ROŚ. 6220.13.2013.AK                                                              BE-10

                            

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT ROLNICTWA LEŚNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

 

POSTĘPOWANIE Z WNIOSKU HENRYKA ŁOZAŃSKIEGO

zam. 38-480 RYMANÓW , ul. Kolejowa Nr 67

działającego w imieniu

Stowarzyszenia Eko-Rymanów

O STWIERDZENIE NIEWAZNOSCI :

 

DECYZJI BURMISTRZA GMINY RYMANÓW

Ldz. ROŚ. 7624/4/09/10/11 z dnia 25.01.2011 r.

 

DECYZJI  BURMISTRZA GMINY RYMANÓW

Ldz. ROŚ. 6220.19.2011.AK z dnia 19.12.2011 r.

           

 

 

2013  ROK

---------------------------------------------

Rymanów, dnia 23.04.2013 r.

ROŚ. 6220.13.2013.AK

 

Pan

mgr inż.  Henryk ŁOŻAŃSKI

Przedstawiciel

Stowarzyszenia Eko-Rymanów

38-480 RYMANÓW, ul. Kolejowa Nr 67

 

WEZWANIE

Działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) - Burmistrz Gminy Rymanów

 

wzywa

 

Pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO zam. 38-480 RYMANÓW ul. Kolejowa Nr 67 -  do usunięcia braków wniosku znak: SE-R.W.1/2013 z dnia 18.04.2013 r.  w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sygn..akt :ROŚ. 7624/4/09/10/11 z dnia 25.01.2011 r. oraz ROŚ.6220.19.2011.AK z dnia 19.12.2011  r

-        o oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego prawo do jednoosobowego reprezentowania stowarzyszenia Eko-Rymanów.

-        w przypadku wniesienia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, wzywam do przedłożenia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Powyższe braki należy uzupełnić w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

 

 

                                                            

 

                                                                                              ………………………….

Otrzymują :

1.      Adresat;

2.      A/a. A.K.

 

 

Do wiadomości:

1.      Państwo Monika  i  Waldemar ZAJĄC, ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA ZDRÓJ +kopia wniosku.;

 -----------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 15.02.2011 r.

ROŚ.6220.17.1.2011.AK

ROŚ. 7624/17-1/10/11

 

 

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE

W   KROŚNIE

ul. Bieszczadzka Nr 1

38-400   K R O S N O

 

dot.  zażalenia Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO z dnia 07 lutego 2011 r.(data wpływu 08.02.2011 r.)

na postanowienie Burmistrza Gminy Rymanów Ldz. ROŚ.7624/17-1/10/11 z dnia 28.01.2011r.

            art. 141 §2?

Na podstawie art. 133 w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz..U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), przekazuję  wraz z aktami sprawy zażalenie p. Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO zam. 38-480 RYMANÓW, ul. Kolejowa Nr 67 na postanowienie wydane przez Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 28 stycznia 2011 r. Ldz. ROŚ 7624/17-1/10/11 w sprawie odmowy wstrzymania wykonania decyzji Burmistrza Gminy w Rymanowie z dnia 27 lipca 2008 r. znak: ROŚ.7624/7/06/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów”.  

Zażalenie zostało wniesione w terminie tj. 7 dni od daty potwierdzenia doręczenia postanowienia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

 

Postanowieniem, od którego zastało wniesione zażalenie, Burmistrz Gminy Rymanów, po rozpatrzeniu wniosku p. Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO zam. 38-480 RYMANÓW, ul. Kolejowa Nr 67, odmówił wstrzymania wykonania swojej decyzji z dnia 27 lipca 2008 r. znak: ROŚ.7624/7/06/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów” zlokalizowanego w miejscowościach Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, gdyż okoliczności sprawy nie wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w  wyniku wznowienia postępowania.

 

            W uzasadnieniu postanowienia zostały podane powody, dla których wydane zostało postanowienie.

Wnioskodawca oparł wniosek o treść art. 152 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, podając, że okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego.

W związku z tym, że zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) organem właściwym do wstrzymania wykonania decyzji jest organ właściwy w sprawie wznowienia postępowania, koniecznym było zatem wyjaśnienie przez organ i ustalenie przez Henryka ŁOŻAŃSKIEGO, do którego organu skierował wiosek. Wnioskodawca sprecyzował to uzupełnieniem z dnia 30 grudnia 2010 r.

Biorąc pod uwagę wskazania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie znak: SKO.420-132/1325/10 z dnia 30 listopada 2010 r. (data wpływu 06.12.2010 r.), które w uzasadnieniu decyzji postanawiającej uchylić zaskarżoną decyzję Burmistrza Gminy z dnia 05.10.2010 r. znak: ROŚ.7624/17/10  w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji  - wskazało, iż zasadnym byłoby wznowienie postępowania na podstawie art. 149§1 Kpa i przeprowadzenie postępowania, co do zasadności wskazanych we wniosku przesłanek wznowieniowych i wydanie stosownego rozstrzygnięcia w oparciu o art. 151 Kpa.

W związku z powyższymi wskazaniami, na podstawie art. 149§1 Kpa postanowieniem Burmistrza Gminy Ldz. ROŚ 7624/17-2/10/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. wznowione zostało postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Jednakże okoliczności sprawy nie wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania – dlatego podtrzymuję swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.

 

 

                                                                                                          ……………………….

 

Otrzymują:

  1. Adresat + Załącznik - całość akt prowadzonej sprawy;
  2. A/a.

Do wiadomości:

1.      Pan Henryk ŁÓŻAŃSKI zam. 38-480 RYMANÓW, ul. Kolejowa Nr 67;

2.      Energia Wiatrowa ENERGIA WIATROWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 44-109 GLIWICE ul. Wyczółkowskiego Nr 16

-  adres do korespondencji Energia Wiatrowa Sp. z o.o. 31-156 KRAKÓW ul. Kurniki Nr 4.

3.      Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA.

------------------------------------

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-24 11:13:18
  • Liczba odsłon: 1765
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117081]

przewiń do góry