Rymanów, dnia 08.09.2010 r.

Ldz. ROŚ.7624/7/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 08 września 2010 r. decyzji Ldz. ROŚ. 7624/7/10  umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejących budynków gospodarczych z przeznaczeniem na garaż i prowadzenie działalności gospodarczej – warsztat samochodowy, na działce Nr ewid. 1030/1 przy ul. Gospodarskiej Nr 16 – obwód geodezyjny Sieniawa –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”, z uwagi na jego bezprzedmiotowość gdyż wystąpiły o to strony, na których żądanie postępowanie zostało wszczęte i o możliwościach zapoznania się z jej treścią i zgromadzoną dokumentacją w sprawie w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600,  wt-pt 700 1500).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości oraz przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia  08.09.2010 r.

ROŚ. 7624/7/10

DECYZJA

 

                Działając na podstawie:

ü  art. 104 §1oraz art. 105 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

biorąc pod uwagę

ü  art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Pp. Marty KRZYSIK i Tomasza KRZYSIK zam. SIENIAWA ul. Zielona Nr 16, 38-480 RYMANÓW adres do korespondencji SIENIAWA ul. Gospodarska Nr 16, 38-480 RYMANÓW  z dnia 20 sierpnia 2010 r. (data wpływu 20-08-2010 r.) o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

umarzam postępowanie

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejących budynków gospodarczych z przeznaczeniem na garaż i prowadzenie działalności gospodarczej – warsztat samochodowy, na działce Nr ewid. 1030/1 przy ul. Gospodarskiej Nr 16 – obwód geodezyjny Sieniawa –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”, z uwagi na jego bezprzedmiotowość, gdyż wystąpiły o to strony, na których żądanie postępowanie zostało wszczęte.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Pp. Marty KRZYSIK i Tomasza KRZYSIK zam. SIENIAWA ul. Zielona Nr 16, 38-480 RYMANÓW adres do korespondencji SIENIAWA ul. Gospodarska Nr 16, 38-480 RYMANÓW  z dnia 10 maja 2010 r. (data wpływu 10-05-2010 r.) zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. „Rozbudowa istniejących budynków gospodarczych z przeznaczeniem na garaż i prowadzenie działalności gospodarczej – warsztat samochodowy, na działce Nr ewid. 1030/1 przy ul. Gospodarskiej Nr 16 – obwód geodezyjny Sieniawa –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ), planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. „stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego  lub rolniczego lub środków transportu, niewymienione w pkt.17-19 i pkt 45, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów”.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

                Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie  POSTANOWIENIEM Ldz. Ldz. RDOS-18-WOOŚ-7048-6-26/2/10/ak z dnia 15 lipca 2010 r. (data wpływu 19.07.2010 r.), wyraził opinię o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia., także  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie PSNZ.465-28/10 z dnia 24 maja 2010 r.( data wpływu 25.05.2010 r.) także  stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

               Mając na uwadze obydwa stanowiska organów opiniujących orzeczono stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określić zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – co zawarto w sentencji Postanowienia Burmistrza Gminy Ldz. ROŚ. 7624/7/10 z dnia 26.lipca 2010 r.

            Na tym etapie postępowania strony wystąpiły z wnioskiem z dnia 20 sierpnia 2010 r. (data wpływu 20.08.2010 r.) o umorzenie postępowania, w związku z tym działając na podstawie art. 105 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), postępowanie stało się bezprzedmiotowe, gdyż wystąpiły o to strony, na których żądanie postępowanie zostało wszczęte  -  dlatego orzeka się o umorzeniu postępowania jak w sentencji decyzji.

 

Pouczenie

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów w terminie 14 dni od daty otrzymania.

 

 

                                                                                                          ………………………….

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika;
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,  ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  01.09.2010 r.

ROŚ. 7624/7/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

 

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji umarzającej postępowanie  - na wniosek Pp. Marty KRZYSIK i Tomasza KRZYSIK zam. SIENIAWA ul. Zielona Nr 16, 38-480 RYMANÓW adres do korespondencji SIENIAWA ul. Gospodarska Nr 16, 38-480 RYMANÓW  z dnia 20 sierpnia 2010 r. (data wpływu 20-08-2010 r.) o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

pn.:

„Rozbudowa istniejących budynków gospodarczych z przeznaczeniem na garaż

i prowadzenie działalności gospodarczej – warsztat samochodowy,

 na działce Nr ewid. 1030/1 przy ul. Gospodarskiej Nr 16 – obwód geodezyjny Sieniawa

   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”.

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600 wt-pt 700 1500), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                       ……………………

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 26.07.2010 r.

Ldz. ROŚ. 7624/7/10

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu   postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko
i zakresu raportu


Przedsięwzięcie pn.

„Rozbudowa istniejących budynków gospodarczych z przeznaczeniem na garaż i prowadzenie działalności gospodarczej – warsztat samochodowy,

na działce Nr ewid. 1030/1 przy ul. Gospodarskiej Nr 16
– obwód geodezyjny Sieniawa

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

Wnioskodawca:

Pani Marta KRZYSIK Pan Tomasz KRZYSIK

zam. SIENIAWA ul. Zielona Nr 16, 38-480 RYMANÓW

– adres do korespondencji SIENIAWA ul. Gospodarska Nr 16, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 7624/7/10 z dnia 26.07.2010 r.   w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu , podczas prowadzonego postępowania o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00- 15 00 ).

 

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

                                                                                                                      …………………..

-------------------------------------

Rymanów, dnia   26.07.2010 r.

ROŚ.7624/7/10

 

 

POSTANOWIENIE

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko i zakresu raportu.

 

       Na podstawie :

ü   art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

po zasięgnięciu opinii:

ü   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. RDOS-18-WOOŚ-7048-6-26/2/10/ak z dnia 15 lipca 2010 r. (data wpływu 19.07.2010 r.),

ü   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie PSNZ.465-28/10 z dnia 24 maja 2010 r.( data wpływu 25.05.2010 r.)

 

postanawiam

 

1.       stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.), pn. „Rozbudowa istniejących budynków gospodarczych z przeznaczeniem na garaż i prowadzenie działalności gospodarczej – warsztat samochodowy, na działce Nr ewid. 1030/1 przy ul. Gospodarskiej Nr 16 – obwód geodezyjny Sieniawa –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”,

 

2.       określić jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , w zakresie przewidzianym w art. 66 ust.1 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem wskazań i wytycznych Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyrażonych w POSTANOWIENIU Ldz. RDOS-18-WOOŚ-7048-6-26/2/10/ak z dnia 15 lipca 2010 r. (data wpływu 19.07.2010 r.),

 

stosownie do wszczętego w dniu 10 maja 2010 r. postępowania na wniosek Pp. Marty KRZYSIK i Tomasza KRZYSIK zam. SIENIAWA ul. Zielona Nr 16, 38-480 RYMANÓW adres do korespondencji SIENIAWA ul. Gospodarska Nr 16, 38-480 RYMANÓW   z dnia 10 maja 2010 r. (data wpływu 10-05-2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Pp. Marty KRZYSIK i Tomasza KRZYSIK zam. SIENIAWA ul. Zielona Nr 16, 38-480 RYMANÓW adres do korespondencji SIENIAWA ul. Gospodarska Nr 16, 38-480 RYMANÓW   z dnia 10 maja 2010 r. (data wpływu 10-05-2010 r.) zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   pn. „Rozbudowa istniejących budynków gospodarczych z przeznaczeniem na garaż i prowadzenie działalności gospodarczej – warsztat samochodowy, na działce Nr ewid. 1030/1 przy ul. Gospodarskiej Nr 16 – obwód geodezyjny Sieniawa –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ), planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. „stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego   lub rolniczego lub środków transportu, niewymienione w pkt.17-19 i pkt 45, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów” .

 

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się szczegółowo i określam:

 

1)       Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa istniejących budynków gospodarczych z przeznaczeniem na garaż i prowadzenie działalności gospodarczej – warsztat samochodowy, na działce Nr ewid. 1030/1 przy ul. Gospodarskiej Nr 16 – obwód geodezyjny Sieniawa –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie”, zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Będzie ono polegać na tym, że w projektowanej oraz istniejących budynkach gospodarczych Inwestor zamierza prowadzić   działalność gospodarczą związaną   z wykonywaniem usług związanych z naprawą pojazdów samochodowych oraz wymianą opon. Inwestor nie przewiduje prowadzania prac lakierniczych pojazdów ani ich części.

 

z   uwzględnieniem:

a)       skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu Planowane przedsięwzięcie będzie obejmowało adaptację istniejących pomieszczeń   budynków gospodarczych na   garaż i warsztat samochody oraz dobudowę nowej części   warsztatu południowo – zachodniej części działki nr 1030/1. Przewiduje się, że przebudowany budynek będzie posiadał powierzchnię zabudowy około 263 m 2 .    Rozbudowana część budynku będzie wynosiła około 150 m 2 .Przewiduje się , że zarówno istniejąca jak i istniejąca część budynku zostanie ocieplony styropianem o grubości 10 cm .   Wysokość istniejącej i projektowanej części budynku nie będzie przekraczała 6,0 m . Projektowana inwestycja będzie zlokalizowana w południowo - zachodniej części miejscowości Sieniawa    gm. Rymanów. Warsztat   zostanie zrealizowany   na działce nr 1030/1 w Sieniawie przy ul. Gospodarskiej 16.   Zgodnie z ewidencją gruntów,   teren działki nr 1030/1 przeznaczony pod planowaną inwestycję   stanowią obszary oznaczone: RIV a – grunty orne IV a klasy bonitacyjnej o powierzchni 0,16 ha ; RV – grunty orne V a klasy bonitacyjnej o powierzchni 0,01 ha ; B - RIVa – tereny   pod zabudowę (mieszkaniowe gospodarcza) o powierzchni 0,11 ha Działka 1030/1 posiada całkowita powierzchnię -    0,28 ha . Obecnie na terenie, na którym będzie zlokalizowana inwestycja, znajduje się budynki: mieszkalny oraz trzy połączone ze sobą budynki   gospodarczy oraz tereny zielone oraz tereny rolne. Planowane przedsięwzięcie jest położone około 20 m od drogi gminnej ul. Gospodarskiej;

 

b)       powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich p rzedsięwzięcie nie będzie powiązane z innymi istniejącymi tego typu przedsięwzięciami. Nie będzie kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich;

 

c)       wykorzystania zasobów naturalnych - Woda w projektowanym warsztacie   będzie wykorzystywana dla celów socjalno-bytowych. Do budynku   będzie doprowadzona woda z istniejącego wodociągu. Pomiar ilości dostarczonej wody, odbywać się będzie za pomocą wodomierza, zainstalowanego na sieci wodociągowej   w budynku warsztatu. Planuje się zatrudnienie 1 osoby. W budynku zostanie wykonana instalacja elektryczna, służąca do oświetlania pomieszczeń   oraz napędu silników elektrycznych urządzeń, (kompresora, podnośników) elektronarzędzi, procesu spawania. Przewiduje się, że w   warsztacie   zostaną zamontowane urządzenia o łącznej mocy około 30 kW. Do ogrzewania budynku będzie wykorzystywana kotłownia, o mocy nie przekraczającej   25 kW. Kotłowania będzie opalana drewnem. Przewiduje się, że roczne zużycie paliwa nie przekroczy   20 Mg.;

 

d)         emisji i występowania innych uciążliwości – Rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne spowodują, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza graniami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Wszelkie   stacjonarne źródła emisji hałasu będą zamontowane wewnątrz projektowanego warsztatu   ( podnośniki, spawarki, kompresor, elektronarzędzia, urządzania ), a sam budynek   będzie ocieplony styropianem, przez co będzie posiadał większy współczynnik dźwiękochłonny. Inwestor nie przewiduje prowadzania prac malarskich. Architektura dobudowanej części będzie wkomponowana w istniejący budynek gospodarczy. Ś cieki socjalno – bytowe będą wprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej i będą odprowadzane do gminnej oczyszczalni ścieków, natomiast budynek warsztatu będzie wyposażony w wysokosprawną kotłownię, opalana ekologicznym paliwem - drewnem.

 

e)       ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii - r ozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, polegająca na wymianie i rozbudowie urządzeń do oczyszczania mechanicznego, rozbudowie i zmianie technologii biologicznego oczyszczania ścieków, odwadniania osadu, przyjmowania ścieków dowożonych przyczyni się do poprawy działania oczyszczalni ścieków i zmniejszy oddziaływanie oczyszczalni na środowisko. W oczyszczalni zostaną min. prowadzone cztery ciągi technologiczne biologicznego oczyszczania ścieków w miejsce dwu ciągów, co w sposób zasadniczy ograniczy skutki ewentualnej awarii przemysłowej i ułatwi eksploatację oraz przeprowadzanie remontów instalacji.

 

2)       Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działce o numerze ewid.: 1030/1- obwód geodezyjny Sieniawa o łącznej powierzchni   0,28 ha . Obecnie działka jest częściowo zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni 204 m 2 . Pozostałą część powierzchni, tworzą tereny utwardzone o powierzchni – 400 m 2 i tereny biologicznie czynne (łąka), o powierzchni 2196 m 2 .

Na tym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Będzie ono obejmowało adaptację istniejących pomieszczeń   budynków gospodarczych na   garaż i warsztat samochody oraz dobudowę nowej części   warsztatu południowo – zachodniej części działki nr 1030/1. Architektura budynku po dobudowanie,   będzie nawiązywała do istniejących w tym rejonie, budynków usługowo – produkcyjnych. Przewiduje się, że przebudowany budynek będzie posiadał powierzchnię zabudowy około 263 m 2 .    Rozbudowana część budynku będzie wynosiła około 150 m 2 .

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie niezróżnicowanym wysokościowo, w sąsiedztwie znajdują się obszary użytkowane rolniczo oraz obszary z zabudową mieszkaniową. W obrębie realizacji inwestycji występuje nawierzchnia utwardzona i trawiasta;

 

a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - Przedsięwzięcie nie jest usytuowane na ww. obszarach oraz nie będzie realizowane na terenach o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

 

b)         obszary wybrzeży – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)       obszary górskie lub leśne – Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -   Przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy, jednak usytuowane jest w odległości ok. 0,2 km od zbiornika wody pitnej w Sieniawie;

 

e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.)   Na terenie objętym planowanym przedsięwzięciem występują obszary prawnie chronione takie jak Obszar Chronionego Krajobrazu   oraz Obszary Natura 2000. Projektowany budynek warstwowo – garażowy   leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, utworzonego na podstawie Rozporządzenia Nr 56/05   Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 roku, w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego ( Dz. Urz. Woj. Podkar. Nr 80, poz. 1357 ). Teren samej inwestycji, charakteryzuje się dużymi   walorami krajobrazowymi. Jest to obszar charakterystyczny dla obrzeży małych miejscowości, gdzie zabudowa mieszkaniowo – zagrodowa przechodzi w pola uprawne. Planowana inwestycja w pobliżu   Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków   NATURA   2000 PLB 180002 „Beskid Niski”.   Inwestycja jest oddalona od tego obszaru o koło 1,4   km. Planowana inwestycja leży również pobliżu   specjalnego obszaru ochrony   siedlisk   Natura 2000   PLH180016 Rymanów. Inwestycja jest oddalona od tego obszaru o koło 150 m .

Nie występują tam tereny uzdrowiskowe, gdyż najbliższe znajdują się w odległości ok. 6 km,   ani pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

 

g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

 

h)       gęstość zaludnienia – Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie zabudowanym, trudne jest jednoznaczne określenie gęstości zaludnienia w tym rejonie. Miejscowość Sieniawa obejmuje swoim zasięgiem powierzchnię ok. 760 ha , a zamieszkuje ją ok. 1.098 mieszkańców;

 

i)         obszary przylegające do jezior - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach. Przedsięwzięcie przylega do zbiornika wody pitnej w Sieniawie;

 

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – Przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok. 6 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej, a jego realizacja nie będzie miała na nie bezpośredniego oddziaływania.

 

 

3)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)       zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -   zasięg oddziaływania będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu działek, gdzie realizowana będzie   inwestycja. Nie jest możliwe jednoznaczne określenie liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może ewentualnie oddziaływać;

 

b)       transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczne odległości od granicy państwa ok. 25 km;

 

c)       wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny i będzie trwało czasowo. Podczas realizacji i eksploatacji projektowanego warsztatu,   będzie emitowany do powietrza niewielki ładunek emisji zanieczyszczeń energetycznych, których zasięg uciążliwego oddziaływania na środowisko zostanie zamknięty w granicach działki , do których inwestor posiada tytuł prawny (działka 103/1);

 

d)       czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania   -   zasięg oddziaływania na środowisko w fazie realizacji związany z   przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny i krótkotrwały, zaś w fazie eksploatacji przy zachowaniu wszystkich standardów ochrony środowiska nie powinien powodować występowania uciążliwości.

 

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i po wnikliwym przeanalizowaniu parametrów planowanego do realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), postanowiono niniejszym postanowieniem nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określić wymagania dotyczące sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

                Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie   POSTANOWIENIEM Ldz. Ldz. RDOS-18-WOOŚ-7048-6-26/2/10/ak z dnia 15 lipca 2010 r. (data wpływu 19.07.2010 r.), wyraził opinię o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia., także   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie PSNZ.465-28/10 z dnia 24 maja 2010 r.( data wpływu 25.05.2010 r.) także   stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

               Mając na uwadze obydwa stanowiska organów opiniujących orzeczono stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określić zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – co zawarto w sentencji.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będzie podstawą ustalenia, w formie decyzji, środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia , toteż niezbędnym jest , aby określał w sposób jednoznaczny uwarunkowania,   których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

                Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, w tym opinii organów opiniujących   – postanowiono   orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Na postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika;
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr   38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   14.05.2010 r.

ROŚ. 7624/7/10

 

 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

   Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

  35-001 RZESZÓW

 

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Pp. Marty KRZYSIK i Tomasza KRZYSIK zam. SIENIAWA ul. Zielona Nr 16,38-480 RYMANÓW adres do korespondencji SIENIAWA ul. Gospodarska Nr 16, 38-480 RYMANÓW   z dnia 10 maja 2010 r. (data wpływu 10-05-2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Rozbudowa istniejących budynków gospodarczych z przeznaczeniem na garaż i prowadzenie działalności gospodarczej – warsztat samochodowy,

na działce Nr ewid. 1030/1 przy ul. Gospodarskiej Nr 16
– obwód geodezyjny Sieniawa

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopie   wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia z kopią dokumentacji niezbędnej części projektu budowlanego;

3) kopie z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informację o jego braku. -   kopię decyzji o warunkach zabudowy, gdyż brak jest planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie.

 

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2.   Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia   14.05.2010 r.

ROŚ. 7624/7/10

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY  

W KROŚNIE

ul. Kisielewskiego Nr 12

          38-400   KROSNO

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Pp. Marty KRZYSIK i Tomasza KRZYSIK zam. SIENIAWA ul. Zielona Nr 16,38-480 RYMANÓW adres do korespondencji SIENIAWA ul. Gospodarska Nr 16, 38-480 RYMANÓW   z dnia 10 maja 2010 r. (data wpływu 10-05-2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Rozbudowa istniejących budynków gospodarczych z przeznaczeniem na garaż i prowadzenie działalności gospodarczej – warsztat samochodowy,

na działce Nr ewid. 1030/1 przy ul. Gospodarskiej Nr 16
– obwód geodezyjny Sieniawa

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia z kopią dokumentacji niezbędnej części projektu budowlanego;

3) kopie z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informację o jego braku. -   kopię decyzji o warunkach zabudowy, gdyż brak jest planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2.   Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 10.05.2010 r.

Ldz. ROŚ. 7624/7/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

„Rozbudowa istniejących budynków gospodarczych z przeznaczeniem na garaż i prowadzenie działalności gospodarczej – warsztat samochodowy,

na działce Nr ewid. 1030/1 przy ul. Gospodarskiej Nr 16
– obwód geodezyjny Sieniawa

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

 

Wnioskodawca:

Pani Marta KRZYSIK Pan Tomasz KRZYSIK

zam. SIENIAWA ul. Zielona Nr 16,38-480 RYMANÓW

– adres do korespondencji SIENIAWA ul. Gospodarska Nr 16, 38-480 RYMANÓW

 

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

 

 

                                                                                                                      ………………..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   10.05.2010 r.

ROŚ. 7624/7/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

 

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü   w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

na wniosek   Pp. Marty KRZYSIK i Tomasza KRZYSIK zam. SIENIAWA ul. Zielona Nr 16,38-480 RYMANÓW adres do korespondencji SIENIAWA ul. Gospodarska Nr 16, 38-480 RYMANÓW   z dnia 10 maja 2010 r. (data wpływu 10-05-2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Rozbudowa istniejących budynków gospodarczych z przeznaczeniem na garaż i prowadzenie działalności gospodarczej – warsztat samochodowy,

na działce Nr ewid. 1030/1 przy ul. Gospodarskiej Nr 16
– obwód geodezyjny Sieniawa

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) oraz §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

           

 

 

 

                                                                                                          ………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-13 12:09:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-12 09:09:21
 • Liczba odsłon: 1986
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4982734]

przewiń do góry