Rymanów, dnia  07.12.2009 r.

ROŚ. 7624/34/09

 

 

 

Pan Adam SOWA

Firma Handlowo-Usługowa „ALMI”

Łężany ul. Wspólna Nr 3

38-430 MIEJSCE PIASTOWE

 

 

Dot. wniosku z dnia 05.11.2009 r. o wydanie opinii

 

Wnioskiem z dnia 05 listopada 2009 r. (data wpływu 05.11.2009 r), zwrócił się Pan z prośbą
o wydanie opinii czy dla przedsięwzięcia  pn. „Budowa budynku usług agroturystycznych oraz budynku stajni z ujeżdżalnią wraz z infrastrukturą techniczną” wymagany będzie raport Oddziaływania na Środowisko.

 

Odpowiadając na  przedmiotowy wniosek zapoznano się z przedłożonymi załącznikami tj.:

 

1.      Wypisem i wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wg. którego teren działki Nr 1/1 w obrębie Rudawka Rymanowska, pod lokalizacje przedmiotowej inwestycji, przeznacza się pod usługi turystyczne;

2.      Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia – opracowaną przez mgr inż. . Jacka FOLTĘ - wrzesień 2009 r. wg. której żaden z elementów planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) nie jest zakwalifikowany ani do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§2 ust. 1.), ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ust 1.), natomiast wszystkie elementy przedsięwzięcia położone są w obszarze specjalnym ochrony (OSO) ptaków NATURA 2000 PLB180002 Beskid Niski oraz specjalnym obszarze ochrony (SOO) siedlisk NATURA 2000 PLH180016 Rymanów;

3.       Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie RDOŚ-18-WPN-6630-i-209/09/ba z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar NATURA 2000.

 

Analizując powyższe dokumenty wyjaśniam, że zgodnie z art. 71 ust. 2 oraz art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz .U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  i następuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w punktach od 1-15. (min. o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu itd.)

Przedsięwzięcie polegające na wycince drzew, budowie budynku usług agroturystycznych oraz budynku stajni z ujeżdżalnią wraz z infrastrukturą techniczną na działce Nr ewid 1/1 w miejscowości Rudawka Rymanowska – Gmina Rymanów, a opisane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia  zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) nie jest przedsięwzięciem, które zaliczone byłoby do którejkolwiek z w/w grup przedsięwzięć, ale  jest przedsięwzięciem,   przed realizacją którego jest wymagane uzyskanie niektórych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-15 w/cyt. ustawy.

Aby stwierdzić obowiązek uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zgodnie z art. 71. ust.2 i art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz .U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.), konieczne jest łączne wystąpienie wyżej omówionych przesłanek.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się na uzasadniony wniosek Inwestora na potrzeby decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-15 i przed wystąpieniem z wnioskiem o ich uzyskanie.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa jedynie środowiskowe warunki realizacji danego przedsięwzięcia i jako taka nie ma charakteru inwestycyjnego ( nie stanowi samodzielnej podstawy do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia np. wycinki drzew, czy budowy obiektu).

Natomiast orzeczenie, czy dla realizowanego przedsięwzięcia wymagany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko, następuje w drodze postanowienia (art. 63) w trakcie toczącego się postępowania prowadzonego w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii organów opiniujących, które wypowiadają się (art. 64 ust. 3), co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Rozważając zaś możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000, otrzymał Pan w tej sprawie stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który  Postanowieniem RDOŚ-18-WPN-6630-i-209/09/ba z dnia 4 listopada 2009 r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar NATURA 2000, stwierdził brak przeprowadzenia takiego obowiązku.

 

 

 

                                                                                                                      ……………………..

Otrzymują:

  1. Pan Adam SOWA  - Firma Handlowo-Usługowa „ALMI”,  

Łężany,  ul. Wspólna Nr 3, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;

  1. A/a. A.K.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-12-08 15:15:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-08 15:15:43
  • Liczba odsłon: 2136
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407528]

przewiń do góry