Rymanów, dnia 04.06.2009 r.

ROŚ.7624/3/09

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie:

·         art.113 ust. 2 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

 

- Burmistrz Gminy Rymanów

postanawia

wyjaśnić wątpliwości co do treści wydanego przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ.7624/3/09 z dnia 03.02.2009 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz Postanowienia ROŚ.7624/3/09 z dnia 24.04.2009 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości, co do jego treści dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Nr 115068R (ul. Zielona), 130003R(ul. Bohaterów II WŚ) i 130004R (ul. Roweckiego i ul. Sikorskiego) – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”,

Przeprowadzając procedurę screeningu nie odniesiono się dogłębnie  w treści uzasadnienia Postanowienia do uwarunkowań wymienionych w art. 63, ust 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) .

 

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się dogłębniej i szczegółowiej określam:

 

1)      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Nr 115068R (ul. Zielona), 130003R(ul. Bohaterów II WŚ) i 130004R (ul. Roweckiego i ul. Sikorskiego) – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, zgodnie z §3, ust 1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

z  uwzględnieniem:

 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa , obejmować będzie przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Nr 115068R (ul. Zielona), 130003R(ul. Bohaterów II WŚ) i 130004R (ul. Roweckiego i ul. Sikorskiego).  Łączna długość dróg to – 2, 238 km, średnia szerokość – 5 m; powierzchnia = 11 860 m2. Są to drogi dojazdowe do posesji mieszkańców osiedla o zniszczonej nawierzchni bitumicznej.

Przebudowa nawierzchni ulic zakłada korektę geometrii ulic, wzmocnienie istniejącej nawierzchni i poszerzenie jezdni. Na końcach bocznych dróg dojazdowych zaprojektowano place do zawracania. Połączenie dróg zaprojektowano jako skrzyżowania zwykłe 4 i 3 wlotowe, krawędzie ulic wyokrąglono łukami od 5,0 do 10,0 m. Wzdłuż dróg poza jezdnią zaprojektowano chodniki o szerokości 1,5m o nawierzchni z kostki brukowej, obramowanej obrzeżem betonowym 8x30x100 na ławie piaskowej.

 

b)      powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącego pasa drogowego. Nie będzie powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz nie będzie kumulowania się oddziaływań, zaś poziom hałasu nie zwiększy się w stosunku do obecnego poziomu;

 

c)      wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych w postaci pisaku, kruszyw, tłucznia pozyskiwanych na podstawie koncesji;

 

d)       emisji i występowania innych uciążliwości – w trakcie realizacji inwestycji nastąpi chwilowy wzrost emisji substancji i hałasu do środowiska, co związane będzie z pracą sprzętu budowlanego oraz środków transportu. Uciążliwości powyższe ustąpią po realizacji przedsięwzięcia.

W sąsiedztwie planowanego do realizacji przedsięwzięcia znajdują się tereny chronione akustycznie tj. tereny zabudowy mieszkaniowej.  Maszyny urządzenia technologiczne, jak również środki transportu oraz materiały do budowy stanowić będą źródła hałasu na poziomie ok. 58,2 dB.  Jednakże źródła te będą oddziaływały lokalnie i okresowo. Źródła w postaci ww. maszyn i urządzeń będą się poruszały z bardzo małą prędkością w granicach ok. 5-10 km/h, zaś środki transportu w granicach ok. 15-20 km /h. Tak więc w czasie przebudowy drogi wystąpi emisja hałasu z pracujących na co dzień tj. jednostajnie przemieszczających się środków komunikacji oraz środków transportu. Negatywny wpływ na środowisko w zakresie klimatu akustycznego, w czasie prowadzenia robót budowlanych (także ewentualnej likwidacji), będzie miał charakter krótkotrwały i przejściowy. Emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. Źródłem tych zanieczyszczeń będzie proces spalania paliw w silnikach spalinowych na etapie  realizacji i będzie wynosił: tlenek węgla – 0,693 [Mg/rok], dwutlenek azotu – 1,744 [Mg/rok], węglowodory alifatyczne – 0,104 [Mg/rok], węglowodory aromatyczne – 0,039 [Mg/rok], pył - 0,087 [Mg/rok] i dwutlenek siarki – 0,013 [Mg/rok].

W przypadku planowanej inwestycji będą powstawały ścieki:

- zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe w czasie eksploatacji drogi. Szacowana godzinowa ilość wód opadowych i roztopowych wynosi  Qh = 83,78 [m3/h],

- ścieki socjalne w czasie realizacji inwestycji związane z bytowaniem pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu inwestycji, których ilość określana jest na podstawie norm zużycia wody w usługach.Dzienne szacunkowe zużycie wody przy 13 osobach zatrudnionych będzie wynosiło 0,78 [m3/dobę].

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji, jak również podczas eksploatacji drogi będą powstawały odpady o kodach: 17 03 02- asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 – odpad ten będzie powstawał podczas frezowania istniejącej nawierzchni remontowanej drogi oraz niwelatora kolein- szacunkowa ilość nie powinna przekroczyć 6 [Mg]; 17 05 04 – gleba ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – odpad ten będzie powstawał podczas wykonywania wykopów rowów – szacunkowa ilość tego rodzaju odpadów nie powinna przekroczyć 17 [Mg] oraz o kodach 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów – w ilości ok. 0,7 [Mg/rok], 20 -03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych – w ilości ok. 0,3 [Mg/rok].

Powstałe zanieczyszczenia oraz uciążliwości związane ze wzrostem hałasu i emisja spalin będą krótkotrwałe i lokalne.

Ostatecznie wykonana nawierzchnia wpłynie na zmniejszenie hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza spalinami, dzięki poprawie płynności jazdy.

 

e)      ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, mogą wystąpić drobne awarie jak przy realizacji inwestycji drogowych. Aby im zapowiedz, używany do realizacji zadnia sprzęt musi być sprawny technicznie.

 

1)      Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działkach gminnych o numerach ewid. 2662, 2669/2, 4001/1, 4021, 4035, 4045, 4054 i 4070/1- obwód geodezyjny Rymanów – M. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie zróżnicowanym wysokościowo, na obszarze z zabudową mieszkaniową Zabudowa ta oddalona jest od drogi od 2-120 m, na niektórych odcinkach znajdują się pola uprawne. W obrębie realizacji inwestycji występuje wyłącznie roślinność taka, jak w przydrożnych rowach. Jest to roślinność pietra niskiego, głownie rośliny dwuliścienne typu pokrzywa, ostrożeń. Przedsięwzięcie nie koliduje z istniejącym drzewostanem, nie istnieje więc potrzeba przeprowadzania wycinki drzew w ramach wyko0nywanych robót;

 

a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych -Przedsięwzięcie nie jest usytuowane na w.w obszarach oraz nie będzie realizowane na terenach o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

 

b)       obszary wybrzeży – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)      obszary górskie lub leśne – Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -  Przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy;

 

e)      obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja nie będzie realizowana na w.cyt. terenach i obszarach. Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” , który oddalony jest o 4,5 km i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000,. Nie występują tam tereny uzdrowiskowe, gdyż najbliższe znajdują się w odległości ok. 4km,  ani pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

 

g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

 

h)      gęstość zaludnienia – Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie objętym zabudową mieszkaniowa, przyległą po obu stronach do istniejących zniszczonych ciągów komunikacyjnych;

 

i)        obszary przylegające do jezior - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach .

 

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – Przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok. 4 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej, a jego realizacja nie będzie miała na nie bezpośredniego oddziaływania..

 

2)      Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)      zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -  poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, co nie wpłynie na pogorszenie, a wręcz spowoduje w tym przypadku zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne i zlokalizowanych ok. 180 właścicieli nieruchomości i domów jednorodzinnych.

Przebudowa dróg gminnych Nr 115068R (ul. Zielona), 130003R(ul. Bohaterów II WŚ) i 130004R (ul. Roweckiego i ul. Sikorskiego) przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w rejonie jej lokalizacji, gdyż zwiększy się płynność ruchu pojazdów na  odcinkach  remontowanych dróg, co spowoduje zmniejszenie zapylenia, emisji gazów i pyłów do powietrza  oraz emisji hałasu do środowiska. Ponadto przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz bezpieczeństwa ruchu pieszych na przedmiotowych drogach;

 

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczna odległości od granicy państwa ok. 30 km;

 

c)      wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały. Inwestycja nie spowoduje zmian w sposobie użytkowania działki i zagospodarowania terenu. Teren inwestycji jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” zatwierdzonego Uchwałą Nr LX/387/98 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 października 2006 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 04.12.2006 r. Nr 143, poz. 2147 oraz zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” zatwierdzoną Uchwałą Nr XV/126/08 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 19 marca 2008 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 25.03.2008 r. Nr 23, poz. 568.. Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

 

d)      czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania  -  zasięg oddziaływania na środowisko związany z  przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny i krótkotrwały. Oddziaływanie występujące  w okresie eksploatacji nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do oddziaływania przed realizacja przedsięwzięcia.

 

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i po wnikliwym przeanalizowaniu parametrów planowanego do realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie wymagano sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przebudowy ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Nr 115068R, 130003R i 130004R –. miasta Rymanowa.

 

Uzasadnienie

 

Z dniem 03 lutego 2009 r. Postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów ROS. 7624/3/09  w sprawie braku potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko postanowiono nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Nr 115068R, 130003R i 130004R – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” Przedsięwzięcie ma być realizowane na działkach gminnych o Nr ewid. 2662, 2669/2, 4001/1, 4021, 4035, 4045, 4054 i 4070/1- obwód geodezyjny Rymanów – M, z wniosku Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 05 stycznia 2009 r. Ldz.INW.7021/1/09.

Przeprowadzając procedurę screeningu nie odniesiono się szczegółowo w treści uzasadnienia Postanowienia do uwarunkowań wymienionych w art. 63, ust 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) , dlatego działając na podstawie art.113 ust 2. ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) – które to szczegóły wymieniono i wyjaśniono w Postanowieniu Burmistrza Gminy Rymanów ROS. 7624/3/09  z dnia 24 kwietnia 2009 r.

W związku z tym, iż wymagane jest bardziej wnikliwe, gruntowne i wyczerpujące  uzasadnienie  Postanowienia Burmistrza Gminy Rymanów ROS. 7624/3/09  w sprawie braku potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  -  niniejszym postanowieniem skrupulatnie wyjaśniono wątpliwości jak wyżej.  

 

Pouczenie

 

                Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów w terminie 7 dni od daty otrzymania.

 

 

 

 

 

                                                                                                          ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Starosta Krośnieński (działki Skarbu Państwa);
 3. Pozostałe strony postępowania  - Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów(www.bip.rymanow.pl);
 4. A/a.

Do wiadomości:

 1. Starosta Krośnieński , ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie , ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 24.04.2009 r.

ROŚ.7624/3/09

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie:

·         art.113 ust. 2 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

 

- Burmistrz Gminy Rymanów

postanawia

wyjaśnić wątpliwości co do treści wydanego przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ.7624/3/09 z dnia 03.02.2009 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Przeprowadzając procedurę screeningu nie odniesiono się szczegółowo w treści uzasadnienia Postanowienia do uwarunkowań wymienionych w art. 63, ust 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) .

 

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się szczegółowo i określam:

 

1)      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Nr 115068R (ul. Zielona), 130003R(ul. Bohaterów II WŚ) i 130004R (ul. Roweckiego i ul. Sikorskiego) – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, zgodnie z §3, ust 1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

z  uwzględnieniem

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu - dane zawarte są w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia tj.w Załączniku do wniosku;

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich - nie będzie powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz nie będzie kumulowania się oddziaływań;

c) wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych w postaci pisaku, kruszyw, tłucznia pozyskiwanych na podstawie koncesji.

d) emisji i występowania innych uciążliwości – dane zawarte w opracowaniu autorstwa mgr inż. Jacka FOLTY w załączniku do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia;

e) ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, mogą wystąpić drobne awarie jak przy realizacji inwestycji drogowych.

2)      Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działkach gminnych o numerach ewid. 2662, 2669/2, 4001/1, 4021, 4035, 4045, 4054 i 4070/1- obwód geodezyjny Rymanów – M.

a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych -Przedsięwzięcie nie jest usytuowane na w.w obszarach;

b)       obszary wybrzeży – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

c)      obszary górskie lub leśne – Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -  Przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy;

e)      obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja nie będzie realizowana na w.cyt. terenach i obszarach. Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000,. Nie występują tam tereny uzdrowiskowe, pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

h)      gęstość zaludnienia – Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie objętym zabudową mieszkaniowa, przyległą po obu stronach do istniejących zniszczonych ciągów komunikacyjnych;

i)        obszary przylegające do jezior - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach .

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – Przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok. 4 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej.

 

3)      Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

a)      zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać;

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze;

c)      wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania;

d)      czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, co nie wpłynie na pogorszenie, a wręcz spowoduje w tym przypadku zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne i zlokalizowanych ok. 180 właścicieli nieruchomości i domów jednorodzinnych.

Przebudowa dróg gminnych Nr 115068R (ul. Zielona), 130003R(ul. Bohaterów II WŚ) i 130004R (ul. Roweckiego i ul. Sikorskiego) przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w rejonie jej lokalizacji, gdyż zwiększy się płynność ruchu pojazdów na  odcinkach  remontowanych dróg, co spowoduje zmniejszenie zapylenia, emisji gazów i pyłów do powietrza  oraz emisji hałasu do środowiska.

W opracowaniu autorstwa mgr inż. Jacka FOLTY - stanowiącym załącznik do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia obliczone zostały wielkości emisji powstających podczas realizacji inwestycji.

Ponadto przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz bezpieczeństwa ruchu pieszych na przedmiotowych drogach.

Inwestycja nie spowoduje zmian w sposobie użytkowania działki i zagospodarowania terenu. Teren inwestycji jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” zatwierdzonego Uchwałą Nr LX/387/98 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 października 2006 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 04.12.2006 r. Nr 143, poz. 2147 oraz zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” zatwierdzoną Uchwałą Nr XV/126/08 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 19 marca 2008 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 25.03.2008 r. Nr 23, poz. 568. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji. Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

 

Uzasadnienie

 

Z dniem 03 lutego 2009 r. Postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów ROS. 7624/3/09  w sprawie braku potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko postanowiono nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Nr 115068R, 130003R i 130004R – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” Przedsięwzięcie ma być realizowane na działkach gminnych o Nr ewid. 2662, 2669/2, 4001/1, 4021, 4035, 4045, 4054 i 4070/1- obwód geodezyjny Rymanów – M, z wniosku Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 05 stycznia 2009 r. Ldz.INW.7021/1/09.

            Przeprowadzając procedurę screeningu nie odniesiono się szczegółowo w treści uzasadnienia Postanowienia do uwarunkowań wymienionych w art. 63, ust 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) , dlatego działając na podstawie art.113 ust 2. ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) – wyjaśniono wątpliwości jak wyżej.  

 

Pouczenie

 

                Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów w terminie 7 dni od daty otrzymania.

 

 

 

 

                                                                                                          ……………………

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Starosta Krośnieński (działki Skarbu Państwa);
 3. Pozostałe strony postępowania  - Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów(www.bip.rymanow.pl);
 4. A/a.

Do wiadomości:

 1. Starosta Krośnieński , ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie , ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

---------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 24 .02.2009 r.

Ldz. ROŚ.7624/3/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią .

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 24 lutego 2009 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Nr 115068R, 130003R i 130004R – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”   na działkach gminnych o Nr ewid. 2662, 2669/2, 4001/1, 4021, 4035, 4045, 4054 i 4070/1 - obwód geodezyjny Rymanów –M, bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Ldz. ROŚ. 7624/3 /09 i o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 ,   wt-pt 7 00 15 00 ).

                                                                                                  Burmistrz Gminy

                                                                                                                                      Jan RAJCHEL 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   24.02.2009 r.

ROŚ. 7624/3/09

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

                Na podstawie :

ü       art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

ü       §3 ust.1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm);

ü       art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

po rozpoznaniu   wniosku:  

ü       Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 05 stycznia 2009 r. Ldz.INW.7021/1/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Nr 115068R, 130003R i 130004R – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

po zasięgnięciu opinii:

ü       Starosty Powiatowego w Krośnie Ldz. ŚR.81.7633/6/009 z dnia 30 stycznia2009 r. (data wpływu 02-02-2009 r.),

ü       Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz.PSNZ-465-7/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. (data wpływu 28-01-2009 r.)

 

orzekam

 

a)       Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

b)       Określam warunki realizacji przedsięwzięcia: nie są wymagane

  biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1 ustawy tj:

1)       Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Nr 115068R (ul. Zielona), 130003R(ul. Bohaterów II WŚ) i 130004R (ul. Roweckiego i ul. Sikorskiego) – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, zgodnie z §3, ust 1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

z   uwzględnieniem

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu - dane zawarte są w Charakterystyce Przedsięwzięcia i Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia tj.w Załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji;

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich - nie będzie powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz nie będzie kumulowania się oddziaływań;

c) wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych w postaci pisaku, kruszyw, tłucznia pozyskiwanych na podstawie koncesji.

d) emisji i występowania innych uciążliwości – dane zawarte w opracowaniu autorstwa mgr inż. Jacka FOLTY w załączniku do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia;

e) ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii .- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, mogą wystąpić drobne awarie jak przy realizacji inwestycji drogowych.

 

2)       Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działkach gminnych o numerach ewid. 2662, 2669/2, 4001/1, 4021, 4035, 4045, 4054 i 4070/1- obwód geodezyjny Rymanów – M.

a)        obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - Przedsięwzięcie nie jest usytuowane na w.w obszarach;

b)          obszary wybrzeży – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

c)        obszary górskie lub leśne – Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

d)        obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -   Przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy;

e)        obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja nie będzie realizowana na w.cyt. terenach i obszarach. Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000,. Nie występują tam tereny uzdrowiskowe, pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

f)         obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

g)        obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

h)        gęstość zaludnienia – Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie objętym zabudową mieszkaniowa, przyległą po obu stronach do istniejących zniszczonych ciągów komunikacyjnych;

i)          obszary przylegające do jezior - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach .

j)          uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – Przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok. 4 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

a)        zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać ;

b)        transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze ;

c)        wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania ;

d)        czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania .

Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, co nie wpłynie na pogorszenie, a wręcz spowoduje w tym przypadku zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne i zlokalizowanych ok. 180 właścicieli nieruchomości i domów jednorodzinnych.

Przebudowa dróg gminnych Nr 115068R (ul. Zielona), 130003R(ul. Bohaterów II WŚ) i 130004R (ul. Roweckiego i ul. Sikorskiego) przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w rejonie jej lokalizacji, gdyż zwiększy się płynność ruchu pojazdów na   odcinkach   remontowanych dróg, co spowoduje zmniejszenie zapylenia, emisji gazów i pyłów do powietrza   oraz emisji hałasu do środowiska.

W opracowaniu autorstwa mgr inż. Jacka FOLTY - stanowiącym załącznik do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia obliczone zostały wielkości emisji powstających podczas realizacji inwestycji.

Ponadto przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz bezpieczeństwa ruchu pieszych na przedmiotowych drogach.

Inwestycja nie spowoduje zmian w sposobie użytkowania działki i zagospodarowania terenu. Teren inwestycji jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” zatwierdzonego Uchwałą Nr LX/387/98 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 października 2006 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 04.12.2006 r. Nr 143, poz. 2147 oraz zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” zatwierdzoną Uchwałą Nr XV/126/08 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 19 marca 2008 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 25.03.2008 r. Nr 23, poz. 568. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji. Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

 

c)         Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Uzasadnienie

 

  Na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 05 stycznia 2009 r. Ldz.INW.7021/1/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostało z dniem 05 stycznia 2009 r. wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Nr 115068R, 130003R i 130004R – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” Przedsięwzięcie ma być realizowane na działkach gminnych o Nr ewid. 2662, 2669/2, 4001/1, 4021, 4035, 4045, 4054 i 4070/1- obwód geodezyjny Rymanów – M.

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją drogową polegającą na przebudowie (podniesieniu standardu) istniejących nawierzchni bitumicznych na   drogach nr 115068R (ul. Zielona), nr 130003R (ul. Bohaterów II Wojny Światowej), nr 130004R (ul. Grota Roweckiego i ul. Sikorskiego) oraz 6 sięgaczy i zakłada: korektę geometrii ulic, wzmocnienie istniejących nawierzchni, poszerzenie jezdni i wykonanie chodników.

Na końcach bocznych dróg dojazdowych zaprojektowano place do zawracania. Połączenie dróg zaprojektowano jako skrzyżowania zwykłe 4 i 3 wlotowe, krawędzie ulic wyokrąglono łukami od 5,0 do 10,0 m . Wzdłuż dróg poza jezdnią zaprojektowano chodniki o szerokości 1,5m o nawierzchni z kostki brukowej, obramowanej obrzeżem betonowym 8x30x100 na ławie piaskowej. Łączna długość dróg – 2, 238 km , średnia szerokość – 5 m , a powierzchnia to 11 860 m 2 . Przebudowa ulic prowadzona będzie w istniejących pasach drogowych.

Na etapie realizacji spowoduje wzrost emisji salin hałasu przez maszyny budowlane, ale będzie to oddziaływanie krótkotrwałe.

W trakcie eksploatacji dróg zwiększenie płynności jazdy spowoduje zmniejszenie emisji spalin do atmosfery oraz   zmniejszenie hałasu i drgań.

Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, co nie wpłynie na pogorszenie, a wręcz spowoduje w tym przypadku zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne.

Szczegółowe obliczenie wielkości emisji powstających podczas przebudowy ciągu komunikacyjnego dróg gminnych zawarte zostało w opracowaniu autorstwa mgr inż. Jacka FOLTY - stanowiącym Załącznik Nr 2.1. do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

W prowadzonym postępowaniu administracyjnym nie wpłynęły żadne wnioski od stron postępowania.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

Pismem z dnia 30 maja 2008 r. organ odpowiedzialny za   monitorowanie obszarów NATURA 2000 oświadczył, że ze względu na swoją   lokalizację i charakter przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczone są lub projektowane obszary sieci NATURA 2000.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócono się do Starosty Krośnieńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie   co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po zasięgnięciu opinii Starosty Krośnieńskiego, który w piśmie   Ldz. ŚR.81.7633/6/009 z dnia 30 stycznia2009 r. (data wpływu 02-02-2009 r). uznał – brak obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, który Postanowieniem   Ldz.PSNZ-465-7/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. (data wpływu 28-01-2009 r.) postanowił uznać, iż dla planowanego zadania inwestycyjnego na terenie powiatu krośnieńskiego, nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie Postanowieniem ROŚ. 7624/3/09 z dnia 03.02. 2009 r. – postanowiono   nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego nikt nie   wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań wniosku.

Reasumując rodzaj jak   skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują przedsięwzięcia   do przeprowadzenia oceny oddziaływania na   środowisko – dlatego wydano niniejszą decyzję bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

              

 

                                                                                                    Burmistrz Gminy

                                                                                                      Jan RAJCHEL

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Starosta Krośnieński (działki Skarbu Państwa);
 3. Pozostałe strony postępowania   - Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów( www.bip.rymanow.pl );
 4. A/a.

Do wiadomości:

 1. Starosta Krośnieński , ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie , ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

 

 

Załącznik   Nr 1

do Decyzji ROŚ.7624/3/09

z dnia   24.02.2009 r

Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowiąca Załączniki Nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

„Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa

– przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 115068R, 130003R, 130004R  
gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie ma być realizowane na działkach gminnych o Nr ewid. 2662, 2669/2, 4001/1, 4021, 4035, 4045, 4054 i 4070/1- obwód geodezyjny Rymanów – M.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją drogową polegającą na przebudowie (podniesieniu standardu) istniejących nawierzchni bitumicznych na   drogach nr 115068R (ul. Zielona), nr 130003R (ul. Bohaterów II Wojny Światowej), nr 130004R (ul. Grota Roweckiego i ul. Sikorskiego) oraz 6 sięgaczy i zakłada: korektę geometrii ulic, wzmocnienie istniejących nawierzchni, poszerzenie jezdni i wykonanie chodników.

Na końcach bocznych dróg dojazdowych zaprojektowano place do zawracania. Połączenie dróg zaprojektowano jako skrzyżowania zwykłe 4 i 3 wlotowe, krawędzie ulic wyokrąglono łukami od 5,0 do 10,0 m . Wzdłuż dróg poza jezdnią zaprojektowano chodniki o szerokości 1,5m o nawierzchni z kostki brukowej, obramowanej obrzeżem betonowym 8x30x100 na ławie piaskowej. Łączna długość dróg – 2, 238 km , średnia szerokość – 5 m , a powierzchnia to 11 860 m 2 . Przebudowa ulic prowadzona będzie w istniejących pasach drogowych.

Na etapie realizacji spowoduje wzrost emisji salin hałasu przez maszyny budowlane, ale będzie to oddziaływanie krótkotrwałe.

W trakcie eksploatacji dróg zwiększenie płynności jazdy spowoduje zmniejszenie emisji spalin do atmosfery oraz   zmniejszenie hałasu i drgań.

Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, co nie wpłynie na pogorszenie, a wręcz spowoduje w tym przypadku zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne

Inwestycja nie spowoduje zmian w sposobie użytkowania działki i zagospodarowania terenu.

Na poboczach występuje typowa roślinność trawiasta.

Teren inwestycji jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” zatwierdzonego Uchwałą Nr LX/387/98 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 października 2006 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 04.12.2006 r. Nr 143, poz. 2147 oraz zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” zatwierdzoną Uchwałą Nr XV/126/08 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 19 marca 2008 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 25.03.2008 r. Nr 23, poz .568.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

Przedsięwzięcie ze względu na swoją   lokalizację i charakter nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczone są lub projektowane obszary sieci NATURA 2000.

 

                                                                                                     Burmistrz Gminy

                                                                                                      Jan RAJCHEL

                                                                                                                     

Załącznik   Nr 2

do Decyzji ROŚ.7624/3/09

z dnia 24.02.2009 r

KARTA   INFORMACYJNA   PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa

– przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 115068R, 130003R, 130004R  
gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

a)       Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

 

Przedsięwzięcie jest inwestycją drogową, polegającą na przebudowie (podniesienie standardu) istniejących nawierzchni bitumicznych na   drogach nr 115068R (ul. Zielona), nr 130003R (ul. Bohaterów II Wojny Światowej), nr 130004R (ul. Grota Roweckiego i ul. Sikorskiego) oraz 6 sięgaczy.

Przedsięwzięcie usytuowane jest na osiedlu domków jednorodzinnych pomiędzy drogą krajowa nr 28 a ul. Zielona w Rymanowie.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o Nr ewid. 2662, 2669/2, 4001/1, 4021, 4035, 4045, 4054 i 4070/1- obwód geodezyjny Rymanów –M

 

b)       Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania pokryciu   szatą roślinną.

 

Łączna długość dróg – 2, 238 km

Średnia szerokość – 5 m

Powierzchnia = 11 860 m2 .

Są to drogi dojazdowe do posesji mieszkańców osiedla o zniszczonej nawierzchni bitumicznej.

Szata roślinna przy poboczach istniejących zniszczonych dróg jest typowa trawiasta.

 

c)       Rodzaj technologii.

 

Dane techniczne :

- klasa techniczna L dla wszystkich ulic

- konstrukcja jezdni – na ruch KR-1

- prędkość projektowa 30 km/h

Przebudowa nawierzchni ulic zakłada korektę geometrii ulic, wzmocnienie istniejącej nawierzchni i poszerzenie jezdni. Na końcach bocznych dróg dojazdowych zaprojektowano place do zawracania. Połączenie dróg zaprojektowano jako skrzyżowania zwykłe 4 i 3 wlotowe, krawędzie ulic wyokrąglono łukami od 5,0 do 10,0 m . Wzdłuż dróg poza jezdnią zaprojektowano chodniki o szerokości 1,5m o nawierzchni z kostki brukowej, obramowanej obrzeżem betonowym 8x30x100 na ławie piaskowej.

Odwodnienie dróg będzie funkcjonowało jak w chwili obecnej. Wody opadowe zostaną przyjęte przez istniejącą kanalizację deszczową i przydrożne rowy, a w przypadku ich braku będą wnikać w przyległy teren.

Konstrukcja nawierzchni dróg – wzmocnienie.

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

- 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

Konstrukcja nawierzchni dróg – poszerzenie.

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

- 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

- 20 cm podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego

- 30 cm warstwa odsączająca z pospółki

Konstrukcja chodnika poza jezdnią.

- 6 cm kostka betonowa gr.6 cm

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa

- 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stab.mech.

Konstrukcja chodnika przy jezdni.

- 8 cm kostka betonowa gr.8 cm

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa

- 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stab.mech.

Przekrój poprzeczny dróg.

Zaprojektowano przekrój poprzeczny daszkowy z 2% spadkami. Poza jezdnią zaprojektowano chodnik o szer.1,5 m z pochyleniem w kierunku jezdni.

Oświetlenie dróg   -   istniejące słupy oświetleniowe.

Zjazdy do posesji przyległych – przewidziano rewitalizację istniejących zjazdów do posesji.

Szczegółowe dane zawarte są w załączonym   w opisie technicznym .

 

d)       Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

 

Przewiduje się realizację przedsięwzięcia w jednym wariancie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Brak ewentualnych rozwiązań wariantowych.

 

e)       Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz

energii.

 

Ilość wykorzystywanych materiałów – zgodnie z załączonym przedmiarem robót .

Brak danych odnośnie wykorzystywania pozostałych elementów przy realizacji robót drogowych.

 

f)         Rozwiązania chroniące środowisko,

 

Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, co nie wpłynie na pogorszenie, a wręcz spowoduje w tym przypadku zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne

 

g)       Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do   środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących   środowisko.

 

Na etapie realizacji spowoduje wzrost emisji salin hałasu przez maszyny budowlane, ale będzie to oddziaływanie krótkotrwałe.

W trakcie eksploatacji dróg zwiększenie płynności jazdy spowoduje zmniejszenie emisji spalin do atmosfery oraz   zmniejszenie hałasu i drgań.

Szczegółowe obliczenie wielkości emisji powstających podczas przebudowy ciągu komunikacyjnego dróg gminnych zawarte zostało w opracowaniu autorstwa mgr inż. Jacka FOLTY - stanowiącym Załącznik Nr 2.1.do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

 

h)       Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko – nie dotyczy.

 

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

i)         Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie

            przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

 

Zgodnie z załączonym zaświadczeniem organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura   2000.  

                                                                                            Burmistrz Gminy

                                                                                             Jan RAJCHEL

 

Załącznik   Nr 2.1

do Decyzji ROŚ.7624/3/09

z dnia   24.02.2009 r

oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia

zalacznik_002.pdf

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 17.02.2009 r.

ROŚ. 7624/3/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania - na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 05 stycznia 2009 r. Ldz. INW.7021/1/09 - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Nr 115068R), 130003R i 130004R

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

na działkach gminnych o Nr ewid. 2662, 2669/2, 4001/1, 4021, 4035, 4045, 4054 i 4070/1
- obwód geodezyjny Rymanów –M

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

                                                                                                                                                                                                                      Burmistrz Gminy

                                                                                                     Jan RAJCHEL

                                                                                                    

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Starosta Krośnieński (działki Skarbu Państwa);
 3. Pozostałe strony postępowania   - Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów(https://rymanow.bip.org.pl/);
 4. A/a.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   03.02.2009 r.

ROŚ. 7624/3/09

 

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko

 

Na podstawie :

ü       art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

po zasięgnięciu opinii:

ü       Starosty Powiatowego w Krośnie Ldz. ŚR.81.7633/6/009 z dnia 30 stycznia2009 r. (data wpływu 02-02-2009 r.),

ü       Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz.PSNZ-465-7/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. (data wpływu 28-01-2009 r.)

 

postanawiam

 

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Nr 115068R, 130003R i 130004R – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” na działkach gminnych o Nr ewid. 2662, 2669/2, 4001/1, 4021, 4035, 4045, 4054 i 4070/1- obwód geodezyjny Rymanów – M, stosownie do wszczętego w dniu 05 stycznia 2009 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW Ldz. INW.7021/1/09 z dnia 05 stycznia 2009 r.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 05 stycznia 2009 r. Ldz.INW.7021/1/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostało z dniem 05 stycznia 2009 r. wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Nr 115068R, 130003R i 130004R – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” Przedsięwzięcie ma być realizowane na działkach gminnych o Nr ewid. 2662, 2669/2, 4001/1, 4021, 4035, 4045, 4054 i 4070/1- obwód geodezyjny Rymanów – M.

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją drogową polegającą na przebudowie (podniesieniu standardu) istniejących nawierzchni bitumicznych na   drogach nr 115068R (ul. Zielona), nr 130003R (ul. Bohaterów II Wojny Światowej), nr 130004R (ul. Grota Roweckiego i ul. Sikorskiego) oraz 6 sięgaczy i zakłada: korektę geometrii ulic, wzmocnienie istniejących nawierzchni, poszerzenie jezdni i wykonanie chodników.

Na końcach bocznych dróg dojazdowych zaprojektowano place do zawracania. Połączenie dróg zaprojektowano jako skrzyżowania zwykłe 4 i 3 wlotowe, krawędzie ulic wyokrąglono łukami od 5,0 do 10,0 m . Wzdłuż dróg poza jezdnią zaprojektowano chodniki o szerokości 1,5m o nawierzchni z kostki brukowej, obramowanej obrzeżem betonowym 8x30x100 na ławie piaskowej. Łączna długość dróg – 2, 238 km , średnia szerokość – 5 m , a powierzchnia to 11 860 m 2 . Przebudowa ulic prowadzona będzie w istniejących pasach drogowych.

Na etapie realizacji spowoduje wzrost emisji salin hałasu przez maszyny budowlane, ale będzie to oddziaływanie krótkotrwałe.

W trakcie eksploatacji dróg zwiększenie płynności jazdy spowoduje zmniejszenie emisji spalin do atmosfery oraz   zmniejszenie hałasu i drgań.

Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, co nie wpłynie na pogorszenie, a wręcz spowoduje w tym przypadku zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

Pismem z dnia 30 maja 2008 r. organ odpowiedzialny za   monitorowanie obszarów NATURA 2000 oświadczył, że ze względu na swoją   lokalizację i charakter przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt , dla których wyznaczone SA lub projektowane obszary sieci NATURA 2000.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócono się do Starosty Krośnieńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie   co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po zasięgnięciu opinii Starosty Krośnieńskiego, który w piśmie   Ldz. ŚR.81.7633/6/009 z dnia 30 stycznia2009 r. (data wpływu 02-02-2009 r). uznał – brak obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, który Postanowieniem   Ldz.PSNZ-465-7/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. (data wpływu 28-01-2009 r.) postanowił uznać, iż dla planowanego zadania inwestycyjnego na terenie powiatu krośnieńskiego, nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie – postanowiono   orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                 Jan RAJCHEL

                                                                                                         

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Starosta Krośnieński (działki Skarbu Państwa);
 3. Pozostałe strony postępowania   - Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów( www.bip.rymanow.pl );
 4. A/a.

Do wiadomości:

 1. Starosta Krośnieński , ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie , ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 03 .02.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/3/09

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu   postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn.

  „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Nr 115068R), 130003R i 130004R

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

na działkach gminnych o Nr ewid. 2662, 2669/2, 4001/1, 4021, 4035, 4045, 4054 i 4070/1
- obwód geodezyjny Rymanów –M

Wnioskodawca:

Gmina Rymanów reprezentowana przez Burmistrza Gminy

Ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ] p rzed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informacje o:

Podaję do publicznej wiadomości informacje o

1)        przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 7624/3/09 z dnia 03.02.2009 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

2)        wszczęciu postępowania;

3)        przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;

w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

4)        organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień;

ü         organem właściwym do wydania decyzji jest:

Burmistrz Gminy Rymanów

ü         organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

Starosta Krośnieński

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

5)        możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 )

mail: os@rymanow.pl

  6)   możliwości składania uwag i wniosków;

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków

6)        sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania;

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

7)        organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest:

Burmistrz Gminy Rymanów

8)        terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której mowa w art. 36, jeżeli ma być ona przeprowadzona;

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

  10)  postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone.

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

                                                                                                               Burmistrz Gminy Rymanów

                                                                                               Jan RAJCHEL

 

 

 

Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 05 .01.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/3 /09

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Nr 115068R), 130003R i 130004R

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

na działkach gminnych o Nr ewid. 2662, 2669/2, 4001/1, 4021, 4035, 4045, 4054 i 4070/1
- obwód geodezyjny Rymanów –M


 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ] p rzed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informacje o:

Podaję do publicznej wiadomości informacje o

1)        przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

przystąpieniu   do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

2)        wszczęciu postępowania;

wszczęciu postępowania,

3)        przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;

w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

4)        organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień;

ü         organem właściwym do wydania decyzji jest:

Burmistrz Gminy Rymanów

ü         organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

Starosta Krośnieński

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

5)        możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ) , mail: os@rymanow.pl .

  6)   możliwości składania uwag i wniosków;

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków

6)        sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania;

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

Wskazuje się   21- dniowy termin do ich składania

7)        organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest:

Burmistrz Gminy Rymanów

8)        terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której mowa w art. 36, jeżeli ma być ona przeprowadzona;

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

  10)  postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone.

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

                                                                                                                          Burmistrz Gminy  Rymanów

Jan RAJCHEL

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-23 14:41:13
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-10 11:47:59
 • Liczba odsłon: 2293
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409486]

przewiń do góry