Rymanów, dnia 27.04.2007 r.

ROŚ. 7624/6/07

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1, art. 47, art. 48, art. 53 i art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami )oraz  art. 31, art. 32 ust. 1 - na wniosek z dnia 25 kwietnia 2007 r. Pana Piotra HUTY zam. LADZIN ul. Rymanowska Nr 193, 38-480 RYMANÓW

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania

 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn.
„Budowa budynku Nr 1 i 2 z łącznikiem wchodzące w skład chlewni na 252 lochy
wraz z obiektami towarzyszącymi
na działkach Nr ewid. 2010/2 i 2010/14 położonych
 w miejscowości Ladzin – gmina Rymanów – powiat krośnieński- woj. podkarpackie”
.

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu  w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy
ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1500 wt-pt 700 1500)..

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresaci wg. rozdzielnika
  2. BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ );
  3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie;
  4. A/a.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-22 14:52:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-22 14:52:23
  • Liczba odsłon: 1796
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986067]

przewiń do góry