Rymanów, dnia 21.03.2011 r.

ROŚ.6220.8.2011.AK-1

Dot. ROŚ. 7624/10/09/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji wydanej przez Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

Przedsięwzięcie

 

pn. „Przygotowanie pola do gry w paintball (w wersji paintball elektroniczny)”

 

w ramach planowanej inwestycji

 

pn. „Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów na działce Nr ewid. 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

dotyczy projektu

 

pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez stworzenie konkurencyjnej w skali kraju oferty Ośrodka Narciarskiego „KICZERA” w Puławach, przez Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne „Przełom Wisłoka”, Nr. WND-RPPK.01.01.00-18-042/08

 

Wnioskodawca:

Pan Daniel BRÓZDA działającego w imieniu

Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” z siedzibą   w Puławach

PUŁAWY   Nr 16, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia Ldz.ROŚ.6220.8.1.2011.AK-1 z dnia 21.03.2011 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji wydanej przez Burmistrza Gminy Rymanów Ldz. ROŚ.7624/10/09/10 z dnia 22 marca 2010 r, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 15 00 ).

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   21.03.2011 r.

ROŚ.6220.8.2011.AK-1

Dot. ROŚ. 7624/10/09/10

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie:

·          art.113 ust. 2 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

po rozpatrzeniu wniosku

Pana Daniela BRÓZDY działającego w imieniu Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” z siedzibą   w Puławach Nr 16, 38-480 RYMANÓW z dnia 18 marca 2011 r. (data wpływu 21.03.2011r.), w sprawie wyjaśnienia zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a realizacją przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu   pola do gry w paintball elektroniczny ,

biorąc pod uwagę:

Załącznik Ib – zaświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 z dnia 15 marca 2011r.

- Burmistrz Gminy Rymanów

postanawia

1.       wyjaśnić wątpliwości co do treści decyzji wydanej przez Burmistrza Gminy Rymanów Ldz. ROŚ.7624/10/09/10 z dnia 22 marca 2010 r, w której orzeczono realizację przedsięwzięcia pn. „Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów na działce Nr ewid. 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”- wariancie alternatywnym z dnia 05 marca 2010 r. oraz określono warunki tej realizacji po uzyskaniu uzgodnień i opinii organów uzgadniających i opiniujących;

2.       uznać, że planowane przedsięwzięcie pn. „Przygotowanie pola do gry w paintball (w wersji paintball elektroniczny)”, nie będzie sprzeczne z decyzją Burmistrza Gminy Rymanów Ldz. ROŚ.7624/10/09/10 z dnia 22 marca 2010 r., gdyż ze względu na swoją lokalizację, charakter, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania,   nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub są projektowane obszary sieci NATURA 2000.

 

Uzasadnienie

 

Pan Daniel BRÓZDA działający w imieniu Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” z siedzibą   w Puławach Nr 16, 38-480 RYMANÓW wystąpił do Burmistrza Gminy Rymanów z wnioskiem z dnia 18 marca 2011 r. (data wpływu 21.03.2011r.), w sprawie wyjaśnienia zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a realizacją przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu   pola do gry w paintball elektroniczny . Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach projektu pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez stworzenie konkurencyjnej w skali kraju oferty Ośrodka Narciarskiego „KICZERA” w Puławach, przez Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne „Przełom Wisłoka”, Nr. WND-RPPK.01.01.00-18-042/08

Do przedmiotowego wniosku dołączony został Załącznik Ib – zaświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 z dnia 15 marca 2011 r. i jego stanowisko w tejże sprawie.

 

 

Na wniosek Pana Daniela BRÓZDY działającego w imieniu Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka” z siedzibą   w Puławach Nr 16, 38-480 RYMANÓW z dnia 18 marca 2009 r (data wpływu 18-03-2009 r.) wraz z uzupełnieniami, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów na działce Nr ewid. 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Planowane przedsięwzięcie miało p olegać na zakupie maszyny ś nie ż nej typu PiBu 300 (ratrak), zakupie automatycznych armatek ś nie ż nych typu Supersnow SN900MA (2 szt.), zakupie i monta ż u Snowparku (tor przeszk ó d dla narciarzy), zakupie i monta ż u 2 szt. wyci ą g ó w narciarskich bez fundament ó w (dla Snowparku oraz Babyparku), zakupie nowoczesnych urz ą dze ń gastronomicznych do restauracji oraz zakupie wyposa ż enia i przygotowania pola do gry w paintball’a.

Po przeprowadzeniu procedury screeningowej dotyczącej wydania przedmiotowej decyzji,   w efekcie z dniem 22 marca 2010 r wydana została przez Burmistrza Gminy Rymanów decyzja Ldz. ROŚ.7624/10/09/10, w której orzeczono realizację przedsięwzięcia pn. „Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów na działce Nr ewid. 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” -   wariancie alternatywnym z dnia 05 marca 2010 r. oraz określono warunki tej realizacji po uzyskaniu uzgodnień i opinii organów uzgadniających i opiniujących.

W punkcie a) przedmiotowej decyzji określono rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym, które obejmowało min. zakup wyposażenia do gry w paintball, bez przygotowania pola do tej gry.

            W punkcie b) przedmiotowej decyzji określono warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia … , gdzie w lit a. nałożono na Inwestora warunek, iż na terenie ośrodka sportów i rekreacji KICZERA oraz na działce o Nr ewid. 345/1 w Puławach nie będzie prowadzona działalność   polegająca na grze w paintball.

Zapis decyzji dotyczył   urządzenia przez Inwestora w południowej części działki nr 345/1, pola do paintball’a, gry zespołow ej, polegającej na prowadzeniu pozorowanej walki przy użyciu markerów , urządzeń zbliżonych kształtem i zasadą działania do broni pneumatycznej , które za pomocą sprężonego powietrza, wyrzucają kulki wypełnione farbą na bazie żelatyny spożywczej. Inwestor zamierzał dla potrzeb paintballu udostępnić teren o powierzchni około 0,9 ha . Teren przeznaczony do paintball’a miał być wyposażony   wyłącznie w naturalne przeszkody (zasłony) terenowe, takie jak: ukształtowanie terenu, zakrzaczenia i zadrzewienia. Na terenie tym nie przewidywano się wycinki istniejących   drzew ani usunięcia krzewów. Również nie   planowano prac   ziemnych.   Ponadto inwestor zamierzał uatrakcyjnić   teren, poprzez lokalizację dodatkowych zasłon wykonanych z naturalnych surowców, takich jak drewniane bele czy sprasowane w kostkę siano.

Planowana inwestycja obejmowała dodatkowo zakup 40 kompletów wyposażenia dla uczestników gry.   W skład kompletu wchodziły: marker, maska, butla CO 2 , butla HP, ubiór (spodnie + bluza).

Obecnie Inwestor zamierza przygotować pole do gry paintball elektroniczny poprzez zakup i tymczasowe ustawienie na trasie obserwacyjnym na czas zabawy elementów dodatkowych tj. nadmuchiwanych osłon w kolorach maskujących, przenośnych konstrukcji z drewna (wikliny) oraz namiotów i siatek maskujących. Zamierzenie to nie będzie hałaśliwe, a urządzane tymczasowo, tylko na czas gry i nie powinno wywrzeć istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000.

Pomimo, iż projekt zlokalizowany jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Beskid Niski” (PLB 180002), natomiast inne obszary wchodzące w skład sieci NATURA 2000 znajdują się w większej odległości,   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uznał, że ze względu na swoją lokalizację, charakter, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania,   projekt nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub są projektowane obszary sieci NATURA 2000.

 

W związku z powyższym uznaje się, że planowane przedsięwzięcie pn. „Przygotowanie pola do gry w paintball ( w wersji paintball elektroniczny)”, nie będzie sprzeczne z decyzją Burmistrza Gminy Rymanów Ldz. ROŚ.7624/10/09/10 z dnia 22 marca 2010 r. oraz nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na stan środowiska, w tym siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt. -   dlatego niniejszym postanowieniem wyjaśniono wątpliwości jak wyżej i orzeczono jak w sentencji.  

 

Pouczenie

 

                Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów w terminie 7 dni od daty otrzymania.

 

 

 

 

 

                                                                                                          ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr   38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   17.03.2011 r.

ROŚ.6220.8.2011.AK

Dot. ROŚ. 7624/10/09/10

 

Pan Daniel BRÓZDA - Prezes

  Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego

„Przełom Wisłoka”

  Puławy Nr 16, 38-480 RYMANÓW

 

Dot.: pisma z dnia 15.03.2011 w sprawie wyjaśnienia zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dotyczy:

Projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez stworzenie konkurencyjnej w skali kraju oferty Ośrodka Narciarskiego „KICZERA” w Puławach, przez Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne „Przełom Wisłoka” , Nr. WND-RPPK.01.01.00-18-042/08

 

W nawiązaniu do pisma z dnia 15 marca 2011 r. (data wpływu 15.03.2011), w sprawie wyjaśnienia zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przedstawiam poniższe wyjaśnienia, wg pozycji wymienionych w załączonym piśmie Ldz. WP.III.MDz.0745/31-5/09 z dnia 29 lutego 2011 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Departament Wspierania Przedsiębiorczości.

1.       Rozbieżności pomiędzy zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a zakresem rzeczowym projektu.

Przygotowując projekt Inwestor (BTT Przełom Wisłoka) zaplanował w nim realizację 2 wyciągów talerzykowych bez fundamentów o długości ok. 350m. Długość ta wzięła się ofert dostępnych na rynku dla tego typu wyciągów- które to oferty podawały standardowe długości właśnie 350 m, a potem 500, 750 m itd. Różnice w cenie wyciągu o długości 300 m i 350 m są niewielkie, gdyż zmienia się w nich głównie długość liny, której koszty nie są wielkie. Dlatego też producenci stosują kilka standardowych długości – podając ceny wyciągów. Przy składaniu projektu Inwestor nie zdawał sobie sprawy, że zapis ok. 350 m jest zapisem bardzo precyzyjnym, przyjął bowiem za producentami, iż   około 350 m może znaczyć zarówno 320 jak i 360 m.

Wg Inwestora w   czasie przygotowania dokumentacji do pozwolenia na budowę konieczne okazały się bardziej dokładne pomiary długości realizowanych wyciągów. I tak okazało się, że wyciąg na działce nr 220 – Baby Park- będzie miał długość ok. 270m (+/-5m), a wyciąg na działce nr 228- Snow Park będzie długości ok. 320 (+/- 5m). Takie też długości zostały podane przez Inwestora w ostatecznej wersji pism i dokumentów do Burmistrza Gminy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Ponieważ jednak we wcześniejszej korespondencji Inwestor stosował zapisy ogólniejsze a zgodne ze złożonym wnioskiem (2 wyciągi po ok. 350 m) w uzasadnieniu decyzji środowiskowej Burmistrza Gminy zostały one błędnie przytoczone, zamiast ujętych w samej decyzji właściwych długości 270 i 320 m.

Inwestor deklaruje, że zrealizuje wyciągi zgodnie z otrzymaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach tj wyciąg Snow Park na działce Nr 228 o długości 320 m oraz wyciąg Baby Park na działce Nr 220, o długości 270m.

Jednocześnie Inwestor poinformował, że ewentualną brakującą długość – tj. 110 m (2x350 – 270-320)   może wykonać poprzez wydłużenie wyciągu Snow Parku do długości ok. 430m. Będzie to zgodne z istniejącym planem zagospodarowania dla działki Nr 228, otrzymanymi już wcześniej pozwoleniami na budowę kolei linowej oraz przygotowanym w roku 2003 do planu przestrzennego zagospodarowania tej działki raportem wpływu na środowisko.   (Wyjaśnienie w pkt.3 niniejszego pisma). Będzie to również uzasadnione z punktu widzenia funkcjonowania Ośrodka Narciarskiego KICZERA- polepszy bowiem dostępność głównego stoku dla narciarzy.

2.       Zapis decyzji dotyczący „realizacji przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym”

Gmina Rymanów w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji określonych we wniosku o dofinansowanie wskazała jako wariant inwestycji do realizacji, wariant alternatywny zaproponowany przez   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – w wydanym Postanowieniu Ldz.RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-576/7/09/gz z dnia 16 marca 2010 r. uzgadniającym środowiskowe uwarunkowania inwestycji. RDOŚ wydał postanowienie, modyfikując wariant zaproponowany przez Inwestora, wprowadzając zmianę dotyczącą pola do gry w paintball,   a mianowicie nie wyrażając zgody na lokalizacje tego pola na terenie proponowanej przez Inwestora działki. Wariant zaproponowany przez RDOŚ został nazwany w w/w dokumentach wariantem alternatywnym z dnia 05 marca 2010 r..

3.       Drugi raport oddziaływania na środowisko dołączony do dokumentów

               Do dokumentów dołączonych do wniosku Inwestor załączył 2 raporty oddziaływania na środowisko. Pierwszy z nich jest raportem wydanym dla całości inwestycji, w tym w szczególności części inwestycji   planowanej na działce Nr. 220 – wyciąg narciarski typu talerzykowego -Baby park. Działka ta nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, a ponieważ leży na obszarze NATURA 2000, inwestycja na niej zlokalizowana wymagała przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu oddziaływania.(Postanowienie Burmistrza Gminy Ldz. ROŚ.7624/10/09 z dnia 27 listopada 2009 r.   po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-112/09/gj z dnia 17 listopada 2009 r. (data wpływu 20-11-2009 r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie PSNZ.465-38/09 z dnia 08 maja 2009 r.( data wpływu 12-05-2009 r.)).

Drugi raport oddziaływania został sporządzony w roku 2003, w ramach przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 228, 345/1, 275/2, 222/2 – dla przygotowania inwestycji „Budowa kolei linowej na górę „KICZERA”. Został on dołączony przez Inwestora do wniosku, ponieważ dotyczył części działek, na których planowana jest realizacja inwestycji określonej we wniosku o dofinansowanie oraz pokazywał, że również dla nich zostały przeprowadzone wymagane dla tego obszaru procedury oceny oddziaływania na środowisko. Procedury te zostały jednak przeprowadzone dla wcześniej realizowanej inwestycji, której kontynuacją są wymienione we wniosku inwestycje: budowa wyciągu dla Snowparku, zakup armatek śnieżnych i ratraka, paintball.

 

Z poważaniem

Otrzymują:

 1. Adresat ;
 2. A/a.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-22 10:46:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-22 10:47:41
 • Liczba odsłon: 2118
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986089]

przewiń do góry