Rymanów, dnia 08.03.2011 r.

Ldz. ROŚ.7624/16/10/11

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 08 marca 2011 r. decyzji Ldz. ROŚ. 7624/16/10/11 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.„Wydobywanie wód leczniczych ze złoża w obrębie obszaru górniczego RYMANÓW – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, na działkach Nr ewid. 439, 408,14 i 406  (wg. wypisu z rejestru gruntów 406/1, 406/2, 406/3 i 406/4)  -– obręb Rymanów Zdrój oraz 89/4, 88/2 i 431 – obręb Wołtuszowa, bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o możliwościach zapoznania się z jej treścią i zgromadzoną dokumentacją w sprawie w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.- pt 700 1500).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości min. przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  08.03.2011 r.

ROŚ. 7624/16/10/11

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie :

ü  art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.);

ü  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.);

ü  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

po rozpoznaniu wniosku: 

Zarządu UZDROWISKA RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju z siedzibą przy ul. Zdrojowej Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ z dnia 10 sierpnia 2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

po zasięgnięciu opinii:

ü  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. WOOŚ.4240.6.1.2011.AK-4 z dnia 20 stycznia 2011 r. (data wpływu 21-01-2011 r.),

ü  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie - brak opinii  - zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktowano, jako brak zastrzeżeń.,

 

orzekam

 

1.      Realizację przedsięwzięcia pn.„Wydobywanie wód leczniczych ze złoża w obrębie obszaru górniczego RYMANÓW – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, na działkach Nr ewid. 439, 408,14 i 406  (wg. wypisu z rejestru gruntów 406/1, 406/2, 406/3 i 406/4)  -– obręb Rymanów Zdrój oraz 89/4, 88/2 i 431 – obręb Wołtuszowa i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

2.      Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Zarządu UZDROWISKA RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju z siedzibą przy ul. Zdrojowej Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ z dnia 10 sierpnia 2010 r.  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Wydobywanie wód leczniczych ze złoża w obrębie obszaru górniczego RYMANÓW – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 439, 408,14 i 406 (wg. wypisu z rejestru gruntów 406/1, 406/2, 406/3 i 406/4)  -– obręb Rymanów Zdrój oraz 89/4, 88/2 i 431 – obręb Wołtuszowa.

Na podstawie §3 ust.1 pkt 40 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, (tj. wydobywanie kopalin ze złoża metodą podziemną, w zakresie niewymienionym w §2, ust.1 pkt 26 lit. b, lub  metodą otworów wiertniczych, w zakresie niewymienionym w §2 ust.1, pkt 24).

W związku z 64 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz..U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.) uznano, że inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2pkt 2 ww. ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się i określam:

 

1)      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. .„Wydobywanie wód leczniczych ze złoża w obrębie obszaru górniczego RYMANÓW – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”- na działkach Nr ewid. 439, 408,14 i 406 (wg. wypisu z rejestru gruntów 406/1, 406/2, 406/3 i 406/4) -– obręb Rymanów Zdrój oraz 89/4, 88/2 i 431 – obręb Wołtuszowa., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ust 1).

z  uwzględnieniem:

a)      skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu  przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 439, 408,14 i 406 (wg. wypisu z rejestru gruntów 406/1, 406/2, 406/3 i 406/4) -– obręb Rymanów Zdrój oraz 89/4, 88/2 i 431 – obręb Wołtuszowa. Będzie ono polegało na wydobywaniu wód leczniczych ze złoża w obrębie obszaru górniczego RYMANÓW. Teren, na którym zlokalizowane są ujęcia i zbiorniki magazynowe wód leczniczych jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Uzdrowiska Rymanów S.A oraz w zarządzie lasów Państwowych, użytkowanych przez Spółkę na podstawie umowy najmu. Powierzchnia gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym wynosi 4900 m2, a w najmie 100 m2.

Granice obszaru i terenu górniczego RYMANÓW pokrywają się, a ich powierzchnia wynosi 9 814 056 m2. Współrzędne geograficzne obszaru górniczego i terenu górniczego są określone w aktualnie obowiązującej koncesji. Teren wokół ujęć zbiorników jest wylesiony, porośnięty trawa i ogrodzony. Ujęcia wód zabezpieczone są na powierzchni terenu za pomocą głowic eksploatacyjnych. Bezpośrednio za nimi ustawione są trójnogi eksploatacyjne, bądź maszt wydobywczy do prac obróbczych przy wymianie pomp w odwiertach.

Wody lecznicze wydobywane są przy pomocy źródeł naturalnych „TYTUS”, „KLAUDIA”, „CELESTYNA” i źródła okalającego zwanego „BASENOWYM” (eksploatowanych na samo wypływie i grawitacyjnie), a także ujęć odwiertowych „RYMANÓW ZDRÓJ 2”, „RYMANÓW ZDRÓJ 5” i „RYMANÓW ZDRÓJ 6” (eksploatowanych samoczynnie) oraz odwiertu „RYMANÓW ZDRÓJ 4” (eksploatowanego systemem wymuszonym z zastosowaniem pompy głębinowej).

Planuje się uruchomienie istniejącego, lecz jeszcze nie podłączonego do sieci wodociągowej odwiertu „RYMANÓW ZDRÓJ 1”. Łączne zasoby dla wymienionych ujęć wynoszą 12,8 m3/h. Eksploatowana z tych ujęć woda lecznicza wykorzystywana jest do kuracji pitnej, kąpielowej i inhalacji. Woda z odwiertu „RYMANÓW ZDRÓJ 6” wykorzystywana jest do celów produkcyjnych.

Wydobycie wód leczniczych za rok 2009 z poszczególnych ujęć wynosiło:

·         „TYTUS”, „KLAUDIA”, „CELESTYNA” – 4.276 m3,

·         „RYMANÓW ZDRÓJ 2” – 444 m3,

·         „RYMANÓW ZDRÓJ 4” - 87m3,

·         „RYMANÓW ZDRÓJ 5” – 5.828 m3,

·         „RYMANÓW ZDRÓJ 6”- 2.852 m3,

Razem 13.487 m3 . Eksploatowana woda z ww. odwiertów gromadzona jest w zbiornikach magazynowych.;

 

b)      powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami. Nie będzie dochodziło do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, gdzie będzie ono realizowane;

 

c)      wykorzystania zasobów naturalnych – szacuje się, że podczas eksploatacji wód leczniczych wykorzystywane będą:

- energia elektryczna zasilająca pompy głębinowe w ilości 2,42 kW/m3 wypompowanej wody, roczne zużycie energii elektrycznej w Zakładzie Górniczym kształtować się będzie na poziomie 32.630 kWh,

- woda do celów socjalnych – około 5m3 na rok,

- paliwo do koszenia trawy w obrębie ogrodzeń ujęć i zbiorników – około 30 litrów rocznie.;

 

d)       emisji i występowania innych uciążliwości – w trakcie realizacji inwestycji eksploatacja wód leczniczych nie będzie powodować zmian na powierzchni ziemi, ani szkód górniczych. Eksploatacja, magazynowanie i przesyłanie wód leczniczych nie będzie wpływać negatywnie na stan czystości powietrza. Eksploatacja inwestycji nie będzie źródłem powstawania odpadów. Przy eksploatacji, magazynowaniu i przesyłaniu wód leczniczych nie będzie występował hałas, ani wibracje;

 

e)      ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii.

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia będą sytuacje awaryjne związane z uszkodzeniem rurociągów oraz zagrożenie wybuchowe i pożarowe. Uszkodzenie rurociągów może spowodować wypływ wody leczniczej do otoczenia, co nie będzie stanowić bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. W czasie eksploatacji wody leczniczej wydzielają się śladowe ilości gazu ziemnego, którego zawartość będzie monitorowana. Regularnie prowadzone pomiary stężenia gazu mają znaczenie profilaktyczne. Separacja tego gazu następuje z zbiornikach magazynowych. Gaz jest odprowadzany do atmosfery wentylacją grawitacyjną. Zostały wyznaczone strefy zagrożenia pożarowego dla obiektów drewnianych, którymi są budowle małokubaturowe pełniące rolę pomieszczeń socjalnych i magazynowych. Obiekty te zostały wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy.

 

2)      Usytuowanie przedsięwzięcia

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 439, 408,14 i 406 (wg. wypisu z rejestru gruntów 406/1, 406/2, 406/3 i 406/4) -– obręb Rymanów Zdrój oraz 89/4, 88/2 i 431 – obręb Wołtuszowa. Teren, na którym zlokalizowane są ujęcia i zbiorniki magazynowe wód leczniczych jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Uzdrowiska Rymanów S.A oraz w zarządzie lasów Państwowych, użytkowanych przez Spółkę na podstawie umowy najmu. Powierzchnia gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym wynosi 4900 m2, a w najmie 100 m2. Granice obszaru i terenu górniczego RYMANÓW pokrywają się, a ich powierzchnia wynosi 9 814 056 m2. Współrzędne geograficzne obszaru górniczego i terenu górniczego są określone w aktualnie obowiązującej koncesji. Teren wokół ujęć zbiorników jest wylesiony, porośnięty trawą i ogrodzony.

 

a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych -przedsięwzięcie nie jest usytuowane na ww. obszarach oraz nie będzie realizowane na terenach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Wydobywane wody będą z ujęć głębinowych;

 

b)       obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)      obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze Nr ewid. 439, 408,14 i 406 (wg. wypisu z rejestru gruntów 406/1, 406/2, 406/3 i 406/4) -– obręb Rymanów Zdrój oraz 89/4, 88/2 i 431 – obręb Wołtuszowa. Część terenów, to tereny z infrastrukturą Uzdrowiska, pozostałe stanowią  obszar leśny;

 

d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -  przedsięwzięcie objęte jest strefą obszaru i terenu górniczego, gdzie umiejscowione są źródła i odwierty wód leczniczych;

 

e)      obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz..U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja będzie realizowana w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357 z późn. zm.), w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty  tj. obszar „Rymanów” (PLH18016), a także w odległości około 3,2 km od granic obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty „Ostoja Jaśliska” (PLH180014). Mając na uwadze zakres i rodzaj przedsięwzięcia, a także charakter, skalę i rodzaj generowanych możliwych oddziaływań, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody wymienione w art.2 ust 1. w/cyt. ustawy o ochronie przyrody., w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów NATURA 2000, na ich integralność  spójność sieci. Teren realizacji inwestycji jest terenem uzdrowiskowym, jednak rodzaj inwestycji nie będzie oddziaływał  na pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie strefy krośnieńsko-sanockiej, która została zaliczona do klasy C, na podstawie pomiarów pyłu PM10 i benzo(a)piranu mierzonego w pyle PM10 wykonanych na stanowisku pomiarowym w Krośnie przy ul. Kretówki. Jednak eksploatacja inwestycji nie będzie wpływała na obszar, w którym stwierdzono przekroczenia;

 

g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

h)      gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie uzdrowiska Rymanów Zdrój, gdzie na powierzchni  1.619 ha zamieszkuje 1.454 mieszkańców, jednak ze względu na duże zróżnicowanie gęstości zaludnienia, trudne jest jednoznaczne określenie średniej gęstości zaludnienia na wnioskowanym terenie;;

 

i)        obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach.

 

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie jest realizowane w strefach ochrony uzdrowiskowej, dla której zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.), obowiązują pewne kryteria dotyczące  realizacji przedsięwzięć. Przedmiotowa inwestycja będzie zgodna z kierunkami leczniczymi uzdrowisk oraz podstawowym przeznaczeniem terenu, o których mowa w ww. ustawie, w tym także z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

 

3)      Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)      zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -  jeżeli inwestycja będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, nie wpłynie to na pogorszenie środowiska naturalnego. Trudne jest określenie liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać. Teren Uzdrowiska Rymanów Zdrój to powierzchnia 1.619 ha, którą zamieszkuje 1.454 mieszkańców;

 

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa ok. 25 km i brak możliwości generowania przez przedmiotową inwestycję oddziaływań o charakterze transgranicznym;

 

c)      wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały Mając na uwadze zakres i rodzaj przedsięwzięcia, a także charakter, skalę i rodzaj generowanych możliwych oddziaływań, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko;

 

d)      czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania  -  zasięg oddziaływania na środowisko związany z  przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny i krótkotrwały. Zakres i rodzaj przedsięwzięcia, a także charakter, skala i rodzaj generowanych możliwych oddziaływań, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko.

 

Planowane przedsięwzięcie będzie prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów,  minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko,  nie wpłynie na pogorszenie oddziaływania związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357 z późn. zm.), w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty tj. „Rymanów” (PLH18016), a także w odległości około 3,2km od granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Jaśliska” (PLH 180014) Z uwagi na lokalizację , zakres i charakter planowanej inwestycji uznano, że przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie wpływać na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt oraz na gatunki, dla których wyznaczono ww. obszary NATURA 2000.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinię  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w postanowieniu Ldz. WOOŚ.4240.6.1.2011.AK-4 z dnia 20 stycznia 2011 r. (data wpływu 21-01-2011 r.), wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie nie wydał opinii sanitarnej. W związku z tym,  brak opinii w  terminie określonym art. 64, ust. 4 - zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) potraktowano, jako brak zastrzeżeń.

                Po dokonaniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie i rozpatrzeniu całokształtu Postanowieniem ROŚ. 7624/16/10/11 z dnia 22 lutego 2011 r. –  postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie wymagano sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego nikt nie  wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań wniosku.

Reasumując rodzaj, jak skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko   dlatego wydano niniejszą decyzję bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

                                                                                                           ……………………

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,  ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

Rozdzielnik;

 1. „UZDROWISKO RYMANÓW S.A. w  Rymanowie Zdroju, ul. Zdrojowa Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ - zarządca;
 2. LASY PAŃSTWOWE Nadleśnictwo Rymanów, ul. Dworska Nr 38, 38-480 RYMANÓW- zarządca;
 3. SKARB PŃSTWA - Starostwo Powiatowe w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO– właściciel;
 4. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1

do Decyzji ROŚ.7624/16/10/11

z dnia  08.03.2011 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowiąca Załączniki Nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

pn. „Wydobywanie wód leczniczych ze złoża w obrębie obszaru górniczego RYMANÓW

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

na działkach Nr ewid. 439, 408, 14 i 406 (wg. wypisu z rejestru gruntów 406/1, 406/2, 406/3 i 406/4) -– obręb Rymanów Zdrój  oraz 89/4, 88/2 i 431 – obręb Wołtuszowa.

 

Na podstawie §3 ust.1 pkt 40 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, (tj. wydobywanie kopalin ze złoża metodą podziemną, w zakresie niewymienionym w §2, ust.1 pkt 26 lit. b, lub  metodą otworów wiertniczych, w zakresie niewymienionym w §2 ust.1, pkt 24).

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 439, 408,14 i 406 (wg. wypisu z rejestru gruntów 406/1, 406/2, 406/3 i 406/4) -– obręb Rymanów Zdrój oraz 89/4, 88/2 i 431 – obręb Wołtuszowa. Będzie ono polegało na wydobywaniu wód leczniczych ze złoża w obrębie obszaru górniczego RYMANÓW. Teren, na którym zlokalizowane są ujęcia i zbiorniki magazynowe wód leczniczych jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Uzdrowiska Rymanów S.A oraz w zarządzie lasów Państwowych, użytkowanych przez Spółkę na podstawie umowy najmu. Powierzchnia gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym wynosi 4900 m2, a w najmie 100 m2.

Granice obszaru i terenu górniczego RYMANÓW pokrywają się, a ich powierzchnia wynosi 9 814 056 m2. Współrzędne geograficzne obszaru górniczego i terenu górniczego są określone w aktualnie obowiązującej koncesji. Teren wokół ujęć zbiorników jest wylesiony, porośnięty trawa i ogrodzony. Ujęcia wód zabezpieczone są na powierzchni terenu za pomocą głowic eksploatacyjnych. Bezpośrednio za nimi ustawione są trójnogi eksploatacyjne, bądź maszt wydobywczy do prac obróbczych przy wymianie pomp w odwiertach.

Wody lecznicze wydobywane są przy pomocy źródeł naturalnych „TYTUS”, „KLAUDIA”, „CELESTYNA” i źródła okalającego zwanego „BASENOWYM” (eksploatowanych na samo wypływie i grawitacyjnie), a także ujęć odwiertowych „RYMANÓW ZDRÓJ 2”, „RYMANÓW ZDRÓJ 5” i „RYMANÓW ZDRÓJ 6” (eksploatowanych samoczynnie) oraz odwiertu „RYMANÓW ZDRÓJ 4” (eksploatowanego systemem wymuszonym z zastosowaniem pompy głębinowej).

Planuje się uruchomienie istniejącego, lecz jeszcze nie podłączonego do sieci wodociągowej odwiertu „RYMANÓW ZDRÓJ 1”. Łączne zasoby dla wymienionych ujęć wynoszą 12,8 m3/h. Eksploatowana z tych ujęć woda lecznicza wykorzystywana jest do kuracji pitnej, kąpielowej i inhalacji. Woda z odwiertu „RYMANÓW ZDRÓJ 6” wykorzystywana jest do celów produkcyjnych.

Wydobycie wód leczniczych za rok 2009 z poszczególnych ujęć wynosiło:

·         „TYTUS”, „KLAUDIA”, „CELESTYNA” – 4.276 m3,

·         „RYMANÓW ZDRÓJ 2” – 444 m3,

·         „RYMANÓW ZDRÓJ 4” - 87m3,

·         „RYMANÓW ZDRÓJ 5” – 5.828 m3,

·         „RYMANÓW ZDRÓJ 6”- 2.852 m3,

Razem 13.487 m3 . Eksploatowana woda z ww. odwiertów gromadzona jest w zbiornikach magazynowych

Podczas eksploatacji wód leczniczych wykorzystywane będą:

- energia elektryczna zasilająca pompy głębinowe w ilości 2,42 kW/m3 wypompowanej wody, roczne zużycie energii elektrycznej w Zakładzie Górniczym kształtować się będzie na poziomie 32.630 kWh,

- woda do celów socjalnych – około 5m3 na rok,

- paliwo do koszenia trawy w obrębie ogrodzeń ujęć i zbiorników – około 30 litrów rocznie.

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia będą sytuacje awaryjne związane z uszkodzeniem rurociągów oraz zagrożenie wybuchowe i pożarowe. Uszkodzenie rurociągów może spowodować wypływ wody leczniczej do otoczenia, co nie będzie stanowić bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. W czasie eksploatacji wody leczniczej wydzielają się śladowe ilości gazu ziemnego, którego zawartość będzie monitorowana. Regularnie prowadzone pomiary stężenia gazu mają znaczenie profilaktyczne. Separacja tego gazu następuje z zbiornikach magazynowych. Gaz jest odprowadzany do atmosfery wentylacją grawitacyjną. Zostały wyznaczone strefy zagrożenia pożarowego dla obiektów drewnianych, którymi są budowle małokubaturowe pełniące rolę pomieszczeń socjalnych i magazynowych. Obiekty te zostały wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357 z późn. zm.), w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty tj. „Rymanów” (PLH18016), a także w odległości około 3,2km od granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Jaśliska” (PLH 180014) Z uwagi na lokalizację , zakres i charakter planowanej inwestycji uznano, że przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie wpływać na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt oraz na gatunki, dla których wyznaczono ww. obszary NATURA 2000.

 

 

                                                                                                                      …………………….

Załącznik  Nr 2

do Decyzji ROŚ.7624/16/10/11

z dnia 08.03.2011  r.

 

 

 

 

KARTA  INFORMACYJNA  PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

 

 

 

 

pn. „Wydobywanie wód leczniczych ze złoża w obrębie obszaru górniczego RYMANÓW

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

na działkach Nr ewid. 439, 408, 14 i 406 (wg. wypisu z rejestru gruntów 406/1, 406/2, 406/3 i 406/4) -– obręb Rymanów Zdrój  oraz 89/4, 88/2 i 431 – obręb Wołtuszowa.

 

 

Strony od 1 - 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ………………………

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   24.02.2011 r.

ROŚ. 7624/16/10/11

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji - na wniosek z dnia 17 sierpnia 2010 r Zarządu UZDROWISKA RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju z siedzibą przy ul. Zdrojowa Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ   na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Wydobywanie wód leczniczych ze złoża w obrębie obszaru górniczego RYMANÓW

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. 439, 408, 14 i 406 (wg. wypisu z rejestru gruntów 406/1, 406/2, 406/3 i 406/4) - – obręb Rymanów Zdrój oraz 89/4, 88/2 i 431 – obręb Wołtuszowa.

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

 

                                                                                                                        ……………………

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 22.02.2011 r.

Ldz. ROŚ. 7624/16/10/11

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Przedsięwzięcie pn. :

 

„Wydobywanie wód leczniczych ze złoża w obrębie obszaru górniczego RYMANÓW

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. 439, 408, 14 i 406 (wg. wypisu z rejestru gruntów 406/1, 406/2, 406/3 i 406/4) - – obręb Rymanów Zdrój oraz 89/4, 88/2 i 431 – obręb Wołtuszowa.

 

Wnioskodawca:

 

UZDROWISKO RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju

ul. Zdrojowa Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 7624/16/10/11 z dnia 22.02.2011 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 15 00 ).

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   22.02.2011 r.

ROŚ. 7624/16/10/11

 

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko

 

Na podstawie :

ü   art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.),

po zasięgnięciu opinii:

ü   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. WOOŚ.4240.6.1.2011.AK-4 z dnia 20 stycznia 2011 r. (data wpływu 21-01-2011 r.),

ü   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie - brak opinii   - zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktowano, jako brak zastrzeżeń.,

 

postanawiam

 

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia zaliczonego do mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, §3 ust.1 pkt 40 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) pn. „Wydobywanie wód leczniczych ze złoża w obrębie obszaru górniczego RYMANÓW – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” - na działkach Nr ewid. 439, 408, 14 i 406 (wg. wypisu z rejestru gruntów 406/1, 406/2, 406/3 i 406/4) -– obręb Rymanów Zdrój   oraz 89/4, 88/2 i 431 – obręb Wołtuszowa, stosownie do wszczętego w dniu 10 sierpnia 2010 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Zarządu UZDROWISKA RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju z siedzibą przy ul. Zdrojowa Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ  

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Zarządu UZDROWISKA RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju z siedzibą przy ul. Zdrojowej Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ z dnia 10 sierpnia 2010 r.(data wpływu) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Wydobywanie wód leczniczych ze złoża w obrębie obszaru górniczego RYMANÓW – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 439, 408,14 i 406 (wg. wypisu z rejestru gruntów 406/1, 406/2, 406/3 i 406/4)   -– obręb Rymanów Zdrój oraz 89/4, 88/2 i 431 – obręb Wołtuszowa.

Na podstawie §3 ust.1 pkt 40 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, (tj. wydobywanie kopalin ze złoża metodą podziemną, w zakresie niewymienionym w §2, ust.1 pkt 26 lit. b, lub   metodą otworów wiertniczych, w zakresie niewymienionym w §2 ust.1, pkt 24 ).

W związku z 64 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz..U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.) uznano, że inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,   których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2pkt 2 ww. ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się i określam:

1)       Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. .„Wydobywanie wód leczniczych ze złoża w obrębie obszaru górniczego RYMANÓW – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”- na działkach Nr ewid. 439, 408,14 i 406 (wg. wypisu z rejestru gruntów 406/1, 406/2, 406/3 i 406/4) -– obręb Rymanów Zdrój oraz 89/4, 88/2 i 431 – obręb Wołtuszowa., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ust 1).

z   uwzględnieniem:

a)       skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu   przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 439, 408,14 i 406 (wg. wypisu z rejestru gruntów 406/1, 406/2, 406/3 i 406/4) -– obręb Rymanów Zdrój oraz 89/4, 88/2 i 431 – obręb Wołtuszowa . Będzie ono polegało na wydobywaniu wód leczniczych ze złoża w obrębie obszaru górniczego RYMANÓW. Teren, na którym zlokalizowane są ujęcia i zbiorniki magazynowe wód leczniczych jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Uzdrowiska Rymanów S.A oraz w zarządzie lasów Państwowych, użytkowanych przez Spółkę na podstawie umowy najmu. Powierzchnia gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym wynosi 4900 m 2 , a w najmie 100 m 2 .

Granice obszaru i terenu górniczego RYMANÓW pokrywają się, a ich powierzchnia wynosi 9 814 056 m 2 . Współrzędne geograficzne obszaru górniczego i terenu górniczego są określone w aktualnie obowiązującej koncesji. Teren wokół ujęć zbiorników jest wylesiony, porośnięty trawa i ogrodzony. Ujęcia wód zabezpieczone są na powierzchni terenu za pomocą głowic eksploatacyjnych. Bezpośrednio za nimi ustawione są trójnogi eksploatacyjne, bądź maszt wydobywczy do prac obróbczych przy wymianie pomp w odwiertach.

Wody lecznicze wydobywane są przy pomocy źródeł naturalnych „TYTUS”, „KLAUDIA”, „CELESTYNA” i źródła okalającego zwanego „BASENOWYM” (eksploatowanych na samo wypływie i grawitacyjnie), a także ujęć odwiertowych „RYMANÓW ZDRÓJ 2”, „RYMANÓW ZDRÓJ 5” i „RYMANÓW ZDRÓJ 6” (eksploatowanych samoczynnie) oraz odwiertu „RYMANÓW ZDRÓJ 4” (eksploatowanego systemem wymuszonym z zastosowaniem pompy głębinowej).

Planuje się uruchomienie istniejącego, lecz jeszcze nie podłączonego do sieci wodociągowej odwiertu „RYMANÓW ZDRÓJ 1”. Łączne zasoby dla wymienionych ujęć wynoszą 12,8 m 3 /h. Eksploatowana z tych ujęć woda lecznicza wykorzystywana jest do kuracji pitnej, kąpielowej i inhalacji. Woda z odwiertu „RYMANÓW ZDRÓJ 6” wykorzystywana jest do celów produkcyjnych.

Wydobycie wód leczniczych za rok 2009 z poszczególnych ujęć wynosiło:

·          „TYTUS”, „KLAUDIA”, „CELESTYNA” – 4.276 m 3 ,

·          „RYMANÓW ZDRÓJ 2” – 444 m 3 ,

·          „RYMANÓW ZDRÓJ 4” - 87m 3 ,

·          „RYMANÓW ZDRÓJ 5” – 5.828 m 3 ,

·          „RYMANÓW ZDRÓJ 6”- 2.852 m 3 ,

Razem 13.487 m 3 . Eksploatowana woda z ww. odwiertów gromadzona jest w zbiornikach magazynowych.;

 

b)       powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami. Nie będzie dochodziło do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, gdzie będzie ono realizowane;

 

c)       wykorzystania zasobów naturalnych – szacuje się, że podczas eksploatacji wód leczniczych wykorzystywane będą:

- energia elektryczna zasilająca pompy głębinowe w ilości 2,42 kW/m 3 wypompowanej wody, roczne zużycie energii elektrycznej w Zakładzie Górniczym kształtować się będzie na poziomie 32.630 kWh,

- woda do celów socjalnych – około 5m3 na rok,

- paliwo do koszenia trawy w obrębie ogrodzeń ujęć i zbiorników – około 30 litrów rocznie.;

 

d)         emisji i występowania innych uciążliwości – w trakcie realizacji inwestycji eksploatacja wód leczniczych nie będzie powodować zmian na powierzchni ziemi, ani szkód górniczych. Eksploatacja, magazynowanie i przesyłanie wód leczniczych nie będzie wpływać negatywnie na stan czystości powietrza. Eksploatacja inwestycji nie będzie źródłem powstawania odpadów. Przy eksploatacji, magazynowaniu i przesyłaniu wód leczniczych nie będzie występował hałas, ani wibracje;

 

e)       ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii .- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii.

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia będą sytuacje awaryjne związane z uszkodzeniem rurociągów oraz zagrożenie wybuchowe i pożarowe. Uszkodzenie rurociągów może spowodować wypływ wody leczniczej do otoczenia, co nie będzie stanowić bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. W czasie eksploatacji wody leczniczej wydzielają się śladowe ilości gazu ziemnego, którego zawartość będzie monitorowana. Regularnie prowadzone pomiary stężenia gazu mają znaczenie profilaktyczne. Separacja tego gazu następuje z zbiornikach magazynowych. Gaz jest odprowadzany do atmosfery wentylacją grawitacyjną. Zostały wyznaczone strefy zagrożenia pożarowego dla obiektów drewnianych, którymi są budowle małokubaturowe pełniące rolę pomieszczeń socjalnych i magazynowych. Obiekty te zostały wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy.

 

2)       Usytuowanie przedsięwzięcia

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 439, 408,14 i 406 (wg. wypisu z rejestru gruntów 406/1, 406/2, 406/3 i 406/4) -– obręb Rymanów Zdrój oraz 89/4, 88/2 i 431 – obręb Wołtuszowa . Teren, na którym zlokalizowane są ujęcia i zbiorniki magazynowe wód leczniczych jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Uzdrowiska Rymanów S.A oraz w zarządzie lasów Państwowych, użytkowanych przez Spółkę na podstawie umowy najmu. Powierzchnia gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym wynosi 4900 m 2 , a w najmie 100 m 2 . Granice obszaru i terenu górniczego RYMANÓW pokrywają się, a ich powierzchnia wynosi 9 814 056 m 2 . Współrzędne geograficzne obszaru górniczego i terenu górniczego są określone w aktualnie obowiązującej koncesji. Teren wokół ujęć zbiorników jest wylesiony, porośnięty trawą i ogrodzony.

 

a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - przedsięwzięcie nie jest usytuowane na ww. obszarach oraz nie będzie realizowane na terenach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Wydobywane wody będą z ujęć głębinowych;

 

b)         obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)       obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze Nr ewid. 439, 408,14 i 406 (wg. wypisu z rejestru gruntów 406/1, 406/2, 406/3 i 406/4) -– obręb Rymanów Zdrój oraz 89/4, 88/2 i 431 – obręb Wołtuszowa . Część terenów, to tereny z infrastrukturą Uzdrowiska, pozostałe stanowią   obszar leśny;

 

d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -   przedsięwzięcie objęte jest strefą obszaru i terenu górniczego, gdzie umiejscowione są źródła i odwierty wód leczniczych;

 

e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz..U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja będzie realizowana w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357 z późn. zm.) , w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty   tj. obszar „Rymanów” (PLH18016), a także w odległości około 3,2 km od granic obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty „Ostoja Jaśliska” (PLH180014). Mając na uwadze zakres i rodzaj przedsięwzięcia, a także charakter, skalę i rodzaj generowanych możliwych oddziaływań, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody wymienione w art.2 ust 1. w/cyt. ustawy o ochronie przyrody ., w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów NATURA 2000, na ich integralność   spójność sieci. Teren realizacji inwestycji jest terenem uzdrowiskowym, jednak rodzaj inwestycji nie będzie oddziaływał   na pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie strefy krośnieńsko-sanockiej, która została zaliczona do klasy C, na podstawie pomiarów pyłu PM10 i benzo(a)piranu mierzonego w pyle PM10 wykonanych na stanowisku pomiarowym w Krośnie przy ul. Kretówki. Jednak eksploatacja inwestycji nie będzie wpływała na obszar, w którym stwierdzono przekroczenia;

 

g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

h)       gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie uzdrowiska Rymanów Zdrój, gdzie na powierzchni   1.619 ha zamieszkuje 1.454 mieszkańców, jednak ze względu na duże zróżnicowanie gęstości zaludnienia, trudne jest jednoznaczne określenie średniej gęstości zaludnienia na wnioskowanym terenie;;

 

i)         obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach.

 

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie jest realizowane w strefach ochrony uzdrowiskowej, dla której zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.), obowiązują pewne kryteria dotyczące   realizacji przedsięwzięć. Przedmiotowa inwestycja będzie zgodna z kierunkami leczniczymi uzdrowisk oraz podstawowym przeznaczeniem terenu, o których mowa w ww. ustawie, w tym także z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

 

 

3)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)       zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -   jeżeli inwestycja będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, nie wpłynie to na pogorszenie środowiska naturalnego. Trudne jest określenie liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać. Teren Uzdrowiska Rymanów Zdrój to powierzchnia 1.619 ha, którą zamieszkuje 1.454 mieszkańców;

 

b)       transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa ok. 25 km i brak możliwości generowania przez przedmiotową inwestycję oddziaływań o charakterze transgranicznym;

 

c)       wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały Mając na uwadze zakres i rodzaj przedsięwzięcia, a także charakter, skalę i rodzaj generowanych możliwych oddziaływań, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko;

 

d)       czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania   -   zasięg oddziaływania na środowisko związany z   przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny i krótkotrwały. Zakres i rodzaj przedsięwzięcia, a także charakter, skala i rodzaj generowanych możliwych oddziaływań, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko.

 

Planowane przedsięwzięcie będzie prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko,   nie wpłynie na pogorszenie oddziaływania związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357 z późn. zm.) , w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty tj. „Rymanów” (PLH18016), a także w odległości około 3,2km od granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Jaśliska” (PLH 180014) Z uwagi na lokalizację , zakres i charakter planowanej inwestycji uznano, że przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie wpływać na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt oraz na gatunki, dla których wyznaczono ww. obszary NATURA 2000.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   w Rzeszowie   i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinię   co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w postanowieniu Ldz. WOOŚ.4240.6.1.2011.AK-4 z dnia 20 stycznia 2011 r. (data wpływu 21-01-2011 r.), wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie nie wydał opinii sanitarnej. W związku z tym,   brak opinii w   terminie określonym art. 64, ust. 4 - zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) potraktowano, jako brak zastrzeżeń.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i po wnikliwym przeanalizowaniu parametrów planowanego do realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie wymagano sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

 

Pouczenie

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

                                                                                                             ……………………

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr   38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

Rozdzielnik;

 1. „UZDROWISKO RYMANÓW S.A. w   Rymanowie Zdroju, ul. Zdrojowa Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ - zarządca;
 2. LASY PAŃSTWOWE Nadleśnictwo Rymanów, ul. Dworska Nr 38, 38-480 RYMANÓW- zarządca;
 3. SKARB PŃSTWA - Starostwo Powiatowe w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO– właściciel;
 4. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia   17.08.2010 r.

ROŚ. 7624/16/10

 

 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

   Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

  35-001 RZESZÓW

 

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Zarządu UZDROWISKA RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju, z siedzibą przy ul. Zdrojowej Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2010 r, i 11 sierpnia   2010 r. (data wpływu 10-08-2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

Wydobywanie wód leczniczych ze złoża w obrębie obszaru górniczego RYMANÓW

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 439, 408,14 i 406 - – obręb Rymanów Zdrój   oraz 89/4, 88/2 i 431 – obręb Wołtuszowa

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię   pisma i wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z Załącznikami Nr 2, 2a, 3, 3a, 4, 6, 7 i 8, w tym;

3) kopię z mapy ewidencyjnej i wypisu z rejestru gruntów;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informację o jego braku.

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2.   Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   17.08.2010 r.

ROŚ. 7624/16/10

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY  

W KROŚNIE

ul. Kisielewskiego Nr 12

          38-400   KROSNO

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Zarządu UZDROWISKA RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju, z siedzibą przy ul. Zdrojowej Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ z dnia 13 kwietnia   2010 r. (data wpływu 16-05-2010 r.) wraz z uzupełnieniami z dnia 11.05.2010 r. (data wpływu 17.05.2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

Wydobywanie wód leczniczych ze złoża w obrębie obszaru górniczego RYMANÓW

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 439, 408,14 i 406 - – obręb Rymanów Zdrój   oraz 89/4, 88/2 i 431 – obręb Wołtuszowa

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię   pisma i wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z Załącznikami Nr 2, 2a, 3, 3a, 4, 6, 7 i 8, w tym;

3) kopię z mapy ewidencyjnej i wypisu z rejestru gruntów;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informację o jego braku.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2.   Strony postępowania wg. rozdzielnika

A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia   10.08.2010 r.

ROŚ. 7624/16/10                                                                               

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

 

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü   w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

na wniosek Zarządu UZDROWISKA RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju z siedzibą przy ul. Zdrojowa Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Wydobywanie wód leczniczych ze złoża w obrębie obszaru górniczego RYMANÓW

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. 439, 408,14 i 406 - – obręb Rymanów Zdrój  

oraz 89/4, 88/2 i 431 – obręb Wołtuszowa

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 -15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) oraz §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

           

 

 

 

                                                                                                          ………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 10.08.2010 r.

Ldz. ROŚ. 7624/16/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

 

  „Wydobywanie wód leczniczych ze złoża w obrębie obszaru górniczego RYMANÓW

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

.

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. 439, 408,14 i 406 - – obręb Rymanów Zdrój  

oraz 89/4, 88/2 i 431 – obręb Wołtuszowa

 

Wnioskodawca:

 

UZDROWISKO RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju

ul. Zdrojowa Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

 

 

 

                                                                                                                      ………………..

.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-11 14:01:52
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-09 14:33:16
 • Liczba odsłon: 2167
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407572]

przewiń do góry