ROŚ. 6220.21.2013.AK                                                              BE-10

                            

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT ROLNICTWA LEŚNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

           

 

pn.  „Rozbudowa obiektów produkcyjno-magazynowych POL-PANEL w Sp. z o.o.

w Rymanowie” 

o halę produkcyjno - magazynową oraz halę namiotową,

na działkach  Nr ewid. 3439/11, 3439/38, 3439/39 oraz 3439/45  o  łącznej ich powierzchni 0,9274 ha – obręb geodezyjny Rymanów_M –  gmina Rymanów

 

Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

działka Nr 3439/11, 3439/38, 3439/39 oraz 3439/45

-– Rymanów _M, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

 

 

 

 

2013  ROK

------------------------------------

Rymanów, dnia  21.08.2013 r.

ROŚ.. 6220.21.2013.AK

 

 

 

 

Pan Bogdan NOWOTARSKI

Prezes „POL-PANEL” Sp. z o.o.

w Rymanowie

38-480 RYMANÓW, ul Mitkowskiego Nr 8

 

 

Dot. wniosku z dnia 07.08.2013 r. (data wpływu  16.08.2013 r.)

 

                W odpowiedzi na Państwa pismo z  dnia 07 sierpnia 2013 r. (data wpływu 16.08.2013 r.) o zajęcie stanowiska w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  -  dla planowanego do  realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa obiektów produkcyjno-magazynowych POL-PANEL w Sp. z o.o. w Rymanowie”  o halę produkcyjno - magazynową oraz halę namiotową, na działkach  Nr ewid. 3439/11, 3439/38, 3439/39 oraz 3439/45  o  łącznej ich powierzchni 0,9274 ha – obręb geodezyjny Rymanów_M – gmina Rymanów, uprzejmie informuję, że:

 

1.      po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów, nie może zostać wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację wnioskowanego do wykonania  przedsięwzięcia, z uwagi na brak spełnionych wymogów formalnych;

2.      załączona Karta Informacyjna Przedsięwzięcia nie pozwala na jednoznaczne zajęcie stanowiska w sprawie konieczności uzyskania przedmiotowej decyzji, gdyż nie  jest spójna ze stanem faktycznym ii brak w niej kwalifikacji planowanej do realizacji inwestycji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 października 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniającym  rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko)1 , która leży w gestii Wnioskodawcy.

 

                Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  wszczyna się  na  wniosek podmiotu planującego podjecie realizacji przedsięwzięcia, do którego to wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty  wymienione w art. 74 ust 1w.cyt. ustawy.

                Ponadto wskazuję, że w ocenie organu Inwestor musi rozważyć, czy spełnione są kryteria w stosunku do zapisów kryteriów kwalifikujących, czy planowane przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 71 i 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U Nr 199, poz. 1227 ze zm.), §3 ust. 2 pkt. 2 w związku z §3 ust. 1 pkt.52  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz § 1, pkt 2 lit. a i b zmieniający ust 2, pkt 2 oraz pkt. 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko)1, przed jego zamierzoną realizacją.

                Według nowego brzmienia §3 ust.2, pkt. 2. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia cyt. ”polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust.1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone.”

Zaś w §3 ust. 1 w pkt. 52 określone zostały progi cyt.” zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa wraz z towarzysząca jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a

– przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia;”   

Biorąc pod uwagę i analizując przedłożone dokumenty wyjaśniam, że zgodnie z art. 71 ust. 2 oraz art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz .U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i następuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w punktach od 1-18. (min. o pozwoleniu na budowę, w tym zgłoszeniu budowy lub wykonania robót budowlanych, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu itd.)

Aby stwierdzić obowiązek uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zgodnie z art. 71. ust.2 i art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. .U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.), konieczne jest łączne wystąpienie wyżej omówionych przesłanek..

Dodatkowo chcąc rozważać  możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000, należy zwrócić się w tej sprawie o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 tj. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 

 

 

 

                                                                                                          ……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

1.      Adresat;

2.       A/a. A.K.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-08-21 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-27 14:05:43
  • Liczba odsłon: 1697
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4982838]

przewiń do góry