Rymanów, dnia 24.03.2009 r.

ROŚ.7624/4/09

 

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie:

·          art.113 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

 

- Burmistrz Gminy Rymanów

postanawia

1.        z urzędu sprostować oczywistą pomyłkę w wydanym przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowieniu ROŚ.7624/4/09 z dnia 13.03.2009 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu

określenie: w treści postanowienia cyt.:

„.... wyników monitoringu porealizacyjnego, wg. wytycznych …”

należy zastąpić cyt.:

 

”… wyników monitoringu przedrealizacyjnego, wg. wytycznych …”

 

w następujących miejscach:

 

            1 ) w sentencji   w punkcie 2, lit. a;

 

            2) w uzasadnieniu.

 

  1. stwierdzić, że niniejsze postanowienie stanowi integralną i nieodłączną część Postanowienia ROŚ.7624/4/09 z dnia 13.03.2009 r

 

 

Uzasadnienie

 

Z dniem 13 marca 2009 r. Postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów ROS. 7624/4/09   w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu , określono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Państwa Moniki ZAJĄC i Waldemara ZAJĄC   ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA Zdrój dnia 23 stycznia 2009 r. (data wpływu 23-01-2009 r.).

                Jednocześnie określono zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w zakresie przewidzianym w art. 66 i 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), ze szczególnym uwzględnieniem opinii i wytycznych wskazanych w dokumentach organów opiniujących.  

                Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w piśmie   Ldz. Ldz. RDOŚ-18-WOO-7048-1-34/09/ah z dnia 05 marca 2009 r. (data wpływu 13-03-2009 r.), wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres Raportu o oddziaływaniu na środowisko, który winien odpowiadać wymogom art. 66 w/cyt. ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem min.: wyników monitoringu przedrealizacyjnego, wg. wytycznych Regionalnego Konserwatora Przyrody w Rzeszowie.

                Pisząc. Postanowienie ROŚ. 7624/4/09   z dnia 13 marca 2009 r w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu , popełniono oczywistą pomyłkę pisząc słowo „porealizacyjne” zamiast   „przedrealizacyjne”.

                Działając na podstawie art.113 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), niniejszym postanowieniem urzędu prostuje się oczywistą omyłkę w wydanym wcześniej postanowieniu.  

 

Pouczenie

 

                Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów w terminie 7 dni od daty otrzymania.

 

 

 

                                                                                                          ………………………

Otrzymują:

--------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 20.03.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/4/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia raportu

 

 

Przedsięwzięcie pn.

pn. . „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacja transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708 , 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Wnioskodawca:

Monika i Waldemar ZAJĄC

ul. Garncarska NR 49

34-700 RABKA-ZDRÓJ

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227) p odaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 7624/4/09 z dnia 20.03.2009 r. w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawców raportu o oddziaływaniu na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

 

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   20.03.2009 r.

ROŚ. 7624/4/09

 

POSTANOWIENIE

w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

       Na podstawie :

ü       art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

 

postanawiam

 

zawiesić postępowanie z wniosku Państwa Moniki ZAJĄC i Waldemara ZAJĄC   ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA Zdrój dnia 23 stycznia 2009 r. (data wpływu 23-01-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu dla realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” - do czasu przedłożenia przez wnioskodawców raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Uzasadnienie

 

  Na wniosek Państwa Moniki ZAJĄC i Waldemara ZAJĄC   ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA Zdrój dnia 23 stycznia 2009 r. (data wpływu 23-01-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostało z dniem 23 stycznia 2009 r. wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowym przypadku zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone art. 63 ust 1 ww. ustawy. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w odległości ok. 5km od granic wyznaczonego obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Beskid Niski” (PLB180002) oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Rymanów” (PLH180016).

Elektrownie wiatrowe to przedsięwzięcia generujące potencjalne duże zagrożenie dla ornito- i chiropterofauny ze względu na problem kolizji ptaków i nietoperzy z elementami elektrowni wiatrowych oraz wpływ elektrowni na sposób wykorzystywania przez te zwierzęta korytarzy migracyjnych oraz terenów żerowiskowych, dlatego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

                Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w piśmie   Ldz. Ldz. RDOŚ-18-WOO-7048-1-34/09/ah z dnia 05 marca 2009 r. (data wpływu 13-03-2009 r.), wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres Raportu o oddziaływaniu na środowisko.

                Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie Postanowieniem Ldz.SNZ-465-12/09 z dnia 19 lutego 2009 r. (data wpływu 05-03-2009 r.) postanowił uznać za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonanie raportu oddziaływania na środowisko, który winien zawierać elementy wyszczególnione w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a,i c, pkt 7 lit. a, pkt. 8 lit a, pkt. 12-15 oraz pkt.17-20

Po zgromadzeniu i przeanalizowaniu całokształtu materiału w sprawie postanowieniem ROŚ. 7624/4/09 z dnia 13 marca 2009 r. Burmistrz Gminy Rymanów orzekł w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu.

                W tej sytuacji obowiązek zawieszenia postępowania wynika z mocy prawa przywołanego w podstawie prawnej niniejszego postanowienia i jest konsekwencją złożenia wniosku o ustalenie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – dlatego orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Na postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

 

 

                                                                                                             …………………….

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   13.03.2009 r.

ROŚ. 7624/4/09

 

POSTANOWIENIE

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko i zakresu raportu.

 

 

       Na podstawie :

ü       art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

po zasięgnięciu opinii:

ü       Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. RDOŚ-18-WOO-7048-1-34/09/ah z dnia 05 marca 2009 r. (data wpływu 13-03-2009 r.),

ü       Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie Ldz.SNZ-465-12/09 z dnia 19 lutego 2009 r. (data wpływu 05-03-2009 r.)

 

postanawiam

 

1.       stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, stosownie do wszczętego w dniu 23 stycznia 2009 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Państwa Moniki ZAJĄC i Waldemara ZAJĄC   ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA Zdrój dnia 23 stycznia 2009 r. (data wpływu 23-01-2009 r.)

 

2.       określić jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w zakresie przewidzianym w art. 66 i 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), ze szczególnym uwzględnieniem opinii i wytycznych wskazanych w dokumentach organów opiniujących ze szczególnym uwzględnieniem min.:

a.        wyników monitoringu porealizacyjnego, wg. wytycznych Regionalnego Konserwatora Przyrody w Rzeszowie (wytyczne w załączeniu),

b.        oceny oddziaływań elektrowni wiatrowej na nietoperze (w załączeniu propozycja monitoringu przygotowana przez Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy),

c.        występowania w terenie oraz oddziaływania w odniesieniu do siedlisk gatunków i siedlisk przyrodniczych wymienionych w rozporządzeniach Ministra Środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1029; Dz.U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1764; Dz.U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1765 i Dz.U. Nr 2004 r. Nr 220, poz. 2237),

d.        oddziaływań skumulowanych, biorąc pod uwagę lokalizację projektowanych i istniejących elektrowni wiatrowych w gminie Rymanów oraz gminach sąsiednich,

e.        dane dotyczące występowania ww. zasobów przyrodniczych należy zgromadzić w oparciu o badania terenowe przeprowadzone przez kompetentna osobę   z podaniem harmonogramu, zasięgu badań oraz metodyki zbierania informacji,

f.         w Raporcie należy przedstawić analizę, czy realizacja przedsięwzięcia zalicza się do działań wymienionych w art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Na wniosek Państwa Moniki ZAJĄC i Waldemara ZAJĄC   ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA Zdrój dnia 23 stycznia 2009 r. (data wpływu 23-01-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostało z dniem 23 stycznia 2009 r. wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1702, 1701, 1700, 1708, 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117 –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r . w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowym przypadku zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone art. 63 ust 1 ww. ustawy. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w odległości ok. 5km od granic wyznaczonego obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Beskid Niski” (PLB180002) oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Rymanów” (PLH180016).

Elektrownie wiatrowe to przedsięwzięcia generujące potencjalne duże zagrożenie dla ornito- i chiropterofauny ze względu na problem kolizji ptaków i nietoperzy z elementami elektrowni wiatrowych oraz wpływ elektrowni na sposób wykorzystywania przez te zwierzęta korytarzy migracyjnych oraz terenów żerowiskowych, dlatego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięci jest uzasadnione.

                Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w piśmie   Ldz. Ldz. RDOŚ-18-WOO-7048-1-34/09/ah z dnia 05 marca 2009 r. (data wpływu 13-03-2009 r.), wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres Raportu o oddziaływaniu na środowisko, który winien odpowiadać wymogom art. 66 w/cyt. ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem min. :

- wyników monitoringu porealizacyjnego, wg. wytycznych Regionalnego Konserwatora Przyrody w Rzeszowie (wytyczne w załączeniu),

- oceny oddziaływań elektrowni wiatrowej na nietoperze (w załączeniu propozycja monitoringu przygotowana przez Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy),

- występowania w terenie oraz oddziaływania w odniesieniu do siedlisk gatunków i siedlisk przyrodniczych wymienionych w rozporządzeniach Ministra Środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1029; Dz.U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1764; Dz.U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1765 i Dz.U. Nr 2004 r. Nr 220, poz. 2237),

- oddziaływań skumulowanych, biorąc pod uwagę lokalizację projektowanych i istniejących elektrowni wiatrowych w gminie Rymanów oraz gminach sąsiednich.

                Dane dotyczące występowania ww. zasobów przyrodniczych należy zgromadzić w oparciu o badania terenowe przeprowadzone przez kompetentna osobę   z podaniem harmonogramu, zasięgu badań oraz metodyki zbierania informacji.

                W Raporcie należy przedstawić analizę, czy realizacja przedsięwzięcia zalicza się do działań wymienionych w art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest podstawą ustalenia, w formie decyzji, środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje przedsięwzięcia , toteż niezbędnym jest , aby określał w sposób jednoznaczny uwarunkowania,   których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

                Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie Postanowieniem Ldz.SNZ-465-12/09 z dnia 19 lutego 2009 r. (data wpływu 05-03-2009 r.) postanowił uznać za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonanie raportu oddziaływania na środowisko, który winien zawierać elementy wyszczególnione w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a,i c, pkt 7 lit. a, pkt. 8 lit a, pkt. 12-15 oraz pkt.17-20

 

                Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, w tym opinii organów opiniujących   – postanowiono   orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

 

Pouczenie

 

Na postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

                                                                                                             ……………………

 

Otrzymują:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 13.03.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/4/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu.

 

 

Przedsięwzięcie pn.

pn. . „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacja transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708 , 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Wnioskodawca:

Monika i Waldemar ZAJĄC

ul. Garncarska NR 49

34-700 RABKA-ZDRÓJ

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227) p odaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 7624/4/09 z dnia 13.03.2009 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu., do wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

 

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   23.01.2009 r.

ROŚ. 7624/4/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

 

ü       art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü       w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ,

 

na wniosek Państwa Moniki ZAJĄC i Waldemara ZAJĄC   ul. Garncarska Nr 49, 34-700 RABKA Zdrój dnia 23 stycznia 2009 r. (data wpływu 23-01-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacja transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708 , 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 )..

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz zaliczeniem przedsięwzięcia do mogącego znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 -   decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Krośnie Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

 

 

                                                                                                          ………………………………

Otrzymują:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 23 .01.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/4/09

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy przyłączeniowej do 1,5 MW wraz z siecią elektroenergetyczną i stacja transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 1702, 1701, 1700, 1708 , 1698, 1697/2, 1108/2, 1803, 1116 i 1117

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

Wnioskodawca:

Monika i Waldemar ZAJĄC

ul. Garncarska NR 49

34-700 RABKA-ZDRÓJ

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ] p rzed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informacje o:

Podaję do publicznej wiadomości informacje o

1)        przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

przystąpieniu   do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

2)        wszczęciu postępowania;

wszczęciu postępowania,

3)        przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;

w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

4)        organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień;

ü         organem właściwym do wydania decyzji jest:

Burmistrz Gminy Rymanów

ü         organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska   w Rzeszowie

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowe

5)        możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 )

  6)   możliwości składania uwag i wniosków;

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków

6)        sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania;

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

Wskazuje się   21- dniowy termin do ich składania

7)        organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest:

Burmistrz Gminy Rymanów

8)        terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której mowa w art. 36, jeżeli ma być ona przeprowadzona;

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

  10)  postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone.

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

                                                                                                           Burmistrz Gminy Rymanów

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-09 11:26:15
  • Liczba odsłon: 2396
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5414459]

przewiń do góry