Rymanów, dnia 25.07.2008 r.

ROŚ. 7624/7/06/07/08

OBWIESZCZENIE

 

             Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z   art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) na wniosek Pana inż. Piotra GILARSKIEGO, zam. ul. Bema 55A, 38-404 KROSNO - działającego z upoważnienia inwestora ENERGIA WIATROWA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Otolińskiej   Nr 8, 09-407 PŁOCK z dnia 14 listopada 2006 r. (data wpływu 14-11-2006 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

informuję, że

 

z dniem 25 lipca 2008 r. wydana została DECYZJA Ldz. ROŚ. 7624/7/06/07/08 przez Burmistrza Gminy Rymanów, w którym   ustalono uwarunkowania środowiskowe zgody na realizację przedsięwzięcia pn. :

 

  „Budowa farmy wiatrowej Rymanów” zlokalizowanego w miejscowościach Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki oraz Rymanów – gm. Rymanów, pow. krośnieński, woj. podkarpackie”

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach objętych przedsięwzięciem

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających   z art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania uwag i wniosków terminie   na 14 dni licząc od 25 lipca 2008 r.

Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w terminie do 08 sierpnia 2008 r. w   Urzędzie   Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w pokoju Nr 25 w godzinach pracy (pn. 8 00 -15 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   25.07.2008 r.

ROŚ.7624/7/06/07/08

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Działając na podstawie:

 

·          Art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1, art. 47, art. 48, art. 53 i art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz.150)

·          §3 ust.1 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. nr 257, poz.2573 )

·          art.104 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

 

po rozpoznaniu wniosku:

 

Pana inż. Piotra GILARSKIEGO, zam. ul. Bema 55A, 38-404 KROSNO - działającego z upoważnienia inwestora ENERGIA WIATROWA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Otolińskiej 8, 09-407 PŁOCK z dnia 14 listopada 2006 r. (data wpływu 14-11-2006 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów” zlokalizowanego w miejscowościach Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki oraz Rymanów – gm. Rymanów, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, z których wykluczono lokalizację w mieście Rymanowie na wniosek z dnia 03 lipca 2008 r. (data wpływu 03-07-2008 r) o wyłączenie tej części przedsięwzięcia z prowadzonego postępowania oraz niżej wymienionej dokumentacji:

 

1.       Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów objętych wnioskiem.

2.       Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonany w miesiącu październiku 2007 r. i jego uzupełnienia wykonane w miesiącu maju 2008 r. i miesiącu lipcu 2008 r. – autor: Piotr Gilarski .

3.       Raport przyrodniczy – załącznik do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonany w miesiącu wrześniu 2007 r. - autor: Leon Machura .

 

ustalam:

 

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia.

 

1.       Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

 

a)       Rodzaj przedsięwzięcia:

 

pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów”

zlokalizowana w miejscowościach Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki
  – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”

 

Charakter inwestycji zgodnie z §3 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r . w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu, może być także przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000.

b)       Miejsce realizacji przedsięwzięcia :

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane: na niżej wymienionych działkach w miejscowościach:

Ladzin                         169,   174, 175, 176, 177, 847, 853, 854, 855, 856, 857, 881, 945, 2007/10, 2008, 2010/6, 2010/7, 2010/8, 2010/10, 2010/11 i 2011/3,

Klimkówka                  30/5 i 100/13,

Wróblik Królewski       788, 796/2, 798/1, 798/2, 860/1, 860/2, 861/1, 862, 888/2, 888/3, 889/9,

                                    913/3, 913/4, 915/2, 915/3, 931, 932, 940/2, 940/3, 940/4 i 940/5,

Wróblik Szlachecki      885/4, 885/5, 885/7 i 887/2.

 

Szczegółowy opis przedsięwzięcia zawiera Załącznik   Nr 1 do niniejszej decyzji i uwzględnia on projektowane obiekty z wyszczególnieniem ich charakterystycznych parametrów.

 

2.       Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich :

 

      Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na:

 

na budowie zespołu elektrowni wiatrowych obejmujących:  

a)       wykonanie fundamentów dla posadowienia turbin wiatrowych,

b)       montaż 13 elektrowni wiatrowych ,

c)       ułożenie podziemnych kabli energetycznych 30 kV na głębokości 1,2 m odprowadzających energię elektryczną wraz z linią światłowodową,

d)       modernizację istniejących dróg dojazdowych oraz wykonanie na niewielkich odcinkach sieci dróg śródpolnych pod potrzeby projektowanej inwestycji,

e)       wykonanie tymczasowych platform montażowych (placów), które po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia zostaną zlikwidowane, a teren przywrócony do stanu pierwotnego,

 

na wyżej wymienionych działkach w miejscowościach: Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski oraz Wróblik Szlachecki.

 

w związku z tym określam warunki wykorzystania terenu w trakcie realizacji i eksploatacji:

 

1)       Prace budowlane powinny być prowadzone w sposób ograniczający do minimum uciążliwość hałasową;

 

2)       Przedsięwzięcie powinno zapewnić zaspokojenie podstawowych wymagań dotyczących ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz.150 ) ;

 

3)       Ujemny wpływ na środowisko w fazie realizacji i eksploatacji należy eliminować, stosując nowoczesne, przyjazne środowisku rozwiązania i technologie;

 

4)       Powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzonych prac odpady, zagospodarowywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z   2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.);

 

5)       wysokość wieży (piasty wirnika) winna wynosić około 95 m , średnica wirnika turbiny około 90 m ; całkowita wysokość konstrukcji wieży po uwzględnieniu długości śmigła: około 140 m ;

 

6)       roboty w trakcie budowy i późniejszej eksploatacji (remontów) wykonywać zgodnie z instrukcjami określającymi warunki bezpiecznego wykonywania prac tak, aby nie były źródłem zanieczyszczenia środowiska surowcami, materiałami, odpadami lub innymi substancjami stosowanymi w czasie ich trwania;

 

7)       magazynowanie surowców, materiałów i odpadów w trakcie budowy lub eksploatacji prowadzić w odpowiednio oznakowanych miejscach, obiektach lub pojemnikach dostosowanych do rodzaju i cech przechowywanej substancji, w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem;

 

8)       teren lokalizacji utrzymywać w czystości, a po zakończeniu budowy doprowadzony do stanu zgodnego z projektem;

 

9)       w przypadku konieczności przejść linii elektroenergetycznych lub dróg przez cieki,   w trakcie realizacji oraz późniejszej eksploatacji maksymalnie ograniczać ingerencję w środowisko oraz możliwość powstania szkód   w zabudowie biologicznej lub ukształtowaniu dna i brzegów cieków wodnych;

 

10)   w trakcie budowy i eksploatacji zapewnić właściwą organizację robót z zastosowaniem sprawnego sprzętu;

 

11)   prace prowadzić w sposób zapewniający maksymalne ograniczenie niekorzystnego przekształcenia terenu lub powstania szkód, w tym wynikających z działania czynników naturalnych (erozja), a powierzchnię zaplecza budowy ograniczyć do niezbędnych potrzeb;

 

12)   w trakcie realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia nie wolno prowadzić jakichkolwiek prac na terenie inwestycji szkodliwych w stosunku do siedlisk przyrodniczych znajdujących się w granicach projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami”;

 

13)   w trakcie realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia nie wolno ingerować w łąki trzęślicowe, a także wykonywać jakichkolwiek prac mogących mieć wpływ na ich funkcjonowanie (zmiana stosunków wodnych itp.);

 

14)   w imieniu Inwestora odpowiednio przygotowany przyrodnik winien przedstawić wykonawcy przedsięwzięcia areał siedlisk przyrodniczych na terenie projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” oraz areał łąk trzęślicowych występujących w sąsiedztwie planowanej inwestycji;

 

15)     przed rozpoczęciem realizacji inwestycji przygotować i realizować taki plan ruchu pojazdów i maszyn, który będzie uniemożliwiał łamanie zakazów wskazanych   w ppkt 12 i 13;

 

16)   masy ziemne powstałe w wyniku realizacji inwestycji odpowiednio zagospodarować, zapewniając ochronę warstwy humusowej ziemi, polegającą na zdjęciu wierzchniej warstwy gleby i spryzmowaniu, a dalej po zakończeniu robót rozplantowaniu w miejscu realizacji przedsięwzięcia, za wyjątkiem terenów trwale zajętych;

 

17)   roboty budowlane prowadzić wyłącznie w godzinach dziennych (6. 00 – 22. 00 ) i nie mogą powodować przenoszenia drgań na budynki;

 

18)   realizację przedsięwzięcia rozpocząć nie wcześniej niż 15 sierpnia roku, w którym dokonano rozpoznania opisanego w pkt 3a, ppkt 2.A.lit.a;

 

 

 

19)   prace związane z przygotowaniem placów budowy oraz ewentualnym demontażem, takie jak niszczenie i usuwanie roślinności (także roślinności łąk) nie wolno prowadzić w okresie od 15 kwietnia do 15 lipca;

 

20)   montaż i ewentualny demontaż turbin nie wolno prowadzić w okresie od 15 kwietnia do 15 sierpnia;

 

21)   konstrukcje elektrowni wiatrowych zostaną pomalować farbami w kolorach jasnych, o matowej powierzchni, w celu zwiększenia prawdopodobieństwa dostrzeżenia pracującej turbiny przez przelatujące ptaki;

 

22)   łopaty wirnika będą pomalować kolorem podobnym jak wieże elektrowni, tak aby zredukować efekt refleksów słonecznych na obracających się łopatach wirnika elektrowni (warunek ten nie koliduje z wymogami wynikającymi z konieczności oznakowania przeszkód lotniczych);

 

23)   nie wolno umieszczać reklam na zamontowanych konstrukcjach;

 

24)   linie elektroenergetyczne wykonywać jako linie podziemne;

 

25)   wszystkie urządzenia i obiekty utrzymywać we właściwym stanie technicznym
i prawidłowo eksploatować, systematycznie prowadzić kontrole prawidłowości działania urządzeń, w tym cechowania i monitoringu parametrów ich pracy;

 

26)   prawidłowo wykonać i eksploatować systemy sterowania wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową zapewniającą kontrolę poprawności eksploatacji;

 

27)   parametry regulacji i sterowania procesami we właściwy sposób ustawić podczas rozruchu;

 

28)   w obrębie przedsięwzięcia, przed zakończeniem jego realizacji, zainstalować urządzenia automatycznie rejestrujące pojawiające się w pobliżu farmy wiatrowej lub ulegające kolizji ptaki i nietoperze; urządzenia te wykonać i eksploatować w sposób zapewniający możliwość obiektywnej i wiarygodnej oceny tych zjawisk;

 

29)   przestrzegać terminów przeglądów i konserwacji eksploatowanych urządzeń;

 

30)   inwestor ma ponosić koszty transportu, leczenia i rekonwalescencji ptaków i nietoperzy zranionych w związku z funkcjonowaniem parku elektrowni wiatrowych;

 

31)   nie wolno podejmować prac, których efektem będzie zwiększenie atrakcyjności terenu lokalizacji przedsięwzięcia dla ptaków, zwiększające ryzyko ich kolizji   z turbinami;

 

32)   nie wolno eksploatować instalacji (poza okresem pomiarów kontrolnych i sprawdzających) w przypadku stwierdzenia, na podstawie pomiarów opisanych w pkt. 3a, ppkt.3, przekroczeń wartości dopuszczalnego poziomu hałasu;

 

33)   w przypadku stwierdzenia przekroczeń opisanych w w/w ppkt 32 podjąć działania ograniczające emisję hałasu do wartości dopuszczalnych, a dopuszczenie do ruchu instalacji będzie możliwe po potwierdzeniu w drodze pomiarów braku tych przekroczeń;

 

34)   w odniesieniu do wymienionych w pkt 3a, ppkt.1.a elementów środowiska przyrodniczego, Inwestor musi uzgodnić z organem właściwym w zakresie ochrony przyrody precyzyjnie określone metody działań – które następnie wdroży – celem minimalizacji i ewentualnej naprawy szkód, proporcjonalnie do przewidywanych lub stwierdzonych zniszczeń;

 

 

35)   w przypadku, gdy na podstawie inwentaryzacji, o której mowa w pkt 3a ppkt. 1.b zostanie stwierdzone, że dotychczasowe działania są nieskuteczne bądź niewystarczające, to                              w terminie 1 roku od podjęcia działań opisanych w ppkt 34 Inwestor winien przedstawić propozycję dalszych działań wyrównawczych i po uzgodnieniu z organem właściwym w zakresie ochrony przyrody je wdrożyć;

 

36)   organ właściwy w zakresie ochrony przyrody na podstawie wyników monitoringu, analizy porealizacyjnej lub doraźnych, udokumentowanych informacji o negatywnym wpływie przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze może podjąć decyzję o zastosowaniu – adekwatnych do poniesionych strat w środowisku przyrodniczym – działań wyrównawczych i/lub minimalizujących negatywny wpływ przedsięwzięcia, włącznie z nakazem modyfikacji pracy poszczególnych turbin wiatrowych lub ich demontażem;

 

37)   po zakończeniu realizacji inwestycji lub ewentualnej likwidacji teren uporządkować, docelowo przywracając do stanu poprzedzającego rozpoczęcie robót, a szczegóły tego etapu w przypadku likwidacji uzgodnić z organem właściwym w zakresie ochrony przyrody;

 

38)   na placu budowy wyznaczyć miejsce do gromadzenia ścieków bytowych oraz stałych odpadów komunalnych; gdzie ścieki gromadzić w szczelnych zbiornikach, a ich wywóz zapewnić do oczyszczalni ścieków, natomiast odpady gromadzić w pojemnikach, a ich wywóz zapewnić na wysypisko śmieci, przez uprawnione podmioty;

 

39)   po uruchomieniu farmy wiatrowej przeprowadzić pomiary rzeczywistego poziomu hałasu w ich otoczeniu, zgodnie ze wskazaniami z pkt 3a, ppkt 3.

 

 

 

3.       Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 

1)       Projekt budowlany nie może naruszać ustaleń wymienionych w punkcie 2. niniejszej decyzji oraz uzgodnień wskazanych postanowieniami organów opiniujących;

 

2)       w projekcie budowlanym należy zaprojektować zadaszenia transformatorów, a pod stanowiskiem każdego transformatora stacji elektroenergetycznej, szczelnie wyizolowaną misę olejową o pojemności powyżej 100% zawartości oleju w transformatorze, a odwadnianie mis olejowych - poprzez separator do szczelnego wyizolowanego zbiornika;

 

3)       w projekcie budowlanym należy uwzględnić sposób odwodnienia fundamentów turbin wiatrowych.

 

 

 

3a. Dodatkowe obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania

        oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

1)       prowadzić monitoring stanu elementów środowiska przyrodniczego:

 

a)       przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia przedstawić organowi właściwemu w zakresie ochrony przyrody ilościowe wyniki inwentaryzacji objętych ochroną elementów środowiska przyrodniczego (wykonanej przez osobę posiadającą wymagane doświadczenie), które istnieją i zostaną zniszczone, uszkodzone lub w inny sposób naruszone podczas realizacji inwestycji,

 

b)       w okresie jednego roku od podjęcia działań, o których mowa w pkt. 2 ppkt.34 przedstawić inwentaryzację (stanowiącą część analizy porealizacyjnej) charakteryzującą skuteczność podjętych działań minimalizujących niekorzystne oddziaływania na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego,

 

2)       prowadzić w następujący sposób monitoring służący ocenie wpływu inwestycji na dziko występujące gatunki ptaków:

 

 

A.      Monitoring wpływu funkcjonowania farmy wiatrowej na ptaki lęgowe:

 

a)       w okresie lęgowym ptaków poprzedzającym etap realizacji inwestycji ustalić rzeczywisty stan liczebny gatunków gniazdujących na terenie planowanej inwestycji i na terenie znajdującym się w promieniu 500 m od niej (od turbin); prace te prowadzić metodami przyjętymi w nauce; minimalne nakłady pracy to 10 całodziennych wizyt terenowych prowadzonych w regularnych odstępach czasowych od końca kwietnia/początku maja do końca czerwca/początku lipca (5 wizyt na terenie kompleksu turbin nr 1-3 oraz 5 wizyt na terenie kompleksu turbin nr 4-10),

 

b)       w sezonie lęgowym ptaków, który nastąpi jako pierwszy od momentu oddania inwestycji do eksploatacji (praca turbin) ponownie określić stan liczebny ptaków lęgowych, na zasadach takich jak określone w pkt.3a, ppkt.2.A.lit.a,

 

c)       w terenie oddalonym od planowanych do realizacji turbin o około 1- 5 km , o zbliżonych warunkach siedliskowych i jednakowej powierzchni, lecz pozbawionym turbin przeprowadzić w sposób opisany w pkt 3a, ppkt.2.A.lit.a, podobne obserwacje w obu sezonach lęgowych; prace te tak wykonać, aby mogły stanowić materiał porównawczy i obiektywizujący ocenę ewentualnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na awifaunę lęgową,

 

d)       na obszarach położonych w odległości co najmniej do 7 km od turbin na terenach położonych poza wyznaczonym specjalnym obszarem ochrony ptaków Beskid Niski oraz co najmniej do 10 km w granicach tego obszaru – przed oddaniem inwestycji do eksploatacji oraz w ciągu dwóch pierwszych sezonów lęgowych, podczas których farma będzie funkcjonować – ustalić parametry rozrodcze populacji rzadkich ptaków z rodzaju Aquila sp. i innych gatunków rzadkich ptaków szponiastych,

 

e)       uzyskane wyniki wraz z charakterystyką powierzchni obserwacyjnych oraz dokumentacją fotograficzną i graficzną (mapy) przedstawiającą użytkowanie przestrzeni przez ww. gatunki przedłożyć organowi właściwemu w zakresie ochrony przyrody przed przystąpieniem do realizacji inwestycji w przypadku sezonu pierwszego (pkt 3a, ppkt.2.A.lit.a,c i d) i do końca października w przypadku sezonu drugiego (pkt 3a ppkt.2.A.lit. b,.c i.d) i trzeciego (pkt 3a, ppkt.2.A.lit.d),

 

B. Monitoring podczas eksploatacji prowadzić w zakresie kolizyjności ptaków i nietoperzy oraz płoszenia ptaków i utraty żerowisk, tj. :

 

a)       dla oceny kolizyjności ptaków i nietoperzy z turbinami wiatrowymi prowadzić monitoring w okresie 2 lat od momentu posadowienia i uruchomienia turbin; monitoring ten polegał będzie na wykonywaniu wizyt terenowych, podczas których penetrowany będzie obszar położony w promieniu co najmniej 100 metrów od turbin,

 

b)       pojedyncza k ontrola ma polegać na przejściu i uważnej obserwacji wskazanej w pkt.3a, ppkt.2.B.lit.a powierzchni (oznaczonej trwale w terenie) w sposób umożliwiający ( poprzez odpowiednie zagęszczenie trasy przejścia i tempo), dostrzeżenie wszystkich nietoperzy i ptaków martwych (lub ich szczątków) oraz rannych,

 

c)       w badaniach monitoringowych dokonać oceny błędu wynikającego ze zbierania (konsumpcji) martwych zwierząt przez padlinożerców, np. empirycznie poprzez kontrolowane wykładanie padliny ustalić tempo tego zjawiska, a następnie wartość tę uwzględnić w obliczeniach kolizyjności ptaków   i nietoperzy; ocena ta powinna zostać dokonana czterokrotnie (w miesiącach: III-V; VI-IX, X-XI i XII-II) z dala od turbin w terenie o podobnych warunkach siedliskowych,

 

d)       kontrole kolizyjności prowadzić co 3 dni w okresie marzec-październik oraz co 7 dni w okresie listopad-luty; podczas kolejnych wizyt notować informacje o dniu (dacie) i czasie jej trwania, a wszelkie znalezione ślady kolizyjności dokumentować fotografiami (lub jeśli osoba kontrolująca uzyska odpowiednie zezwolenie – martwe zwierzęta lub ich części zbierać),

 

e)       zestawione wyniki obserwacji i rejestracji automatycznej, o której mowa   w pkt 2, ppkt. 28 wraz z syntezą i komentarzem przekazywać organowi właściwemu w zakresie ochrony przyrody co 2 miesiące, począwszy od dnia oddania instalacji do użytkowania,

 

f)        przez 2 lata od czasu posadowienia i uruchomienia turbin prowadzić monitoring „reakcji ptaków”, który obejmie gatunki migrujące i korzystające z terenu inwestycji i jej najbliższego otoczenia (np. jako żerowisko),

 

g)       prace zmierzające do ustalenia wpływu opisanego w pkt 3a, ppkt 2.B.lit.f prowadzić w tych samych terminach co monitoring opisany w pkt 3a, ppkt. 2.B, lit.a lub w ppkt 2.A, jednak nie rzadziej niż raz na 14 dni przez co najmniej 6 godzin,

 

h)       w trakcie obserwacji odnotowywać należy ptaki przebywające w zasięgu wzroku obserwatora (wraz z opisem ich zachowania, odległością od najbliższej turbiny                   i wysokością nad ziemią) oraz inne dane mogące służyć ocenie rzeczywistego wpływu turbin na elementy środowiska przyrodniczego (d ane meteorologiczne notowane wraz z czasem ich zmiany),

 

i)         wyniki obserwacji wraz z ich oceną przekazywać w terminach i do organów wskazanych w pkt 3a ppkt.2.B.lit.e.

 

C . Pozostałe wymogi dotyczące tego monitoringu:

 

a)       wymienione w pkt 3a, ppkt.2.A i.2.B prace terenowe oraz opracowanie wyników i analizy winien wykonać doświadczony ornitolog lub specjalista w zakresie ochrony przyrody z doświadczeniem ornitologicznym,

 

b)       zakres monitoringu może podlegać weryfikacji przez organ właściwy w zakresie ochrony przyrody i w razie potrzeby zostanie uzupełniony,

 

c)       ewentualna modyfikacja sposobu monitoringu jest możliwa po uzgodnieniu
z organem właściwym w zakresie ochrony przyrody.

 

3)       po uruchomieniu instalacji a przed oddaniem do użytkowania przeprowadzić pomiary poziomu hałasu w porze dziennej i nocnej w punkcie pomiarowym w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy (na linii prostej wytyczonej pomiędzy tą zabudową a instalacją), wskazanym w załączniku graficznym, w warunkach wiatru wiejącego od farmy do analizowanego punktu;

 

4)       w okresie jednego roku od oddania do eksploatacji przeprowadzić pomiary hałasu w zakresie infradźwięków w tym samym punkcie jak opisane powyżej, w warunkach wiatru wiejącego od farmy do analizowanego punktu; dokonać analizy wyników w świetle aktualnego stanu wiedzy, a wyniki pomiarów oraz ich analizę przedłożyć organowi właściwemu do spraw ochrony środowiska w terminie miesiąca od wykonania pomiarów;

 

5)       dla realizowanego przedsięwzięcia wykonać analizę porealizacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na przyrodę oraz klimat akustyczny, opracowanej
w terminie 3 miesięcy po zakończeniu monitoringu opisanego w pkt 3a, pakt .2.A i.B. W analizie porealizacyjnej przedstawić w szczególności dane prezentujące stopień wpływu przedsięwzięcia na elementy środowiska przyrodniczego i poziom hałasu w środowisku oraz potencjalne sposoby minimalizacji lub łagodzenia negatywnego wpływu. Dokument winien być opracowany tak, aby możliwe było rozstrzygnięcie na jego podstawie m.in. o konieczności prowadzenia dalszego monitoringu i jego zakresie lub zastosowaniu działań łagodzących i minimalizujących negatywny wpływ przedsięwzięcia;

 

6)         w szelkie koszty związane z wypełnieniem warunków przedmiotowej decyzji
i ewentualnych decyzji modyfikujących lub wstrzymujących eksploatację inwestycji spoczywają na Inwestorze bez możliwości roszczenia odszkodowań od organu właściwego ds. ochrony środowiska i przyrody.

 

4.   Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

 

Należy spełnić wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii określone i zawarte w Raporcie   o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonanym w miesiącu październiku 2007 r. i jego uzupełnieniach wykonanych w miesiącu maju 2008 r. i miesiącu lipcu 2008 r. – autorstwa: Piotra GilarskiEGO   w rozdziale Nr 5.15. Możliwość wystąpienia poważnej awarii

 

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

         Z ustaleń postępowania wynika, że nie będą występować transgraniczne oddziaływanie na środowisko, dlatego wymogi w tym zakresie nie są wymagane z przedmiotowej sprawie.

 

6. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony  środowiska   / (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz.150 )  – stwierdzenie konieczności utworzenia  obszaru ograniczonego użytkowania.

Z ustaleń postępowania wynika, że nie będzie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, dlatego nie stwierdza się konieczności jego utworzenia.

 

UZASADNIENIE

 

Na wniosek Pana inż. Piotra GILARSKIEGO, zam. ul. Bema 55A, 38-404 KROSNO - działającego z upoważnienia inwestora ENERGIA WIATROWA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Otolińskiej 8, 09-407 PŁOCK z dnia 14 listopada 2006 r. (data wpływu 14-11-2006 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów” zlokalizowanego w miejscowościach Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki oraz Rymanów – gm. Rymanów, pow. krośnieński, woj. podkarpackie - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tegoż przedsięwzięcia

Z przedłożonego do realizacji projektu budowy farmy wiatrowej Rymanów, wykluczono lokalizację w mieście Rymanowie na wniosek z dnia 03 lipca 2008 r. (data wpływu 03-07-2008 r) o wyłączenie tej części przedsięwzięcia z prowadzonego postępowania.

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz.150 ), strony postępowania zostały powiadomione o toczącym się postępowaniu administracyjnym. Od terminu ogłoszenia zawiadomienia nie wpłynęły uwagi i wnioski od społeczeństwa.

Planowaną inwestycję zgodnie z §3 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.), należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu i może być także przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 .

Prowadząc postępowanie Burmistrz Gminy Rymanów zwrócił się do Starosty Powiatowego w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Starosta Powiatu Krośnieńskiego pismem Ldz. RSR-7633/62/06 z dnia 24 listopada 2006 r.(data wpływu 27-11-2006 r.) uznał iż wskazanym jest uzyskanie opinii Wojewody Podkarpackiego Rzeszowie w zakresie wpływu przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000.

Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 17 stycznia 2007 r. (data wpływu 22-01-2007r.) uznał, z uwagi na obszary NATURA 2000 potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Postanowieniem   Ldz. PSNZ.465-7/06 z dnia 30 listopada 2006 r.(data wpływu 05-12-2006 r.) uznał brak obowiązku sporządzenia raportu.

Biorąc pod uwagę zakres i charakter inwestycji, jej kwalifikację wg. § 3 ust. 1. pkt. 6 w/cyt. rozporządzenia , możliwość oddziaływania na obszar NATURA 2000 i art. 46 ust. 2a w/cyt. ustawy Prawo ochrony środowiska oraz po przeanalizowaniu informacji dołączonych do wniosku oraz po uzyskaniu uzgodnień i opinii organów pomocniczych orzeczono postanowieniem ROŚ. 7624/7/06/07 z dnia 19 stycznia 2007 r., obowiązek sporządzenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z art. 52 w/cyt. ustawy Prawo ochrony środowiska.

Po przedłożeniu przez wnioskodawcę wymaganego Raportu, pismem ROŚ. 7624/7/06/07 z dnia 29 października 2007 r. tutejszy organ wystąpił do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych dla w/w inwestycji.

Wojewoda Podkarpacki po przeanalizowaniu następujących dokumentów -   tj. wniosku Inwestora o wydanie decyzji, w ypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów objętych wnioskiem, Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonanego w miesiącu październiku 2007 r. i jego uzupełnieniu wykonanego w miesiącu maju 2008 r. i miesiącu lipcu 2008 r. – autor: Piotr Gilarski. oraz Raportu przyrodniczego – załącznik do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonanego w miesiącu wrześniu 2007 r. - autor: Leon Machura   - postanowieniem ŚR.IV-7048/93/08 z dnia 10 lipca.2008 r. (data wpływu 17-07-2008 r.) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie postanowieniem SNZ. 460-204/07 z dnia 22 stycznia 2008 r. (data wpływu 28-01-2008 r.), przedłożyli uzgodnienia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgromadzony materiał dowodowy obejmuje m.in. wniosek Inwestora o wydanie decyzji, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów objętych wnioskiem oraz Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który odpowiada wymogom określonym dla tego typu dokumentacji przez art. 52 Prawo ochrony środowiska.

Uzgodniony wariant przedsięwzięcia uwzględnia realizację przedsięwzięcia, które zlokalizowane jest poza granicami obszarów sieci Natura 2 000: w sąsiedztwie projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” oraz w odległości około 5 km na północ od obszaru specjalnej ochrony ptaków „Beskid Niski” i około 3 km na północ od projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Rymanów”.

W raporcie, biorąc pod uwagę lokalizację względem obszarów Natura 2000 , przeprowadzona została także inwentaryzacja przyrodnicza oraz planowane rozmieszczenie turbin, nie wskazują, aby przedsięwzięcie miało negatywny wpływ na ptaki i nietoperze. Stwierdzono, ponadto, że nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie było związane z zamierzonym łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do dziko występujących gatunków objętych ochroną.

Autor przyrodniczej części raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdza, że
w odniesieniu do projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Rymanów” nie zachodzi znaczący negatywny wpływ od projektowanej farmy wiatrowej , natomiast w stosunku do obszaru specjalnej ochrony ptaków „Beskid Niski” podkreślono, że przedsięwzięcie nie zagraża integralności obszaru Natura 2000 .

W pierwotnym wariancie, obejmującym turbiny 1-14, jedna z turbin miałaby się znaleźć na terenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami”, który proponuje się do wyznaczenia dla ochrony m.in. łąk trzęślicowych i łąk rajgrasowych. W miejscu usytuowania planowanej turbiny, oznaczonej numerem 14 zlokalizowanej na działkach nr 231, 234, 242, 243, 245, 247, 251 (256/2 – droga, obr. Klimkówka), znajduje się siedlisko przyrodnicze oznaczone symbolem 6510 – łąki rajgrasowe. W sąsiedztwie przedmiotowej turbiny występuje siedlisko przyrodnicze oznaczone symbolem 6410 – zmiennowilgotne łąki trzęślicowe. W związku z powyższym inwestor zrezygnował z budowy turbiny oznaczonej Nr 14, natomiast w trakcie realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia (pozostałe turbiny 1-13 i infrastruktura) nie dojdzie do naruszenia siedlisk przyrodniczych znajdujących na terenie ww. projektowanego specjalnego obszary ochrony siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami”.

Analiza przeprowadzona w Raporcie dotycząca oddziaływania przedmiotowych elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, drogami i platformami montażowymi wykazała, że nie wystąpi znaczące negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji. Ponadto, z materiału dowodowego wynika, że inwestycja nie będzie istotnie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska, dla których wyznaczono obszary Natura 2000.

Po analizie materiału dowodowego stwierdzono, że ze względu na konieczność kontroli wpływu przedmiotowej inwestycji na obszary Natura 2000, w tym konieczność kontroli potencjalnych zmian w populacji gatunków, którym może zagrażać funkcjonowanie farm wiatrowych, konieczne jest prowadzenie monitoringu. Z tego względu nałożono dodatkowe warunki dotyczące monitorowania oraz wykonania analizy porealizacyjnej, dążąc do zapewnienia warunków, w których realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia obowiązujących standardów jakości środowiska.

Wymogi te wynikają z art. 56 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska .

Inwestor winien przedstawić właściwemu organowi, którym obecnie jest Wojewoda Podkarpacki, ilościowe wyniki inwentaryzacji objętych ochroną elementów środowiska przyrodniczego, które zostaną zniszczone, uszkodzone lub w inny sposób naruszone podczas realizacji inwestycji (pkt 3a ppkt.1.lit. a).Inwentaryzacja ta musi być wykonana przed przystąpieniem do realizacji inwestycji przez merytorycznie przygotowanego przyrodnika.

Przygotowując te dokumenty należy przedstawić wszelkie dające się przewidzieć możliwości łamania zakazów obowiązujących w stosunku do dziko występujących gatunków objętych ochroną, jakie zaistnieją podczas realizacji inwestycji, uwzględniając przyjęty zakres prac i technologię ich wykonania. Szczegółowe wymogi w tym zakresie powinny wynikać z przepisów szczególnych. Dokument powinien być opracowany również w kontekście ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku (Dz. U. Nr 75, poz. 493) .

Przy ustalaniu warunków dotyczących monitoringu starano się uwzględnić jego wszystkie elementy istotne dla właściwej i rzetelnej oceny. Monitoring ten obejmuje monitoring wpływu funkcjonowania farmy wiatrowej na ptaki. W toku prac monitoringowych mogą wystąpić zjawiska zakłócające prowadzone obserwacje. Powinny one być na bieżąco eliminowane lub uwzględniane w toku prac. Między innymi celem oceny błędu wynikającego ze zbierania (konsumpcji) martwych zwierząt przez padlinożerców, należy empirycznie (kontrolowane wykładanie padliny) ustalić tempo tego zjawiska, a następnie wartość tę uwzględnić w obliczeniach kolizyjności ptaków i nietoperzy.

            Ponadto, celem określenia wpływu funkcjonowania farmy wiatrowej na wykorzystanie przestrzeni przez ptaki, zobowiązano do prowadzenia przez 2 lata – od momentu posadowienia i uruchomienia turbin – monitoringu „reakcji ptaków”, który obejmie gatunki migrujące i korzystające z terenu inwestycji i jej najbliższego otoczenia (np. jako żerowisko) .

W związku z realizacją prac polegających na usuwaniu roślinności w okresie od
15 kwietnia – 15 lipca mogłoby dojść do powstania nieuzasadnionych szkód, bowiem w okresie wiosenno-letnim większość gatunków ptaków wyprowadza lęgi. Z tego względu nałożono dodatkowe warunki opisane w niniejszej decyzji. Natomiast ze względu na okres lęgowy ptaków ograniczono terminy w jakich można wykonywać montaż turbin. Ponadto, celem zminimalizowania ewentualnych szkód ustalono terminy, w których niedopuszczalne jest wykonywanie określonych robót. Równocześnie należy mieć na uwadze, że prace prowadzone w pozostałym okresie nie mogą doprowadzać do zabijania i okaleczania dziko występujących zwierząt objętych ochroną, niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych, za wyjątkiem przypadków, w których inwestor uzyska wymagane zezwolenia.

W wyniku realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji inwestycji będą powstawać odpady. Wytwarzane odpady będą magazynowane w wyznaczonych miejscach na terenie inwestycji, a następnie przekazywane firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia. Należy nadmienić, że wytwórca odpadów powstających w fazie budowy powinien posiadać uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami. Ponadto, w zakresie gospodarowania odpadami będą stosowane procedury obejmujące w szczególności następujące zasady wynikające z obowiązujących przepisów:

-            wytworzone odpady będą przekazywane specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia,

-            magazynowanie i transportowanie odpadów prowadzone będzie w taki sposób, aby nie dochodziło do ich rozprzestrzeniania się,

-            prowadzona będzie segregacja oraz ewidencja wytwarzanych odpadów wg obowiązujących wzorów dokumentów,

-            w przypadku demontażu urządzeń lub obiektów, odpady powstałe w wyniku rozbiórki będą w pierwszej kolejności przekazane do odzysku lub recyklingu, a jedynie odpady, których odzysk jest nieekonomiczny lub ekonomicznie nieuzasadniony zostaną przekazane do unieszkodliwienia firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

Masy ziemne wytworzone w wyniku realizacji inwestycji (budowy) powinny być zagospodarowane na miejscu.

Obliczenia dopuszczalnego poziomu hałasu wykazały, ze izofony 50 dB występują   w odległości 150 do 200 m , a izofony 45 dB w odległości 450 m od poszczególnych zgrupowań turbin wiatrowych. Nie obejmują one istniejących i projektowanych terenów zabudowy zagrodowej.  

Należy nadmienić, że niezależnie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie innych przewidzianych prawem decyzji, w szczególności regulujących szczegółowe warunki jej realizacji i późniejszego korzystania ze środowiska, w tym w zakresie gospodarki odpadami, wykonania urządzeń wodnych itp.

Ponadto sposób wykonania fundamentów dla posadowienia turbin wiatrowych określony będzie w projekcie budowlanym.

W przypadku, gdy w wyniku realizacji, eksploatacji, czy likwidacji przedmiotowej inwestycji będzie dochodzić do łamania zakazów obowiązujących w stosunku do dziko występujących gatunków objętych ochroną, to niezbędne będzie uzyskanie przez inwestora (wykonawcę) zezwolenia, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm) . Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia, o którym mowa w ww. art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Niezależnie od okresowego, opisanego w osnowie raportowania, zobowiązano inwestora do opracowania i przedłożenia analizy porealizacyjnej prezentującej stwierdzony wpływ przedsięwzięcia na elementy środowiska przyrodniczego oraz potencjalne sposoby minimalizacji lub kompensacji negatywnego wpływu). Na podstawie ww. informacji mogą również zostać podjęte decyzje o prowadzeniu dalszego monitoringu lub innych niezbędnych działań.

Należy zaznaczyć, że w przypadku wystąpienia szkód w środowisku właściwy organu może podjąć decyzje o zastosowaniu różnych środków przewidzianych prawem, a w szczególności wynikających z ww. ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobów ich prowadzenia (Dz. U. Nr 103 poz. 664).   Podstawą tych działań mogą być wszelkie dowody.

Ze względu na konieczność zachowania wymogów ochrony środowiska uznano za niezbędne nałożenie dodatkowych warunków opisanych w niniejszej decyzji. Warunki te są rozstrzygnięciami indywidualnymi. Ich nałożenie jest możliwe na postawie przepisów art. 56 ust. 2 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska . Niezależnie od nich dla przedsięwzięcia konieczne jest przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia poważnych awarii, nie będzie oddziaływać transgranicznie, nie wymaga również ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, wobec tego nie ma konieczności określania w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków dotyczących tych zagadnień.

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie uwzględniając warunki środowiskowe określone w wyżej cytowanych postanowieniach Wojewody Podkarpackiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawowe, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

POUCZENIE:

 

1.       Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2.       Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

3.       Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46. ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy czym wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat (art. 46 pkt 4b) od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin o którym mowa wyżej, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie przebiegała etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

4.       Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

5.       Integralną częścią niniejszej decyzji są:

a.        Załącznik Nr 1   - stanowiący szczegółowy opis przedsięwzięcia.

b.       Załącznik graficzny Nr 2 - sporządzony na mapie w skali 1: 5.000 (w trzech częściach), określający lokalizację przedsięwzięcia.

 

 

 

 

……………………………….

 

Otrzymują:

1.       ENERGIA WIATROWA Sp. z o.o. ul. Otolińska 8, 09-407 PŁOCK  

2.       Pan inż. Piotr GILARSKI, zam. ul. Bema 55A, 38-404 KROSNO - działający z upoważnienia inwestora ENERGIA WIATROWA Sp. z o.o.

 1. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Rymanów - w sposób zwyczajowo przyjęty - zgodnie z art. 49 KPA, związku z art. 46a ust. 5 ustawy POŚ.
 2. A/a.

 

Do wiadomości

1.       Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 RZESZÓW;

2.       Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-310 RZESZÓW.

Załącznik   Nr 1

do Decyzji ROŚ.7624/7//06/07/08

z dnia 25.07.2008 r

 

 

 

Szczegółowy opis przedsięwzięcia

 

 

Rodzaj przedsięwzięcia:

 

„Budowa farmy wiatrowej Rymanów”

zlokalizowana w miejscowościach Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki
  – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”

 

Charakter inwestycji zgodnie z §3 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu. i może być przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000.

 

 

Miejsce realizacji:

 

                Przedsięwzięcie będzie realizowane: na niżej wymienionych działkach w miejscowościach:

 

Ladzin                         169,   174, 175, 176, 177, 847, 853, 854, 855, 856, 857, 881, 945, 2007/10, 2008, 2010/6, 2010/7, 2010/8, 2010/10, 2010/11 i 2011/3,

Klimkówka                  30/5 i 100/13,

Wróblik Królewski       788, 796/2, 798/1, 798/2, 860/1, 860/2, 861/1, 862, 888/2, 888/3, 889/9,

                                   913/3, 913/4, 915/2, 915/3, 931, 932, 940/2, 940/3, 940/4 i 940/5,

Wróblik Szlachecki      885/4, 885/5, 885/7 i 887/2.

 

Szczegółowy opis przedsięwzięcia:

 

Przedsięwzięcie inwestycyjne polega na budowie zespołu elektrowni wiatrowych obejmujących:  

 

a)       wykonanie fundamentów dla posadowienia turbin wiatrowych,

b)       montaż 13 elektrowni wiatrowych ,

c)       ułożenie podziemnych kabli energetycznych 30 kV na głębokości 1,2 m odprowadzających energię elektryczną wraz z linią światłowodową,

d)       modernizację istniejących dróg dojazdowych oraz wykonanie na niewielkich odcinkach sieci dróg śródpolnych pod potrzeby projektowanej inwestycji,

e)       wykonanie tymczasowych platform montażowych (placów), które po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia zostaną zlikwidowane, a teren przywrócony do stanu pierwotnego,

 

na wyżej wymienionych działkach w miejscowościach: Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski oraz Wróblik Szlachecki.

 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zespołu elektrowni wiatrowych, składającego się z trzynastu jednakowych turbin wiatrowych o mocy do 2 MW każda. Średnica wirnika turbiny: około 90 m . Wysokość wieży (piasty wirnika): około 95 m .

Dziesięć turbin wiatrowych rozmieszczono południkowo, tj. zgodnie z kierunkiem płynących rzek: Tabor (do Ladzina) i Ropy, a raczej ich dolin; po ich lewej stronie na wysokości od 309 do 330 m n.p.m. Pozostałe trzy elektrownie wiatrowe planuje się umieścić na wzniesieniach, na prawo od rzeki Tabor, na wysokości 345 m n.p.m.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r. poz. 2573 ze zm.) planowane przedsięwzięcie odpowiada kwalifikacji określonej w § 3 ust. 1 pkt 6 ( instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m i mocy mniejszej od 100 MW ). Całkowita wysokość instalacji wynosić będzie około 140 m n.p.t.

Według ww. rozporządzenia dla planowanego przedsięwzięcia może być wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowano na terenie obejmującym łącznie obszar około 14 km 2 . Turbiny będą stanowiły tzw. farmę, z zachowaniem minimalnej odległości pomiędzy sąsiednimi turbinami, równej pięciokrotności średnicy wirnika ( 450 m ) lub jeśli turbiny ustawione są w rzędzie prostopadle do przeważającego kierunku wiatru – czterokrotności średnicy wirnika ( 360 m ).  

Tereny pod budowę przedmiotowych turbin wiatrowych są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonym przez Radę Miejską w Rymanowie.  

Farmę wiatrową zlokalizowano na gruntach, należących do miejscowości Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski oraz Wróblik Szlachecki, na działach o nr ewidencyjnych wcześniej już wymienionych. Wykaz obejmuje także działki, nad którymi (w przestrzeni niedostępnej dla ludności) występuje obszar zakreślany przez łopaty wirnika. Teren lokalizacji przedsięwzięcia stanowią grunty rolne, znajdujące się pomiędzy drogą krajową Medyka – Zator, a linią kolejową Zagórz - Jasło. Minimalna odległość miejsc lokalizacji turbin wiatrowych od najbliższej zabudowy mieszkalno-zagrodowej wynosi 650 - 700 m (dotyczy kilku obiektów), jednak w przeważającej części jest to odległość przekraczająca 1 km .

Jest to teren pagórkowaty o rzędnych ~320 do 350 m n.p.m., charakteryzujący dużą wietrznością. W omawianym rejonie obserwuje się najczęściej wiatry południowe. Istotną rolę odgrywają tu masy powietrza z rozległych przestrzeni równin węgierskich. Masy te przelewają się na południu przez niewysokie grzbiety Karpat, a zwłaszcza Przełęcz Dukielską i sąsiednie obniżenia powodując zjawisko wiatrów dukielskich. Teren lokalizacji przedsięwzięcia jest w przeważającej części użytkowany rolniczo, z botanicznego punktu widzenia stanowi praktycznie zbiorowiska łąkowe, polne i tylko fragmentarycznie leśne. Roślinność terenu to przede wszystkim rośliny uprawne, roślinność łąkowa oraz pojedyncze drzewa śródpolne i zakrzaczenia. Przez omawiany teren przebiegają magistralne linie energetyczne wysokiego napięcia, które wywierają znaczący wpływ na krajobraz. Przydatność omawianego terenu dla energetycznego wykorzystania energii wiatru została potwierdzona poprzez budowę wcześniejszych dwóch turbin wiatrowych.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zespołu elektrowni wiatrowych, składającego się z trzynastu jednakowych turbin wiatrowych o mocy do 2 MW każda. Średnica wirnika turbiny: około 90 m . Wysokość wieży (piasty wirnika): około 95 m .

Turbina składać się będzie z trzech podstawowych elementów: wieży, gondoli i wirnika. Wieża stalowa będzie wykonana w konstrukcji stożkowej, rurowej, o średnicy podstawy ~4,2 m i średnicy szczytu ~2,3 m. Całkowita masa poszczególnej turbiny wiatrowej wyniesie nieco powyżej 300 ton. Montaż pojedynczej turbiny odbywać się będzie z gotowych elementów dostarczonych przez producenta, na uprzednio przygotowanych fundamentach.

Planowane do zainstalowania turbiny (producent zostanie wybrany w drodze przetargu) będą trójłopatowymi turbinami z systemem obracania gondoli, oraz zmiennym skokiem łopat. Turbiny wyposażone będą w wirniki, wykorzystujące technologię, umożliwiającą zróżnicowanie prędkości obrotowej wirnika.

Wszystkie turbiny wyposażone będą ponadto w system regulacji skoku łopat. Monitoruje on kąt nachylenia łopat tak, by były one ustawione optymalnie w stosunku do aktualnych warunków wiatrowych. Pozwala to zoptymalizować wielkość produkowanej energii oraz poziom emitowanego hałasu. Łopaty wirnika wykonane są z włókna szklanego wzmacnianego żywicą epoksydową.

Wał główny za pośrednictwem przekładni przenosi moc do generatora. Przekładnia jest typu planetarno-śrubowego. Moc z przekładni jest przekazywana do generatora za pomocą bezobsługowego sprzęgła. Przy dużych prędkościach wiatru zastosowane systemy zapewniają utrzymanie mocy nominalnej, niezależnie od temperatury i gęstości powietrza, natomiast gdy wiatr wieje słabiej optymalizują moc wyjściową. Turbina wyposażona jest w układ hamulcowy, który zatrzymuje ruch obrotowy kiedy zatrzymanie takie jest wymagane. Zatrzymanie turbiny następuje poprzez ustawienie łopat wirnika w „chorągiewkę” i włączenie hydraulicznie sterowanego hamulca postojowego. Hamulec postojowy zainstalowany jest na wale wysokiej prędkości w przekładni. Wszystkie funkcje turbiny są monitorowane za pomocą mikroprocesorowych sterowników, które razem z transformatorem zainstalowane są w gondoli turbiny. Koła zębate systemu obracającego gondolę wprawiane są w ruch przez elektryczne przekładnie. Gondola z wzmocnionego włókna szklanego chroni wszystkie znajdujące się wewnątrz elementy przed deszczem, śniegiem, kurzem, słońcem i innymi zagrożeniami. Główny otwór umożliwia dostęp do gondoli poprzez wieżę.   Stalowa wieża typu rurowego jest malowana fabrycznie.

Przedmiotowe turbiny zostały zaprojektowane do pracy w temperaturach od
–20 0 C do + 30 0 C . Poza tym przedziałem temperatur turbiny pracują w ograniczonym przez producenta zakresie.

Należy tutaj wspomnieć, że województwo podkarpackie posiada „Strategię rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020” . Dokument ten jest długofalowym programem działania, którego realizacja ma przynieść oczekiwane efekty. Celem realizacji Strategii jest osiągnięcie zrównoważonego i trwałego rozwoju, zgodnego ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej, poprzez optymalne wykorzystanie walorów województwa. Jednym z walorów, które mogą być wykorzystane jest siła wiatru i związana z tym produkcja energii odnawialnej.

Cele strategiczne w zakresie wykorzystania siły wiatru uwzględnia Priorytet 3   Strategii „Zapewnienie bezpieczeństwa regionu”, Kierunek działania 3 „Budowa i rozbudowa infrastruktury związanej z energią odnawialną”. Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowany rozwojem sektora gospodarczego i komunalnego, ograniczona ilość zasobów kopalnych, a także zanieczyszczenie środowiska i przewidywane zmiany strukturalne sektora energetycznego powodują konieczność poszukiwania nowych źródeł wytwarzania energii. Zgodnie z przyjętą „Strategią rozwoju energetyki odnawialnej” celem strategicznym jest zwiększenie udziału tej energii do 7,5% w roku 2010 i do 14% w roku 2020 w strukturze zużycia nośników pierwotnych.

Patrząc szerzej na zagadnienie należy zauważyć, że za koniecznością realizacji przedsięwzięcia   przemawia znowelizowana ustawa „prawo energetyczne”, w zakresie wspierania energetyki odnawialnej. W oparciu o Dyrektywę nr 2001/77/E w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii elektrycznej, Polska w ramach tzw. celu indykatywnego, w 2010 roku powinna się wykazać produkcją 9% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w krajowym bilansie zużycia energii elektrycznej.

 

Dla realizacji inwestycji (dostawa urządzeń, materiałów  oraz dojazdu sprzętu - dźwig, transport elementów) w przeważającej większości będą wykorzystane istniejące drogi dojazdowe do użytków rolnych (występują na tym obszarze w wystarczającej ilości), które jeśli zajdzie potrzeba zostaną zagęszczone tłuczniem celem przyjęcia chwilowego obciążenia (transportu) oraz dojazdu samochodów z betonem do budowy fundamentów (fundamenty zostaną zaprojektowane w projekcie budowlanym).

Drogi będą mieć nawierzchnię przepuszczającą wodę. Dokładny projekt przystosowania istniejących dróg dojazdowych zostanie opracowany na etapie projektu budowlanego, po uwzględnieniu wytycznych producenta turbin wiatrowych. Na niewielkich odcinkach sieć dróg śródpolnych zostanie uzupełniona pod potrzeby projektowanej inwestycji.

Na czas budowy przewiduje się wykonanie platform montażowych. Są to place przeznaczone do usytuowania dźwigu montażowego oraz czasowego składowania elementów turbin. Utwardzona nawierzchnia wykonana będzie z podsypki oraz tłucznia; granulacja i grubość nawierzchni zależna jest od rodzaju gruntu (standard – podsypka 20 cm , nawierzchnia 10 cm ). Platformy montażowe są obiektami czasowymi, po zakończeniu budowy farmy wiatrowej zostaną usunięte, a grunt zrekultywowany (odtworzony stan pierwotny). Odtworzenie polegać będzie na zebraniu warstwy humusu, a po zakończeniu prac podsypka oraz nawierzchnia zostaną usunięte i powrotem zostanie nawieziony humus. W zależności od ukształtowania terenu, dla każdego z generatorów zostanie wybrany odpowiedni rodzaj platformy, tj. tam gdzie występuje teren płaski, przewiduje się platformy umożliwiające maksymalne możliwości składowania, natomiast w rejonach o trudniejszym dostępie (zbocza, wzgórza) – platformy o mniejszych możliwościach składowania.

             Przedsięwzięcie będzie wymagało poprowadzenia pomiędzy wieżami wzdłuż dróg dojazdowych, kablowych linii energetycznych 30 kV,  ułożonych w ziemi na głębokości do 1,2 m .  W tym samym wykopie będzie ułożona linia światłowodowa. Energia z farmy zostanie odprowadzona  liniami kablowymi do GPZ (Główny Punkt Zasilający), który zostanie usytuowany w obrębie istniejącej linii 110 kV   i   podłączony do ww.   linii. W skład GPZ będą wchodzić:

-           budynek z rozdzielniami SN, NN, sterownią,

-           stanowisko transformatora wyprowadzenia mocy (transformator olejowy z misą olejową szczelną, zapewniającą w przypadku rozszczelnienia przyjęcie całego oleju będącego w kadzi transformatora),

-           pola rozdzielni 110 kV z aparaturą (wyłączniki, odłączniki, przekładniki) w wykonaniu kompaktowym napowietrznym.

 

Wpływ przedsięwzięcia   na klimat akustyczny

Podczas realizacji inwestycji uciążliwość skoncentruje się głównie na emisji hałasu, który towarzyszy pracy maszyn, koparek, dźwigów, narzędzi mechanicznych, itp. Hałas wywoływany będzie również transportem. Budowa siłowni wiatrowych będzie wymagać odpowiedniej organizacji placu budowy. Przewidywany zakres robót budowlanych, instalacyjnych i montażowych spowoduje powstanie okresowych lokalnych źródeł hałasu, takich jak:

- praca maszyn budowlanych o poziomie hałasu 85-105 dBA

- transport samochodowy o poziomie hałasu 80-100 dBA.

Ze względu na fakt, że prace budowlano-montażowe prowadzone będą w   większości w porze dziennej oraz fakt braku w pobliżu zabudowy mieszkaniowej można przyjąć, że poziom ekwiwalentny hałasu poza terenem prowadzonych robót, spowodowany pracą maszyn budowlanych i towarzyszących im urządzeń technicznych, a także ruchem pojazdów samochodowych, nie przekroczy poziomu dopuszczalnego.

Przyjmując, że łączny równoważny poziom mocy akustycznej pracującego sprzętu w ciągu 8 godzin pory dziennej nie przekroczy 111 dBA, przy odległościach od miejsc lokalizacji poszczególnych turbin do najbliższej zabudowy ponad   650 m , można przyjąć, że warunki normatywne ochrony przed hałasem będą dotrzymane. Należy wykluczyć prowadzenie prac budowlanych w porze nocnej oraz w miarę możliwości we wczesnych godzinach porannych i późnych wieczornych.

Mając na uwadze, że uciążliwość ta będzie miała charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych, dotyczyła będzie jedynie czasu realizacji inwestycji i ustąpi wraz z zakończeniem prac, można stwierdzić, że okresowy niekorzystny wpływ na klimat akustyczny w tym czasie będzie akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla każdej budowy.

W trakcie realizacji inwestycji zagrożenia związane z zanieczyszczeniem powietrza wynikać będą z pracy sprzętu budowlanego podczas prowadzenia wykopów pod fundamenty i okablowanie oraz od środków transportu powodujących emisję pyłu i produktów spalania paliw napędowych. Poszczególne elementy elektrowni wiatrowych fabrycznie są pokryte powłokami ochronnymi. Przy robotach wykończeniowych można spodziewać się jedynie uzupełnienia powłok antykorozyjnych uszkodzonych np. w transporcie lub przy montażu. Stąd mogą być emitowane niewielkie ilości zanieczyszczeń takich jak: benzyna typu C, pył opadający, ksylen, toluen. Emisja ta posiadać będzie charakter incydentalny i nie będzie miała istotnego wpływu na stan powietrza w otoczeniu placu budowy.

Wpływ emisji zanieczyszczeń w trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie praktycznie ograniczony do obszaru bezpośredniego otoczenia miejsca wykonywanych prac budowlanych i montażowych i nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska.

Zjawiska związane z zanieczyszczeniem powietrza będą mieć charakter okresowy i ustąpią z chwilą zamknięcia placów budowy.

Praca ciężkiego sprzętu budowlanego może wywołać drgania w środowisku, które zlokalizowane będą w strefie prowadzonych prac i ustąpią z chwilą ich zakończenia. Ze względu na odległości   zabudowy mieszkaniowej od placu budowy nie prognozuje się zagrożeń wibracjami dla najbliższych budynków i ludzi w nich przebywających.

W fazie realizacji inwestycji wpływ prowadzonych robót ziemnych, montażowych i instalacyjnych na wody podziemne i powierzchniowe będzie znikomy. Ewentualne zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi wyciekającymi z maszyn i urządzeń technicznych można skutecznie eliminować poprzez odpowiedni nadzór nad pracą tych urządzeń i utrzymanie ich w nienagannym stanie technicznym.

W okresie budowy teren będzie poddany czasowej degradacji. Wpływ na glebę i szatę roślinną w fazie budowy ograniczy się praktycznie do terenu pod fundamenty, miejsca składowania elementów konstrukcyjnych oraz urobku gruntowego przy prowadzeniu wykopów pod kable elektryczne. Dla całej farmy wiatrowej, składającej się z trzynastu turbin powierzchnia zajmowanego terenu wyniesie około 14 ha .

Wierzchnia warstwa gleby będzie odkładana w wydzielone miejsce, natomiast grunt z wykopów pod fundamenty należy wykorzystać do budowy ewentualnych nasypów drogowych i zagospodarowania terenu po zakończeniu budowy. Przedmiotowy teren jest terenem otwartym, rolniczym, sporadycznie występują tu drzewa i krzewy, które w większości nie będą kolidować z inwestycją. Tereny odległe o kilka metrów od wykopów pozostaną nienaruszone, niezależnie od intensywności prowadzonych prac, a po zakończeniu prac tereny (oprócz terenów pod fundamenty i konieczne dojazdy w sytuacjach awaryjnych) zostaną doprowadzone do stanu umożliwiającego kontynuowanie aktualnego zagospodarowania rolniczego.

Przeprowadzenie energetycznych linii kablowych wiązać się będzie z wykonaniem wykopów o głębokości ~1,0 do 1,2 m . Przebiegać one będą przez tereny rolne, pozbawione roślinności wysokiej. Warstwa humusu zostanie zdjęta z pasa montażowego i złożona obok trasy wykopu. Po zakończeniu budowy linii kablowej, zasypaniu ziemią z podglebia, warstwa humusu wróci na swoje miejsce, a powierzchnia terenu zostanie przywrócona do stanu uporządkowanego. Oczywiste zmiany właściwości fizycznych gleby (zwięzłość, porowatość), naruszonej podczas prowadzenia robót ziemnych powrócą do normy w sposób naturalny.

Wpływ na środowisko przyrodnicze (florę i faunę)

Budowa farmy wiatrowej prowadzi do zabudowy pewnej powierzchni terenu,
a więc bezpośredniego zniszczenia powierzchni gruntu w toku prac ziemnych i budowlanych. Skala zniszczeń jest wprost uzależniona od ilości planowanych konstrukcji i rodzaju podłoża. Powierzchnia zajęta pod turbinę ~0,7 ha.

Fragmenty terenu są narażone na zniszczenie w fazie realizacji inwestycji, która pociągnie za sobą mechaniczne zniszczenia (prace ziemne i budowlane) terenu przewidzianego pod lokalizację turbin, najbliższego ich otoczenia oraz zniszczenia o przebiegu liniowym, związane z przeprowadzeniem kablowej linii przesyłowej. Zniszczenia powierzchni gruntu będą miały niewielkie znaczenie, gdyż dotychczasowa forma użytkowania terenu ma charakter rolniczy, o słabo rozwiniętej szacie roślinnej i zbiorowiskami silnie przekształconymi. W krajobrazie dominują pola uprawne oraz w mniejszym zakresie łąki. Przez teren przedsięwzięcia przebiegają linie energetyczne, rozpięte na słupach stalowych.

Realizacja inwestycji, polegająca na przygotowaniu fundamentów, prowadzeniu wykopów nie powinna wpłynąć na ptaki, przyzwyczajone do obecności ludzi na zagospodarowanych terenach otwartych.

Wzrost poziomu hałasu w trakcie realizacji inwestycji nie powinien mieć wpływu na przeloty ptaków w rejonie inwestycji. Ptaki przelotne spotykają się z różnymi formami aktywności ludzkiej i omijają lokalizacje czasowo hałaśliwe. Przewidywane utrudnienia przelotów nie wykraczają poza powszechnie występujące na terenach zurbanizowanych.

            Cały obszar stanowią praktycznie zbiorowiska łąkowe, polne i tylko fragmentarycznie leśne.

Dziesięć turbin wiatrowych rozmieszczono południkowo, tj. zgodnie z kierunkiem płynących rzek: Tabor (do Ladzina) i Ropy, a raczej ich dolin; po ich lewej stronie na wysokości od 309 do 330 m n.p.m. Pozostałe trzy elektrownie wiatrowe planuje się umieścić na wzniesieniach, na prawo od rzeki Tabor, na wysokości 345 m n.p.m., gdzie znajdują się już dwie istniejące siłownie wiatrowe.

W fazie budowy pojawią się krótkotrwałe skutki dla krajobrazu i walorów estetycznych z powodu obiektów i prac prowadzonych na terenie budowy, w tym:

- usunięcie roślinności i wierzchniej warstwy gleby,

- maszyny i składowane materiały,

- prace   montażowe,

- wykopy pod fundamenty i kanały kablowe.

Elementy te będą miały znaczący wpływ, ograniczony do czasu trwania danej czynności lub do zakończenia regeneracji. Pełna regeneracja obszarów, na których zostaną ponownie posadzone rośliny, może trwać do 5 lat. W okresie odrostu murawa będzie się odróżniała od otaczającego ją terenu, z czasem jednak równowaga gatunkowa zmieni się i pojawią się gatunki typowe dla terenów niezainwestowanych.

Lokalizacja i eksploatacja turbin wiatrowych będzie miała pewien wpływ na krajobraz terenu. W subiektywnym odczuciu, ze względu na wysoką konstrukcję turbin, farma wiatrowa może powodować „wizualne zanieczyszczenie” środowiska. Niewysokie pagórki, o łagodnej linii topografii i nie zalesionych zboczach z perspektywy widokowej zostaną zmienione pojawieniem się turbin wiatrowych. Należy zauważyć, że naturalny krajobraz terenu przedsięwzięcia jest obecnie
w znacznym stopniu już zmieniony przez istnienie przesyłowych linii energetycznych. W krajobrazie jest zauważalna ingerencja człowieka, która przez realizację przedsięwzięcia ulegnie jedynie nieznacznemu zwiększeniu.

Turbiny wiatrowe mogą budzić różne wrażenia estetyczne.   Wrażenia te będą zależeć od subiektywnego wyczucia estetycznego oraz świadomości ekologicznej. Opinie na temat wpływu turbin wiatrowych na krajobraz mogą być skrajnie odmienne (od dewastacji lokalnego krajobrazu, do jego korzystnego urozmaicenia, zwiększającego atrakcyjność turystyczną terenu).      

 

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w stosunkowo znacznym oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej i obiektów przebywania ludzi. Minimalna odległość miejsc lokalizacji turbin wiatrowych od najbliższej zabudowy mieszkalno-zagrodowej wynosi 650 - 700 m (dotyczy kilku obiektów), jednak w przeważającej części jest to odległość przekraczająca 1 km . W takiej sytuacji prace budowlane, wykonywane w miejscach posadowienia wiatraków, praktycznie nie będą odczuwalne dla zdrowia mieszkańców. Mogą być jedynie przeszkodą w poruszaniu się na szlakach turystycznych w rejonie budowanych elektrowni wiatrowych.

Istotny wpływ na część ludzi przebywających w rejonie budowy, wrażliwych ze względu na ich stan emocjonalny, może wywierać etap podnoszenia wież wiatrakowych, instalowania śmigieł i próbne uruchamianie turbin wiatrakowych.

Na etapie budowy elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą powstawać będą głównie odpady z grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.   Nr 112, poz. 1206).

Ziemia powstała z wykopów nie będzie kwalifikowana jako odpad, zostanie   wykorzystana do podbudowy ewentualnych dróg eksploatacyjnych, a w przypadku nadwyżek zostanie rozplantowania na terenie inwestycji. Jednorazowo mogą powstawać odpady materiałów i elementów budowlanych, w tym oznaczone kodem 17 01 01 i 17 01 82, jak odpady betonu i inne nie wymienione odpady. Można szacować, że ich ilość nie przekroczy kilkaset kg dla jednej wieży. Funkcjonujące zaplecze budowy generować będzie odpady bytowe, głównie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – kod 20 03 01, które gromadzone będą w pojemnikach na odpady lub kontenerach i wywożone na najbliższe składowisko odpadów komunalnych.

Żadne z ww. odpadów nie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych, zgodnie załącznikiem nr 2 do ww. rozporządzenia w sprawie klasyfikacji odpadów. Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z   2007 r., Nr 39, poz. 251).

Elementy przyrodnicze środowiska i zakres ich oddziaływania

Szczegółowy opis występującej fauny i flory zawarto w „Raporcie przyrodniczym” wykonanym przez mgr inż. Leona Machurę ,   będącym załącznikiem do właściwego, podstawowego opracowania Raportu oddziaływania na środowisko i jego uzupełnień autorstwa pana Piotra GILARSKIEGO .

Inwentaryzacja przyrodnicza opisana w „Raporcie przyrodniczym” prowadzona była od 17 kwietnia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. i obejmowała ptaki lęgowe, przelotne oraz żerujące, a także inne kręgowce i bezkręgowce notowane w miarę ich zaobserwowania. Inwentaryzacja dotyczyła także roślinności występującej na badanych powierzchniach. Powierzchnia inwentaryzacji przyrodniczej ściśle odpowiadała projektowanemu posadowieniu turbin, tj. w promieniu 500 m od każdej pojedynczej turbiny wiatrowej, tworząc kołowe obszary   o areale 78,5 ha każdy.

Projektowana inwestycja w fazie eksploatacji nie będzie źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, gdyż nie występuje emisja zanieczyszczeń.

W świetle rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla terenów zabudowy zagrodowej wynosi 55 dB(A) w dzień (tj. w godzinach 6-22) oraz 45 dB(A) w nocy. Na terenach rolnych i leśnych dopuszczalny poziom hałasu nie jest normowany przez ww. rozporządzenie. W przypadku analizowanego przedsięwzięcia najbliższe tereny normowane pod względem akustycznym znajdują się w odległości 0,7 km i większej od terenu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości: Ladzin, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki i Widacz.

Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia z dala od drogi krajowej Medyka-Zator oraz dróg wojewódzkich, klimat akustyczny kształtowany jest głównie przez hałas zagrodowy oraz drobnej wytwórczości o lokalnym charakterze i zasięgu. Jedynym źródłem hałasu, który obecnie występuje okresowo na omawianych terenach, są prace polowe, związane z rolniczym wykorzystaniem gruntów przy użyciu mechanicznego sprzętu rolniczego. Prace rolnicze zazwyczaj przypadają w okresie wiosennym i jesiennym. W związku z tym, w czasie tych prac może występować   emisja   hałasu do środowiska.   W okresie nocnym i okresie zimowym brak jest źródeł emisji hałasu na tym terenie.

Obliczenia przewidywanej uciążliwości akustycznej analizowanych turbin wiatrowych przeprowadzono programem komputerowym. Jako dane wyjściowe przyjęto emisję hałasu z każdej turbiny na poziomie maksymalnym 101 dB (co w rzeczywistości będzie zdarzało się bardzo rzadko). Ponadto wytypowano 7 punktów obliczeniowych, znajdujących się na granicy terenów zabudowy zagrodowej miejscowości Ladzin, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki i Widacz. Na otwartej przestrzeni największy wpływ na poziom hałasu w miejscu imisji (obserwacji) ma odległość od źródła powstawania dźwięku.

W okresie eksploatacji planowane przedsięwzięcie będzie źródłem emisji hałasu. Hałas pochodzić będzie głównie od obracających się łopat wirnika (opory aerodynamiczne) i w mniejszej części i generatora i przekładni. Do obliczeń zasięgu uciążliwości hałasowej dla otoczenia ze strony pracującej farmy wiatrowej posłużono się materiałami informacyjnymi dla turbiny wiatrowej typu Vestas V90 o mocy 1,8 MW i wysokości wieży 95 m , czyli takiej, która dokładnie spełnia wymagania Inwestora.

Podczas normalnej pracy, przy dużych prędkościach   wiatru   powyżej 8 m/s, turbina wiatrowa emituje maksymalny dźwięk nieznacznie przekraczający poziom 100 dB (100,9 dB). Przy niższych prędkościach poziom hałasu będzie znacznie niższy.

Dla podlegających ochronie przed hałasem terenów zabudowy mieszkaniowej   oraz terenów zabudowy zagrodowej, maksymalny poziom hałasu ustalono według rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826).   Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla terenów położonych wokół projektowanej farmy wiatrowej, dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A wynoszą 55 dB dla najniekorzystniejszych 8 kolejnych godzin pory dziennej i 45 dB dla jednej najniekorzystniejszej godziny w porze nocnej.

Szacunkowe obliczenia wykazały, że izofony 50 dB wystąpią w odległości ~150 do 200 m , a izofony 45 dB w odległości ~450 m - od poszczególnych zgrupowań turbin wiatrowych. Nie obejmą one istniejących i projektowanych terenów zabudowy zagrodowej.

Na granicy terenów zabudowy mieszkalno-zagrodowej poziom hałasu wyniesie maksymalnie 42 do 43 dB. Emisja dźwięku od turbin wiatrowych będzie w czasie eksploatacji zmieniać się od wartości obliczonych dla ww. skrajnych warunków - do wartości znacznie niższych. Należy także wspomnieć, że wraz z prędkością wiatru nie tylko wystąpi większa emisja dźwięku od turbin, ale także zmieni się naturalne tło akustyczne terenu (szum wiatru), co może korzystnie ograniczać odbiór obcych dźwięków związanych z pracą turbin.

W ocenie wyników należy wziąć pod uwagę, że obliczenia rozkładu poziomu hałasu przeprowadzono dla tzw. najgorszego przypadku, z pominięciem kierunkowości emisji hałasu turbin, wpływu ukształtowania terenu i możliwego ekranowania hałasu przez przeszkody terenowe, czy też zwiększonego pochłaniania przez podłoże.

Pokrycie terenu zielenią, zwłaszcza w okresie wegetacyjnym przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego terenu. Ponadto, zróżnicowanie wysokościowe terenu dodatkowo wpłynie na ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu. Stąd wniosek, że rzeczywisty poziom hałasu na omawianym terenie powinien być niższy.

Przeprowadzona analiza w zakresie oddziaływania akustycznego wykazała, że emitowany do środowiska hałas podczas pracy turbin wiatrowych nie będzie powodował przekroczeń dopuszczalnych norm dla zabudowy mieszkalno – zagrodowej, zarówno dla   pory dziennej jak i pory nocnej. Przedstawione wyżej wyniki obliczeń hałasu wskazują, że nie wystąpi realne zagrożenie dla środowiska z powodu nadmiernej emisji dźwięku (izofony wyższe od 54 dB wystąpią wyłącznie w bezpośrednim otoczeniu turbiny wiatrowej).

Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na środowisko

Fale elektromagnetycznego o większym lub mniejszym natężeniu towarzyszą ludziom wszędzie. Dotyczy to praktycznie wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, otaczającego nas środowiska naturalnego i środowiska pracy.

Na analizowanym terenie mogą ewentualnie wystąpić pola elektromagnetyczne częstotliwości sieciowej (50 Hz). Źródłami tych pól w omawianym przypadku może być np. generator   usytuowany na wierzchołku wieży oraz całość okablowania podziemnego 30 kV. Innym źródłem może być transformator i urządzenia stacji GPZ. Podkreślić należy, że przy oddalaniu się od linii przesyłowych i innych źródeł elektromagnetycznego promieniowania, natężenie pola elektrycznego (z kwadratem odległości) i magnetycznego (z sześcianem odległości) szybko maleje. Ze względu na niskie napięcie jakie jest stosowane w przypadku planowanych turbin –   690 V, nie przewiduje się występowania nadmiernych pól elektrycznych już w najbliższej odległości od przewodów czy innych elementów pod napięciem (do 1m). Również wartość składowej magnetycznej nie przekroczy wartości dopuszczalnej.

Wartości dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dla częstotliwości 50 Hz w świetle rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) są następujące:

-                składowa elektryczna E = 1kV/m (obszar zabudowany) do 10 V/m (dla miejsc dostępnych dla ludzi),

-                składowa magnetyczna H = 60 A/m (tereny zamieszkałe oraz miejsca dostępne dla ludzi).

Mając na uwadze odległości od poziomu terenu ( 95 m ) i zabudowań (ponad 600 m ) oraz zagospodarowanie przestrzenne omawianego terenu można stwierdzić, że na terenie inwestycji i w jej otoczeniu nie wystąpią pola elektromagnetyczne o natężeniu mogącym stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Pod stanowiskiem transformatora wyprowadzenia mocy   przewidziana będzie szczelnie wyizolowana misa olejowa o pojemności   powyżej 100% zawartości oleju w transformatorze. Taka pojemność misy olejowej w przypadku awarii pozwoli na zatrzymanie całej ilości oleju w transformatorze. Odwadnianie misy olejowej mogącej zawierać zanieczyszczenia olejowe przewiduje się poprzez separator do szczelnego wyizolowanego zbiornika.

            Po zastosowaniu powyższych zaleceń, farma wiatrowa w fazie eksploatacji nie będzie negatywnie wpływać na wody podziemne i powierzchniowe.

W fazie eksploatacji nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na glebę i sposób jej użytkowania. Zdecydowana większość terenów zostanie doprowadzona do stanu umożliwiającego aktualne zagospodarowanie rolnicze, a sąsiadujące tereny rolnicze zachowają swój charakter.

W trakcie eksploatacji powstaną stosunkowo niewielkie ilości odpadów. Wynikają one z konieczności wymiany zużytych elementów urządzeń (olej, materiały filtracyjne, absorbenty, baterie, itp.) i układu oświetleniowego (świetlówki).

Wymienione odpady będą odbierane przez odpowiednie firmy, posiadające wymagane uprawnienia. Konieczne jest   zawarcie stosownych umów na realizację usług.

Wybudowane elektrownie wiatrowe staną się elementem środowiska i będą stanowić czynnik oddziaływujący na człowieka przebywającego w ich otoczeniu. Elektrownie wiatrowe będą oddziaływały na człowieka i   krajobraz poprzez takie czynniki jak: kształt, barwa, ewentualne odbijanie promieni słonecznych, powstawanie cienia, oddziaływanie akustyczne i w pomijalnym zakresie pole elektromagnetyczne.

            Eksploatacja elektrowni wiatrowych spowoduje nadmierny i uciążliwy hałas tylko w ich bezpośrednim sąsiedztwie, mogący negatywnie wpływać na ludzi czasowo tam przebywających. Ponadnormatywny hałas, uciążliwy dla zdrowia ludzi nie powinien być odczuwalny w rejonach zabudowy mieszkalnej okolicznych wsi, tym samym nie powinien wpływać negatywnie na zdrowie mieszkańców.

W bezpośrednim otoczeniu przedsięwzięcia nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie na środowisko brak jest konieczności ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania.

Do poważnych awarii mogących wystąpić na etapie eksploatacji elektrowni wiatrowych można zaliczyć urwanie się śmigła, bądź przewrócenie turbiny wiatrowej. W sytuacji nadzwyczajne (katastrofa budowlana) – przewrócenie się konstrukcji elektrowni jest praktycznie niemożliwe. Konstrukcja elektrowni spełnia wszelkie normy w zakresie wytrzymałości i obciążeń. Ewentualne wywrócenie planowanych turbin nie zagrozi siedliskom ludzi, gdyż znajdują się z dala od przedsięwzięcia (ponad 650 m ). W odniesieniu do wszystkich możliwych zdarzeń rozwiązania budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne mają zapewnić jak najdalej możliwe bezpieczeństwo ludzi. Stąd wszystkie obiekty elektrowni będą wyposażone w odpowiednie środki zabezpieczające, włazy, instalacje odgromowe, itd. Oprócz tego obiekty będą wyposażone w zestawy do gaszenia pożarów. Wszystkie urządzenia, elementy konstrukcji, zgodnie z obowiązującymi przepisani będą posiadać wymagane certyfikaty jakości CE, zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2000/9WE Parlamentu Europejskiego.

            Źródłem kolejnych, nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska mogą być odpady, które zostałyby uwolnione z pojemników   trakcie ich transportu. Oprócz tego, że zdarzenie takie jest bardzo mało prawdopodobne, to jego wpływ na środowisko jest znikomo mały, a skutki odwracalne. Mogą wystąpić również zagrożenia dla środowiska spowodowane wyciekami smarów, olejów z pracujących urządzeń turbiny, przekładni, itp. Ich uwolnienie poza teren turbiny (gondoli) jest praktycznie niemożliwe, gdyż znajdują się one wewnątrz tych obiektów.

Planowane przedsięwzięcie ze względu na lokalizację, swój charakter i spodziewane emisje zanieczyszczeń do środowiska, nie będzie źródłem zagrożeń o charakterze transgranicznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   ……………...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.K.

Załącznik   Nr 2

do Decyzji ROŚ.7624/7/06/07/08

z dnia 25.07.2008 r

 

 

 

 

 

 

Załącznik graficzny - sporządzony na mapie w skali 1: 5.000

(w trzech częściach)

  określający lokalizację przedsięwzięcia

------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   17.07.2008 r.

ROŚ. 7624/7/06/07/08

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

         Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania – na wniosek Pana inż. Piotra GILARSKIEGO, zam. ul. Bema 55A, 38-404 KROSNO - działającego z upoważnienia inwestora ENERGIA WIATROWA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Otolińskiej   Nr 8, 09-407 PŁOCK z dnia 14 listopada 2006 r. (data wpływu 14-11-2006 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami. - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Budowa farmy wiatrowej Rymanów” zlokalizowanego w miejscowościach Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki oraz Rymanów – gm. Rymanów, pow. krośnieński, woj. podkarpackie”

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty ogłoszenia zawiadomienia.

--------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 29.10.2007 r.

ROŚ. 7624/7/06/07

OBWIESZCZENIE

 

             Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z   art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) na wniosek Pana inż. Piotra GILARSKIEGO, zam. ul. Bema 55A, 38-404 KROSNO - działającego z upoważnienia inwestora ENERGIA WIATROWA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Otolińskiej 8, 09-407 PŁOCK z dnia 14 listopada 2006 r. (data wpływu 14-11-2006 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

informuję, że

 

z dniem 29 października 2007 r. przedłożony został Raport oddziaływania na środowisko zgodnie z POSTANOWIENIEM Ldz. ROŚ. 7624/7/06/07 Burmistrza Gminy Rymanów, w którym   postanowiono nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.

„Budowa farmy wiatrowej Rymanów” zlokalizowanego w miejscowościach Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki oraz Rymanów – gm. Rymanów, pow. krośnieński, woj. podkarpackie”

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości objętej przedsięwzięciem

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających   z art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania uwag i wniosków terminie   na 21 dni licząc od   29 października 2007 r.

Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w terminie do 19 listopada 2007 r. włącznie w   Urzędzie   Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w pokoju Nr 25 w godzinach pracy (pn. 8 00 -15 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

 

----------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 19.01.2007 r.

ROŚ. 7624/7/06/07

OBWIESZCZENIE

 

             Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z   art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) na wniosek Pana inż. Piotra GILARSKIEGO, zam. ul. Bema 55A, 38-404 KROSNO - działającego z upoważnienia inwestora ENERGIA WIATROWA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Otolińskiej 8, 09-407 PŁOCK z dnia 14 listopada 2006 r. (data wpływu 14-11-2006 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

informuję, że

 

z dniem 19 stycznia 2007 r. wydane zostało POSTANOWIENIE Ldz. ROŚ. 7624/7/06/07 Burmistrza Gminy Rymanów, w którym   postanowiono nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.

  „Budowa farmy wiatrowej Rymanów” zlokalizowanego w miejscowościach Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki oraz Rymanów – gm. Rymanów, pow. krośnieński, woj. podkarpackie”

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach objętych przedsięwzięciem

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających   z art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania uwag i wniosków terminie   na 14 dni licząc od 19 stycznia 2007 r.

Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w/w. terminie w   Urzędzie   Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w pokoju Nr 25 w godzinach pracy (pn. 8 00 -15 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

---------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 19.01.2007 r.

ROŚ. 7624/7/06/07

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie:

 

Ø   art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) ;

Ø   art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami);

Ø   §3 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.)

 

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 listopada 2006 r. Pana Piotra GILARSKIEGO -   zam. ul. Bema Nr 55a, 38-404 KROSNO – działającego   z upoważnienia ENERGIA WIATROWA Sp. z o.o. ul. Otolińska Nr 8, 09-407 PŁOCK

 

postanawiam

 

 1. nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów”, która zlokalizowana będzie na   działkach w miejscowościach Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki oraz Rymanów – gmina Rymanów - powiat krośnieński, - woj. podkarpackie, w zakresie przewidzianym w art. 52 ust 1 ustawy Prawo Ochrony ś rodowiska.
 2. W raporcie należy uwzględnić wszystkie elementy   art. 52 POŚ, a w szczególności:
  1. uwzględnić przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których został wyznaczony obszar NATURA 2000, który uwzględni min.:

                                                              i.         inwentaryzację przyrodniczą w obrębie obszaru lokalizacji inwestycji,

                                                            ii.       monitoring ornitologiczny

  1. określić i uwzględnić ewentualne powiązania technologiczne przedmiotowego przedsięwzięcia z pozostałymi inwestycjami w zakresie budowy elektrowni wiatrowych oraz   możliwe kumulowanie się oddziaływań.
  2. określić progowe wielkości oddziaływań.

 

Uzasadnienie

 

Do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek z dnia 14 listopada 2006 r. Pana Piotra GILARSKIEGO -   zam. ul. Bema Nr 55a, 38-404 KROSNO – działającego   z upoważnienia ENERGIA WIATROWA Sp. z o.o. ul. Otolińska Nr 8, 09-407 PŁOCK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wniosek dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów”, która zlokalizowana będzie na działkach w miejscowościach Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki oraz Rymanów (gmina - Rymanów, powiat – krośnieński , woj.-   podkarpackie).

Charakter inwestycji, która zgodnie z §3 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r . w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz Gminy Rymanów zwrócił się do Starosty Powiatowego w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Starosta Powiatu Krośnieńskiego pismem Ldz. RSR-7633/62/06 z dnia 24 listopada 2006 r.(data wpływu 27-11-2006 r.) uznał iż wskazanym jest uzyskanie opinii Wojewody Podkarpackiego w zakresie wpływu przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Postanowieniem   Ldz. PSNZ.465-52/06 z dnia 30 listopada 2006 r.(data wpływu 05-12--2006 r.) stwierdził   brak obowiązku sporządzenia raportu.

Biorąc pod uwagę rozpatrywany materiał i wskazaniem Starosty w piśmie ROŚ. 7624/7/06 z dnia 30 listopada 2006 r.   wystąpiono do Wojewody Podkarpackiego z zapytaniem o potrzebę sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko, z uwagi na obszary NATURA 2000.

Po dokonaniu uzgodnień i opinii oraz przeanalizowaniu informacji otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie   orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem tutejszego organu.

 

 

 

 

                                                                                                                     …………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Pan inż. Piotr GILARSKI, zam. ul. Bema 55A, 38-404 KROSNO - działający z upoważnienia inwestora ENERGIA WIATROWA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Otolińskiej 8, 09-407 PŁOCK.
 2. A/a.

Do wiadomości:

 1. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 RZSZÓW;
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 RZESZÓW.

--------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   30.11.2006 r.

ROŚ. 7624/7/06

 

 

Wojewoda Podkarpacki

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

  Rzeszowie

ul. Grunwaldzka Nr 15

35-959 RZESZÓW

 

 

Uprzejmie informuje   że z dniem 14 listopada 2006 r. Pan inż. Piotr GILARSKI, zam. ul. Bema 55A, 38-404 KROSNO - działający z upoważnienia inwestora ENERGIA WIATROWA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Otolińskiej 8, 09-407 PŁOCK   - przedłożył Informację o planowanym przedsięwzięciu pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów”– gm. Rymanów, pow. krośnieński, woj. podkarpackie.

Charakter inwestycji zgodnie z §3 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko.

W związku z prowadzonym postępowaniem   zwracam się z prośbą do Pana Wojewody o opinię w zakresie wpływu przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000.

W załączeniu przesyłam kopie informacji o planowanym przedsięwzięciu, sporządzoną przez wnioskodawcę.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat;
 2.   A/a.

Do wiadomości:

 1. Pan inż. Piotr GILARSKI, zam. ul. Bema 55A, 38-404 KROSNO - działający z upoważnienia inwestora ENERGIA WIATROWA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Otolińskiej 8, 09-407 PŁOCK.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 14.11.2006 r.

ROŚ. 7624/7/06

 

 

Starosta Powiatu Krośnieńskiego

ul. Bieszczadzka nr 1

  38-400 KROSNO

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Kisielewskiego 12

38-400 KROSNO

 

 

Uprzejmie informuje   że z dniem 14 listopada 2006 r. Pan inż. Piotr GILARSKI, zam. ul. Bema 55A, 38-404 KROSNO - działający z upoważnienia inwestora ENERGIA WIATROWA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Otolińskiej 8, 09-407 PŁOCK   - przedłożył Informację o planowanym przedsięwzięciu pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów”– gm. Rymanów, pow. krośnieński, woj. podkarpackie.

Charakter inwestycji zgodnie z §3 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko.

W związku z powyższym zwracam się do Starosty Powiatu Krośnieńskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię co do konieczności sporządzenia raportu dla tegoż przedsięwzięcia i jego ewentualnego zakresu, celem wydania postanowienia zgodnie z art. 51. ust 2   co do obowiązku sporządzenia raportu lub stwierdzenia braku potrzeby jego sporządzenia.

W załączeniu przesyłam informację o planowanym przedsięwzięciu - sporządzoną przez wnioskodawcę.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresaci wg. rozdzielnika
 2. Pan inż. Piotr GILARSKI, zam. ul. Bema 55A, 38-404 KROSNO - działający z upoważnienia inwestora ENERGIA WIATROWA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Otolińskiej 8, 09-407 PŁOCK;
 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie
 4. A/a.

---------------------------------------------------

Rymanów, dnia 14.11.2006 r.

ROŚ. 7624/7/06

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 1 w związku z   art. 31, art. 32 ust. 1, z   ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) na wniosek z dnia 14 listopada   2006 r. Pana inż. Piotra GILARSKIEGO, zam. ul. Bema 55A, 38-404 KROSNO - działającego z upoważnienia inwestora ENERGIA WIATROWA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Otolińskiej 8, 09-407 PŁOCK  

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów”

– gm. Rymanów, pow. krośnieński, woj. podkarpackie.

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy
ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pon . 8.00-16.00 wt.-pt. 7.00-15.00).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. w terminie 21dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.  

Liczba stron w postępowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 20 w związku z tym zgodnie z art. 49 kpa strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów przez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej https://rymanow.bip.org.pl/ oraz w okolicy planowanego przedsięwzięcia.

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Pan inż. Piotr GILARSKI, zam. ul. Bema 55A, 38-404 KROSNO - działający z upoważnienia inwestora ENERGIA WIATROWA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Otolińskiej 8, 09-407 PŁOCK  

 1. BIP Urzędu Gminy Rymanów;
 2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie
 3. A/a.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-19 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-23 13:22:13
 • Liczba odsłon: 2439
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117279]

przewiń do góry