Rymanów, dnia 04.05.2007 r.

ROŚ. 7624/3/07

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1, art. 47, art. 48, art. 53 i art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami )oraz  art. 31, art. 32 ust. 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)na wniosek z dnia 03 kwietnia 2007 r. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Oddział w Sanoku z siedzibą przy ul. Sienkiewicza Nr 12 , 38-500 SANOK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla bloku koncesyjnego Nr 436

 

zawiadamiam, że

zostaje wszczęte postępowanie dotyczące wydania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 dla bloku koncesyjnego Nr 436 Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Oddział w Sanoku z siedzibą przy ul. Sienkiewicza Nr 12 , 38-500 SANOK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla bloku koncesyjnego Nr 436

polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż
ropy naftowej i gazu ziemnego połączonego z robotami geologicznymi wykonywanymi
przy użyciu dynamitu.

– gmina wiodąca Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”

 

Lokalizacja obszaru koncesyjnego 436 przedstawia się następująco:

Nr

naroża

Współrzędne geograficzne

szerokość

długość

4

3

13

14

15

16

49030’00,00”

49032’27,20”

49032’16,60”

49045’00,00”

49045’00,00”

49030’00,00”

21030’00,00”

21030’00,00”

21058’01,60”

21058’01,60”

22000’00,00”

22000’00,00”

Celem wszczętego postępowania jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia min. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Dokumenty są do wglądu w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy
ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godz. pracy (pn. 800-1500 wt-pt 700 1500).

            Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

Otrzymują:

  1. Adresaci wg. rozdzielnika;
  2. BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ );
  3. A/a.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-27 11:50:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-27 11:50:49
  • Liczba odsłon: 1910
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407777]

przewiń do góry