12 / 2011

BUDOWA 2  ELEKTROWNI WIATROWYCH ŁAZY

------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 20.09.2011 r.

ROŚ. 6220.12.2011.AK

 

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

35-001 RZESZÓW

 

 

dot.: Uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

                Działając na podstawie :

 

ü  art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.),

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Pana Krzysztofa DZIÓBA, zam. ul. Traczykówka Nr 83 , 34-700 RABKA-ZDRÓJ z dnia 30 maja 2011 r. (data wpływu 30-05-2011 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

 pn. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rymanów

Nr ewid. działek 2212/4 oraz 2215/2 – Łazy”

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

zwracam się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

W załączeniu przedkładam:

 

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (wersja papierowa + wersja CD);

3) kopie załączników mapowych  i wypisy z rejestru gruntów (w raporcie);

4) kopie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację  o jego braku.

 

 

 

 

                                                                                              ………………………………

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.;
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika;
 3. A/a. A.K.

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 20.09.2011 r.

ROŚ. 6220.12.2011.AK

 

 

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

ul. Wierzbowa Nr 16

35-959 RZESZÓW

 

dot.: Uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

                Działając na podstawie :

 

ü  art. 77 i 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.),

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Pana Krzysztofa DZIÓBA, zam. ul. Traczykówka Nr 83 , 34-700 RABKA-ZDRÓJ z dnia 30 maja 2011 r. (data wpływu 30-05-2011 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

 pn. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rymanów

Nr ewid. działek 2212/4 oraz 2215/2 – Łazy”

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

zwracam się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

W załączeniu przedkładam:

 

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (wersja papierowa + wersja CD);

3) kopie załączników mapowych  i wypisy z rejestru gruntów (w raporcie);

4) kopie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację  o jego braku.

 

 

 

 

                                                                                              ………………………………

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.;
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika;
 3. A/a. A.K.

-----------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 20.09.2011 r.

Ldz. ROŚ. 6220.12.2011.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o  przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

Przedsięwzięcie pn.

pn. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rymanów

Nr ewid. działek 2212/4 oraz 2215/2 – Łazy”

 gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Wnioskodawca:

Pan Krzysztof DZIÓB

zam. ul. Traczykówka Nr 83, 34-700 RABKA – ZDRÓJ.

 

Pan dr. Konrad Paweł TURZAŃSKI,

Zelków ul. Widokowa Nr 3, 32-082 BOLECHOWICE – pełnomocnik.

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przedłożeniu przez wnioskodawcę opracowania pn. „Raport o oddziaływaniu na środowisko” przed wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się w terminie 21 dni (tj. do 11 października 2011 r. włącznie) z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wniesienia uwag i wniosków w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 -1500).

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 05.09.2011 r.

Ldz. ROŚ. 6220.12.2011.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu.

 

Przedsięwzięcie pn.

pn. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rymanów

Nr ewid. działek 2212/4 oraz 2215/2 – Łazy”

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Wnioskodawca:

Pan Krzysztof DZIÓB

zam. ul. Traczykówka Nr 83, 34-700 RABKA – ZDRÓJ.

 

Pan dr. Konrad Paweł TURZAŃSKI,

Zelków ul. Widokowa Nr 3, 32-082 BOLECHOWICE – pełnomocnik.

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 6220.12.2011.AK z dnia 05 września 2011 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu , do wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn-pt.. 7 00 15 00 ).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   05 .09.2011 r.

ROŚ.. 6220.12.2011.AK

 

POSTANOWIENIE

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko i zakresu raportu.

 

       Na podstawie :

ü   art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

po zasięgnięciu opinii:

ü   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. WOOŚ.4240.6.39.2011.LK-2 z dnia 24 sierpnia 2011 r. (data wpływu 25.08.2011r.),

ü   Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie Ldz.SNZ.465-60/11 z dnia 14 czerwca 2011 r. (data wpływu 20.06.2011 r.)

 

postanawiam

 

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1)   (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 .) pn. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rymanów Nr ewid. działek 2212/4 oraz 2215/2 – Łazy”   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie , stosownie do wszczętego w dniu 30 maja 2011 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku p. Krzysztofa DZIÓBA, zam. ul. Traczykówka Nr 83 , 34-700 RABKA-ZDRÓJ z dnia 30 maja 2011 r. (data wpływu 30-05-2011 r.) oraz uzupełnieniem Pana Konrada Pawła TURZAŃSKIEGO - pełnomocnika;

 

1.       określić jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , w zakresie przewidzianym w art. 66 i 68 z wyłączeniem art. 66 ust. 1 pkt 10   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem opinii i wytycznych wskazanych w dokumentach organów opiniujących, tak więc ma zawierać:

 

1)         opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a)        charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy
i eksploatacji lub użytkowania, w tym zawierającą podstawowe parametry turbin, które
poddane zostaną ocenie oddziaływania, tj. wysokość wieży, długość łopaty, zakres prędkości
obrotowej, prędkość wiatru potrzebną do załączenia turbiny, prędkość wiatru dla mocy
znamionowej, prędkość   wiatru powodującą włączenie   i wyłączenie turbiny (parametry
te determinują wielkość generowanych oddziaływań);

b)       główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych;

c)        przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego
przedsięwzięcia;

2)         opis    elementów    przyrodniczych    środowiska    objętych    zakresem    przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska
objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, póz. 1220, z późn. zm.),
wykonany w oparciu o aktualne dane,
a w przypadku ich braku o wyniki badań oraz inwentaryzacji przyrodniczej, którą należy
przeprowadzić w sposób oraz terminie pozwalającym na zebranie kompletnych danych, przy
zastosowaniu naukowych metod badawczych; należy przedstawić wykorzystanie i znaczenie
omawianego    terenu    dla    zidentyfikowanych    gatunków    zwierząt;    zakres    przestrzenny
inwentaryzacji powinien być dostosowany do skali i zasięgu oddziaływań, jakie mogą
wystąpić;    należy    szczegółowo    przedstawić    metodykę    prowadzenia    prac    terenowych;
w odniesieniu do ornitofauny i chiropterofauny należy przedłożyć wyniki screeningu oraz
rocznej    inwentaryzacji    ornitologicznej    i    chiropterologicznej    przeprowadzonej    zgodnie
z metodyką wskazaną w niniejszym postanowieniu,

3)         opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami;

4)         opis    przewidywanych    skutków    dla    środowiska    w    przypadku    niepodejmowania
przedsięwzięcia;

5)    opis analizowanych wariantów (dokonać wariantowania przedmiotowego przedsięwzięcia,
zarówno w aspekcie lokalizacji jak i osiągnięcia celu (pozyskania energii); przedstawić opis
analizowanych wariantów), w tym:

a)       wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b)      wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6)             określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,
w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego
transgranicznego oddziaływania na środowisko;

7)             uzasadnienie   proponowanego   przez   wnioskodawcę   wariantu,    ze    wskazaniem jego
oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

a)       ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

b)      powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c)       dobra materialne,

d)      zabytki i   krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem
lub ewidencją zabytków,

e)       wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;

8)      opis     metod     prognozowania     zastosowanych     przez     wnioskodawcę     oraz      opis
przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
obejmujący      bezpośrednie,      pośrednie,      wtórne,      skumulowane,      krótko-,      średnio-
i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a)       istnienia przedsięwzięcia,

b)      wykorzystywania zasobów środowiska,

c)       emisji;

9)        opis    przewidywanych    działań    mających    na    celu    zapobieganie,    ograniczanie    lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele
i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru;

10)         jeżeli   planowane   przedsięwzięcie jest   związane   z   użyciem   instalacji,   porównanie
proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa wart. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, póz.
150, z późn. zm.) ;

11)         wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, póz. 150, z późn. zm.)
oraz określenie
granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych
dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;

12)         przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

13)         przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi
i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

14)         analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

15)             propozycję monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego
budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru
NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru;

16)             wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

17)       streszczenie    w    języku    niespecjalistycznym    informacji    zawartych    w    raporcie,
w odniesieniu do każdego elementu raportu;

18)               nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

19)               źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

2.       Dodatkowo w ramach oceny oddziaływania na środowisko należy:

1)          dokonać oceny oddziaływania przedsięwzięcia na: obszar specjalnej ochrony ptaków
Natura 2000 „Beskid Niski" (PLB180002) oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty
„Rymanów" (PLH180016) (oceny o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG
z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory),
integralność tych obszarów oraz spójność sieci NATURA 2000;

2)          określić, przeanalizować i ocenić wpływ przedsięwzięcia na wszystkie zasoby, twory
i składniki przyrody, o których mowa w art. 2 ust. l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, póz. 1220, z późn. zm.),
ze szczególnym
zwróceniem uwagi na ptaki i nietoperze, występujące na obszarze objętym przedsięwzięciem
w zasięgu jego możliwego oddziaływania, uwzględniając całe spektrum różnorodnych
oddziaływań generowanych przez przedsięwzięcie, takich jak np.   śmiertelność ptaków oraz
nietoperzy w wyniku kolizji z turbinami (zderzenia ze śmigłami rotora, wieżą, gondolą),
a w przypadku nietoperzy również śmiertelność spowodowaną barotraumą, bariera na trasach
przelotów (lokalnych, np. na trasie żerowisko -- kryjówka oraz sezonowych) i migracji
ptaków oraz nietoperzy (konieczność wyboru alternatywnych tras - efekt bariery), obniżenie
jakości,    uszczuplenie    lub    całkowita    utrata    siedlisk    (dystans    odstraszania)    tj.    miejsc
gniazdowania, odpoczynku, a zwłaszcza żerowania, mogąca np. wywoływać niekorzystne
wewnątrzgatunkowe    interakcje    wynikające    z    poszukiwania    alternatywnych    żerowisk,
fragmentacja siedlisk spowodowana budową samej turbiny oraz infrastruktury towarzyszącej,
prawdopodobne przywabianie przez siłownię nietoperzy (ciepło przywabia owady, na które
polują nietoperze,    emisja   ultradźwięków   w   zakresie    częstotliwości    używanych   przez nietoperze itp.), hałas utrudniający żerowanie gatunkom nietoperzy używającym metody pasywnego nasłuchiwania owadów i inne;

3)         określić   ilościowe   charakterystyki   wykorzystania terenu przez   ptaki   we   wszystkich okresach ich rocznego cyklu życiowego: lęgowym, dyspersji polęgowej, przelotu jesiennego, zimowania    oraz    przelotu    wiosennego    wraz    ze    wskazaniem    statusu    występowania poszczególnych gatunków (np.:   gatunek lęgowy stale obecny w miejscu planowanego
przedsięwzięcia w okresie rozrodu; gatunek lęgowy w sąsiedztwie, wykorzystujący teren
planowanego przedsięwzięcia jako żerowisko lub odpoczywający na powierzchni; gatunek
lęgowy w sąsiedztwie, lokalnie przelotny na terenie planowanego przedsięwzięcia ~ nie
związany z powierzchnią; gatunek zimujący);

4)    określić       ilościowe       charakterystyki       użytkowania       terenu       przez       nietoperze
z uwzględnieniem okresu od migracji sezonowej, która odbywa się do miejsc rozrodu, do
migracji do miejsc zimowania; należy określić potencjalne kryjówki kolonii rozrodczych
nietoperzy oraz obiekty mogące stanowić potencjalne zimowiska nietoperzy;

5)         objąć analizą oddziaływania teren przewidziany pod realizację przedsięwzięcia oraz
znajdujący się w zasięgu możliwego oddziaływania, który to zasięg należy zdefiniować
i podać kryteria, w oparciu o które został wyznaczony;

6)    zdefiniować i poddać analizie wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane i planowane do
realizacji    (nie    tylko    te    o    podobnym    charakterze)    mogące    oddziaływać    w    sposób
skumulowany,   należy   określić   strefę   oddziaływania   skumulowanego   i   podać   kryteria,
w oparciu o które ją wyznaczono;

7)         wyciągnąć wnioski   odnośnie istotności   generowanych oddziaływań na poszczególne
komponenty środowiska wraz z podaniem przyjętych do tej analizy kryteriów;

8)         na terenie planowanej farmy i racjonalnego wariantu alternatywnego należy wykonać
ocenę wstępną lokalizacji (screening), który może wykluczyć przedmiotową lokalizację,
a także określi jedną ze ścieżek inwentaryzacji ornitologicznej, różniących się liczbą wizyt
w terenie, przy czym minimalna ilość wizyt powinna wynosić 40 (ścieżka podstawowa);
w każdej   ze ścieżek realizowane będą badania określone 4 modułami; ocena wstępna
przeprowadzana jest w oparciu o dostępne informacje na temat charakterystyk występowania
ptaków,     położenia     geograficznego     i     fizjografii     terenu,     istniejących     w     pobliżu
powierzchniowych form ochrony przyrody oraz wizję terenową; dokonując oceny wstępnej
lokalizacji, należy uwzględnić:

liczebność występowania gatunków ptaków (lęgowych i pozalęgowych) wymienionych
w art. 4(1) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada
2009 r.   w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i wymienionych w Załączniku   l   tejże
Dyrektywy,

  zagęszczenie lęgowych lub nielęgowych (zimujących, przelotnych) ptaków drapieżnych,

  liczebność występowania gatunków ptaków znanych ze szczególnej kolizyjności,

  występowanie pozalęgowych koncentracji żerowiskowych lub noclegowych dużych ptaków
blaszkodziobych,

  występowanie kolonii lęgowych dużych i średniej wielkości ptaków w okolicy lokalizacji
projektu (w zasięgu oddziaływania),

  odległość od obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 i ostoi ptaków o znaczeniu
europejskim (IBA),

  odległość od parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych,

  odległość od dolin dużych rzek, mokradeł i zbiorników wodnych,

  położenie na terenie lub w pobliżu przełęczy,

   odległość od stref ochronnych powołanych dla występowania gatunków, wymagających
ustalenia stref ochrony miejsc rozrodu,

   odległość od korytarzy migracji i tras migracji długodystansowej i regionalnej,

   stopień rozpoznania lokalizacji pod kątem awifauny,

   stopień przekształcenia terenu przez człowieka,

   strukturę użytkowania terenu (w tym występowanie śródpolnych zadrzewień i zakrzewień),

   liczbę i typ turbin w projekcie,

          odległość od innych projektów wiatrowych.

W    oparciu    o    screening    należy    opracować    szczegółowy    plan    inwentaryzacji ornitologicznej zgodnie z wybraną ścieżką monitoringu.

9)    należy wykonać co najmniej roczną inwentaryzację ornitologiczną, celem której będzie
uzyskanie informacji m.in. o:

          składzie gatunkowym i liczebności awifauny w cyklu rocznym;

          liczebności gatunków kluczowych:

          wskazanych w art. 4(1) Dyrektywy Ptasiej i wymienionych w Załączniku l Dyrektywy
Ptasiej,

          wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński, 2001),

          gatunków SPEC (Species of European Conservation Concern) w kategorii 1-3 (BirdLife
International 2004),

          gatunków objętych strefową ochroną miejsc występowania,

          gatunków o rozpowszechnieniu lęgowym <10%, ocenianym w siatce kwadratów 10xlOkm
( Sikora et al., 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985 - 2004. Bogucki
Wydawnictwo Naukowe, Poznań ),

          gatunków o liczebności krajowej populacji <1000 par lęgowych;

          zagęszczeniu wszystkich gatunków ptaków w głównych okresach roku;

          natężeniu i sposobie wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki, w szczególności:
drapieżniki i inne gatunki o dużych rozmiarach ciała, migranty dalekodystansowe, ptaki
tworzące lokalne koncentracje żerowiskowe i noclegowiskowe;

10) należy określić wykorzystanie przestrzeni powietrznej przez ptaki na poszczególnych wysokościach    pracy    elektrowni    wiatrowej    tj.    poniżej    pracy    śmigieł,    na    pułapie
odpowiadającym zakresowi pracy śmigieł wiatraka, powyżej pracy śmigieł wiatraka;

11) ornitologiczna inwentaryzacja przedrealizacyjna będzie obejmować 4 moduły. Kontrole
powinny   być    zaplanowane   w   sposób   regularny,    zapewniający   ich   większe   nasilenie
w okresach migracji i sezonie lęgowym, a mniejsze w okresie letnim i zimowym. W styczniu,
lutym i grudniu dopuszczalne są odstępstwa od przyjętych terminów wynoszące +/- 3 dni,
w pozostałych   miesiącach   roku   dopuszczalne   są odstępstwa   od   przyjętych   terminów
wynoszące +/- 2 dni.

I. Badania transektowe liczebności i składu gatunkowego - występowania ptaków w cyklu rocznym : - występowania ptaków w cyklu rocznym: obszar obserwacji - transekty o łącznej długości 3-15 km pokrywające w miarę równomiernie obszar planowanej farmy (tj. ścisły obszar farmy wraz z powierzchnią 300 m od skrajnych turbin) oraz przebiegające przez wszystkie najbardziej reprezentatywne biotopy w granicach tego terenu. Kontrole każdego transektu co ok. 6-18 dni, w zależności od ścieżki monitoringu, z nasileniem w okresie przelotów wiosennych (III-V), jesiennych (VIII-XI) i w sezonie lęgowym (IV-VI). Moduł ten realizowany jest w trakcie każdej kontroli, przy czym w sezonie lęgowym (IV-VI) wskazane jest rozpoczynanie kontroli o wschodzie słońca. W pozostałych miesiącach kontrole transektów mogą być prowadzone naprzemiennie w różnych porach dnia. Należy notować na planach powierzchni stwierdzenia widzianych i słyszanych ptaków w 3 strefach odległości od obserwatora oraz zachowania ptaków (przelot, żer, budowanie gniazda, śpiew itd.). Ptaki w locie należy przypisać do pułapu wysokości, o którym mowa powyżej. Rejestracji podlegaj ą również ptaki nierozpoznane co do gatunku. Wyniki badań transektowych w formie tabelarycznej, powinny zawierać liczebności ptaków w rozbiciu na poszczególne gatunki oraz poszczególne kontrole. Należy m. in. określić liczbę osobników na l km transektu (ptaki stacjonarne) lub l godzinę obserwacji (ptaki lecące) w poszczególnych okresach fenologicznych.

II. Badania w protokole MPPL : powierzchnie próbne - kwadraty o wymiarach 1x1 km,
w obrębie których wytyczone są 2 równoległe transekty o długości l km każdy, oddalone od
siebie    o    około    500    m    i    250    m   od   krawędzi    kwadratu,    przebiegające    w   siedlisku
reprezentatywnym dla obszaru przedsięwzięcia. Każdy z transektów musi być podzielony na
5    równych    odcinków    o    długości    200    m,    dających    w    sumie    10    odcinków    (2x5),
ponumerowanych kolejno od l do 10. Należy zanotować punkty wyznaczające granice tych
odcinków, najlepiej w odniesieniu do istniejących w terenie stałych punktów orientacyjnych
(drzewa, domy, słupy).

Kalendarz prac terenowych:

a)          l kwietnia - 15 maja: pierwsza wizyta w terenie - lokalizacja kwadratu, wytyczenie
transektów, opis siedlisk,

b)         10 kwietnia - 15 maja: liczenie wczesne,

c)          16 maja - 30 czerwca: liczenie późne - przy czym należy dążyć do tego, by liczenie to
przeprowadzić do 20 VI.

Liczenia wczesne i późne będą oddzielone od siebie o co najmniej 4 tygodnie. Liczenia powinny być wykonane rano i rozpoczynać się do godziny po świcie, lecz nie później niż

o godz. 9:00. Należy notować wszystkie ptaki widziane i słyszane w trakcie przemarszu
(wszystkie gatunki), przypisując je do odpowiedniej kategorii odległości od linii transektu.
W trakcie przemarszu transektami, należy co pewien czas zatrzymywać się na chwilę,
nasłuchując głosów i wykrywając ptaki przelatujące nad transektem. Ptaki są notowane
w podziale na cztery kategorie, odnoszące się do ich lokalizacji w momencie pierwszego
stwierdzenia:

1. w strefie do 25 m od linii transektu, po obu jej stronach;

2.       w strefie od 25 do 100 m od linii transektu, po obu jej stronach;

3.       ponad 100 m od linii transektu, po obu jej stronach, włączając w to ptaki widziane lub
słyszane poza granicami kwadratu 1x1 km;

4. ptaki w locie (w dowolnej odległości od linii transektu).

Wyniki MPPL zostaną wykorzystane do porównania zebranych wyników z uzyskanymi podczas badań MPPL w podobnych typach krajobrazu bądź w odniesieniu do konkretnego regionu Polski, a także do analizy danych w układzie BACI.

III. Badanie natężenia wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki (w tym ocena
natężenia migracji i jej zmienności w czasie) - punkty obserwacyjne: powierzchnie próbne -
punkty obserwacyjne w miejscach o dobrej widoczności oddalone od siebie o minimum
1,5 km, pokrywające w miarę równomiernie obszar planowanej farmy (ścisły obszar farmy
wiatrowej wraz z po wierzchnią 3 00 m od turbin). W zależności od wielkości obszaru, ok. 1-5
punktów na farmę. Kontrole każdego punktu co ok. 6-18 dni, w zależności od ścieżki
monitoringu, z nasileniem w okresie przelotów wiosennych (III-V), jesiennych (VIII-XI)

i sezonu lęgowego (IV-VI), trwające minimum l godzinę/ punkt. Moduł ten realizowany jest
w trakcie każdej kontroli, przy czym należy różnicować godziny rozpoczęcia kontroli na
punktach. W przypadku kilku punktów na powierzchni, wskazane jest rozpoczynanie kontroli
zawsze od innego punktu. Liczone są wszystkie ptaki widziane i słyszane w podziale na
kategorie pułapu przelotu. Rejestracji podlegają również ptaki nierozpoznane co do gatunku.
Wyniki badań terenowych w formie tabelarycznej powinny obrazować dane z każdej kontroli
w rozbiciu na poszczególne gatunki i strefę pułapu wysokości. Należy określić liczbę
osobników na godzinę obserwacji w poszczególnych okresach fenologicznych.

IV. Cenzus lęgowy gatunków rzadkich i średniolicznych (gatunków o dużych rozmiarach
ciała, w szczególności: ptaków drapieżnych, bocianów, żurawi, gęsi, łabędzi): powierzchnia
próbna - obszar farmy (ścisły obszar farmy wiatrowej wraz z powierzchnią 300 m od turbin)
wraz z buforem 2 km wokół ww. terenu. Kontrole całości obszaru w sezonie lęgowym (III-VII), wykonane zgodnie z zasadami monitoringu ptaków lęgowych ( Chylarecki R, Sikora A., Cenian Z. (red.) 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ, Warszawa) plus obserwacje oportunistyczne przy okazji innych badań. W marcu - kwietniu dodatkowa nocna kontrola w poszukiwaniu sów (z zastosowaniem symulacji głosowej). Ponadto, liczenie bociana białego w pierwszych dniach lipca oraz w pierwszych dniach czerwca kontrola nocna ukierunkowana na wykrycie derkacza i innych chruścieli (symulacja głosowa), przepiórki. Kontrole będą prowadzone w sprzyjających warunkach pogodowych. Wynikiem obserwacji powinny być m. in. mapy ukazujące rozmieszczenie stanowisk lęgowych/ terytorium stwierdzonych gatunków ptaków, z uwzględnieniem lokalizacji turbin;

12)             w strefie buforowej planowanego przedsięwzięcia, tj. w promieniu 0,3 - 2,3 km od
przedsięwzięcia należy założyć drugą powierzchnię MPPL, której wyniki posłużą do analizy
danych w układzie eksperymentalnym BACI (before - after/ control - impact). Powierzchnia
kontrolna (poza terenem przedsięwzięcia) i powierzchnia właściwych badań będą podobne
siedliskowo (będą posiadać porównywalne biotopy), tak aby zawierały    możliwie podobny
skład gatunkowy ptaków. Badania BACI są powszechnie stosowane w celu określenia
wpływu   na   środowisko   potencjalnych   zakłóceń.    Dane   z   badań   w   formie   określonej
w poprzednich punktach należy przedstawić w raporcie o oddziaływaniu na środowisko;

13)             należy   wykonać   wstępne   rozpoznanie    dostępnych   informacji    chiropterologicznych
i    warunków   terenowych   planowanej    farmy    wiatrowej    (screening    chiropterologiczny),
wykorzystując dane literaturowe, informacje będące w posiadaniu organów ochrony przyrody,
jednostek naukowych, organizacji zajmujących się badaniami i ochroną nietoperzy oraz wizję
terenową; w oparciu o wyniki   screeningu należy szczegółowo określić metody badań
terenowych minimum rocznej inwentaryzacji chiropterologicznej; wykonany screening może
służyć również wykluczeniu lokalizacji;

14)             inwentaryzację chiropterologiczną należy wykonać w 3 modułach:

I.   Rejestracja głosów nietoperzy : nasłuchami należy objąć teren lokalizacji turbiny wraz z fragmentami wybranych siedlisk w promieniu do ok. l km, które mogą mieć szczególne znaczenie dla nietoperzy, w tym wpływać na aktywność nietoperzy na obszarze przedsięwzięcia (np. potencjalne żerowiska, potencjalne schronienia); nasłuchy będą wykonywane w oparciu o:

a)        badania transektowe prowadzone na stałej trasie/ trasach o długości co najmniej 500 m, na
której w sposób ciągły dokonywane jest nagranie głosów nietoperzy (z zaznaczeniem granic
odcinków funkcjonalnych transektu, dla których oblicza się indeks aktywności nietoperzy).
Podczas kontroli wieczornych każdy transekt należy przejść jeden raz, podczas kontroli
całonocnych każdy transekt należy przejść 2-krotnie (po zachodzie słońca i przed wschodem
słońca, podczas pozostałej   części nocnych badań należy wykonywać   głównie badania
punktowe);

b)       stałe punkty nasłuchowe, o podanej wysokości umieszczenia mikrofonu nad powierzchnią
gruntu. Czas jednorazowego nagrywania na jednym punkcie nie będzie krótszy niż 10 minut;
wyznaczanie transektów i punktów należy indywidualnie dostosować do wielkości danej
powierzchni, typu krajobrazu, usytuowania turbiny, przy czym badana lokalizacja turbiny
powinna być oddalona nie więcej   niż 500 m od jednego z transektów lub punktów
obserwacyjnych;   transekty powinny   obejmować   różne typy   siedlisk wokół   elektrowni
wiatrowej;    podczas     kolejnych    kontroli     pokonywanie    transektów    należy     zaczynać
naprzemiennie z różnych końców, a w przypadku nagrań ze stałych punktów nasłuchowych -
zmieniać kolejność nagrań na poszczególnych punktach; do badań należy używać detektora
szerokopasmowego (wraz z rejestratorem), umożliwiającego rejestrację głosów w sposób
ciągły (w czasie rzeczywistym), z jakością pozwalającą na późniejszą komputerową analizę nagrań i rozpoznawanie gatunków; detektory używane do badań terenowych będą pracować w systemie freąuency division lub umożliwić zapis nieprzetworzonych ultradźwięków (high freąuency recording); do rejestracji nagrań należy stosować sprzęt umożliwiający zapis dźwięku bezpośrednio w formacie bezstratnym (np. WAVE, FLAC, APE, WavPAck), albo w plikach systemu Anabat; do analiz nagrań należy wykorzystać oprogramowanie, umożliwiające analizę spektralną (spectral analysis) lub analizę przejścia przez zero (zero crossing analysis); nietoperze należy oznaczyć do gatunków, grup gatunków lub rodzajów.

Należy w raporcie ooś podać informacje o rodzaju wykorzystywanego sprzętu oraz rodzaju przeprowadzanej analizy uzyskanych wyników.

 

Kalendarz prowadzenia badań:

 

OKRES PROWADZENIA NASŁUCHÓW

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPECYFIKA KONTROLI

GŁÓWNY RODZAJ BADANEJ AKTYWNOŚCI NIETOPERZY

15-31 marca

4-godzinne kontrole raz w tygodniu, począwszy od zachodu słońca

Opuszczenie zimowisk

1 kwietnia- 15 maja*

4-godzinne kontrole raz w tygodniu, począwszy od zachodu słońca; w maju należy przeprowadzić 2 całonocne kontrole

Wiosenne migracje, tworzenie kolonii rozrodczych

1 czerwca - 3 1 lipca

4 całonocne kontrole równomiernie rozłożone w czasie, z uwzględnieniem warunków pogodowych (o minimalnym odstępie co 5 dni)

Rozród; szczyt aktywności lokalnych populacji

1 sierpnia- 15 września

kontrole raz w tygodniu; dwie kontrole całonocne, pozostałe 4-godzinne począwszy od zachodu słońca

Rozpad kolonii rozrodczych i początek jesiennych migracji, rojenie

1 6 września - 3 1 października

kontrole raz w tygodniu; 2 kontrole całonocne we wrześniu, pozostałe 4-godzinne począwszy od zachodu słońca; w miejscach spodziewanych migracji borowców wielkich we wrześniu zaleca się prowadzenie dodatkowych nasłuchów wieczornych (nawet do 4 godzin przed zachodem słońca)

Jesienne migracje, rojenie

1-15 listopada

kontrole raz w tygodniu, wszystkie 2- godzinne, początek 0,5 godziny przed zachodem słońca

Ostatnie przeloty pomiędzy kryjówkami, początek hibernacji

)* w zależności od regionu, warunków pogodowych, obserwowanych liczebności i gatunków nietoperzy, może okazać się wskazane wydłużenie badań w okresie wiosennych przelotów do końca maja (w okresie 16-31 maja: 4-godzinne kontrole raz w tygodniu, dodatkowa kontrola całonocna).

 

II. Kontrole potencjalnych kryjówek kolonii rozrodczych nietoperzy: badania prowadzone na obszarze planowanego przedsięwzięcia i w jego okolicy -- w strefie minimum l km od
przedsięwzięcia. W oparciu o wiedzę i doświadczenie chiropterologa zostaną sprawdzone
miejsca, w których istnieje najwyższe prawdopodobieństwo znalezienia kolonii rozrodczej
(np. kościoły, duże strychy, leśniczówki itp.).W lipcu pomocne w odnajdywaniu kolonii może
być także nocne poszukiwanie z wykorzystaniem detektora. W przypadku sąsiedztwa lasów
ze starodrzewiem i parków, należy mieć na uwadze również kryjówki nietoperzy w dziuplach.

III . Kontrole obiektów mogących stanowić zimowiska nietoperzy : badania prowadzone na obszarze przedsięwzięcia w jego okolicy - w strefie minimum l km od przedsięwzięcia.

Wyszukiwanie potencjalnych zimowisk np. sztolnie, obiekty militarne, piwnice o dużych rozmiarach.

 

15)            Przedstawić zagadnienia przyrodnicze w formie graficznej, w tym przedstawić na
załączniku    graficznym    lokalizację    przedsięwzięcia    względem    rozmieszczenia    siedlisk
przyrodniczych, roślin i zwierząt objętych ochroną; przedstawić na załączniku mapowym
lokalizację istniejących i planowanych elektrowni/ farm wiatrowych w promieniu 20 km.

16)            Przedstawić    propozycję    monitoringu   porealizacyjnego    oddziaływania   planowanego
przedsięwzięcia na ptaki i nietoperze, adekwatną do wniosków uzyskanych na podstawie
analiz.

17)            Przedstawić szczegółowe informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu
raportu w części przyrodniczej oraz o metodyce badań terenowych (dokładny harmonogram
przeprowadzanych kontroli wraz ze wskazaniem jakie badania wykonywano w ramach danej
kontroli,   sprzęt użyty w badaniach i   analizach).   W trakcie   badań terenowych należy
odnotować    warunki    pogodowe    (temperatura    powietrza,    występowanie    opadu,    stopień
zachmurzenia, siła i kierunek wiatru). Należy określić ile osób i przez jaki czas prowadziły
badania w terenie. Przyczyny i ewentualne odstępstwa w metodykach badań ornitologicznych
i    chiropterologicznych    będą    szczegółowo    opisane    i    wyjaśnione    w    raporcie    wraz
z przedstawieniem oceny ich istotności dla końcowych analiz i ocen.

 

Uzasadnienie

 

                Na wniosek p. Krzysztofa DZIÓBA, zam. ul. Traczykówka Nr 83 , 34-700 RABKA-ZDRÓJ z dnia 30 maja 2011 r. (data wpływu 30-05-2011 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz uzupełnieniem o KIP Pana Konrada Pawła TURZAŃSKIEGO- pełnomocnika, z dniem 30 maja 2011 r. wszczęto postępowanie w tejże sprawie.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 6 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 .) pn. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rymanów Nr ewid. działek 2212/4 oraz 2215/2 – Łazy”   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie , planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 1,1 MW, średnicy rotora 43 m i wieży o wysokości do 80 m.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowym przypadku zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone art. 63 ust 1 w związku z art.59 ust.1 pkt 2 ww. ustawy.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zlokalizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, póz. 1220, z późn. zm.) . Obszarem NATURA 2000 znajdującym się w najmniejszej odległości jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „LAS HRABEŃSKI" (PLH180039). Obszarem specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 znajdującym się najbliżej projektowanego przedsięwzięcia jest „BESKID NISKI" (PLB180002) - w odległości ok. 5 km, natomiast obszarem NATURA 2000, którego przedmiotem ochrony są nietoperze -- obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „RYMANÓW" (PLH180016) - w odległości ok. 4 km.

Omawiane przedsięwzięcie planowane jest do zlokalizowania na stoku wzgórza, na terenie otwartym, pozbawionym zabudowy (w znacznej odległości od najbliższych zabudowań - ok. 400 m), użytkowanym głównie rolniczo - mozaika łąk, pastwisk, pól uprawnych, cieków wodnych, w pobliżu niewielkiego kompleksu leśnego (ok. 200 m). Wprowadzenie do harmonijnego krajobrazu rolniczego takich megastruktur spowoduje jego przekształcenie.

Elektrownie wiatrowe należą do przedsięwzięć mogących bardzo silnie ingerować w substancję przyrodniczą. Na generowane przez nie oddziaływania szczególnie narażone są grupy zwierząt wykorzystujące przestrzeń powietrzną, tj. ptaki i nietoperze. Niewłaściwa lokalizacja turbin może w sposób istotny pogorszyć stan środowiska przyrodniczego, zwłaszcza awifauny i chiropterofauny.

Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia, jego lokalizację oraz rodzaj i zasięg generowanych oddziaływań, a także ich skutki dla przyrody, szczególnie wpływ na ptaki i nietoperze uznano, iż zachodzi obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, której elementem winna być również ocena habitatowa, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory .

Raport powinien zawierać elementy określone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227, z późn. zm.) .

Celem dokonania rzetelnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na ptaki i nietoperze, niezbędne jest przeprowadzenie co najmniej rocznej inwentaryzacji ornitologicznej oraz chiropterologicznej.

Zgodnie z zapisami art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227, z późn. zm.) organ określając zakres raportu może - kierując się usytuowaniem, charakterem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wskazać zakres i metody badań.

Przyjęcie właściwej metodyki jest kluczowe dla dokonania rzetelnej oceny wpływu przedsięwzięcia, a dalej postawienia warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz monitoringu porealizacyjnego.

Elektrownie wiatrowe to przedsięwzięcia generujące potencjalne duże zagrożenie dla ornito- i chiropterofauny ze względu na problem kolizji ptaków i nietoperzy z elementami elektrowni wiatrowych oraz wpływ elektrowni na sposób wykorzystywania przez te zwierzęta korytarzy migracyjnych oraz terenów żerowiskowych, dlatego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione, w szczególności na spójność sieci NATURA 2000. A naliza oddziaływania na spójność sieci NATURA 2000 powinna zostać oparta na inwentaryzacji przyrodniczej przy zastosowaniu naukowych metod badawczych oraz uwzględniać wszystkie kategorie generowanych oddziaływań przez elektrownie wiatrowe.

Ponadto projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne będzie wytwarzało energie elektryczną, więc może być potencjalnym źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego o wartościach wyższych od dopuszczalnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883) oraz hałasu o wartościach wyższych od dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007r . Nr 120, poz. 826) , co przemawia za uznaniem za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

                Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w Postanowieniu   znak: WOOŚ.4042.6.39.2011.LK-2 z dnia 24 sierpnia 2011 r. (data wpływu 25.08.2011 r.), wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko, który winien odpowiadać wymogom art. 66 w/cyt. ustawy z wyłączeniem ust. 1pkt 10, ze szczególnym uwzględnieniem zganień określonych w sentencji.

                Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie Postanowieniem Ldz.SNZ.465-60/11z dnia 14 czerwca 2011 r. (data wpływu 20.06.2011 r.) postanowił uznać za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonanie raportu oddziaływania na środowisko, który winien zawierać elementy wyszczególnione w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a,i c, pkt 7 lit. a, pkt. 8 lit a i c pkt. 12-15 oraz pkt.17-20 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.).

                Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, w tym opinii organów opiniujących   – postanowiono   orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Na postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr   38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie , ul. Wierzbowa Nr 16, 35-959 RZESZÓW.

------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   26.07.2011 r.

ROŚ.. 6220.12.2011.AK

 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

   Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

  35-001 RZESZÓW

 

 

Dot. :pisma z dnia 14 czerwca 2011 r. znak: WOOŚ.4240.6.28.2011.AD-2  

 

            W nawiązaniu do Państwa   pisma z dnia 14 czerwca 2011 r. (data wpływu 16.06.2011 r.) znak: WOOŚ.4240.6.28.2011.AD-2 o niezwłoczne uzupełnienie dokumentacji, zgodnie z wymaganiami ustawy i organu opiniującego oraz o niezbędne wyjaśnienia, w związku z wnioskiem Pana Krzysztofa DZIÓBA zam. ul. Traczykówka Nr 83 , 34-700 RABKA - ZDRÓJ z dnia 30 maja 2011 r. (data wpływu 30-05-2011 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rymanów Nr ewid. działek 2212/4 oraz 2215/2 – Łazy” – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.- w załączeniu przekazuję dokumenty przedłożone przez pełnomocnika Inwestora tj.:

·          Pismo z dnia 21.07.2011 r.   (data wpływu 22.07.2011 r.) wraz z Kartą Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) oraz Pełnomocnictwem dla Pana Konrada Pawła TURZAŃSKIEGO;

·          Pismo z dnia 21.07.2011 r. (data wpływu 25.07.2011 r.) dot. informacji nt. braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie w związku z wszczętym postępowaniem na wniosek   p. Krzysztofa DZIÓBA z dnia 30 maja 2011 r. (data wpływu 30-05-2011 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rymanów

  Nr ewid. działek 2212/4 oraz 2215/2 – Łazy”
  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

ponawiam prośbę o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

            Dodatkowo w załączeniu przedkładam kopie przesłanych wcześniej dokumentów tj. :

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia wyżej wymienioną;

3) kopię informacji o braku aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie działek planowanych pod inwestycję.

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Adresat   ;

2.       Pan dr. Konrad Paweł TURZAŃSKI, Zelków ul. Widokowa Nr 3, 32-082 BOLECHOWICE;

3.       Strony postępowania wg. rozdzielnika;

4.         A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

Rozdzielnik:

 1. Pan Krzysztof DZIÓB zam. ul. Traczykówka Nr 83 , 34-700 RABKA - ZDRÓJ;
 2. Pani Elżbieta DZIÓB zam. ul. Traczykówka Nr 83 , 34-700 RABKA - ZDRÓJ;
 3. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z art. 49 KPA;.
 4. A/ a. A.K.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   11.07.2011 r.

ROŚ.. 6220.12.2011.AK

 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

   Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

  35-001 RZESZÓW

 

 

Dot. :pisma z dnia 14 czerwca 2011 r. znak: WOOŚ.4240.6.28.2011.AD-2  

 

            W nawiązaniu do Państwa   pisma z dnia 14 czerwca 2011 r. (data wpływu 16.06.2011 r.) znak: WOOŚ.4240.6.28.2011.AD-2 o niezwłoczne uzupełnienie dokumentacji, zgodnie z wymaganiami ustawy i organu opiniującego oraz o niezbędne wyjaśnienia, w związku z wnioskiem Pana Krzysztofa DZIÓBA zam. ul. Traczykówka Nr 83 , 34-700 RABKA - ZDRÓJ z dnia 30 maja 2011 r. (data wpływu 30-05-2011 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rymanów Nr ewid. działek 2212/4 oraz 2215/2 – Łazy” – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.- uprzejmie informuję, iż wymagany dokument (KIP), zostanie przesłany niezwłocznie po jego otrzymaniu od Inwestora.

            Jednocześnie wyjaśniam, że dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu masztu pomiarowego prędkości kierunku wiatru oraz budowy elektrowni wiatrowej o mocy 550 kW, na terenie działki o Nr ewid. 2212/4 obręb Łazy, gmina Rymanów- postępowanie   zostało umorzone.

W załączeniu przekazuję kopię Decyzji Burmistrza Gminy Rymanów znak ROŚ. 7624/7/07/08/09/10/11 z dnia 20 maja 2011 r.

 

 

                                                                                                                      ……………………

Otrzymują:

1.       Adresat   ;

2.       Pan Krzysztof DZIÓB zam. ul. Traczykówka Nr 83 , 34-700 RABKA- ZDRÓJ ;

3.       Strony postępowania wg. rozdzielnika;

4.         A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

Do wiadomości:

Pan dr. Konrad Paweł TURZAŃSKI – członek Zespołu autorskiego Raportu, Zelków ul. Widokowa Nr 3, 32-082 BOLECHOWICE

 

Rozdzielnik:

 1. Pan Krzysztof DZIÓB zam. ul. Traczykówka Nr 83 , 34-700 RABKA - ZDRÓJ;
 2. Pani Elżbieta DZIÓB zam. ul. Traczykówka Nr 83 , 34-700 RABKA - ZDRÓJ;
 3. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z art. 49 KPA;.
 4. A/ a. A.K.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   07.06.2011 r.

ROŚ.. 6220.12.2011.AK

 

 

 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

   Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

  35-001 RZESZÓW

 

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek   p. Krzysztofa DZIÓBA, zam. ul. Traczykówka Nr 83 , 34-700 RABKA z dnia 30 maja 2011 r. (data wpływu 30-05-2011 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rymanów

  Nr ewid. działek 2212/4 oraz 2215/2 – Łazy”
  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia opracowaną w postaci raportu;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /informację
o jego braku.

 

 

 

 

                                                                                              ………………………………

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   07.06.2011 r.

ROŚ.. 6220.12.2011.AK

 

 

 

PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI

INSPEKTOR SANITARNY  

W RZESZOWIE

ul. Wierzbowa Nr 16

          35-310 RZESZÓW

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek   p. Krzysztofa DZIÓBA, zam. ul. Traczykówka Nr 83 , 34-700 RABKA z dnia 30 maja 2011 r. (data wpływu 30-05-2011 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rymanów

  Nr ewid. działek 2212/4 oraz 2215/2 – Łazy”
  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

zwracam się o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia opracowaną w postaci raportu;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /informację
o jego braku.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        …………………………

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   30.05.2011 r.

ROŚ.. 6220.12.2011.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Przedsięwzięcie pn. :

pn. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rymanów

  Nr ewid. działek 2212/4 oraz 2215/2 – Łazy”
  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami: Nr 2212/4 oraz 2215/2 – obręb Łazy.

 

Wnioskodawca:

Pan Krzysztof DZIÓB

zam. ul. Traczykówka Nr 83 , 34-700 RABKA

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

 

                                                                                                                      …………….……..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   30.05.2011 r.

ROŚ.. 6220.12.2011.AK

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

                Na podstawie :

 

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü   w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ,

 

na wniosek   p.Krzysztofa DZIÓBA, zam. ul. Traczykówka Nr 83 , 34-700 RABKA z dnia 30 maja 2011 r. (data wpływu 30-05-2011 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rymanów

  Nr ewid. działek 2212/4 oraz 2215/2 – Łazy”
  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), stosuje się przepisy art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 - 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) , §3 ust. 1 pkt 6b   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1)   (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 .) - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

 

 

 

                                                                                                          ………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-02 10:06:54
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-19 14:54:05
 • Liczba odsłon: 2399
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409518]

przewiń do góry