ROŚ. 6220.17.2013.AK                                                                 BE-10

                            

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT ROLNICTWA LEŚNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O ZAWIESZENIE WSZYSTKICH POSTEPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

 

 

POSTĘPOWANIE Z WNIOSKU

Stowarzyszenia Eko-Rymanów

z siedzibą: 38-480 RYMANÓW , ul. Kolejowa Nr 67

działającego przez

  Pana   HENRYKA ŁOŻAŃSKIEGO

O ZAWIESZENIE WSZYSTKICH POSTEPOWAŃ:

 

 

 

 

 

           

 

 

 

2013   ROK

-------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 16.07.2013 r.

ROŚ. 6220.17.2013.AK

 

 

Stowarzyszenie Eko-Rymanów

(adres do korespondencji

Henryk ŁOŻAŃSKI

ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW)

 

 

W odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Eko-Rymanów z siedzibą   ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działającego przez   pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO z dnia 18.06.2013 r. (data wpływu 19.06.2013 r.) znak: SE-R.W.10/2013 o zawieszenie wszystkich postępowań administracyjnych związanych w jakikolwiek sposób z umożliwieniem lokalizowania elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Rymanów do czasu prawnego uregulowania problematyki bezpiecznej lokalizacji elektrowni wiatrowych przez Parlament RP – uprzejmie informuję, iż żądanie nie może być uwzględnione, gdyż Stowarzyszenie Eko-Rymanów nie jest stroną wszystkich postępowań w sprawie objętej wnioskiem o zawieszenie.

Stosownie do przepisów Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – zawieszenie postępowania   następuje w przypadkach określonych w art. 97 i 98.

Zgodnie z art. 97 Kpa organ zawiesza postępowanie:

1) w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105),

2) w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony,

3) w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych,

4) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Natomiast zgodnie z art. 98 Kpa organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie na wniosek strony, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.  

 

Stowarzyszenie Eko-Rymanów z/s przy ul. Kolejowej Nr 67 w Rymanowie jest dopuszczone do   udziału w postępowaniu na prawach strony:

1.       w postępowaniu administracyjnym – prowadzonym przez Burmistrza Gminy Rymanów znak ROŚ. 6220.16.2013.AK (Postanowieniem z dnia 12.07.2013 r.) - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –   gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” ,   w związku ze złożonym i wnioskami wraz z dokumentacją z dnia 28 maja 2013 r. (data wpływu 06.06.2013 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz o zmianę zakresu przedsięwzięcia.  

2.       oraz w postępowaniu wszczętym z urzędu i prowadzonym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie znak: SKO.4170.69.671.2013   – w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 25 stycznia 2011 r. znak: ROŚ.7624/4/09/10/11 (Postanowieniem znak: SKO.4170.69.671A.2013 z dnia 26.06.2013 r. o dopuszczeniu do udziału na prawach strony).

 

W związku z powyższym proszę o wskazanie, których decyzji dotyczy złożony przez Państwa wniosek o zawieszenie postępowania.

 

Nieusunięcie braku wniosku w terminie określonym przez organ administracji powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art.64§2KPA).

 

                                                            

 

                                                                                              ………………………….

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

1.       Adresat;

2.       A/a. A.K.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 31.07.2013 r.

ROŚ. 6220.17.2013.AK

 

 

Stowarzyszenie Eko-Rymanów

(adres do korespondencji

Henryk ŁOŻAŃSKI

ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW)

 

W odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działającego przez pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO z dnia 18.06.2013 r. (data wpływu 19.06.2013 r.) znak: SE-R.W.10/2013 o zawieszenie wszystkich postępowań administracyjnych związanych w jakikolwiek sposób z umożliwieniem lokalizowania elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Rymanów do czasu prawnego uregulowania problematyki bezpiecznej lokalizacji elektrowni wiatrowych przez Parlament RP oraz na jego uzupełnienie i doprecyzowanie z dnia 24.07.2013 r. (data wpływu 24.07.2013 r.) znak: SE-R.W.18/2013 m.in. o udzielenie rzetelnej informacji do ilu postępowań dotyczących lokalizacji nowych elektrowni wiatrowych Stowarzyszenie Eko-Rymanów  nie zostało dopuszczone do udziału w postępowaniu na prawach strony i dlaczego – uprzejmie informuję, iż:

Do Burmistrza Gminy Rymanów wpłynął  obecnie jeden wniosek  Stowarzyszenia Eko-Rymanów z siedzibą ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działającego przez  pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO z dnia 18.06.2013 r. (data wpływu 19.06.2013 r.) znak: SE-R.W.8/2013 o dopuszczenie do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”, 

                Na podstawie art.44 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) –  Postanowieniem Burmistrza Gminy znak: ROŚ.6220.16.2013.AK  z dnia 12.07.2013 r. – dopuszczono Stowarzyszenia Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego  przedsięwzięcia.

 

                Z uwagi na to, iż w bieżącym 2013 r.,  nie było kolejnych wniosków Stowarzyszenia Eko –Rymanów do Burmistrza Gminy o dopuszczenie do udziału w innym postępowaniu na prawach strony, dlatego też nie było wydanych postanowień odmawiających, bądź dopuszczających do udziału w postępowaniach administracyjnych na prawach strony.

 

 

 

                                                           

 

                                                                                              ………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

1.      Adresat;

2.      A/a. A.K.

 ------------------------------------------------------

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-19 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-08 13:00:38
  • Liczba odsłon: 1992
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117323]

przewiń do góry