Rymanów, dnia 03.04.2006 r.

ROŚ. 7624/3/06

  

ZAWIADOMIENIE

                 Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  Art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1, art. 47, art. 48, art. 53 i art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami )oraz  art. 31, art. 32 ust. 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) na wniosek z dnia 15 marca 2006 r. Burmistrza Gminy reprezentującego Gminę Rymanów z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania

 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie miejscowości Bzianka
– gm. Rymanów, woj. podkarpackie ”

 Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu  w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy
ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy.

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. w terminie 21dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. 

Liczba stron w postępowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 20 w związku z tym zgodnie z art. 49 kpa strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów przez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej https://rymanow.bip.org.pl/ oraz w okolicy planowanego przedsięwzięcia.

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat
 2. BIP Urzędu Gminy Rymanów;
 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie
 4. A/a.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 18.04.2006 r.

ROŚ. 7624/3/06

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 51 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami )  oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

postanawiam

stwierdzić brak potrzeby sporządzenia raportu dla   przedsięwzięcia pn. Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Bzianka – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”

Uzasadnienie

Do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek INW.7020/50/06 z dnia 15 marca 2006 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Bzianka (gmina - Rymanów, powiat – krośnieński , woj.-  podkarpackie).

Charakter inwestycji, zgodnie z §3 ust.1 pkt. 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r . w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz Gminy Rymanów zwrócił się do Starosty Powiatowego w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Starosta Powiatu Krośnieńskiego pismem Ldz. RSR-7633/31/06 z dnia 07 kwietnia 2006 r.(data wpływu 10--042006 r.) uznał brak potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Postanowieniem   Ldz. PSNZ.465-24/06 z dnia 11 kwietnia 2006 r.(data wpływu 13-04-2006 r.) również stwierdził  brak obowiązku sporządzenia raportu.

Biorąc pod uwagę zakres i charakter inwestycji po przeanalizowaniu informacji dołączonych do wniosku oraz po uzyskaniu uzgodnień i opinii organów pomocniczych orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem tutejszego organu.

 

 

 

                                                                                                         

Otrzymują:

 1. Adresaci wg. rozdzielnika-   https://rymanow.bip.org.pl/;
 2. Burmistrz Gminy Rymanów – INW ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW;
 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie;
 4. A/a. A.K.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 13.06.2006 r.

ROŚ. 7624/3/06

 DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Działając na podstawie:

·         Art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 48 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami )

·         §3 ust.1 pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. nr 257, poz.2573 )

·         art.104 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

 

po rozpoznaniu wniosku:

 

przedłożonego przez Burmistrza Gminy reprezentującego Gminę Rymanów z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW znak INW.7020/50/06 z dnia 15 marca 2006r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Bzianka (gmina - Rymanów, powiat – krośnieński , woj.-  podkarpackie),

 ustalam:

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia:

1 Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

a)      Rodzaj przedsięwzięcia:

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie miejscowości Bzianka
– gm. Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

Charakter inwestycji zgodnie z §3 ust.1 pkt. 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) należy zaliczyć do przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

b)      Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Bzianka na działkach o numerach ewid.:

obręb Bzianka : 8, 9, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24/1, 24/2, 28/2, 28/1, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65/4, 65/3, 65/2, 66/1, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 103, 104, 111, 114, 115, 116/1, 117, 118, 122, 125, 135, 136, 137, 190, 199, 211, 212, 213, 231/1, 232, 243, 248, 249, 250, 252, 279, 280, 281, 283, 295, 328, 329, 330/1, 331, 339, 351, 354, 357, 358, 359, 360, 362, 370, 387, 388, 389, 500, 505/1, 506/1, 507, 577, 578, 582, 585, 594, 600, 601, 602, 603, 608, 612, 709, 711/4, 711/3, 712, 714, 715/2, 715/1, 716, 717/2, 718/3, 718/1, 719/2, 720/3, 721, 722/2, 722/1, 723, 724, 725/2, 733, 734, 736, 792/1, 850, 853, 890/4, 891, 892, 894, 903/2, 903/1, 904, 910/7, 910/3, 910/5, 912/2, 916, 917, 918, 919/2, 921, 923/2, 924/2, 925, 926, 930/2, 930/3, 930/4, 932/1, 932/2, 933, 934, 936/1, 944/2, 944/1, 945, 946, 947, 948, 949, 952, 953/2, 954, 955, 956, 966, 968, 969, 971, 977/2, 977/1, 978, 979/1, 979/2, 980, 986/3, 987/1, 987/2, 989, 990, 990, 991, 991, 992, 995, 996, 997, 1001, 1030, 1031, 1061, 1151, 1208/2, 1209, 1210, 1211, 1217, 1218, 1219, 1224/1, 1225, 1226, 1227, 1233, 1258, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1267, 1268, 1270, 1271/2, 1271/1, 1272, 1273, 1274, 1276, 1277, 1278, 1279, 1283, 1285, 1299, 1303, 1317, 1318, 1327, 1328, 1332, 1335, 1336, 1341, 1342, 1345, 1351, 1444, 1445, 1447, 1448, 1454, 1455, 1456/4, 1456/1, 1457, 1463/2, 1463/1, 1464, 1467/1, 1470/2, 1470/1, 1472/2, 1487/4, 1487/1, 1490/2, 1501/3, 1510, 1511, 1512, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518/3, 1518/4, 1520, 1522, 1522, 1563/1, 1563/2, 1572, 1573/1, 1573/2, 1574, 1575, 1576, 1577, 1646, 1650, 1651, 1657, 1659, 1660, 1661, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675/1, 1676 i 1693

obręb Milcza: 1044, 1049, 1050, 1051, 1052, 1108/1, 1111, i 1114/1

 

Szczegółowy opis przedsięwzięcia zawiera Załącznik  Nr 1 do niniejszej decyzji i uwzględnia on obiekty istniejące, jak i projektowane z wyszczególnieniem ich charakterystycznych parametrów.

 

2.      Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich :

 

Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na:

budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Bzianka (gmina - Rymanów, powiat – krośnieński , woj.-  podkarpackie)

w związku z tym określam warunki wykorzystania terenu w trakcie realizacji i eksploatacji:

 

1)      Prace powinny być prowadzone w sposób ograniczający do minimum uciążliwość hałasową.

2)      Ujemny wpływ na środowisko w fazie realizacji i eksploatacji należy eliminować, stosując nowoczesne, przyjazne środowisku rozwiązania i technologie,

3)      W pobliżu czynnych studni, stanowiących ujęcia wody do picia i na potrzeby gospodarcze, sieć kanalizacji sanitarnej należy prowadzić w taki sposób, aby nie uległa zmianie jakość i ilość ujmowanych wód,

4)      Powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzonych prac odpady, zagospodarowywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),

5)      Rosnące drzewa i zieleń powinny zostać zabezpieczone przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem przez maszyny i urządzenia,

6)      Inwestycja nie może pogarszać warunków użytkowania nieruchomości oraz terenów sąsiednich,

7)      Na terenie, na którym jest realizowana inwestycja nie występują zabytki, wartości przyrodnicze oraz zasoby naturalne podlegające ochronie, jednak po zakończeniu realizacji inwestycji teren wokół należy uporządkować i doprowadzić do stanu umożliwiającego naturalną odbudowę środowiska przyrodniczego.

8)      Teren po zakończeniu robót należy uporządkować,

 

3.      Wymagania dotyczące ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 

1)      Obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej związane z realizacją przedsięwzięcia należy projektować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, Polskimi Normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie ustawowych wymagań wynikających przepisów prawa,

2)      Przedsięwzięcie powinno zapewnić zaspokojenie podstawowych wymagań, w szczególności dotyczących ochrony środowiska z uwzględnieniem ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ),

3)      Projekt budowlany nie może naruszać ustaleń wymienionych w punkcie 2. niniejszej decyzji,

4)      Kanały sanitarne, studzienki i inne niezbędne urządzenia winny zostać wykonane w sposób zapewniający szczelność konstrukcji, uniemożliwiając przenikanie zanieczyszczeń do gruntu oraz przeciwdziałać  szkodliwemu oddziaływaniu na środowisko,

5)      Przy układaniu sieci kanalizacyjnej należy zachować odpowiednie odległości od przewodów wodociągowych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.,

6)      W przypadku zbliżania się do istniejącego uzbrojenia podziemnego na ponadnormatywne odległości, kanalizację należy chronić rurami ochronnymi a studzienki ściankami izolującymi,

7)      W trakcie wykonywania wykopów należy zdejmować warstwy gleby i ponownie je wbudowywać przy zasypywaniu wykopów, by uzyskać pierwotną strukturę gleby,

8)      W przypadku wystąpienia na terenie sieci drenarskiej, należy zachować szczególną uwagę podczas prac ziemnych, a w przypadku uszkodzenia sieci odbudowanie jej i doprowadzenie do drożności.

4.      Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Nie są wymagane z przedmiotowej sprawie.

5.      Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie są wymagane z przedmiotowej sprawie.

6.       W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony  środowiska   /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami/  – stwierdzenie konieczności utworzenia   obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie są wymagane z przedmiotowej sprawie.

 U z a s a d n i e n i e

Na wniosek Burmistrza Gminy reprezentującego Gminę Rymanów z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW znak INW.7020/50/06 z dnia 15 marca 2006r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Bzianka (gmina - Rymanów, powiat – krośnieński , woj.-  podkarpackie) - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tegoż przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p.zm.), strony postępowania zostały powiadomione o toczącym się postępowaniu administracyjnym na stronach internetowych Gminy Rymanów. Od terminu ogłoszenia zawiadomienia nie wpłynęły uwagi i wnioski od społeczeństwa.

Planowaną inwestycję zgodnie z §3 ust.1 pkt. 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Prowadząc postępowanie Burmistrz Gminy Rymanów zwrócił się do Starosty Powiatowego w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Starosta Powiatu Krośnieńskiego pismem Ldz. RSR-7633/31/06 z dnia 07 kwietnia 2006 r.(data wpływu 10-04-2006 r.) uznał, iż nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla w/w. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Postanowieniem  Ldz. PSNZ.465-24/06 z dnia 11 kwietnia 2006 r.(data wpływu 13-04-2006 r.) uznał brak obowiązku sporządzenia raportu.

Biorąc pod uwagę zakres i charakter inwestycji, jej kwalifikację wg. § 3 ust. 1. pkt. 72a w/cyt. rozporządzenia i art. 46 ust. 2a w/cyt. ustawy Prawo ochrony środowiska oraz po przeanalizowaniu informacji dołączonych do wniosku oraz po uzyskaniu uzgodnień i opinii organów pomocniczych orzeczono postanowieniem ROŚ. 7624/3/06 z dnia 18.04.2006 r., stwierdzono brak potrzeby  sporządzenia przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko.

Po przedłożeniu przez wnioskodawcę wymaganych dokumentów, pismem ROŚ. 7624/3/06 z dnia 5 maja 2006 r. tutejszy organ wystąpił do Starosty Powiatowego w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych dla w/w inwestycji.

Starosta Krośnieński postanowieniem RSR-7633/38/06 z dnia 05.05.2006 r. (data wpływu 07-05-2006 r.) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie postanowieniem PSNZ. 460-24/06 z dnia 31.05.2006r. (data wpływu 02-06-2006 r.), przedłożyli uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie uwzględniając warunki środowiskowe określone w powyższych postanowieniach oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawowe, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

POUCZENIE:

 

1.       Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania.

2.       Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

3.       Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46. ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy czym wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin o którym mowa wyżej, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie przebiegała etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

4.       Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

5.       Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie uprawnia do wycinki drzew

6.       Integralną częścią niniejszej decyzji jest Załącznik nr 1 stanowiący szczegółowy opis przedsięwzięcia.

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat
 2. BIP Urzędu Gminy Rymanów;
 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie
 4. A/a.

Do wiadomości:

1.       Starostwo Powiatowe w Krośnie

2.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

Załącznik  Nr 1

do Decyzji ROŚ.7624/3//06

z dnia 13.06.2006 r

 

 

Szczegółowy opis przedsięwzięcia

 

 

Rodzaj przedsięwzięcia:

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie miejscowości Bzianka
 – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”

 

Miejsce realizacji:

 Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Bzianka na działkach o numerach ewid.:

obręb Bzianka : 8, 9, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24/1, 24/2, 28/2, 28/1, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65/4, 65/3, 65/2, 66/1, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 103, 104, 111, 114, 115, 116/1, 117, 118, 122, 125, 135, 136, 137, 190, 199, 211, 212, 213, 231/1, 232, 243, 248, 249, 250, 252, 279, 280, 281, 283, 295, 328, 329, 330/1, 331, 339, 351, 354, 357, 358, 359, 360, 362, 370, 387, 388, 389, 500, 505/1, 506/1, 507, 577, 578, 582, 585, 594, 600, 601, 602, 603, 608, 612, 709, 711/4, 711/3, 712, 714, 715/2, 715/1, 716, 717/2, 718/3, 718/1, 719/2, 720/3, 721, 722/2, 722/1, 723, 724, 725/2, 733, 734, 736, 792/1, 850, 853, 890/4, 891, 892, 894, 903/2, 903/1, 904, 910/7, 910/3, 910/5, 912/2, 916, 917, 918, 919/2, 921, 923/2, 924/2, 925, 926, 930/2, 930/3, 930/4, 932/1, 932/2, 933, 934, 936/1, 944/2, 944/1, 945, 946, 947, 948, 949, 952, 953/2, 954, 955, 956, 966, 968, 969, 971, 977/2, 977/1, 978, 979/1, 979/2, 980, 986/3, 987/1, 987/2, 989, 990, 990, 991, 991, 992, 995, 996, 997, 1001, 1030, 1031, 1061, 1151, 1208/2, 1209, 1210, 1211, 1217, 1218, 1219, 1224/1, 1225, 1226, 1227, 1233, 1258, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1267, 1268, 1270, 1271/2, 1271/1, 1272, 1273, 1274, 1276, 1277, 1278, 1279, 1283, 1285, 1299, 1303, 1317, 1318, 1327, 1328, 1332, 1335, 1336, 1341, 1342, 1345, 1351, 1444, 1445, 1447, 1448, 1454, 1455, 1456/4, 1456/1, 1457, 1463/2, 1463/1, 1464, 1467/1, 1470/2, 1470/1, 1472/2, 1487/4, 1487/1, 1490/2, 1501/3, 1510, 1511, 1512, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518/3, 1518/4, 1520, 1522, 1522, 1563/1, 1563/2, 1572, 1573/1, 1573/2, 1574, 1575, 1576, 1577, 1646, 1650, 1651, 1657, 1659, 1660, 1661, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675/1, 1676 i 1693

obręb Milcza: 1044, 1049, 1050, 1051, 1052, 1108/1, 1111, i 1114/1

 

Szczegółowy opis przedsięwzięcia:

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w  miejscowości Bzianka położonej na obszarze gminy Rymanów. Projektowana inwestycja służyć będzie wyłącznie mieszkańcom miejscowości Bzianka.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej przebiega terenami miejscowości Bzianka i miejscowości Milcza. Ścieki sanitarne z Bzianki doprowadzane będą na gminną oczyszczalnię ścieków w Rymanowie, bezpośrednio z Bzianki rurociągiem tłocznym do projektowanej studni kanalizacyjnej w Milczy.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z zabudowy mieszkaniowej Bzianki zaprojektowano przy zastosowaniu systemu grawitacyjnego, wspomaganego pracą pięciu sieciowych pompowni ścieków oznaczonych w opracowaniu oraz czterech mini-pompowni. Do wszystkich pompowni przewiduje się doprowadzenie energii elektrycznej poprzez budowę linii kablowych zasilających pompownie.

Do każdej projektowanej pompowni przewidziano dojazd z istniejących dróg gminnych. Drogi dojazdowe o szerokości jezdni 4,50 m wykonane będą w ramach projektowanej inwestycji.  Na działce każdej pompowni zlokalizowano plac manewrowy.

Projektowana kanalizacja sanitarna jest inwestycją liniową, podziemną. Pompownie ścieków jako obiekty budowlane zlokalizowane na ogrodzonych działkach wraz z dojazdem do tych działek zajmują powierzchnię łącznie około 500 m2.

Długość podziemnej sieci kanalizacyjnej jest następująca :

Długość projektowanej sieci kanalizacyjnej ogółem         -           17 565,00 m

Długość projektowanej sieci grawitacyjnej                     -           13 239,00 m

w tym :  

f 200 mm              -           8332,00 m

f 160 mm              -           4907,00 m

Długość rurociągów tłocznych          -           4326,00  m

Pompownie ścieków                        -                 5 szt.

Mini - pompownie                                 -                 4 szt.

Zasilanie pompowni ścieków w energię elektryczną

Poza lokalizacją pięciu sieciowych pompowni na wydzielonych i wykupionych przez gminę działkach inwestycja  nie powoduje zmian w istniejącym stanie zagospodarowania terenu. Nie przewiduje się adaptacji istniejących obiektów ani też ich rozbiórek.

Trasy kanałów i przyłączy przebiegające terenem prywatnym uzgodniono z właścicielami działek. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej poza pompowniami jest inwestycją liniową i nie wymaga trwałego wykupu terenu. Projektowane pompownie ścieków zlokalizowano na działkach przeznaczonych do wykupienia przez inwestora kanalizacji - Urząd Gminy w Rymanowie. Czasowym zajęciem terenu na okres budowy kanalizacji objęty jest obszar placu budowy stanowiący pas terenu wzdłuż projektowanych ciągów kanalizacyjnych i przyłączy o szerokości zasadniczo od 3,0 m do 6,0 m. W pasie tym mieści się wykop, pas montażowy oraz miejsce na składowanie ziemi z wykopów.

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych PVC lub PE o średnicach f 200 mm kanały główne oraz f 160 mm kanały boczne i przyłącza domowe. Rurociągi tłoczne wykonane będą z rur PE klasy 100 SDR 17,6 zgrzewanych doczołowo o średnicach od f 140 mm do f 90  mm. Przewiduje się zastosowanie na kanalizacji grawitacyjnej rur kanalizacyjnych z  PVC typu ciężkiego lub rur z PE klasy 100. Rury kanalizacyjne układane będą na podłożu z piasku o grubości podłoża 15 cm dla średnicy kanałów f 200 mm oraz 10 cm dla przyłączy o średnicy f 160 mm.

Uzbrojenie kanalizacji stanowią studzienki tradycyjne, przelotowe, połączeniowe i kaskadowe betonowe o średnicy 1,00 m i 1,20 m (zależnie od głębokości) oraz małogabarytowe studzienki PVC o średnicy nominalnej nie mniejszej niż 400 mm.

Zastosowano prefabrykowane pompownie zbiornikowe ze szczelnymi zbiornikami żelbetowymi, dostarczane jako element gotowy do wbudowania do wykopu. Pompownie wyposażone zostaną każda w dwie pompy zatapialne. Rurociągi tłoczne z pompowni zaprojektowano z rur PE klasy 100 o średnicy wynikającej z przeprowadzonych obliczeń.

Szkodliwe oddziaływanie na środowisko pompowni zamyka się w ogrodzonych działkach pompowni, położonych na terenie gminnym. Do każdej pompowni zaprojektowano dojazd oraz zasilanie w energię elektryczną. Teren działek pompowni ogrodzono i utwardzono.

Prawidłowa eksploatacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej objętej opracowaniem wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości energii elektrycznej gwarantującej prawidłową pracę pomp zainstalowanych w pompowniach. Pompownie ścieków zaprojektowano jako bezobsługowe wobec czego nie przewiduje się doprowadzenia wody na teren działek pompowni. Poza energią elektryczną inwestycja nie wymaga dostarczenia innych surowców, materiałów czy paliw.

Przewiduje się jednostronne zasilanie pompowni w energię elektryczną z istniejącej sieci napowietrznej. Pompownie zasilane będą liniami kablowymi. Zużycie energii po osiągnięciu pełnej wydajności pompowni wyniesie  - ok. 28 000 kWh / rok

Ze względu na brak możliwości drugostronnego zasilania pompowni, przewiduje się dla potrzeb eksploatacji sieci kanalizacyjnej, zastosowanie przewoźnego agregatu prądotwórczego typu „Honda”. W razie awarii zasilania agregat ten będzie dowożony do każdej pompowni i gromadzące się w pompowni ścieki zostaną kolejno przepompowane.

Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne i funkcjonalne polegające na przejęciu ścieków sanitarnych projektowaną, szczelną kanalizacją ograniczają i eliminują wpływ szkodliwych zanieczyszczeń na środowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej poprowadzono zachowując wymagane odległości od czynnych studni kopanych stanowiących awaryjne ujęcia wody. W przypadkach braku możliwości zachowania wymaganych odległości projektowanej kanalizacji sanitarnej od studni, przy prowadzeniu kanalizacji przebiegającej w granicach stref ochrony bezpośredniej studni, na kanalizacji sanitarnej zostaną założone zabezpieczające rury ochronne. Studzienki kanalizacyjne zlokalizowano w miarę możliwości poza strefami ochronnymi ujęć a w wypadku lokalizacji studzienek w strefie istniejących ujęć zastosowano studzienki szczelne z tworzyw sztucznych. Zieleń wysoka nie występuje na trasie kanalizacji a zieleń niska występuje w postaci krzewów owocowych i ozdobnych.

W okresie budowy wykonawca robót będzie miał obowiązek utrzymania terenu budowy w należytym stanie a także zobowiązany jest do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół budowy oraz do unikania uszkodzeń lub uciążliwości względem osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działań.

W projektowanych pięciu pompowniach sieciowych i czterech mini-pompowniach zainstalowane zostaną zatapialne pompy ściekowe. 

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bzianka nie będzie powodować wprowadzania do środowiska jakichkolwiek substancji czy energii. Wszystkie ścieki sanitarne powstające w gospodarstwach domowych ujęte zostaną szczelnym systemem kanalizacyjnym i odprowadzone na gminną oczyszczalnię ścieków.

 

Zamierzone przedsięwzięcie inwestycyjne nie znajduje się na terenie żadnej formy ochrony przyrody. Istniejący na terenie Bzianki park zabytkowy o powierzchni 2 ha zlokalizowany jest poza obszarem projektowanej inwestycji.

Wschodnia część miejscowości Bzianka znajduje się w zasięgu terenów zalewowych rzeki Wisłok i jej dopływów. Na tym terenie znajduje się około 40-stu gospodarstw rolnych.

Inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, zastosowane technologie pozwalają na dotrzymanie  standardów jakości środowiska.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-04-03 12:33:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-28 14:35:46
 • Liczba odsłon: 2527
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409432]

przewiń do góry