz montażem maszyn i urządzeń. Podczas transportu i prowadzonych robót emisja niezorganizowana zanieczyszczeń z wymienionych powyżej źródeł będzie ograniczona do okresu realizacji przedsięwzięcia.

Zmiana klimatu akustycznego na etapie realizacji zadania będzie, związana z ruchem pojazdów dostawczych i prowadzonymi pracami. Będą to jednak uciążliwości krótkotrwałe, odwracalne, nie pozostawiające trwałych śladów w środowisku. Zasięg ich będzie ograniczony i nie będzie decydować trwale o stanie środowiska w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia.

Na etapie prowadzonych robót wykonawca przewiduje zastosowanie działań ograniczających oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko m. in. poprzez prowadzenie pracy wyłącznie w porze dziennej, wykorzystanie nowoczesnego sprzętu, gromadzenie taboru maszynowego w rejonie najmniejszej uciążliwości dla ludzi, wyeliminowanie pracy środków transportu i maszyn na biegu jałowym, unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu, zabezpieczenie maszyn i urządzeń będących źródłem hałasu za pomocą osłon, obudów lub ekranów.

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami, maszyny i pojazdy wykorzystywane do prac przy planowanym przedsięwzięciu, będą sprawne technicznie, a ewentualne wycieki zostaną zneutralizowane. Tankowanie maszyn odbywać się będzie z dala od cieków i urządzeń wodnych. Woda na potrzeby budowy oraz do wykonania prób szczelności projektowanych rurociągów dowożona będzie beczkowozem. Po wykorzystaniu (przy próbach ciśnieniowych), zbierana będzie w szczelnych zbiornikach, alternatywnie w zbiorniku pompowni ścieków. Ścieki bytowe na etapie realizacji przedsięwzięcia gromadzone będą w przenośnych urządzeniach sanitarnych. Wytwarzane odpady w fazie budowy będą magazynowane w wydzielonych miejscach na placu budowy i przekazywane będą uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania. Po zakończeniu prac teren przedsięwzięcia zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu umożliwiającego jego użytkowanie.

Etap eksploatacji przedsięwzięcia charakteryzuje się brakiem oddziaływania na środowisko, zarówno bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, jak i skumulowanego, pierwotnego. Materiały i elementy prefabrykowane użyte do budowy posiadających wysoką wytrzymałość i odporność na działanie ścieków, będą gwarantować szczelność projektowanego systemu kanalizacyjnego.

Z uwagi na charakter planowanego zadania, nie powstaną w miejscu jego usytuowania źródła emisji zorganizowanej, gdyż funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej, nie będzie generować zanieczyszczeń do powietrza.

Trasa planowanej sieci kanalizacyjnej przebiegać będzie m. in. przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., póz. 112) wynoszą dla pory dnia 50 dB oraz pory nocy 40 dB.

W trakcie eksploatacji źródłem hałasu będzie praca pomp zainstalowanych w pompowni sieciowej. Ze względu na zastosowanie pomp zanurzeniowych wewnątrz pompowni, powstająca emisja hałasu nie będzie uciążliwa i nie będzie przekraczać normatywnych poziomów.

Uwzględniając skalę i cechy przedsięwzięcia (prowadzenie sieci kanalizacyjnej i przepompowni pod powierzchnią terenu), nie będzie ono stanowiło źródła emisji hałasu, na etapie funkcjonowania.

Teren przeznaczony pod zainwestowanie znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 432 Dolina rzeki Wisłok. Obszar ten zlokalizowany jest poza strefami ochrony ujęć wód oraz poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi określonymi we Wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, zatwierdzonej przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią określonymi na podstawie map zagrożenia powodziowego, opublikowanymi na Hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Obszar objęty projektem położony jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych o kodzie: PLGW 2200157, o dobrym stanie wód, niezagrożonej nieosiągnięciem ustanowionych dla niej celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód, jest utrzymanie jej dobrego stanu. Ponadto teren, na którym będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie oraz teren lokalizacji odbiornika (oczyszczalni ścieków), znajduje się w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych „Morwawa", kod: PLRW 20001222629, typ: potok fliszowy. Stanowi ona silnie zmienioną część wód, której stan określono jako zły. Jest to część wód niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. ( M.P. 2011 r. Nr 49 póz. 549), celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Aktualny stan; wód, określony w ramach Państwowego monitoringu środowiska, określono nadal jako zły, w tym potencjał ekologiczny określono jako umiarkowany, a stan chemiczny jako zły.

W zlewni jednolitej części wód powierzchniowych „Morwawa" znajdują się obszary chronione przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną, do spożycia.

W oparciu o załączone dokumenty uznano, że skutki realizacji przedsięwzięcia, nie spowodują znaczących negatywnych oddziaływań na stan i ilość wód podziemnych, jak również na osiągnięcie celu środowiskowego czyli dobrego potencjału wód powierzchniowych. Reasumując powyższe, można uznać, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko wodno- gruntowe.

Planowane przedsięwzięcie ma być prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu przedsięwzięć,  minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko oraz w taki sposób, aby nie wpływało na pogorszenie oddziaływania związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne.

Jak wynika z przedłożonych materiałów, nie będzie dochodziło do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie zlokalizowane przedmiotowe zamierzenie.

Sposób wykonywania, zastosowanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń oraz uwzględnienie odpowiednich środków technicznych do budowy kanalizacji i na etapie jej eksploatacji, zapewnią ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii.

Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa (20 i 50 km.)oraz jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji, nie będzie ono generować oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r poz. 627 z późn. zm.),w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej, w odległości ok.1,2 km, w kierunku zachodnim położony jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „LADZIN ” (PLH 180038).

Z uwagi na lokalizację, skalę i rodzaj przedsięwzięcia uznano, iż nie będzie ono w sposób znaczący oddziaływać na przedmiot i cele ochrony ww. obszaru NATURA 2000, na jego integralność i spójność sieci obszarów NATURA 2000.  Stąd, po dokonaniu analizy wstępnej w kontekście potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar NATURA 2000 stwierdzono, że nie ma konieczności przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000 wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

 

 

 

 

 

                                                                                               ………………………

-----------------------------------------------------------


 

Rymanów, dnia 14.07.2014 r.

Ldz. ROŚ.6220.5.2014.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm..)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 14 lipca 2014 r. decyzji Ldz. ROŚ. 6220.5.2014.AK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków, z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni” –  m. Łazy i Rymanów, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach:

Ø  Nr ewid. dz. 1737/1  w m .Łazy;

Ø  Nr ewid. 1737/4, 1737/5, 1737/6, 1770, 1769, 1879, 1977, 1982, 1931, 1957, 1929, 1961, 1955, 1928/2, 1928/1, 1771, 1920, 1922/2, 1925, 1921, 1924, 1927/1, 1897, 1899/2, 1899/1, 1893/2, 1893/1, 1975, 1901, 1919/5, 1960/5, 1960/4, 1896, 1919/4, 1981, 1903, 1740/1, 1708, 1706/2, 1705, 1698, 1804, 1826, 1844, 1868, 1895, 1900, 1926, 1956, 1958,  1853, 1805, 1817, 1894, 1902, 1978, 1962, 1973, 1892, 1739, 1855, 1818, 1839, 1840, 1851, 1706/1, 1841, 1842/2, 1959/3, 1874, 1860, 1930, 1834, 1870, 1919/3, 1728, 1976, 1803, 1737/1. w m. Rymanów

 

Istnieje możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.- pt 700 1500).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości min. przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

-------------------------------------------------------------------------
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-14 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-06 12:20:29
 • Liczba odsłon: 1665
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4783217]

przewiń do góry