7/2011

osrodek wypoczynkowy Rudawka Rymanowska

Rymanów, dnia 28.07.2011 r.

Ldz. ROŚ. 6220.7.2011.AK

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu.

 

Przedsięwzięcie pn.

„Przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Rudawka Rymanowska

-  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie 

 

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach:

7/1  -– obręb Rudawka Rymanowska; 2241/4 – obręb Tarnawka.

 

Wnioskodawca:

Pan Bogdan KARAŚ

 ul. Szczęśliwicka Nr 59/9

 02-353 WARSZAWA

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 6220.7.2011.AK z dnia 28.07.2011 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu., do wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn-pt  700 -  1500).

 

 

----------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  28.07.2011 r.

ROŚ. 6220.7.2011.AK

POSTANOWIENIE

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko i zakresu raportu.

 

       Na podstawie :

ü  art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

po zasięgnięciu opinii:

ü  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. WOOŚ.4240.6.26.2011.BK-3 dnia 01 czerwca2011r. (data wpływu 03.06.2011 r.),

ü  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie  Ldz.PSNZ.465-17/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. (data wpływu 29.04.2011 r.)

 

postanawiam

 

1.      stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt 50 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) pn.Przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Rudawka Rymanowska -  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie  ”, planowanego do realizacji na działkach:7/1  -– obręb Rudawka Rymanowska; 2241/4 – obręb Tarnawka., stosownie do wszczętego w dniu 02 marca 2011 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Bogdana KARASIA zam. ul. Szczęśliwicka Nr 59/9, 02-353 WARSZAWA z dnia 02 marca 2011 r. (data wpływu 02.03.2011 r.);

 

2.      określić jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w zakresie przewidzianym w art. 66 bez pkt. 10 i w art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem opinii i wytycznych wskazanych w dokumentach organów opiniujących, w tym ma zawierać:

1)      opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,

b) główne cechy charakterystyczne procesów,

c)przewidywalne rodzaje ii ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

2)      opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na posdtwie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U . z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.);

3)      opis istniejących a sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

4)      opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

5)      opis analizowanych wariantów, w tym:

a)wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6)      określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

7)      uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze3 wskazaniem jego oddziaływania na środowisko , w tym w szczególności na:

a)  ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę  i powietrze,

b) powierzchnie ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c)dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencja zabytków,

e)wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;

8)      opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę  oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a)istnienia przedsięwzięcia,

b) wykorzystywania zasobów środowiska,

c)emisji;

9)      opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru;

10)  porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

11)  wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia  jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów Prawo ochrony środowiska oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;

12)  przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

13)  przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

14)  analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

15)  przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru;

16)   wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

17)  streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego z elementów raportu;

18)  nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

19)  źródła informacji stanowiące podstawie do sporządzenia raportu.

3.      Dodatkowo raport powinien zawierać:

1)      analizę i ocenę wpływu przedsięwzięcia na wszystkie zasoby, twory i składniki przyrody, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), występujące w obszarze objętym przedsięwzięciem i w zasięgu jego możliwego oddziaływania (zasięg ten należy zdefiniować i podać kryteria w oparciu, o które został określony) na ochronę przyrody Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, uwzględniając całe spektrum różnorodnych zagrożeń i oddziaływań generowanych przez przedsięwzięcie, takich jak np.: zabór miejsc gniazdowania, żerowania, odpoczynku, przerywanie lokalnych korytarzy ekologicznych i szlaków migracyjnych, zmiana sposobu wykorzystania przestrzeni przez zwierzęta w wyniku ich odstraszania i zwiększonej antropopresji, bezpośrednie zniszczenie, uszczuplenie, obniżenie jakości lub fragmentacja siedlisk gatunków i wiele innych, które należy zdefiniować i poddać ocenie;

2)      ocenę oddziaływania na korytarz ekologiczny o randze europejskiej – korytarz karpacki- GKK-2, jako element chroniony w ramach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego;

3)      analizy oddziaływania winny odnosić się do gatunków ptaków, stanowiących przedmiot ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Beskid Niski” (PLB 180002) oraz gatunków i ich siedlisk, siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmiot ochrony obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty „Ostaja Jaśliska” (PLH 180014), integralności tych obszarów oraz spójności sieci NATURA 2000;

4)      wnioski odnośnie istotności generowanych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego wraz z podaniem przyjętych do tej analizy kryteriów.

4.      Analizy oddziaływania winny uwzględniać wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane i planowane do realizacji, mogące oddziaływać w sposób skumulowany – należy zdefiniować te przedsięwzięcia oraz określić strefę oddziaływania skumulowanego wraz z podaniem kryteriów jej wyznaczenia.

 

Uzasadnienie

 

            Na wniosek Pana Bogdana KARASIA zam. ul. Szczęśliwicka Nr 59/9, 02-353 WARSZAWA z dnia 02 marca 2011 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczęto postępowanie dla przedsięwzięcia  pn. „Przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Rudawka Rymanowska -  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach: 7/1  -– obręb Rudawka Rymanowska; 2241/4 – obręb Tarnawka o łącznej powierzchni 16.2800 m2.

Przedsięwzięcie będzie połgało na przebudowie ośrodka wypoczynkowego Rudawka Rymanowska. Wykonany zostanie remont i modernizacja obiektu na bazie istniejących budynków hotelowych, gastronomicznych oraz budynków rekreacji indywidualnej. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną prace budowlane tj.: modernizacja budynku portierni z przeznaczeniem na SPA; budowa wiaty drewnianej typu grillowego; budowa dwóch basenów gotowych, wpuszczanych do ziemi z rozsuwanym zadaszeniem o wymiarach 5x10 m oraz jednego o wymiarach 12x10m; budowa 10 ekologicznych domków w technologii szkieletowej; remont i rozbudowa budynku świetlicy; dobudowa sali konferencyjnej; budowa budynku drewnianego na saunę i pomieszczenia do wypoczynku; rozbiórka 6 drewnianych domków typu Mszana oraz budowa 6 nowych ekologicznych domków w innowacyjnej technologii z gliny i drewna lub drewnianych w miejscu domków Mszana; budowa 4 wiat drewnianych; budowa oczyszczalni ścieków; budowa budynku rekreacyjnego; budowa pawilonu z sala gimnastyczną i pokojami zabiegowymi i socjalnymi; dobudowa budynku „A” pomieszczenia sauny z pokojem wypoczynkowym; rozbudowa, nadbudowa i przebudowa pawilonów hotelowych i gastronomicznych „A” i „B”; wykonanie tężni z uzdatnianiem wody w obiegu zamkniętym oraz budowa zadaszenia nad istniejącym oczkiem wodnym i tężnia solankową.

                Projektowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 w związku z art. 59 ust.1 pkt 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), w związku z §3 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowym przypadku zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone art. 63 ust 1 ww. ustawy. Przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonującego na mocy rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 56/05 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 890, poz. 1357 z późn. zm.), w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „BESKID NISKI” (PLB180002), w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „RYMANÓW” (PLH180016), oraz w bezpośrednim sąsiedztwie granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty ”OSTOJA JAŚLISKA” (PLH 180014).

Ponadto zgodnie z opracowaniem Projektu korytarzy ekologicznych łączących europejską sieć obszarów NATURA 2000 w Polsce – Zakładu Badania Ssaków z Białowieży, w przedmiotowym terenie funkcjonuje korytarz o randze europejskiej – korytarz karpacki – GKK-2, który zapewnia spójność między obszarami NATRURA 2000.

                W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w Postanowieniu  Ldz. WOOŚ.4240.6.26.2011.BK-3 dnia 01 czerwca2011r. (data wpływu 03.06.2011 r.), wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko, który winien odpowiadać wymogom art. 66 w/cyt. ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem zganień określonych w sentencji.

 

                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Opinią Sanitarną Krośnie  Ldz.PSNZ.465-17/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. (data wpływu 29.04.2011 r.) postanowił uznać za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonanie raportu oddziaływania na środowisko, który winien zawierać elementy wyszczególnione w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.).

                Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, w tym opinii organów opiniujących  – postanowiono  orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Na postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   31.03.2011 r.

ROŚ. 6220.7.2011.AK           

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY  

W KROŚNIE

ul. Kisielewskiego Nr 12

          38-400   KROSNO

 

                Działając na podstawie :

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek pana Bogdana KARASIA zam. ul. Szczęśliwicka Nr 59/9, 02-353 WARSZAWA z dnia 02 marca 2011 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Rudawka Rymanowska

-   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie  

 

– na działkach 7/1   - – obręb Rudawka Rymanowska; 2241/4 – obręb Tarnawka.

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię   wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z Załącznikami, w tym m.in.

3) kopię z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informację o jego braku.

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

                                                                                             

 

                                                                                                                      ……………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2.   Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   31.03.2011 r.

ROŚ. 6220.7.2011.AK

 

 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

   Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

  35-001 RZESZÓW

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek pana Bogdana KARASIA zam. ul. Szczęśliwicka Nr 59/9, 02-353 WARSZAWA z dnia 02 marca 2011 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Rudawka Rymanowska

-   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie  

 

– na działkach 7/1   - – obręb Rudawka Rymanowska; 2241/4 – obręb Tarnawka.

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię   wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z Załącznikami, w tym m.in.

3) kopię z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informację o jego braku.

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2.   Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

---------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   02.03.2011 r.

ROŚ. 6220.7.2011.AK                                                                       

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Przedsięwzięcie pn. :

 

„Przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Rudawka Rymanowska

-   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie  

 

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach:

7/1   - – obręb Rudawka Rymanowska; 2241/4 – obręb Tarnawka.

 

Wnioskodawca:

Pan Bogdan KARAŚ

  ul. Szczęśliwicka Nr 59/9

  02-353 WARSZAWA

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt. 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

---------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   02.03.2011 r.

ROŚ. 6220.7.2011.AK                                                                       

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie :

 

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü   w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

na wniosek Pana Bogdana KARASIA zam. ul. Szczęśliwicka Nr 59/9, 02-353 WARSZAWA z dnia 02 marca 2011 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

zawiadamiam, że

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Rudawka Rymanowska

-   gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie  

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach 7/1   - – obręb Rudawka Rymanowska; 2241/4 – obręb Tarnawka.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.- pt 7 00 -15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) oraz §3 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)   decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

           

                                                                                                          ………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-22 10:48:52
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-09 14:27:20
 • Liczba odsłon: 2231
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5150275]

przewiń do góry