Rymanów, dnia  14.12.2009 r.

ROŚ. 7624/38/09

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka Nr 15

35-959 RZESZÓW

 

 

                Działając na podstawie :

 

ü  art. 64 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.),

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Starosty Krośnieńskiego uprawnionego do reprezentowania Starostwa Powiatowego w Krośnie z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej Nr 1, 38-400 KROSNO  Ldz. IZ. 92.2228-25/09 z dnia 09 grudnia 2009 r. (data wpływu 10-12-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Przebudowa mostu na rzece Wisłok w Puławach w ciągu drogi powiatowej Nr 2113R PASTWISKA – PUŁAWY w m. Puławy

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. :  29, 143, 146 i 147– obręb Puławy  

-–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia z kopią dokumentacji niezbędnej części projektu budowlanego;

3) kopie z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów;

4) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację o jego braku.

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania ;
 3. A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (www.bip.rymanow.pl);

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  14.12.2009 r.

ROŚ. 7624/38/09

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY 

W KROŚNIE

ul. Kisielewskiego Nr 12

          38-480 KROSNO

 

                Działając na podstawie :

 

ü  art. 64 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.),

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Starosty Krośnieńskiego uprawnionego do reprezentowania Starostwa Powiatowego w Krośnie z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej Nr 1, 38-400 KROSNO  Ldz. IZ. 92.2228-25/09 z dnia 09 grudnia 2009 r. (data wpływu 10-12-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Przebudowa mostu na rzece Wisłok w Puławach w ciągu drogi powiatowej Nr 2113R PASTWISKA – PUŁAWY w m. Puławy

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. :  29, 143, 146 i 147– obręb Puławy  

-–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia z  kopią dokumentacji niezbędnej części projektu budowlanego;

3) kopie z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów;

4) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację o jego braku.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania ;
 3. A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (www.bip.rymanow.pl);

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  10.12.2009 r.

ROŚ. 7624/38/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

 

ü  art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü  w związku z  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.),

 

na wniosek  Starosty Krośnieńskiego uprawnionego do reprezentowania Starostwa Powiatowego w Krośnie z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej Nr 1, 38-400 KROSNO  Ldz. IZ. 92.2228-25/09 z dnia 09 grudnia 2009 r. (data wpływu 10-12-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:


„Przebudowa mostu na rzece Wisłok w Puławach w ciągu drogi powiatowej Nr 2113R PASTWISKA – PUŁAWY w m. Puławy

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. :  29, 143, 146 i 147– obręb Puławy  

-–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA.

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu  w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600 wt-pt 700 1500).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) oraz §3 ust. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

           

 

 

 

                                                                                                          ………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania ;
 2. A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (www.bip.rymanow.pl);

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 10.12.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/38/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

„Przebudowa mostu na rzece Wisłok w Puławach w ciągu drogi powiatowej Nr 2113R PASTWISKA – PUŁAWY w m. Puławy

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

 

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. :   19, 143, 146 i 147– obręb Puławy  

-–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

.

Wnioskodawca:

 

Starosta Krośnieński

ul. Bieszczadzka Nr 1

38-400 KROSNO

 

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,

ü   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie.

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-12-10 15:58:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-14 13:57:27
 • Liczba odsłon: 1641
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4376620]

przewiń do góry