Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy Rymanów 2017 rok

   

 

Lp.

z dnia

w sprawie

status

1

03.01.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych we Wróbliku Szlacheckim

obowiązujące

2

05.01.2017

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w Rymanowie-Zdroju, stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

3

16.01.2017

w sprawie powołania komisji do kontroli realizacji porozumienia

obowiązujące

4

16.01.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

5

16.01.2017

w sprawie powołania Zespołu ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji

obowiązujące

6

17.01.2017

w sprawie powołania komisji Przetargowej

obowiązujące

7

17.01.2017

w sprawie powołania komisji Przetargowej

obowiązujące

8

23.01.2017

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

9

23.01.2017

w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

obowiązujące

10

23.01.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 106/11 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

obowiązujące

11

30.01.2017

w sprawie określenia specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów na 2017 r.

obowiązujące

12

30.01.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

13

30.01.2017

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych

obowiązujące

14

31.01.2017

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rymanów wprowadzonego zarządzeniem 179/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.

obowiązujące

15

31.01.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

16

31.01.2017

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

obowiązujące

17

31.01.2017

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

18

31.01.2017

w sprawie powołania komisji Przetargowej

obowiązujące

19

01.02.2017

w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym

obowiązujące

20

06.02.2017

w sprawie powołania komisji Przetargowej

obowiązujące

21

09.02.2017

w sprawie powołania komisji ds. wyboru ostatecznych odbiorców Projektu pn.: "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Rymanów

obowiązujące

22

09.02.2017

w sprawie powołania komisji Przetargowej

obowiązujące

23

14.02.2017

zmieniające zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów na 2017 r.

obowiązujące

24

15.02.2017

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego gminy Rymanów w 2017 r.

obowiązujące

25

16.02.2017

w sprawie powołania komisji Przetargowej

obowiązujące

26

17.02.2017

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów

obowiązujące

27

20.02.2017

w sprawie powołania komisji Przetargowej

obowiązujące

28

22. 02.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

29

27.02.2017

w sprawie powołania komisji Przetargowej

obowiązujące

30

28.02.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

31

01.03.2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej (była stacja transformatorowa) położonej w Rymanowie przy ul. Rynek 19 przeznaczonej do sprzedaży wraz z udziałem w działce i częściach wspólnych budynku w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

obowiązujące

32

01.03.2017

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w Posadzie Górnej i Króliku Polskim, stanowiące własność Gminy Rymanów

obowiązujące

33

02.03.2017

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Zespołów Szkół Publicznych prowadzonych przez Gminy Rymanów

obowiązujące

34

02.03.2017

w sprawie powołania komisji Przetargowej

obowiązujące

35

06.03.2017

w sprawie powołania komisji Przetargowej

obowiązujące

36

09.03.2017

w sprawie przeceny drewna opałowego

obowiązujące

37

14.03.2017

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

38

15.03.2017

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

obowiązujące

39

15.03.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

40

20.03.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ladzinie

obowiązujące

41

22.03.2017

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów Zespołów Szkół Publicznych prowadzonych przez Gminę Rymanów

obowiązujące

42

23.03.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

43

24.03.2017

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

obowiązujące

44

24.03.2017

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek

obowiązujące

45

24.03.2017

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

obowiązujące

46

24.03.2017

w sprawie powołania komisji Przetargowej

obowiązujące

47

30.03.2017

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

48

30.03.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

49

31.03.2017

w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce, Zespołu Szkół Publicznych w Milczy oraz Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej

obowiązujące

50

03.04.2017

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rymanów.

obowiązujące

51

03.04.2017

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie

obowiązujące

52

03.04.2017

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów.

obowiązujące

53

04.04.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

54

05.04.2017

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

55

10.04.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

56

11.04.2017

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim

obowiązujące

57

18.04.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

58

24.04.2017

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce

obowiązujące

59

24.04.2017

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Milczy

obowiązujące

60

24.04.2017

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w P osadzie Górnej

obowiązujące

61

24.04.2017

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w Króliku Polskim i w Rymanowie oraz w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Klimkówce, stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

62

27.04.2017

w sprawie wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rymanów

obowiązujące

63

28.04.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej

obowiązujące

64

04.05.2017

w sprawie powołania komisji do odbioru lokalu mieszkalnego od byłego najemcy

obowiązujące

65

05.05.2017

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2016 rok

obowiązujące

66

05.05.2017

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2016 rok

obowiązujące

67

05.05.2017

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za 2016 rok

obowiązujące

68

05.05.2017

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

69

05.05.2017

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

70

09.05.2017

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót pn.: „Remont lokalu mieszkalnego w Rymanowie ul. Bieleckiego 2/1"

obowiązujące

71

09.05.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

72

10.05.2017

w sprawie wydania opinii

obowiązujące

73

10.05.2017

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w króliku Polskim

obowiązujące

74

12.05.2017

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

75

12.05.2017

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących Gminy Rymanów

obowiązujące

76

18.05.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

77

23.05.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

78

24.05.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

79

26.05.2017

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego

obowiązujące

80

29.05.2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Rymanowie ul. Rynek 19

obowiązujące

81

30.05.2017

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim

obowiązujące

82

30.05.2017

w sprawie przeceny drzewa opałowego

obowiązujące

83

01.06.2017

w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego na lokal socjalny

obowiązujące

84

02.06.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

85

0 5.06.2017

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

86

07.06.2017

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rymanów, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat położonego w Rymanowie Zdroju

obowiązujące

87

07.06.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

88

09.06.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

89

09.06.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 106/11 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

obowiązujące

90

09.06.2017

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. PCK w Rymanowie Zdroju"

obowiązujące

91

13.06.2017

w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim

obowiązujące

92

14.06.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

93

14.06.2017

w sprawie regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Gminy Rymanów "Młode Orły" przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez Gminę Rymanów

obowiązujące

94

14.06.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

95

14.06.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

96

16.06.2017

zmieniające zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów na 2017 r.

obowiązujące

97

13.06.2017

w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów"

obowiązujące

98

20.06.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

99

20.06.2017

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie

obowiązujące

100

20.06.2017

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Rymanowie, stanowiącej własność Gminy Rymanów

obowiązujące

101

22.06.2017

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim

obowiązujące

102

22.06.2017

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego pn.: "Doposażenie istniejącego parku jordanowskiego w urządzenia skateparku w Rymanowie

obowiązujące

103

29.06.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

104

30.06.2017

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rymanów

obowiązujące

105

30.06.2017

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonym stanowisku w Urzędzie Gminy Rymanów"

obowiązujące

106

30.06.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

107

30.06.2017

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów

obowiązujące

108

3.07.2017

w sprawie powołania Komisji kwalifikującej wnioski do przyznania nagród Burmistrza Gminy Rymanów "Młode Orły" przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez Gminę Rymanów w 2017 r.

obowiązujące

109

10.06.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

110

11.07.2017

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rymanów, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat położonego w Rymanowie Zdroju

obowiązujące

111

12.07.2017

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

112

12.07.2017

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

113

14.07.2017

w sprawie udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Gminy Rymanów w ramach programu Erasmus+

obowiązujące

114

14.07.2017

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

obowiązujące

115

14.07.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

116

17.07.2017

w sprawie powołania Komisji Odbioru I etapu realizacji umowy na "Wykonanie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego te właściwości, dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego Uzdrowiska Rymanów Zdrój" w zakresie rozbudowy istniejącej sieci pomiarowej o stację do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza.

obowiązujące

117

18.07.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

118

25.07.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

119

31.07.2017

w sprawie zmiany instrukcji kasowej 

obowiązujące

120

31.07.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

121

31.07.2017

w sprawie powołania Komisji konkursowej

obowiązujące

122

31.07.2017

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie

obowiązujące

123

02.08.2017

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

124

2.08.2017

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego Robót pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów"

obowiązujące

125

0 2.08.2017

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego

obowiązujące

126

0 8.08.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

127

0 9.08.2017

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

128

16.08.2017

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

obowiązujące

129

16.08.2017

w sprawie: informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2017 roku

obowiązujące

130

16.08.2017

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze

obowiązujące

131

18.08.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

132

21.08.2017

w sprawie wykreślenia obiektu i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków

obowiązujące

133

22.08.2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej (była stacja transformatorowa) położonej w Rymanowie ul. Rynek 19

obowiązujące

134

23.08.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

135

23.08.2017

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku "Wyprawka szkolna"

obowiązujące

136

25.08.2017

w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Rymanowie, stanowiących własność Gminy Rymanów na rzecz użytkownika wieczystego oraz sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Rymanowie, stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

137

29.08.2017

w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

obowiązujące

138

31.08.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

139

1.09.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

140

1.09.2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w Rymanowie Zdroju 

obowiązujące

141

5.09.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

142

8.09.2017

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów

obowiązujące

143

11.09.2017

zmieniające Zarządzenie nr 13/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych

obowiązujące

144

11.09.2017

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Gminy Rymanów w ramach projektu "Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych" w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

obowiązujące

145

14.09.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

146

14.09.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 106/11 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

obowiązujące

147

18.09.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

148

21.09.2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa w zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

obowiązujące

149

22.09.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

150

22.09.2017

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

 151

22.09.2017

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego

obowiązujące

152

27.09.2017

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie

obowiązujące

153

27.09.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

154

29.09.2017

w sprawie przeceny drewna wielkoformatowego

 obowiązujące

155

29.10.2017

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku internatu oraz przebudowa pomieszczeń strzelnicy w Rymanowie przy ul. Szkolnej". 

obowiązujące 

156

2.10.2017

w sprawie powołania Komisji kwalifikującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Gminy w 2017 r. dla nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów

obowiązujące

157

3.10.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

158

4.10.2017

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót

obowiązujące

159

4.10.2017

w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze oraz działalność pozaszkolną w 2017 r.

obowiązujące

160

4.10.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Rymanów

obowiązujące

161

4.10.2017

zmieniające Zarządzenie nr 150/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Rymanów oraz jej jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym

obowiązujące

162

 

 

 

163

10.10.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok 

obowiązujące

164

11.10.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok  

obowiązujące

165

16.10.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

166

18.10.2017

zmieniające zarządzenie nr 11/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów na 2017 r.  

obowiązujące

167

19.10.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

obowiązujące

168

20.10.2017

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót na zadania p.n. "Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Króliku Polskim dz. ewid. gr 881" - etap 2  

obowiązujące

169

23.10.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

obowiązujące

170

24.10.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

obowiązujące

171

25.10.2017

w sprawie powołania komisji Odbioru Końcowego robót na zadaniu pn.: "Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2017 ro. - przebudowa gminnych dróg dojazdowych i remont placów gminnych

obowiązujące

172

27.10.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

173

31.10.2017 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok wyjaśnienie do zarządzenia

obowiązujące

174

2.11.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

175

3.11.2017

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadań pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów".

obowiązujące

176

6.11.2017

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Bziance, stanowiącej własność Gminy Rymanów 

obowiązujące

177

6.11.2017

zmieniające Zarządzenie nr 111/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rymanów środkiem transportu stanowiącym własność Gminy Rymanów 

obowiązujące

178

7.11.2017

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych

obowiązujące

179

8.11.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące 

180

14.11.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

181

15.11.2017

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów

obowiązujące

182

15.11.2017

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi

obowiązujące

183

15.11.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

184

17.11.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok  

obowiązujące

185

20.11.2017

w sprawie zatwierdzenia diagnozy sytuacji szkół w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

załącznik SP w Sieniawie

załącznik ZSP w Posadzie Górnej

załącznik SP w Klimkówce

załącznik SP w Rymanowie

załącznik LO w Rymanowie 

obowiązujące  

186

20.11.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązuje

187

23.11.2017

w sprawie wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rymanów

obowiązujące

188

27.11.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

189

28.11.2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej (była stacja transformatorowa) położonej w Rymanowie ul. Rynek 19

obowiązujące

190

30.11.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

191

30.11.2017

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót na zadania pn.: "Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2017 r. - przebudowa gminnych dróg dojazdowych  i remont placów gminnych - część nr 2" 

obowiązujące

192

30.11.2017 

w sprawie wprowadzenie regulaminu dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rymanów środkiem transportu stanowiącym własność Gminy Rymanów  

obowiązujące

193

4.12.2017

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2018 roku zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów

obowiązujące

194

5.12.2017

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót na zadaniu pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 130828R dz. nr ewid. 615 w km 0+000 - 0+200 w miejscowości Królik Polski"  

obowiązujące

195

5.12.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

196

7.12.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok 

obowiązujące

197

7.12.2017

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

198

7.12.2017

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rymanów, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat położonego w Rymanowie Zdroju 

obowiązujące

199 

8.12.2017

zmieniające zarządzenie własne nr 190/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. 

obowiązujące

200

8.12.2017

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót na zadaniu pn.: "Remont urządzenia budowlanego - placu postojowego zlokalizowanego na dz. nr ewid. gr 969 w m. Milcza"  

obowiązujące

201

14.12.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

202

18.12.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położnej we Wróbliku Szlacheckim

obowiązujące

203

18.12.2017

w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania i przeprowadzenia konkursu projektów na realizację w 2018 roku zadań z zakresu sportu

obowiązujące

204

20.12.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

205

20.12.2017

sprawie powołania i pracy komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

obowiązujące

206

21.12.2017

w sprawie ustalenia regulaminów: Cmentarza Komunalnego i Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie

obowiązujące

207

21.12.2017

zmieniające zarządzenie nr 11/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów na 2017 r.

obowiązujące

208

28.12.2017

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację w 2018 roku zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów

obowiązujące

209

28.12.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

210

29.12.2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

obowiązujące

211

 29.12.2017

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów 

obowiązujące 

212

29.12.2017

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie 

obowiązujące 

213

29.12.2017

uchylające Zarządzenie nr 53/2009 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy 

obowiązujące

214

29.12.2017

w sprawie realizacji zadań z zakresu prowadzenia Klubu Seniora "Senior+" w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020

obowiązujące

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Fałatowicz Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-04 08:37:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-29 08:12:46
  • Liczba odsłon: 3854
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986189]

przewiń do góry