Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy Rymanów
2006 rok

 

Nr

z dnia

w sprawie:

1

18.01.2006

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

2

18.01.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rymanowie Zdroju

3

20.01.2006

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie

4

30.01.2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjno- zdawczo- odbiorczej majątku Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie oraz inwentaryzacji zdawczo –odbiorczej Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie

5

08.02.2006

w sprawie określenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podziału środków finansowych na 2005 rok do dyspozycji dyrektorów szkół.

6

13.02.2006

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym oraz samodzielnych lokali w tym budynku przeznaczonych do sprzedaży dla najemców wraz z udziałami we współwłasności wszelkich części budynków i innych urządzeń stanowiących nieruchomość wspólna wraz z udziałem we współwłasności działki nr 1101/14 położonej w Sieniawie

7

08.02.2006

w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia konkursów ofert na realizacje zadań publicznych.

8

20.02.2006

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Rudawce Rymanowskiej będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Rymanów.

9

24.02.2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok

10

27.02.2006

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2005 rok

11

28.02.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej

12

01.03.2006

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

13

01.03.2006

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Sieniawie stanowiących własność Gminy Rymanów

14

01.03.2006

w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących zasób mienia komunalnego gminy Rymanów położonych w Rudawce Rymanowskiej

15

08.03.2006

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

16

08.03.2006

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek

17

22.03.2006

w sprawie zaciągnięcia pożyczki „krótkoterminowej” w roku 2006

18

22.03.2006

w sprawie wydania opinii

19

23.03.2006

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rymanów w miejscowościach: Sieniawia, Głębokie, Rymanów-Bartoszów”

20

28.03.2006

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans rachunków zysków i strat Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za 2005 rok

21

28.03.2006

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2005 rok

22

28.03.2006

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie za 2005 rok

23

28.03.2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok

24

30.03.2006

w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

25

01.04.2006

w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego

26

05.04.2006

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich

27

31.03.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy Rymanów na 2006 rok

28

10.04.2006

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonej w Sieniawie stanowiącej własność Gminy Rymanów

29

27.04.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Sieniawie

30

28.04.2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów nr 2006 rok

31

12.05.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej

32

12.05.2006

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku biurowego ASKO w Rymanowie przy ul. Dworskiej z przeznaczeniem na budynek biurowy Transgranicznego Centrum Przedsiębiorczości”

33

16.05.2006

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

34

22.05.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej

35

23.05.2006

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

36

22.05.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej

37

23.05.2006

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

38

22.05.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej

39

23.05.2006

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

40

24.05.2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok

41

02.06.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej

42

08.06.2006

w sprawie sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Bałuciance, stanowiącej własność Gminy Rymanów

43

07.06.2006

w sprawie: szczegółowych wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na terenie Gminy Rymanów

44

22.06.2006

w sprawie przeznaczenia środków budżetowych na zadanie "Odbudowa mostu przez potok Raczta i przebudowa drogi gminnej nr 1958 w Rymanowie" 

45

28.06.2006

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym ...  

46

29.06.2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok

47

30.06.2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok

48

03.07.2006

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzeia inwentaryzacji ...

49

10.07.2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

50

13.07.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej

51

13.07.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej

52

18.07.2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok

53

17.07.2006

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę terenu gminnego pod reklamy

54

21.07.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej

55

21.07.2006

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

56

31.07.2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok

57

02.08.2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok

58

02.08.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej

59

02.08.2006

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

60

02.08.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej

61

02.08.2006

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

62

03.08.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej

63

08.08.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej

64

14.08.2006

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Posadzie Górnej"  

65

16.08.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej

66

18.08.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej

67

23.08.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej

68

25.08.2006

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku,   zał_1_2, zał_3_4_5_6  

69

25.08.2006

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 

70

25.08.2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok

71

11.09.2006

w sprawie ogłoszenia II przetargu i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej we Wróbliku Szlacheckim

72

18.09.2006

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego zadania inwestycyjnego

73

21.09.2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok

74

25.09.2006

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego zadania inwestycyjnego

75

26.09.2006

w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej

76

26.09.2006

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego zadania inwestycyjnego

77

26.09.2006

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego zadania inwestycyjnego

78

29.09.2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok

79

22.09.2006

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego zadania inwestycyjnego

80

04.10.2006

w sprawie powołania Komisji kwalifikującej wnioski do przyznania nagród Burmistrza Gminy dla nauczycieli z terenu gminy Rymanów

81

09.10.2006

w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy dla nauczycieli za osiągniecia dydaktyczno-wychowawcze

82

16.10.2006

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za wynajem lokali mieszkalnych w zasobach Gminy Rymanów 

83

04.10.2006

w sprawie powołania  komisji przetargowej 

84

16.10.2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok

85

16.10.2006

w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów Kalkulatora w Obwodowych Komisjach Wyborczych na wybory samorządowe 2006 r.  

86

16.10.2006

w sprawie powołania  komisji stypendialnej 

87

18.10.2006

w sprawie powołania  komisji przetargowej 

88

30.10.2006

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Rymanów 

89

30.10.2006

w sprawie wydania opinii

90

30.10.2006

w sprawie wydania opinii

91

30.10.2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok

92

06.11.2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok

93

14.11.2006

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu budżetu Gminy Rymanów na 2007 rok projekt uchwały , objaśnienia , zał_1_2_5 , zał_3 , zał_4 , zał_6   

94

15.11.2006

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Posadzie Górnej stanowiącej własność Gminy Rymanów

95

16.11.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej

96

16.11.2006

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

97

17.11.2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

98

23.11.2006

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości 

99

27.11.2006

sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok

100

29.11.2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok

101

06.12.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej

102  

14.12.2006

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Publicznych w Sieniawie w zakresie dotyczacym oceny pracy zawodowej dyrektora tej szkoły .

103

14.12.2006

sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok

104

14.12.2006

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego zadania inwestycyjnego

105

18.12.2006

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków zarzadów osiedli zał_1   

106

18.12.2006

w sprawie ustalenia wzorów druków w wyborach sołtysów i członków zarzadów osiedli zał_1 , zał_2 , zał_3 , zał_4    

107

19.12.2006

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy rymanów na 2007 rok

108

28.12.2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok

109

28.12.2006

w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących zasób mienia komunalnego gminy Rymanów 

110

 

111

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-04 08:10:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-20 13:34:38
  • Liczba odsłon: 3423
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986030]

przewiń do góry