Rymanów, dnia. 01.04.2009 r.

ROŚ.7624/12/09

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

            Na  podstawie:

 

o        art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);

o        art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

w związku z wystąpieniem Wójta Gminy Miejsce Piastowe mającego swoją siedzibę w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dworska Nr 14, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE z dnia 27 marca 2009 r. (data wpływu 31-03-2009r.) z wnioskiem Ldz. GP.III.7627-5/09 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie przez Wójta Gminy Miejsce Piastowe decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1974R Krosno-Targowiska-Wróblik Szlachecki” –  Burmistrz Gminy Rymanów

 

postanawia

 

wyrazić zgodę na prowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie przez Wójta Gminy Miejsce Piastowe – jako gminy wiodącej - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na. „Przebudowie drogi powiatowej nr 1974R Krosno-Targowiska-Wróblik Szlachecki”.

 

Uzasadnienie

 

 

Wójt Gminy Miejsce Piastowe mający swoją siedzibę w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dworska Nr 14, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE  z wnioskiem Ldz. GP.III.7627-5/09 z dnia 27 marca 2009 r. (data wpływu 31-03-2009r.) w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie przez Wójta decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Wnioskowane do realizacji przedsięwiziec8ie będzie polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 1974R Krosno-Targowiska-Wróblik Szlachecki.

Przedłożenie przedmiotowego wniosku jest realizacją wymogu art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),, gdyż w przypadku przedsięwzięć wykraczających poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, lub prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast.

Dlatego na tej podstawie Wójt Gminy Miejsce Piastowe zwrócił się z wnioskiem w powyższej sprawie, gdyż  Gmina Miejsce Pisatowe jest gminą wiodącą  dla przedmiotowego przedsięwzięcia

Działając na podstawie art. 106, § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r KPA (jednolity tekst Dz..U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zgodę wyrażono w formie postanowienia i orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

 

            Na postanowienie niniejsze służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

           

                                                          

 

 

 

                                                                                                          ………………….…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:                                                                                                     

  1. Wójt Gminy Miejsce Piastowe , ul. Dworska Nr 14, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;
  2. A/a A.K.         

Do wiadomości:

  1. Powiat Krośnieński, ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-06 14:23:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-06 14:23:32
  • Liczba odsłon: 1693
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986294]

przewiń do góry