Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2016 – 03 – 04

XVIII

181/16

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020 - treść uchwały

182/16

w sprawie w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - treść uchwały

183/16

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok - treść uchwały

184/16

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów za rok 2015 - treść uchwały

185/16

w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r - treść uchwały

186/16

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji " Programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r."- treść uchwały

187/16

w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2016 roku" - treść uchwały

188/16

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie - treść uchwały

189/16

w sprawie przyjęcia projektu herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i pieczęci Gminy Rymanów oraz zasad i warunków ich używania - treść uchwały

190/16

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji: na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie - treść uchwały

191/16

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie - treść uchwały

192/16

w sprawie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Ladzinie - treść uchwały

193/16

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Króliku Polskim na rzecz użytkownika wieczystego - treść uchwały

194/16

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w Rymanowie - treść uchwały

195/16

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Króliku Polskim w trybie bezprzetargowym - treść uchwały

196/16

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rymanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - treść uchwały

197/16

w sprawie zmian w statucie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rymanowie - treść uchwały

198/16

w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia - treść uchwały

199/16

w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego " Wesołe Maluchy" przy Szkole Podstawowej w Milczy w Przedszkole "Wesołe Maluchy" w Milczy - treść uchwały

200/16

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów - treść uchwały

201/16

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Rymanów Zdrój" - treść uchwały

202/16

w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - treść uchwały

203/16

w sprawie określenia stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele  rekreacyjno-wypoczynkowe -  uchylone

204/16

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -  uchylone

205/16

w sprawi e określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - treść uchwały - treść uchwały

Protokół sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 4 marca 2016 r.

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w RymanowieInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-15 08:27:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Hanus Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-28 08:54:36
  • Liczba odsłon: 2387
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407888]

przewiń do góry