Administrator

Administratorem Pani(a) danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Ekonomimczno-Administracyjny Szkół w Rymanowie (ZEAS) reprezentowanya przez Dyrektora ZEAS z siedzibą w Rymanowie, ul. Dworska 42, 38-480 Rymanów jako pracodawca. Z Administratorem można  skontaktować się telefonicznie: 134355126, email: zeas@rymanow.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Inspektor Ochrony Danych

Może się Pan(i) skontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod.zeas@rymanow.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Pani(a) dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani(a) dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pan(i) na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani(a) zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22  Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani(a) danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Pani(a) dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią(a) zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani(a)dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mam Pan(i) prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią(a) danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią(a) innych danych jest dobrowolne.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sylwester Litwin
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-16 22:41:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Sylwester Litwin
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-16 22:51:53
 • Liczba odsłon: 1621
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4982980]

przewiń do góry