Sprawa kontynuowana jest pod znakiem ROS. 6220.10.2011.AK

https://rymanow.bip.org.pl/?tree=608

 

------------------------------------------------------------------------- 

Rymanów, dnia  14.04.2011 r.

ROŚ.6220.10.2011.AK

dot. ROŚ. 7624/17-2/10/11

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji , w związku z wydanym z  dniem 31 stycznia 2011 r. postanowieniem Ldz. ROŚ. 7624/17-2/10/11 w sprawie wznowienia postępowania Burmistrza Gminy  Rymanów w sprawie zakończonej decyzją ostateczną z dnia 27 lipca 2008 r. znak: ROS.7624/7/06/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów” zlokalizowanego w miejscowościach Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie - na wniosek Pana Henryka ŁOŻAŃSKIEGO zam. ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.- pt 700 1500), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                       ……………………

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Otrzymują:

 1. Wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

 

Rozdzielnik;

1.      Pan Henryk ŁOŻAŃSKI, 38-480 RYMANÓW, ul. Kolejowa Nr 67;

2.      Energia Wiatrowa ENERGIA WIATROWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 44-109 GLIWICE ul. Wyczółkowskiego Nr 16

-  adres do korespondencji Energia Wiatrowa Sp. z o.o. 31-156 KRAKÓW ul. Kurniki Nr 4;

3.      Strony postępowania wg. wykazu, zgodnie z art.. 49 KPA;

4.      A/a. A.K.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 POSTANOWIENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie

znak: SKO.420-15/269/11 z dnia 09 marca 2011 r. (data wpływu 16.03.2011r.)

postanawiajacego utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie

szczegóły>>

16_03_2011__postanowienie_sko.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 15.02.2011 r.

ROŚ.6220.17.1.2011.AK

ROŚ. 7624/17-1/10/11

 

 

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE

W    KROŚNIE

ul. Bieszczadzka Nr 1

38-400    K R O S N O

 

dot.   zażalenia Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO z dnia 07 lutego 2011 r.(data wpływu 08.02.2011 r.)

na postanowienie Burmistrza Gminy Rymanów Ldz. ROŚ.7624/17-1/10/11 z dnia 28.01.2011r.

 

Na podstawie art. 133 w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz..U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) , przekazuję   wraz z aktami sprawy zażalenie p. Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO zam. 38-480 RYMANÓW, ul. Kolejowa Nr 67 na postanowienie wydane przez Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 28 stycznia 2011 r. Ldz. ROŚ 7624/17-1/10/11 w sprawie odmowy wstrzymania wykonania decyzji Burmistrza Gminy w Rymanowie z dnia 27 lipca 2008 r. znak: ROŚ.7624/7/06/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów” .  

Zażalenie zostało wniesione w terminie tj. 7 dni od daty potwierdzenia doręczenia postanowienia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Składający zażalenie dostarczył je osobiście w dniu 08.02.2011 r. r do sekretariatu Urzędu Gminy w Rymanowie

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

 

Postanowieniem, od którego zastało wniesione zażalenie, Burmistrz Gminy Rymanów, po rozpatrzeniu wniosku p. Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO zam. 38-480 RYMANÓW, ul. Kolejowa Nr 67, odmówił wstrzymania wykonania swojej decyzji z dnia 27 lipca 2008 r. znak: ROŚ.7624/7/06/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów” zlokalizowanego w miejscowościach Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, gdyż okoliczności sprawy nie wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w   wyniku wznowienia postępowania.

 

            W uzasadnieniu postanowienia zostały podane powody, dla których wydane zostało postanowienie.

Wnioskodawca oparł wniosek o treść art. 152 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, podając, że okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego.

W związku z tym, że zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) organem właściwym do wstrzymania wykonania decyzji jest organ właściwy w sprawie wznowienia postępowania, koniecznym było zatem wyjaśnienie przez organ i wskazanie przez Henryka ŁOŻAŃSKIEGO, do którego organu skierował wiosek. Wnioskodawca sprecyzował to w piśmie z dnia 30 grudnia 2010 r.

Biorąc pod uwagę wskazania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie znak: SKO.420-132/1325/10 z dnia 30 listopada 2010 r. (data wpływu 06.12.2010 r.), które w uzasadnieniu decyzji postanawiającej uchylić zaskarżoną decyzję Burmistrza Gminy z dnia 05.10.2010 r. znak: ROŚ.7624/17/10   w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji   - wskazało, iż zasadnym byłoby wznowienie postępowania na podstawie art. 149§1 Kpa i przeprowadzenie postępowania, co do zasadności wskazanych we wniosku przesłanek wznowieniowych i wydanie stosownego rozstrzygnięcia w oparciu o art. 151 Kpa.

W związku z powyższymi wskazaniami, na podstawie art. 149§1 Kpa postanowieniem Burmistrza Gminy Ldz. ROŚ 7624/17-2/10/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. wznowione zostało postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Jednakże okoliczności sprawy nie wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania – dlatego podtrzymuję swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.

 

 

                                                                                                          ……………………….

Otrzymują:

 1. Adresat + Załącznik - całość akt prowadzonej sprawy;
 2. A/a.

Do wiadomości:

1.       Pan Henryk ŁÓŻAŃSKI zam. 38-480 RYMANÓW, ul. Kolejowa Nr 67;

2.       Energia Wiatrowa ENERGIA WIATROWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 44-109 GLIWICE ul. Wyczółkowskiego Nr 16

-   adres do korespondencji Energia Wiatrowa Sp. z o.o. 31-156 KRAKÓW ul. Kurniki Nr 4.

3.       Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 31.01.2011 r.

Ldz. ROŚ. 7624/17-2/10/11

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania     i o możliwościach

zapoznania się z jego treścią .

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaję do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanym z   dniem 31 stycznia 2011 r. postanowieniu Ldz. ROŚ. 7624/17-2/10/11 w sprawie wznowienia postępowania Burmistrza Gminy   Rymanów w sprawie zakończonej decyzją ostateczną z dnia 27 lipca 2008 r. znak: ROS.7624/7/06/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów” zlokalizowanego w miejscowościach Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie

 

Wnioskodawca:

Pan Henryk ŁOŻAŃSKI

  ul. Kolejowa Nr 67

38-480 RYMANÓW

 

                Istnieje możliwość zapoznania się z treścią wydanego postanowienia w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 ,   wt-pt 7 00 15 00 ).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ), wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 31.01.2011 r.

ROŚ. 7624/17-2/10/11

 

POSTANOWIENIE

 

Działając na podstawie art. 149 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz..U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w nawiązaniu do decyzji   Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 30 listopada 2010 r. znak: SKO.420-132/1325/10   i wezwaniu Pana Henryka ŁÓZAŃSKIEGO do wskazania okoliczności, które w jego ocenie stanowią o istnieniu legitymacji procesowej w postępowaniu zakończonym decyzją ostateczną wydaną przez Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 27 lipca 2008 r. znak: ROŚ.7624/7/06/07/08 w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów”,   po rozpatrzeniu uzupełnienia z dnia 17 stycznia   2011 r. (data wpływu 19.01.2011 r.) Pana Henryka ŁOŻAŃSKIEGO zam. ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW

 

wznawiam postępowanie  

 

Burmistrza Gminy   Rymanów w sprawie zakończonej decyzją ostateczną z dnia 27 lipca 2008 r. znak: ROS.7624/7/06/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów” zlokalizowanego w miejscowościach Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie

 

Uzasadnienie

 

Biorąc pod uwagę wskazania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie znak: SKO.420-132/1325/10 z dnia 30 listopada 2010 r. (data wpływu 06.12.2010 r.), które w uzasadnieniu decyzji postanawiającej uchylić zaskarżoną decyzję Burmistrza Gminy z dnia 05.10.2010 r. znak: ROŚ.7624/17/10   w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji   - wskazało, iż zasadnym byłoby wznowienie postępowania na podstawie art. 149§1 Kpa i przeprowadzenie postępowania, co do zasadności wskazanych we wniosku przesłanek wznowieniowych i wydanie stosownego rozstrzygnięcia w oparciu o art. 151 Kpa.

Przyczyną wznowienia postępowania jest wniosek Pana Henryka ŁOŻAŃSKIEGO z dnia 06 września 2010 r. oraz jego uzupełnienie z dnia 17 stycznia 2011 r. (data wpływu (19.01.2011r.).

Wnioskodawca jako podstawę wznowienia postępowania wskazuje miedzy innymi art. 145 §1pkt. 4   Kpa. Wskazuje, iż jest stroną, bowiem decyzja dotyczy jego interesu prawnego. Z tej przyczyny koniecznym stało się wznowienie postępowania i ustalenie, czy wnioskodawca rzeczywiście posiada przymiot strony oraz ustalenie podstawy prawnej dla wykazania tego faktu.

W związku z powyższym orzeczono jak w osnowie.

 

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia nie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie.

 

 

                                                                                                                      ……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Pan Henryk ŁOŻAŃSKI, 38-480 RYMANÓW, ul. Kolejowa Nr 67;

2.       2Energia Wiatrowa ENERGIA WIATROWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 44-109 GLIWICE ul. Wyczółkowskiego Nr 16

-   adres do korespondencji Energia Wiatrowa Sp. z o.o. 31-156 KRAKÓW ul. Kurniki Nr 4;

3.       Pozostałe strony postępowania wg. rozdzielnika, zgodnie z art.. 49 KPA;

4.       A/a. A.K.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 28.01.2011 r.

Ldz. ROŚ. 7624/17-1/10/11

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu postanowienia w sprawie odmowy wstrzymania wykonania decyzji   i o możliwościach zapoznania się z jego treścią .

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaję do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanym z   dniem 28 stycznia 2011 r. postanowieniu Ldz. ROŚ. 7624/17-1/10/11 w sprawie odmowy wstrzymania wykonania decyzji Burmistrza Gminy w Rymanowie z dnia 27 lipca 2008 r. znak: ROS.7624/7/06/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów”, gdyż okoliczności sprawy nie wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w   wyniku wznowienia postępowania.

 

Wnioskodawca:

Pan Henryk ŁOŻAŃSKI

  ul. Kolejowa Nr 67

38-480 RYMANÓW

 

                Istnieje możliwość zapoznania się z treścią wydanego postanowienia w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 ,   wt-pt 7 00 15 00 ).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ), wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 28.01.2011 r.

ROŚ. 7624/17-1/10/11

POSTANOWIENIE

               Działając na podstawie art. 152 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz..U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09 grudnia 2010 r. (data wpływu 14.12.2010 r.) oraz jego uzupełnieniu z dnia 30 grudnia 2010 r. (data wpływu 30.12.2010 r.) Pana Henryka ŁOŻAŃSKIEGO zam. w RYMANOWIE ul. Kolejowa Nr 67 o wstrzymanie wykonania decyzji Burmistrza Gminy w Rymanowie z dnia 27 lipca 2008 r. znak: ROS.7624/7/06/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów” zlokalizowanego w miejscowościach Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie

 

odmawiam wstrzymania wykonania decyzji

 

Burmistrza Gminy w Rymanowie z dnia 27 lipca 2008 r. znak: ROS.7624/7/06/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów”, gdyż okoliczności sprawy nie wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w   wyniku wznowienia postępowania.

 

Uzasadnienie

 

Pan Henryk ŁOŻAŃSKI zamieszkały w RYMANOWIE przy ul. Kolejowej Nr 67 wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji z dnia 27 lipca 2008 r. znak ROŚ. 7624/7/06/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów” zlokalizowanego w miejscowościach Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Wnioskodawca oparł wniosek o treść art. 152 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, podając, że okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego.

W związku z tym, że zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) organem właściwym do wstrzymania wykonania decyzji jest organ właściwy w sprawie wznowienia postępowania, koniecznym było zatem wyjaśnienie przez organ i ustalenie przez Henryka ŁOŻAŃSKIEGO, do którego organu skierował wiosek. Wnioskodawca sprecyzował to uzupełnieniem z dnia 30 grudnia 2010 r.

Biorąc pod uwagę wskazania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie znak: SKO.420-132/1325/10 z dnia 30 listopada 2010 r. (data wpływu 06.12.2010 r.), które w uzasadnieniu decyzji postanawiającej uchylić zaskarżoną decyzję Burmistrza Gminy z dnia 05.10.2010 r. znak: ROŚ.7624/17/10   w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji   - wskazało, iż zasadnym byłoby wznowienie postępowania na podstawie art. 149§1 Kpa i przeprowadzenie postępowania, co do zasadności wskazanych we wniosku przesłanek wznowieniowych i wydanie stosownego rozstrzygnięcia w oparciu o art. 151 Kpa.

 

Jednak okoliczności sprawy nie wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w   wyniku wznowienia postępowania – dlatego odmówiono wstrzymania wykonania decyzji w oparciu o art. 152 Kpa.

 

Pouczenie

 

Od niniejszego postanowienia służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 

 

                                                                                                                      ……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Pan Henryk ŁOŻAŃSKI, 38-480 RYMANÓW, ul. Kolejowa Nr 67;

2.       Energia Wiatrowa ENERGIA WIATROWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 44-109 GLIWICE ul. Wyczółkowskiego Nr 16

-   adres do korespondencji Energia Wiatrowa Sp. z o.o. 31-156 KRAKÓW ul. Kurniki Nr 4;

3.       Pozostałe strony postępowania wg. rozdzielnika, zgodnie z art.. 49 KPA;

4.       A/a. A.K.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DECYZJA

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krosnie

z dnia 30.11.2010 ( data wpływu 06-12-2010r) znak: SKO.420-132/1325/10

uchylajaca zaskarżona decyzje w całości i przekazujaca sprawe

do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszwej instancji. - wiecej  dec_sko_2010_12_06.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 28.10.2010 r.

ROŚ. 7624/17/10

 

 

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE

W    KROŚNIE

ul. Bieszczadzka Nr 1

38-400    K R O S N O

 

 

dot.   odwołania Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO z dnia 25 października 2010 r.(data wpływu 27.10.2010 r.)

od decyzji Burmistrza Gminy Rymanów Ldz. ROŚ.7624/1710 z dnia 05 października 2010 r.

 

Na podstawie art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz..U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) , przekazuję   wraz z aktami sprawy odwołanie p. Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO zam. 38-480 RYMANÓW, ul. Kolejowa Nr 67 od decyzji wydanej przez Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 05 października 2010 r. Ldz. ROŚ 7624/17/10 w sprawie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją z dnia 27 lipca 2008 r. znak: ROŚ.7624/7/06/07/08.  

Odwołanie zostało wniesione w terminie.

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

 

            Zaskarżoną decyzją Burmistrz Gminy Rymanów, po rozpatrzeniu wniosku p. Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO zam. 38-480 RYMANÓW, ul. Kolejowa Nr 67, odmówił wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją z dnia 27 lipca 2008 r. znak: ROŚ.7624/7/06/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów” zlokalizowanego w miejscowościach Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

            W uzasadnieniu decyzji zostały podane powody, dla których wydana została zaskarżona decyzja. Wbrew twierdzeniom zawartym w odwołaniu, organ I instancji przeprowadził postępowanie wyjaśniające zmierzające do ustalenia stanu faktycznego.

Postępowanie to wykazało, że:

Wnioskodawca oparł wniosek o treść art. 145 §1 pkt. 4 i 6 Kodeksu postępowania administracyjnego, podając, że decyzja wdana została z naruszeniem KPA i przepisów ustawy o ochronie środowiska. Wnioskodawca nie podał na czym opiera status strony postępowania.

Żadna z nieruchomości objętych inwestycją nie stanowi własności wnioskodawcy, nie jest on także właścicielem nieruchomości sąsiednich, graniczących z nieruchomościami objętymi decyzją z dnia 25 lipca 2008 r.

Wnioskodawca nie jest także właścicielem nieruchomości, które mieszczą się w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Ustalenia w tym zakresie organ poczynił na podstawie mapy ewidencyjnej, oraz danych z ewidencji gruntów i budynków.

Organ ustalił, że wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę Nr ewid. 621/1 o pow. 0,20 ha położonej we Wróbliku Szlacheckim.

Działka ta nie leży jednakże w obrębie planowanego zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, nie jest objęta także realizacją tego przedsięwzięcia.

Uprawnione jest zatem stanowisko, że Henryk ŁOŻAŃSKI nie miał legitymacji strony w postępowaniu zakończonym decyzją objętą   wnioskiem o wznowienie postępowania.

Jak wynika ze znajdującego się w aktach sprawy raportu oddziaływania, zasięg oddziaływania nie obejmuje nieruchomości Nr ewid. 621/1 położonej we Wróbliku Szlacheckim.

Powyższe ustalenia w zakresie braku wpływu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego na nieruchomość wnioskodawcy, powoduje brak przyznania temu wnioskodawcy przymiotu strony w określonej sprawie.

W tym stanie zasadnym jest stwierdzenie, że wniosek o wznowienie postępowania złożony przez Henryka ŁÓZAŃSKIEGO nie pochodzi od osoby posiadającej przymiot strony postępowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, co oznacza że kwestionowana decyzja nie dotyczy ani uprawnień ani obowiązków Henryka ŁOŻAŃSKIEGO.

Badając przesłanki formalne warunkujące wznowienie postępowania organ uznał, że po stronie wnioskodawcy brak jest legitymacji do udziału w postępowaniu. Zatem nie został spełniony jeden z warunków formalnych dających podstawę do wznowienia postępowania.

Oznacza to, ze organ orzekający uprawniony był do wydania decyzji o odmowie wznowienia postępowania, skoro wniosek o wznowienie nie pochodził od osoby uprawnionej.

Ustalenie braku legitymacji do wniesienia podania o wznowienie, czyni zbędną ocenę terminowości jego wniesienia.

Postępowanie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych prowadzone było z udziałem społeczeństwa. Informacji o tym postępowaniu organ zamieszczał na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rymanowie, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Rymanów oraz w miejscach realizacji przedsięwzięcia.

W tych warunkach nie można podzielić poglądu wnioskodawcy o braku wiadomości o toczącym się postępowaniu w tej sprawie.

W tym stanie rzeczy z arzuty podniesione w odwołaniu nie zasługują na uwzględnienie z powodów podanych wyżej, dlatego,   podtrzymuję swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

                                                                                                          ………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat + Załącznik - całość akt prowadzonej sprawy;
 2. A/a.

Do wiadomości:

1.       Pan Henryk ŁÓŻAŃSKI zam. 38-480 RYMANÓW, ul. Kolejowa Nr 67;

2.       Energia Wiatrowa ENERGIA WIATROWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 44-109 GLIWICE ul. Wyczółkowskiego Nr 16

-   adres do korespondencji Energia Wiatrowa Sp. z o.o. 31-156 KRAKÓW ul. Kurniki Nr 4.

3.       Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 05.10.2010 r.

Ldz. ROŚ.7624/17/10

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią .

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz..U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 05 października 2010 r. decyzji Ldz. ROŚ. 7624/17/10 odmawiającej wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną z dnia 25 lipca 2008 r. znak: ROS.7624/7/06/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów” zlokalizowanego w miejscowościach Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie na nieruchomościach oznaczonych jako działki w miejscowościach:

 

Ladzin                         169,   174, 175, 176, 177, 847, 853, 854, 855, 856, 857, 881, 945, 2007/10, 2008, 2010/6, 2010/7, 2010/8, 2010/10, 2010/11 i 2011/3,

Klimkówka                  30/5 i 100/13,

Wróblik Królewski       788, 796/2, 798/1, 798/2, 860/1, 860/2, 861/1, 862, 888/2, 888/3, 889/9,

                                    913/3, 913/4, 915/2, 915/3, 931, 932, 940/2, 940/3, 940/4 i 940/5,

Wróblik Szlachecki      885/4, 885/5, 885/7 i 887/2.

 

i o możliwościach zapoznania się z jej treścią i zgromadzoną dokumentacją w sprawie w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 ,   wt-pt 7 00 15 00 ).

               

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ) , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                                                     ……………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 05.10.2010 r.

ROŚ. 7624/17/10

 

Decyzja

              

               Na podstawie art. 149 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz..U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46 ust. 1 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Henryka ŁOŻAŃSKIEGO zam. w RYMANOWIE ul. Kolejowa Nr 67 o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją Burmistrza Gminy w Rymanowie z dnia 25 lipca 2008 r. znak: ROS.7624/7/06/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów” zlokalizowanego w miejscowościach Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie

 

odmawiam wznowienia postępowania

 

w sprawie zakończonej ostateczną decyzją   z dnia 27 lipca 2008 r. znak ROŚ. 7624/7/06/07/08

 

Uzasadnienie

 

Pan Henryk ŁOŻAŃSKI zamieszkały w RYMANOWIE przy ul. Kolejowej Nr 67 wystąpił do Burmistrza Gminy Rymanów z wnioskiem o wznowienie postępowania zakończonego decyzją z dnia 25 lipca 2008 r. znak ROŚ. 7624/7/06/07/08   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów” zlokalizowanego w miejscowościach Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Wnioskodawca oparł wniosek o treść art. 145 §1 pkt. 4 i 6 Kodeksu postępowania administracyjnego, podając, że decyzja wdana została z naruszeniem KPA i przepisów ustawy o ochronie środowiska. Wnioskodawca nie podał na czym opiera status strony postępowania.

Zauważyć należy co następuje:

Burmistrz Gminy Rymanów decyzją z dnia 25 lipca 2008 r. znak. ROŚ7624/7/06/07/08 orzekł o środowiskowych uwarunkowaniach zgodę na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów”.

Postępowanie w zakresie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia było prowadzone z udziałem społeczeństwa, a informacje o jego przebiegu   organ umieszczał w formie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w poszczególnych miejscowościach   na terenie Gminy, w miejscach realizacji przedsięwzięcia, jak też na swoich stronach internetowych.

Z treści decyzji wynika, iż jest ono realizowane na nieruchomościach oznaczonych jako działki w miejscowościach:

Ladzin                         169,   174, 175, 176, 177, 847, 853, 854, 855, 856, 857, 881, 945, 2007/10, 2008, 2010/6, 2010/7, 2010/8, 2010/10, 2010/11 i 2011/3,

Klimkówka                  30/5 i 100/13,

Wróblik Królewski       788, 796/2, 798/1, 798/2, 860/1, 860/2, 861/1, 862, 888/2, 888/3, 889/9,

                                    913/3, 913/4, 915/2, 915/3, 931, 932, 940/2, 940/3, 940/4 i 940/5,

Wróblik Szlachecki      885/4, 885/5, 885/7 i 887/2.

Z przedłożonego do realizacji projektu budowy farmy wiatrowej Rymanów, wykluczono lokalizację w mieście Rymanowie na wniosek   z dnia 03 lipca 2008 r. (data wpływu 03-07-2008 r) o wyłączenie tej części przedsięwzięcia z prowadzonego postępowania.

Żadna z wymienionych nieruchomości nie stanowi własności wnioskodawcy, nie jest on także właścicielem nieruchomości sąsiednich, graniczących z nieruchomościami objętymi decyzją z dnia 25 lipca 2008 r.

Wnioskodawca nie jest także właścicielem nieruchomości, które mieszczą się w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Ustalenia w tym zakresie organ poczynił na podstawie mapy ewidencyjnej, oraz danych z ewidencji gruntów i budynków.

Organ ustalił, że wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę Nr ewid. 621/1 o pow. 0,20 ha położonej we Wróbliku Szlacheckim.

Działka ta nie leży jednakże w obrębie planowanego zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, nie jest objęta także realizacją tego przedsięwzięcia.

Uprawnione jest zatem stanowisko, że Henryk ŁOŻAŃSKI nie miał legitymacji strony w postępowaniu zakończonym decyzją objętą   wnioskiem o wznowienie postępowania.

Stosownie do art. 28 KPA stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, źródłem których jest przepis prawa materialnego.

Okoliczność ta po myśli art. 145 §1 pkt. 4 KPA stanowi przesłankę do wznowienia postępowania administracyjnego.

W nauce przyjęto, że przymiot strony w sprawach wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych będą miały podmioty mające tytuł prawny do nieruchomości położonych w miejscu realizacji przedsięwzięcia, gdyż będą narażone na jego oddziaływanie.

Oprócz właścicieli nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stronami w postępowaniu o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych będą również inni, których nieruchomości mieszczą się w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Jak wynika ze znajdującego się w aktach sprawy raportu oddziaływania, zasięg oddziaływania nie obejmuje nieruchomości Nr ewid. 621/1 położonej we Wróbliku Szlacheckim.

Powyższe ustalenia w zakresie braku wpływu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego na nieruchomość wnioskodawcy, powoduje brak przyznania temu wnioskodawcy przymiotu strony w określonej sprawie.

Podobny pogląd w zakresie przyznania przymiotu strony w postępowaniu o wydanie uwarunkowań środowiskowych prezentowane jest przez orzecznictwo Sądów Administracyjnych (min. wyrok NSA z 16.02.2010 r. sygn. akt II OSK 359/09, wyrok WSA w Rzeszowie z 15.07 2009 r. sygn. Akt. II SA/RZ 114/09).

W tym stanie zasadnym jest stwierdzenie, że wniosek o wznowienie postępowania złozony przez Henryka ŁÓZAŃSKIEGO nie pochodzi od osoby posiadającej przymiot strony postępowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, co oznacza że kwestionowana decyzja nie dotyczy ani uprawnień ani obowiązków Henryka ŁOŻAŃSKIEGO.

Badając przesłanki formalne warunkujące wznowienie postępowania organ uznał, że po stronie wnioskodawcy brak jest legitymacji do udziału w postępowaniu. Zatem nie został spełniony jeden z warunków formalnych dających podstawę do wznowienia postępowania.

Oznacza to, ze organ orzekający uprawniony był do wydania decyzji o odmowie wznowienia postępowania, skoro wniosek o wznowienie nie pochodził od osoby uprawnionej.

Ustalenie braku legitymacji do wniesienia podania o wznowienie, czyni zbędną ocenę terminowości jego wniesienia.

Postępowanie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych prowadzone było z udziałem społeczeństwa. Informacji o tym postępowaniu organ zamieszczał na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rymanowie, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Rymanów oraz w miejscach realizacji przedsięwzięcia.

W tych warunkach nie można podzielić poglądu wnioskodawcy o braku wiadomości o toczącym się postępowaniu w tej sprawie.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak w osnowie.

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

                                                                                                                      ……………………..

 

Otrzymują:

1.       Pan Henryk ŁOŻAŃSKI, 38-480 RYMANÓW, ul. Kolejowa Nr 67;

1.       Energia Wiatrowa ENERGIA WIATROWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 44-109 GLIWICE ul. Wyczółkowskiego Nr 16

-   adres do korespondencji Energia Wiatrowa Sp. z o.o. 31-156 KRAKÓW ul. Kurniki Nr 4;

2.       Pozostałe strony postępowania wg. rozdzielnika, zgodnie z art.. 49 KPA;

3.       A/a. A.K.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-13 09:15:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-15 15:01:37
 • Liczba odsłon: 3109
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409760]

przewiń do góry