ROŚ. 6220.10.2013.AK                                                               BE-10

cd. spr .ROŚ. 6220.3.2012.AK        

cd. spr .ROŚ. 6220.16.2011.AK                                                                     

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT ROLNICTWA LEŚNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

 

Polegającego na:

„Rozbudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN Nr 1245 przy ul. Sanockiej w Rymanowie, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

 

Przedsięwzięcie realizowane na nieruchomości Nr ewid. 2459 – obręb geodezyjny Rymanów_M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013   ROK

-------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  03.06.2013 r.

ROŚ. 6220.10.2013.AK

cd. spr .ROŚ. 6220.3.2012.AK              

cd. spr .ROŚ. 6220.16.2011.AK            

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji - na wniosek

Pani Ewy MIROWSKIEJ – PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ

ARCHITEKT EWA MIROWSKA

obecnie

SelinAr PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ Pani Ewa MIROWSKA

ul. Zuli Pacanowskiej Nr 7/48, 91-439 ŁÓDŹ 

 pełnomocnik (pełnomocnictwo znak: GRO/DP/0171/62/11 z 27.06.2011 r.)

Inwestora  Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Połocku przy ul. Chemików Nr 7, 09-411 PŁOCK

z dnia 24 sierpnia 2011 r. (data wpływu 25-08-2011 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Rozbudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN Nr 1245 przy ul. Sanockiej w Rymanowie, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem 2459 – obręb geodezyjny Rymanów_M

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 1500), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                       ……………………

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

 

Rozdzielnik:

 1. SelinAr PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ Pani Ewa MIROWSKA –Pełnomocnik Inwestora ul. Zuli Pacanowskiej Nr 7/48, 91-439 ŁÓDŹ

(pełnomocnictwo znak: GRO/DP/0171/62/11 z 27.06.2011 r.) Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Połocku przy ul. Chemików Nr 7, 09-411 PŁOCK;

 1. „BOG-MAR” P.P.U.H.NOWOTARSKI B.- SKOLARCZYK M. Sp.J. ul. Mitkowskiego Nr 8, 38-480 RYMANÓW – użytkownik wieczysty;  Gmina Rymanów ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW- właściciel;
 2. Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” w Rymanowie, ul. Rynek Nr 4, 38-480 RYMANÓW – użytkownik wieczysty;  Gmina Rymanów ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW- właściciel;
 3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Legionów Nr 20, 35-959 RZESZÓW – zarządca trwały – Skarb Państwa – właściciel;
 4. Gmina Rymanów ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW;

A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 19.06.2013 r.

ROŚ. 6220.10.13.AK

cd. spr. ROŚ. 6220.3.2012.AK

cd. spr ROŚ.6220.16.2011.AK

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

                Na podstawie :

ü  art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

ü  §3 ust.1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 139);

ü  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

 

po rozpoznaniu  wniosku: 

p Ewy MIROWSKIEJ – PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ ARCHITEKT EWA MIROWSKA ul. Zuli Pacanowskiej Nr 7/48, 91-439 ŁÓDŹ  obecnie SelinAr PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ Pani Ewa MIROWSKA - pełnomocnika (pełnomocnictwo znak: GRO/DP/0171/62/11 z 27.06.2011 r.)  Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Połocku  przy ul. Chemików Nr 7, 09-411 PŁOCK stosownie do wszczętego w dniu 25 sierpnia 2011 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN Nr 1245 przy ul. Sanockiej w Rymanowie, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, planowanego do realizacji na działce : 2459 – obręb geodezyjny Rymanów_M.

 

oraz niżej wymienionej dokumentacji:

1.             Raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  -  autor: Przedsiębiorstwo Geologiczne EKO - GEO Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 110, Mirosław TATARATA wraz z zespołem - czerwiec 2012 r.,

2.             Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przesłane przy
piśmie Pełnomocnika Inwestora z dnia 29 listopada 2012 r., znak: PAiW 348-11-12,

3.        Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - tekst jednolity, przesłany przy
piśmie Pełnomocnika Inwestora z dnia 4 kwietnia 2013 r., znak: PAiW 111-04-13,

4.        Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rymanów" uchwalony Uchwałą Nr XL/387/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 października
2006    r.  opublikowany   w  Dzienniku  Urzędowym   Województwa  Podkarpackiego Nr 143 póz. 2147 z dnia 4 grudnia 2006 r.

orzekam

 

realizację przedmiotowego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN Nr 1245 przy ul. Sanockiej w Rymanowie, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, planowanego do realizacji na działce : 2459 – obręb geodezyjny Rymanów_M,
i określam warunki tej realizacji biorąc pod uwagę :

 

a)      wyniki uzgodnień i opinii

ü  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz.WOOŚ.4242.6.13.2013.LK-24 dnia 15 maja 2013 r. (data wpływu 17.05.2013 r.),

ü  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz. PSNZ.460-7/12  z dnia 07 sierpnia 2012 r. (data wpływu 10.08.2012 r.),

 

b)      kierując się treścią art.82 ust. 1-3 ustawy określam:

 

       I.                        Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie to rozbudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN Nr 1245 przy ul. Sanockiej w Rymanowie, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, na działce : 2459 – obręb geodezyjny Rymanów_M,

            Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Rozbudowę  istniejącej stacji paliw, w ramach której przewiduje się budowę stacji tankowania gazem płynnym LPG (I podziemny zbiornik na gaz płynny o pojemności 10 m3 1 dystrybutor do tankowania LPG),budowę kontenera z butlami z gazem, budowę stanowiska utrzymania porządku, budowę rurociągów technologicznych LPG, likwidację jednego stanowiska zlewu paliwa, przebudowę nawierzchni w obrębie strefy tankowania – wykonanie szczelnej płyty tankowania odwadnianej liniowo na wjeździe i wyjeździe z obszaru tankowania pojazdów, likwidacje niektórych przewodów paliwowych.

Stacja paliw będzie prowadzić dystrybucję paliw płynnych: Euro Super 95Pb, Super Plus 98Pb, olej napędowy i BIO oraz dystrybucję gazu płynnego. W związku z planowanym zadaniem do obrotu zostanie wprowadzony gaz płynny LPG, który obecnie nie był dostępny na stacji.

            Projektowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 w związku z art. 59 ust.1 pkt 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), w związku z §3 ust. 1 pkt. 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

            Zgodnie z §3 ust.1 pkt 35 w. cyt. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.)- przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko tj. „instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 22, oraz instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego ”.

Miejsce realizacji przedsięwzięcia to działka o  numerze ewid.: 2459 – obręb Rymanów_M -  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie Nie przewiduje się zajmowania dodatkowych terenów lub nieruchomości.

 

    II.            Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia dla terenów sąsiednich

1.  prace budowlane wykonywać przy użyciu sprawnego sprzętu;

2.              wodę do celów socjalno-bytowych pobierać tak jak dotychczas z miejskiej sieci wodociągowej;

3.              ścieki bytowe odprowadzać tak jak dotychczas do miejskiej  kanalizacji sanitarnej;

4.              wody   opadowo   -   roztopowe  odprowadzać  w   sposób   dotychczasowy tj. z dachów bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, natomiast z powierzchni utwardzonych przed   odprowadzeniem   do   kanalizacji   deszczowej,   oczyszczać  w   osadniku i separatorze;

5.              powierzchnie terenów, w obrębie dystrybutorów i punktu zlewowego musza być szczelne;

6.              na   terenie   stacji   prowadzić należy monitoring   stanu   wód   podziemnych z wykorzystaniem trzech istniejących piezometrów;

7.              w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia wód podziemnych (w wyniku badań
monitoringowych), tj. stwierdzenia niedotrzymania standardów jakości wód, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu
oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, póz. 896), należy wystąpić o uzgodnienie działań naprawczych;

8.              podczas przebudowy stacji paliw, grunt z wykopów pod zbiornik magazynowy
gazu (dno i ściany wykopu), należy przebadać. W przypadku stwierdzenia, że przekroczone są standardy, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002    r.    w    sprawie    standardów   jakości    gleby    oraz    standardów   jakości    ziemi (Dz. U. Nr 165, póz. 1359), należy taki grunt potraktować jako odpad i przekazać do unieszkodliwienia. Ponadto teren, na którym wystąpiło zanieczyszczenie należy przywrócić do stanu wymaganego standardami jakości;

9.              wytworzone odpady w trakcie realizacji przedsięwzięcia i eksploatacji segregować oraz magazynować w wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie przekazywać do
odzysku lub unieszkodliwiania;

10.       odpady niebezpieczne magazynować w pojemnikach na szczelnym podłożu i zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych;

11.       prace związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie
w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00;

12.       drzewa   zlokalizowane   w   bezpośrednim   sąsiedztwie   prowadzonych   prac   stosownie zabezpieczyć;

13.       pyliste materiały budowlane zabezpieczać przed rozwiewaniem;

14.       powierzchnię dróg dojazdowych w okresach suchych zraszać wodą w celu
ograniczenie pylenia z placu budowy;

15.       budynek obsługi stacji ogrzewać za pomocą istniejącego kotła olejowego;

16.       proces przeładunku benzyn z autocystern do zbiorników magazynowych powinien odbywać się tak jak dotychczas przy zastosowaniu tzw. wahadła gazowego;

17.       dystrybucję  benzyn prowadzić tak jak dotychczas z zastosowaniem systemu odzysku par benzyn VRS;

18.       paliwo  magazynować tak jak  dotychczas  w  szczelnych  podziemnych zbiornikach z monitoringiem wycieków (czujniki cieczy i czujniki oparów w przestrzeni
między płaszczowej zbiorników);

19.       gaz magazynować w podziemnym zbiorniku o pojemności 10 m3;

20.       instalacja technologiczna gazu ziemnego musi być szczelna i hermetyczna;

21.       w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy przedsięwziąć środki organizacyjne zapewniające oszczędne korzystanie ze środowiska oraz bezpieczeństwo  ludzi i mienia;

22.       oddziaływanie emisyjne przedsięwzięcia musi mieścić się w granicach prawa dotyczącego korzystania ze środowiska;

23.       w związku z lokalizacją stacji paliw przy drodze krajowej, prace inwestycyjne w swym zakresie muszą objąć zabezpieczenie sanitarne obiektu w co najmniej jeden ustęp ogólnodostępny dla potencjalnych klientów, uwzględniający potrzeby osób niepełnosprawnych;

24.        eksploatacja instalacji tankowania gazu płynnego wyłącznie za zgodą i na warunkach UDT;

25.       uzyskać należy stosowne decyzje administracyjne z zakresu ustawy ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach;

26.       po zakończeniu realizacji inwestycji teren należy uporządkować;

27.       obiekt realizować i eksploatować zgodni e z niniejszą decyzja oraz wskazaniami i uwagami zawartymi w raporcie oraz zgodnie z uzgodnieniami  i opiniami organów, które  je wydały;

 

 III.                        Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydawania decyzji, o których mowa w art. 72, ust.1 pkt 1 i 10 ustawy,

1.      uwzględnić zalecenia i ustalenia wynikające z punktu I i II decyzji, opinie i uzgodnienia organów opiniujących oraz uwzględniać wymagania obowiązujących przepisów szczególnych dla tego typu obiektów, warunki wynikające z przepisów technicznych oraz stanowiących o bezpieczeństwie i higienie pracy, a także zgodnie ze wskazaniami i uwagami zawartymi w raporcie oddziaływania na środowisko opracowanego dla wnioskowanego przedsięwzięcia;

2.      równoważny poziom mocy akustycznej dystrybutora LPG nie będzie przekraczał wartości 64,0 dB (A).

 

  IV.                        Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych (w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczonych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska) – nie nakładam dodatkowych wymogów, gdyż przedsięwzięcie nie zalicza się do obiektów mogących spowodować wystąpienie poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58 póz. 535 ze zm.).

Jak wynika z przedłożonego materiału dowodowego, przedsięwzięcie dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia poważnych awarii, nie wymaga również ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

     V.                        Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko

nie nakładam wymogów, gdyż planowane przedsięwzięcie nie będzie miało charakteru o transgranicznym oddziaływaniu, z uwagi na brak emisji  oraz znaczną odległość od granicy państwa (około 20,5  km).

 

  VI.                         Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie nakładam obowiązku przeprowadzenia:

1.      ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, gdyż posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko;

2.      postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

VII.                        Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i uwzględnia wszystkie obiekty istniejące, jak i projektowane oraz istotne dla przedsięwzięcia urządzenia z wyszczególnieniem ich charakterystycznych parametrów.

 

Uzasadnienie

 

                Na wniosek Pani p Ewy MIROWSKIEJ – PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ ARCHITEKT EWA MIROWSKA ul. Zuli Pacanowskiej Nr 7/48, 91-439 ŁÓDŹ obecnie SelinAr PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ Pani Ewa MIROWSKA - pełnomocnika (pełnomocnictwo znak: GRO/DP/0171/62/11 z 27.06.2011 r.)  Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Połocku  przy ul. Chemików Nr 7, 09-411 PŁOCK,  z dnia 24 sierpnia 2011 r. (data wpływu 25-08-2011 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzupełnieniem, wszczęto postępowanie dla przedsięwzięcia  pn.„Rozbudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN Nr 1245 przy ul. Sanockiej w Rymanowie, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce: 2459 – obręb geodezyjny Rymanów_M.

                Przedsięwzięcie będzie połgało na rozbudowie  istniejącej stacji paliw, w ramach której przewiduje się budowę stacji tankowania gazem płynnym LPG (I podziemny zbiornik na gaz płynny o pojemności 10 m3 1 dystrybutor do tankowania LPG),budowę kontenera z butlami z gazem, budowę stanowiska utrzymania porządku, budowę rurociągów technologicznych LPG, likwidację jednego stanowiska zlewu paliwa, przebudowę nawierzchni w obrębie strefy tankowania – wykonanie szczelnej płyty tankowania odwadnianej liniowo na wjeździe i wyjeździe z obszaru tankowania pojazdów, likwidacje niektórych przewodów paliwowych.

                Projektowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 w związku z art. 59 ust.1 pkt 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), w związku z §3 ust. 1 pkt. 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowym przypadku zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone art. 63 ust 1 ww. ustawy. Przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza wielkopowierzchniowymi  formami ochrony przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza granicami obszarów NAURA 2000. Najbliżej  położonym obszarem NATURA 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „LADZIN” (PLH 180038), zlokalizowany w odległości 2,4 km od miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz w odległości ok. 2,75 km obszar specjalnej ochrony ptaków „BESKID NISKI” (PLB180002).

Ze względu na zakres i rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wymagana ocena z art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Zwierciadło wód podziemnych na omawianym terenie znajduje się na głębokości 6,8-7,4 m p.p.t. Przepływ wód podziemnych w rejonie planowanego przedsięwzięcia odbywa się w kierunku ponocno-zachodnim tj. w kierunku potoku Tabor. Poziom wodonośny zasilany jest na drodze infiltracji. Ze wzgląd na brak warstwy izolującej, poziom wodonośny jest narażony na zanieczyszczenia.

                Ze względu na charakter zagospodarowania i użytkowania terenu obszar planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi(Dz. U. Nr 165, poz. 1359) zaliczony zostało grupy gruntów C- tereny przemysłowe, użytki kopane, tereny komunikacyjne.

Ponadto planowana działalność może powodować negatywne oddziaływania na środowisko, związane przede wszystkim z możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych (niekorzystne zmiany jakościowe tych wód) oraz powierzchni ziemi (pogorszenie standardów jakości gleby lub ziemi).

Dlatego Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien także uwzględniać ocenę oddziaływania , w szczególności na środowisko gruntowo-wodne.

                W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w Postanowieniu  Ldz. WOOŚ.4240.6.7.2012.DR-19 dnia 16 lutego  2012r. (data wpływu 17.02.2012r.), wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko, który winien odpowiadać wymogom art. 66 w/cyt. ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem zganień określonych w sentencji.

                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Opinią Sanitarną Krośnie  Ldz.PSNZ.465-35/11 z dnia 12 września 2011 r. (data wpływu 14.09.2011 r.) postanowił uznać za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonanie raportu oddziaływania na środowisko.

               Mając na uwadze obydwa stanowiska organów opiniujących stwierdzono - Postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów Ldz. ROŚ.6220.3.2012.AK z dnia 08 marca 2012 r. - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określono zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, co zawarto w sentencji wydanego postanowienia.

Po 21- dniowym udostępnieniu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – pn. „Raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  -  autor: Przedsiębiorstwo Geologiczne EKO - GEO Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 110, Mirosław TATARATA wraz z zespołem - czerwiec 2012 r. oraz jego uzupełnieniach, nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski i żądania od stron postępowania, ani od społeczeństwa.

Po uzyskaniu  uzgodnień i opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  Ldz.WOOŚ.4242.6.13.2013.LK-24 dnia 15 maja 2013 r. (data wpływu 17.05.2013 r.), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz. PSNZ.460-7/12  z dnia 07 sierpnia 2012 r. (data wpływu 10.08.2012 r.), ustalono, w formie niniejszej decyzji, środowiskowe uwarunkowania i zgodę na realizację przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego nikt nie wniósł dodatkowych uwag, co do zgłoszonych żądań  wniosku – dlatego orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 13, 38-400 KROSNO.

 

Strony postępowania wg. rozdzielnika:

 1. Pani Ewa MIROWSKIEJ – PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ ARCHITEKT EWA MIROWSKA ul. Zuli Pacanowskiej Nr 7/48, 91-439 ŁÓDŹ obecnie SelinAr PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ Pani Ewa MIROWSKA - pełnomocnik (pełnomocnictwo znak: GRO/DP/0171/62/11 z 27.06.2011 r.) Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Połocku przy ul. Chemików Nr 7, 09-411 PŁOCK;
 2. „BOG-MAR” P.P.U.H.NOWOTARSKI B.- SKOLARCZYK M. Sp. J. ul. Mitkowskiego Nr 8, 38-480 RYMANÓW – użytkownik wieczysty;  Gmina Rymanów ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW- właściciel;
 3. Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” w Rymanowie, ul. Rynek Nr 4, 38-480 RYMANÓW – użytkownik wieczysty;  Gmina Rymanów ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW- właściciel;
 4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Legionów Nr 20, 35-959 RZESZÓW – zarządca trwały – Skarb Państwa – właściciel;
 5. Gmina Rymanów ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW;
 6. A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów(www.bip.rymanow.pl).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1

do Decyzji ROŚ. 6220.10.13.AK

cd. spr. ROŚ. 6220.3.2012.AK

cd. spr ROŚ.6220.16.2011.AK

z dnia19.06.2013 r.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowiąca Załączniki Nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

pn. „Rozbudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN Nr 1245 przy ul. Sanockiej w Rymanowie, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”,

 planowanego do realizacji na działce : 2459 – obręb geodezyjny Rymanów_M,

                Planowane do realizacji przedsięwzięcie to inwestycja Przedsięwzięcie będzie połgało na rozbudowie  istniejącej stacji paliw, w ramach której przewiduje się budowę stacji tankowania gazem płynnym LPG (I podziemny zbiornik na gaz płynny o pojemności 10 m3 1 dystrybutor do tankowania LPG),budowę kontenera z butlami z gazem, budowę stanowiska utrzymania porządku, budowę rurociągów technologicznych LPG, likwidację jednego stanowiska zlewu paliwa, przebudowę nawierzchni w obrębie strefy tankowania – wykonanie szczelnej płyty tankowania odwadnianej liniowo na wjeździe i wyjeździe z obszaru tankowania pojazdów, likwidacje niektórych przewodów paliwowych.

                Projektowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 w związku z art. 59 ust.1 pkt 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), w związku z §3 ust. 1 pkt. 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 35 w. cyt. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.)- przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko tj. „instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 22, oraz instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego ”.

Miejsce realizacji przedsięwzięcia to działka o  numerze ewid.: 2459 – obręb Rymanów_M -  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie Nie przewiduje się zajmowania dodatkowych terenów lub nieruchomości.

 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr ewid. 2459 przy ulicy Sanockiej w Rymanowie, o powierzchni około 0,31 ha. Obecnie przedmiotowa działka jest zabudowana obiektami i urządzeniami istniejącej stacji paliw płynnych nr 1245 PKN ORLEN SA., w tym m.in.:

-  pawilon stacji paliw z zapleczem socjalno-gospodarczym o powierzchni około 45 m ,

-  wiata l-słupowa nad dystrybutorami paliw o powierzchni około 114 m2,

-  altanka śmietnikowa,

-  trzy zbiorniki na paliwa płynne, podziemne, laminowane o pojemności: 20 m3, 22 m3
i 32 m3,

-  studzienka zlewowa,

-  trzy dystrybutory: jeden do paliw płynnych (4-modułowy z 8 wężami), jeden dystrybutor
TIR  do  oleju  napędowego,  wysoko wydajny, jednomodułowy,  dwuwężowy  oraz jeden
dystrybutor LPG (nieczynny z powodu braku rurociągów technologicznych LPG i zbiornika
magazynowego LPG),

-  stanowisko utrzymania porządku (kompresor + odkurzacz),

-  elementy małej architektury: pylon cenowy, znak: wjazd, wyjazd i stanowisko utrzymania
porządku,

-  wysepka dystrybucyjna, wyniesiona na wysokość, ok. 15 cm powyżej poziomu terenu,

-  przyłącze wodociągowe do sieci miejskiej,

-  przyłącze telekomunikacyjne,

- przyłącze  kanalizacji  deszczowej,   sieć  kanalizacji  deszczowej   wraz  z urządzeniami
podczyszczającymi, tj. osadnikiem szlamu oraz separatorem,

- przyłącze kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji sanitarnej,

-   szczelna płyta tankowania i odwodnienia liniowego na wjeździe i wyjeździe z obszaru
tankowania pojazdów,

-   instalacja: paliwowa, oświetlenia terenu i zasilania znaków podświetlanych,

-   miejsca postojowe wraz z wjazdem i wyjazdem, drogi wewnętrzne stacji paliw.

 

Obecnie przyjmowanie benzyn odbywa się w pełnej hermetyzacji polegającej na zawracaniu oparów benzyn ze zbiornika magazynowego do cysterny, (tzw. wahadło gazowe) o skuteczności redukcji oparów min. 98 %. Hermetyzacja realizowana jest poprzez szczelne połączenie elastycznego przewodu autocysterny z króćcem wlewowym zbiornika. Drugim wężem elastycznym są spięte przestrzenie powietrzne cysterny i zbiorników. Również dystrybutor benzyn wyposażony jest w osprzęt umożliwiający hermetyzację nalewu paliw do baków samochodowych, tzw. zamknięty system odsysania oparów benzyn. Odbiór oparów z baku pojazdu podczas tankowania benzyny odbywa się wskutek wypychania oparów przez paliwo. Opary są odprowadzane do zbiornika magazynowego z benzyną. Gwarantowany poziom hermetyzacji min. 95%. Pistolety automatycznie zapobiegają przepełnieniu się tankowanych zbiorników.

                W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia ww. obiekty i urządzenia nie ulęgną zmianie.

W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonane będzie m.in. :

- posadowienie jednego podziemnego zbiornika na gaz płynny o pojemności 10 m 3 w pasie zieleni, w północnej części terenu, za pawilonem stacji paliw,

- ułożenie rurociągów technologicznych LPG umożliwiające zasilanie istniejącego dystrybutora LPG za zbiornika na gaz płynny, - wykonanie dojazdu do zbiornika LPG,

- wykonanie dojazdu do zbiornika LPG,

- ustawienie kontenera na butle z gazem (około 20 szt.)

Moduł gazowy składał się będzie ze zbiornika, dystrybutora i pompy zanurzeniowej oraz rurociągów technologicznych LPG tj. m.in.:

- zbiornik ciśnieniowy, cylindryczny, podziemny, o pojemności 10 m , wyposażony w komplet armatury zabezpieczającej, odcinającej i pomiarowej: zawory bezpieczeństwa, zawór napełniania fazy ciekłej, zawór poboru fazy ciekłej z zaworem nadmiernego wypływu, zawór powrotu fazy ciekłej, zawór awaryjnego opróżniania zbiornika, zawory upustowe (hydrostatyczne), wskaźnik napełnienia (poziomowskaz), manometr oraz mechaniczne zabezpieczenie pompy przed pracą "na sucho",

- dystrybutor gazowy, wyposażony w system pompowy z silnikiem elektrycznym o wydajności w zakresie 12 - 60 dm3/min. oraz w wąż wysokociśnieniowy z zaworem zrywającym wielokrotnego użytku,

- pompa zanurzeniowa o wydajność, max: 65 dm3/min.

Rozładunek gazu następować będzie z autocysterny wyposażonej w układ pomiarowy. Tankowanie pojazdu odbywać się będzie przez odmierzacz, zasilany pompą gazową. Dystrybutor na podejściu fazy ciekłej i gazowej, a także na wężu nalewczym jest wyposażony w tzw. „słabe złącze", zabezpieczające przed awaryjnym wyciekiem gazu.

Po rozbudowie, na stacji paliw prowadzona będzie w trybie całodobowym dystrybucja paliw płynnych i gazu LPG. Planowany roczny obrót paliw będzie wynosić około: benzyny -l 280 m3, olej napędowy - l 9200 m3 i gaz płynny - 365 m3.

Sąsiedztwo planowanej stacji stanowi m. in.: ul. Sanocka (droga krajowa) oraz teren zabudowy przemysłowej - produkcja mebli, paneli boazeryjnych, frontów i listew meblowych, okien PCV i AL. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się po drugiej stronie ulicy Sanockiej w kierunku południowo-zachodnim, w odległości, około 90 m od granicy terenu stacji paliw. Wjazd i wyjazd na stację pozostaje bez zmian i będzie zapewniony z ulicy Sanockiej.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić okresowe pogorszenie jakości powietrza oraz klimatu akustycznego w wyniku m. in.: prac ziemnych, transportu materiałów budowlanych, prowadzenia prac związanych z budową nowej instalacji oraz pracy silników spalinowych sprzętu budowlanego i środków transportu. Prace te będą prowadzone w porze dziennej  tj.  w godzinach 6:00 - 22:00.  Przewiduje się, iż łączny czas trwania prac budowlanych będzie wynosił ok. 3 - 4 miesięcy. Uciążliwości związane z analizowanym etapem będą miały charakter lokalny, odwracalny i ustaną wraz z zakończeniem prac.

Podczas eksploatacji stacji paliw emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie związana
m. in. z procesami: napełniania zbiorników, magazynowania i dystrybucji paliw, ruchem
pojazdów samochodowych poruszających się po analizowanym terenie oraz
wykorzystywaniem do celów grzewczych pieca olejowego. Przewiduje się, że prawidłowo prowadzona działalność stacji (wykorzystywanie do celów grzewczych pieca olejowego; prowadzenie procesu przeładunku benzyn z autocystern do zbiorników magazynowych za pomocą tzw. wahadła gazowego o skuteczności min. 98,0 %, dystrybucja benzyn z zastosowaniem systemu odzysku par benzyn VRS o skuteczności min. 95 %) nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Duże znaczenie dla stanu zanieczyszczenia powietrza w rejonie planowanego zamierzenia inwestycyjnego ma ruch pojazdów po ul. Sanockiej, będącej częścią drogi krajowej nr 28.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem hałasu związanym z projektowanym zadaniem będzie praca dystrybutora LPG.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, póz. 826 z późn. zm.) najbliżej położone tereny ochronione pod względem akustycznym to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowane w kierunku południowo zachodnim w odległości ok. 90 m od granicy działki, na której zlokalizowana jest omawiana stacja paliw. Z przedstawionej analizy akustycznej dołączonej do raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, wynika, iż emisja hałasu pochodząca od źródeł związanych z funkcjonowaniem rozpatrywanego przedsięwzięcia, określona poprzez przebieg izolinii 50 dB i 40 dB, określających normatyw dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w porze dziennej i nocnej - nie wychodzą swoją wartością na najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym.

Obliczony równoważny poziom dźwięku dla zakładanej największej mocy akustycznej rozpatrywanych źródeł hałasu związanych z projektowanym zamierzeniem z uwzględnieniem skumulowanego oddziaływania od źródeł funkcjonujących na terenie przebudowanej stacji paliw, w punktach receptorowych zlokalizowanych na granicy działki objętej przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym (pkt nr l - 12) wyniósł: od 38,9 do 47,8 dB (A) w porze dnia oraz od 34,0 do 43,0 dB (A) w porze nocy.

Biorąc powyższe pod uwagę, jak również lokalizację najbliższej położonych terenów chronionych pod względem akustycznym (od ok. 90 m od granicy działki inwestycyjnej), można stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomu hałasu dla pory dnia (50 dB) i pory nocy (40 dB) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, spełniając tym samym wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, póz. 826 z późn. zm.).

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 432 - Dolina rzeki Wisłok, poza strefami ochronnymi ujęć wody oraz poza terenami zalewowymi. Poziom wód gruntowych na terenie przedmiotowej stacji zalega na głębokości 6,8 - 7,4 m p.p.t. Głębokość wykopów pod zbiornik nie przekroczy 4 m, w związku z czym nie zajdzie konieczność odwodnienia wykopów.

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych: PLGW2200157, dla której stan wód (chemiczny i ilościowy) oceniono jako dobry. Jest to część wód niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód jest utrzymanie jej dobrego stanu.

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zlewni jednolitych części wód powierzchniowych PLRW20001222629 Morwawa, typ: potok fliszowy. Stanowi ona silnie zmienioną część wód, w złym stanie. Jest to część wód niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego, przy utrzymaniu co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Woda przeznaczona do celów socjalno - bytowych na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będzie dostarczana z miejskiej sieci wodociągowej. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Wody opadowo - roztopowe z powierzchni utwardzonych przed wprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej będą oczyszczane w osadniku i separatorze. Wody opadowo - roztopowe z powierzchni zadaszonej będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Obecnie na terenie stacji paliw znajduje się system monitoringu wód podziemnych tj. trzy piezometry na bazie wykonanych otworów obserwacyjnych, pozwalających na stałe monitorowanie, czy stacja paliw nie stanowi zagrożenia dla środowiska gruntowo - wodnego.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania oraz zaproponowane warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia uznano, że przedsięwzięcie to nie będzie stanowiło zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód.

Działania związane z prowadzeniem prac budowlanych oraz działania związane z eksploatacją instalacji skutkować będą wytwarzaniem odpadów. Przy gospodarowaniu wytworzonymi odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji przestrzegane będą ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r., póz. 21). Opakowania stosowane do magazynowania odpadów będą odporne na działanie znajdujących się w nich odpadów. Magazynowanie i transportowanie odpadów będzie prowadzone w taki sposób, aby nie dochodziło do ich rozprzestrzeniania się w środowisku, oraz zapewnione będzie bezpieczeństwo prac ładunkowych i przewozu odpadów do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwiania. Wytwarzane odpady będą ewidencjonowane, zgodnie z wymaganiami przepisów o odpadach.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych  krajowych form ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, póz. 1220 z późn. zm.). Planowane zamierzenie inwestycyjne znajduje się także poza granicami obszarów NATURA 2000. Najbliżej położonymi obszarami NATURA 2000 względem miejsca lokalizacji planowanego przedsięwzięcia są:

-     obszar mający znaczenie dla Wspólnoty LADZIN PLH180038, oddalony w linii prostej
o 2,4 km,

-     obszar mający znaczenie dla Wspólnoty LAS HREBEŃSKI PLH180039, oddalony w linii
prostej o około 2,95 km.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę lokalizację, dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu objętego wnioskiem, jak i terenów stanowiących sąsiedztwo, rodzaj, zasięg i istotność generowanych oddziaływań, nie będzie wiązać się ze znaczącym wpływem na środowisko przyrodnicze oraz nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na przedmioty i cele ww. obszarów NATURA 2000, na integralność tych obszarów oraz spójność sieci NATURA 2000.

W ramach oceny oddziaływania na środowisko nie była przeprowadzona ocena oddziaływania, wymagana art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

W związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia nie wystąpi oddziaływanie na zabytki oraz dobra materialne i kulturowe..

Przedsięwzięcie nie zalicza się do obiektów mogących spowodować wystąpienie poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58 póz. 535 ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować oddziaływania o charakterze transgranicznym na środowisko z uwagi na odległość od granicy państwa (około 20,5 km) i jego lokalny zasięg oddziaływania.

 

 

 

                                                                                                                     ……………………..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 19.06.2013 r.

Ldz. ROŚ. 6220.10.2013.AK

cd. spr. ROŚ. 6220.3.2012.AK

cd. spr ROŚ.6220.16.2011.AK

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem …czerwca 2013 r. decyzji Ldz. ROŚ. 6220.10.2013.AK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

 „Rozbudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN Nr 1245 przy ul. Sanockiej w Rymanowie, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem 2459 – obręb geodezyjny Rymanów_M

Wnioskodawca:

Pani Ewa MIROWSKIEJ – PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ

ARCHITEKT EWA MIROWSKA

ul. Zuli Pacanowskiej Nr 7/48, 91-439 ŁÓDŹ 

obecnie SelinAr PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ Pani Ewa MIROWSKA -

 pełnomocnik (pełnomocnictwo znak: GRO/DP/0171/62/11 z 27.06.2011 r.)

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Połocku przy ul. Chemików Nr 7, 09-411 PŁOCK

z przeprowadzoną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o możliwościach zapoznania się z jej treścią i zgromadzoną dokumentacją w sprawie w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 1500).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ ), wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-03 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-24 11:00:31
 • Liczba odsłon: 2308
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409759]

przewiń do góry