----------------------------------

OBWIESZCZENIE

znak G.6220.11.2012

o wydaniu postanowienia

z dnia 16.03.2012 r.(data wpływu 20.03.2012 r.)

Burmistrza Gminy Dulkla

---------------------------

POSTANOWIENIE 

znak G.6220.11.2012

o przedłużeniu ważności decyzji 

z dnia 16.03.2012 r.(data wpływu 20.03.2012 r.)

Burmistrza Gminy Dulkla

--------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE

znak G.6220.11.2012

o zakończeniu postepowania dowodowego

z dnia 16.03.2012 r.(data wpływu 20.03.2012 r.)

Burmistrza Gminy Dulkla

------------------------------

ZAWIADOMIENIE

znak G.6220.11.2012

o wszczęciu postepowania administracyjnego

z dnia 12.03.2012 r.(data wpływu 14.03.2012 r.)

Burmistrza Gminy Dulkla

 

--------------------------------------------------------------------

              Rymanów, dnia. 17.02.2012 r.

ROŚ. 6220.2.2012.AK

 

POSTANOWIENIE

 

            Na   podstawie:

 

o    art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

o    art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.),

 

w związku z wystąpieniem Z-cy Burmistrza Gminy Dukla mającego swoją siedzibę w Urzędzie Gminy Dukla, ul Trakt Węgierski Nr 11, 38-450 DUKLA z dnia 15 lutego 2012 r. (data wpływu 16.02.2012 r.) z wnioskiem Ldz. G.6220.11.2012   w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie przez Burmistrza Gminy Dukla postanowienia o wydłużenie terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonego z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu na obszarze bloku koncesyjnego 456”   Burmistrz Gminy Rymanów

 

postanawia

 

wyrazić zgodę na prowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie przez Burmistrza Gminy Dukla – jako gminy wiodącej – postanowienia o wydłużeniu terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonego z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu na obszarze bloku koncesyjnego 456” położonego na terenie Gmin: Dukla, Bukowsko, Komańcza, Krempna, Rymanów, Zarszyn.

 

Uzasadnienie

 

Burmistrz Gminy Dukla, mający swoją siedzibę w Urzędzie Gminy Dukla, ul Trakt Węgierski Nr 11, 38-450 DUKLA, wystąpił do Burmistrza Gminy Rymanów   z wnioskiem Ldz. G.6220.11.2012 z dnia 15 lutego 2012 r. (data wpływu 16.02.2012 r.) w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie przez Burmistrza Gminy Dukla postanowienia o wydłużeniu terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia .

Wnioskowane do realizacji przedsięwzięcie polega na „Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonego z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu na obszarze bloku koncesyjnego 456”   i położone jest na terenie Gmin: Dukla, Bukowsko, Komańcza, Krempna, Rymanów, Zarszyn.

Przedłożenie przedmiotowego wniosku jest realizacją wymogu art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

Cyt.: ”W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami   miast.”.

Na tej też podstawie Burmistrz Gminy Dukla zwrócił się z wnioskiem w powyższej sprawie, gdyż   Gmina Dukla jest gminą wiodącą   dla przedmiotowego przedsięwzięcia

Działając na podstawie art. 106, § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r KPA (jednolity tekst Dz..U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zgodę wyrażono w formie postanowienia i orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

 

            Na postanowienie niniejsze służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

           

                                                          

 

 

 

                                                                                                          ………………….…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:                                                                                                    

 1. Burmistrz Gminy Dukla, 38-450 DUKLA, ul. Trakt Węgierski Nr 11;
 2. A/a A.K.          

 

Do wiadomości:

 1. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie

Oddział w Sanoku z siedzibą przy ul. Sienkiewicza Nr 12 , 38-500 SANOK;

 1. Dział Projektowania i Dokumentowania Prac Geologicznych, ul. Asnyka 6, 38-200 JASŁO;
 2. UG i   UMiG. Zgodnie z wykazem
 3. A/a..A.K.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-20 13:18:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-23 10:47:01
 • Liczba odsłon: 2163
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407575]

przewiń do góry