Rymanów, dnia 02.07.2007 r.

ROŚ. 7624/5/07

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

Na podstawie art. 51 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami )  oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

postanawiam

 

stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia
pn.. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”

 

Raport powinien zawierać informacje zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) z uwzględnieniem wymagań organów opiniujących potrzebę sporządzenia raportu.

 

Uzasadnienie

 

Do tut. Urzędu Gminy wpłynął na wniosek z dnia 18 kwietnia 2007 r. Pani Michaliny SZCZEPANIK zam. w m. Klimkówka Nr 254, 38-480 RYMANÓW działającej z upoważnienia Pana Gustawa BRZYSZCZA - AGRO&EKOPLAN adres do korespondencji: Smolnik Nr 16, 59-820 LEŚNA o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin (gmina - Rymanów, powiat – krośnieński , woj.-  podkarpackie).

 

Charakter inwestycji, która zgodnie z §3 ust.1 pkt.6 i §5 pkt. 2e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego może być wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

 

W związku z powyższym Burmistrz Gminy Rymanów zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, a przekazanego do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia zakresu opracowania raportu dla tegoż przedsięwzięcia.

 

Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie pismem Ldz. ŚR.IV-7048/146/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.(data wpływu 02.07.2007 r.) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor sanitarny postanowieniem Ldz. SNZ.465-11/07 z dnia 23 maja 2007 r. (data wpływu 04.06.2007 r.) uznali potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w. przedsięwzięcia, a swoich dokumentach opisali szczegółowe wymagania dotyczące jego sporządzenia .

 

Biorąc pod uwagę zakres i charakter inwestycji, jej kwalifikację wg. §3 ust.1 pkt.6 i §5 pkt. 2e w/cyt. rozporządzenia i art. 46 ust. 2a w/cyt. ustawy Prawo ochrony środowiska oraz po przeanalizowaniu informacji dołączonych do wniosku oraz po uzyskaniu uzgodnień i opinii organów pomocniczych orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem tutejszego organu.

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

Otrzymują:

 1. Adresaci wg. rozdzielnika;
 2. BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ );
 3. A/a.

Do wiadomości:

 1. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 RZSZÓW;
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 RZESZÓW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik

 1. Michalina SZCZEPANIK zam. w m. Klimkówka Nr 254, 38-480 RYMANÓW działającej z upoważnienia Pana Gustawa BRZYSZCZA - AGRO&EKOPLAN adres do korespondencji: Smolnik Nr 16, 59-820 LEŚNA
 2. Przewodniczący Zarządu Osiedla Rymanów Nr 1 i 2, sołtysi Wróblika Szlacheckiego, Wróblika Królewskiego i Ladzina.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 04.05.2007 r.

ROŚ. 7624/5/07

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z   art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1, art. 47, art. 48, art. 53 i art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami )oraz   art. 31, art. 32 ust. 1 ww. ustawy - na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18 kwietnia 2007 r. Pani Michaliny SZCZEPANIK zam. w m. Klimkówka Nr 254, 38-480 RYMANÓW działającej z upoważnienia Pana Gustawa BRZYSZCZA - AGRO&EKOPLAN adres do korespondencji: Smolnik Nr 16, 59-820 LEŚNA

zawiadamiam, że

 

zostaje wszczęte postępowanie dotyczące wydania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. –

o maksymalnej wysokości 150,00 m
  na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych:
Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin
  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”

 

Lokalizacja obszaru :

ü       Rymanów – M - działki Nr ewid: 356, 69, 2142, 350 i 588;

ü       Wróblik Szlachecki - działki Nr ewid. 990/4 i 986;

ü       Wróblik Królewski - działki Nr ewid. 961/4, 947/4 i 943;

ü       Ladzin - działki Nr ewid. 1965/2, 1483, 1109, 1686/2, 1434/2, 2009/10 i 1154.

 

Celem wszczętego postępowania jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia min. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Dokumenty są do wglądu w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy
ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godz. pracy (pn. 8 00 -15 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

            Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresaci wg. rozdzielnika;
 2. BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ );
 3. A/a.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-05 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-23 13:48:54
 • Liczba odsłon: 2104
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117233]

przewiń do góry