--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 13.05.2008 r.

ROŚ.7624/7/08

 DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Działając na podstawie:

ü  Art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 48 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) ;

ü  §3 ust.1 pkt. 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. nr 257, poz.2573 z późniejszymi zmianami);

ü  art.104 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

 

po rozpoznaniu wniosku:

 

przedłożonego przez Burmistrza Gminy reprezentującego Gminę Rymanów z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 05 lutego 2008r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Parkowej i ul. Konopnickiej w Rymanowie – gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie.

 ustalam:

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia:

1 Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

a)      Rodzaj przedsięwzięcia:

 

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych
 przy ul. Parkowej ul. Konopnickiej w Rymanowie
 – gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie”.

 

Charakter inwestycji, zgodnie z z §3 ust.1 pkt. 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

b)      Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie będzie realizowane w Rymanowie przy ul. Parkowej ul. Konopnickiej na działkach o numerach ewid.:3121; 3124/2; 3122; 3152; 3151; 3149/4; 3149/2; 3149/3; 3164/2; 3164/1; 3165; 3166; 3167/1; 3167/2; 3180; 3181; 3182; 3185; 3188; 3189/1; 3190; 3196/1; 3196/2; 3195/1; 3194/1; 3163; 3162; 3161; 3172; 3173; 3174; 3168; 3175; 3176/2; 3207; 3219; 3209; 3212/1; 3212/2; 3157; 3665; 3668; 3660/3; 3662; 3660/2; 3660/1; 3657/2; 3657/3; 3655/5; 3655/7; 3655/2 i 3670 obręb Rymanów - Miasto

Szczegółowy opis przedsięwzięcia zawiera Załącznik  Nr 1 do niniejszej decyzji i uwzględnia on obiekty istniejące, jak i projektowane z wyszczególnieniem ich charakterystycznych parametrów.

 

2.      Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich :

 

Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na:

na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Parkowej i ul. Konopnickiej w Rymanowie – gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie

w związku z tym określam warunki wykorzystania terenu w trakcie realizacji i eksploatacji:

 

1)      Prace ziemne związane z wykonaniem wykopu pod wodociąg należy prowadzić w sposób najmniej szkodzący środowisku, do minimum ograniczający uciążliwość hałasową.

 

2)      Ujemny wpływ na środowisko w fazie realizacji i eksploatacji należy eliminować, stosując nowoczesne, przyjazne środowisku rozwiązania i technologie.

 

3)      Powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzonych prac odpady, zagospodarowywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

 

4)      Na trasie budowy sieci wodociągowej nie przewiduje się wycinania istniejącego drzewostanu, w związku z tym prace ziemne należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszać systemu korzeniowego drzew. Rosnące drzewa i zieleń powinny zostać zabezpieczone przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem przez maszyny i urządzenia.

 

5)      Materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej muszą gwarantować jej szczelność oraz posiadać wymagane przepisami dokumenty potwierdzające o możliwości ich zastosowania do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

6)      Inwestycja nie może pogarszać warunków użytkowania nieruchomości oraz terenów sąsiednich.

 

7)      Zebraną warstwę humusu, po zabezpieczeniu, należy ponownie ułożyć jako warstwę wierzchnią po zasypaniu wykopów, a teren po zakończeniu robót uporządkować.

 

8)      Przed włączeniem wykonanej sieci rozdzielczej do eksploatacji, przeprowadzić badania kontrolne jakości wody przesyłanej do użytkowników.

 

9)      Uzyskać od PPIS w Krośnie pozytywną ocenę higieniczną do sieci rozdzielczej i przyłączy, na podstawie dokumentów o materiałach zastosowanych do ich realizacji.

 

10)  Okresowo dokonywać kontroli stanu technicznego sieci i urządzeń wodociągowych, szczególnie w miejscach skrzyżowań wodociągu z przeszkodami terenowymi.

 

11)  Na terenie, na którym jest realizowana inwestycja nie występują zabytki, wartości przyrodnicze oraz zasoby naturalne podlegające ochronie, jednak po zakończeniu realizacji inwestycji teren wokół należy uporządkować i doprowadzić do stanu umożliwiającego naturalną odbudowę środowiska przyrodniczego.

 

3.      Wymagania dotyczące ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 

1)      Urządzenia infrastruktury technicznej związane z realizacją przedsięwzięcia należy projektować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, Polskimi Normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań wynikających przepisów prawa.

 

2)      Przedsięwzięcie powinno zapewnić zaspokojenie podstawowych wymagań, w szczególności dotyczących ochrony środowiska z uwzględnieniem ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ).

 

3)      Przy układaniu sieci kanalizacyjnej należy zachować odpowiednie odległości od przewodów wodociągowych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.

 

4)      W przypadku wystąpienia na terenie sieci drenarskiej, należy zachować szczególną uwagę podczas prac ziemnych, a w przypadku uszkodzenia sieci odbudować i doprowadzić do drożności.

 

5)      Projekt budowlany nie może naruszać ustaleń wymienionych w punkcie 2. niniejszej decyzji oraz uzgodnień wskazanych postanowieniami organów opiniujących.

4.      Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Nie są wymagane z przedmiotowej sprawie.

5.      Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie są wymagane z przedmiotowej sprawie.

6.      W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony  środowiska   /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami/  – stwierdzenie konieczności utworzenia   obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie są wymagane z przedmiotowej sprawie.

 U z a s a d n i e n i e

Do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek z dnia 05 lutego 2008 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, przedłożony przez Burmistrza reprezentującego Gminę Rymanów z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14 A, 38-480 RYMANÓW. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Parkowej i ul. Konopnickiej w Rymanowie – gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie.

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p.zm.), strony postępowania zostały powiadomione o toczącym się postępowaniu administracyjnym na stronach internetowych Gminy Rymanów. Od terminu ogłoszenia zawiadomienia nie wpłynęły uwagi i wnioski od społeczeństwa.

Charakter inwestycji, zgodnie z z §3 ust.1 pkt 63. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Prowadząc postępowanie Burmistrz Gminy Rymanów zwrócił się do Starosty Powiatowego w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Starosta Powiatu Krośnieńskiego pismem Ldz. SR.81.7633-9/08 z dnia 26 lutego 2008 r.(data wpływu 27-02.2008r.) uznał brak potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Postanowieniem  Ldz. PSNZ.465-14/08 z dnia 10 marca 2008 r.(data wpływu 13-03.2008 r.) również stwierdził  brak obowiązku sporządzenia raportu.

Biorąc pod uwagę zakres i charakter inwestycji, jej kwalifikację wg. § 3 ust. 1. pkt. 63 w/cyt. rozporządzenia i art. 46 ust. 2a w/cyt. ustawy Prawo ochrony środowiska oraz po przeanalizowaniu informacji dołączonych do wniosku oraz po uzyskaniu uzgodnień i opinii organów pomocniczych orzeczono postanowieniem ROŚ.7624/7/08 z dnia 13 marca 2008 r., brak potrzeby sporządzenia przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko.

Po przedłożeniu przez wnioskodawcę wymaganych dokumentów, pismem ROŚ. 7624/7/08 z dnia 17 marca 2008 r. tutejszy organ wystąpił do Starosty Powiatowego w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych dla w/w inwestycji.

Starosta Powiatu Krośnieńskiego postanowieniem SR-7633-21/08 z dnia 02.04.2008 r. (data wpływu 03-04-2008 r.) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie postanowieniem PSNZ. 460-11/08 z dnia 21.04.2008r. (data wpływu 24-04-2008 r.), przedłożyli uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie uwzględniając warunki środowiskowe określone w powyższych postanowieniach oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy, orzekam jak w sentencji decyzji.

 

 

POUCZENIE

 

1.      Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania.

2.      Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

3.      Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46. ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy czym wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin o którym mowa wyżej, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie przebiegała etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

4.      Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

5.      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie uprawnia do wycinki drzew

6.      Integralną częścią niniejszej decyzji są:

a.       Załącznik Nr 1 stanowiący szczegółowy opis przedsięwzięcia.

b.      Załącznik graficzny Nr 2 - sporządzony na mapie ewidencyjnej w dwóch częściach w skali 1 : 500 określający lokalizację przedsięwzięcia.

 

 

 

                                                                                                                      …………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat
 2. BIP Urzędu Gminy Rymanów;
 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie
 4. A/a. A.K.

Do wiadomości:

 1. Starosta Powiatu Krośnieńskiego, ul. Bieszczadzka nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kisielewskiego 12, 38-400 KROSNO.

 

Załącznik  Nr 1

do Decyzji ROŚ.7624/7//08

z dnia 13.05.2008 r

 

 

 

Szczegółowy opis przedsięwzięcia

 

Rodzaj przedsięwzięcia:

 

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych
 przy ul. Parkowej ul. Konopnickiej w Rymanowie
 – gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie”.

 

Miejsce realizacji:

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w Rymanowie przy ul. Parkowej ul. Konopnickiej na działkach o numerach ewid.:

obręb Rymanów – Miasto: 3121; 3124/2; 3122; 3152; 3151; 3149/4; 3149/2; 3149/3; 3164/2; 3164/1; 3165; 3166; 3167/1; 3167/2; 3180; 3181; 3182; 3185; 3188; 3189/1; 3190; 3196/1; 3196/2; 3195/1; 3194/1; 3163; 3162; 3161; 3172; 3173; 3174; 3168; 3175; 3176/2; 3207; 3219; 3209; 3212/1; 3212/2; 3157; 3665; 3668; 3660/3; 3662; 3660/2; 3660/1; 3657/2; 3657/3; 3655/5; 3655/7; 3655/2 i 3670 .

Szczegółowy opis przedsięwzięcia:

 

Przedsięwzięcie polegać będzie  na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Parkowej ul. Konopnickiej w Rymanowie – gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie na działkach o Nr ewid.: 3121; 3124/2; 3122; 3152; 3151; 3149/4; 3149/2; 3149/3; 3164/2; 3164/1; 3165; 3166; 3167/1; 3167/2; 3180; 3181; 3182; 3185; 3188; 3189/1; 3190; 3196/1; 3196/2; 3195/1; 3194/1; 3163; 3162; 3161; 3172; 3173; 3174; 3168; 3175; 3176/2; 3207; 3219; 3209; 3212/1; 3212/2; 3157; 3665; 3668; 3660/3; 3662; 3660/2; 3660/1; 3657/2; 3657/3; 3655/5; 3655/7; 3655/2 i 3670 obręb Rymanów - Miasto.

 

Charakter inwestycji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego po zasięgnięciu opinii organów opiniujących  postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów Ldz. ROŚ. 7624/7/08 z dnia 13 marca 2008 r. stwierdzono brak potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Zakres realizowanego przedsięwzięcia obejmuje:

 - wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE w zakresie średnic PE w zakresie średnic 110 - 40mm,

 - montaż hydrantów DN80,

 - wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE-40mm do budynków mieszkalnych wraz z 

   montażem węzła  pomiarowego,

 - wykonanie przekroczeń wodociągiem dróg gminnych.

      W skład  robót budowlanych wchodzą:

ü  Sieć wodociągowa  PE HD-80, SDR-13,6 110x8,1mm.        -           405,00 mb.

ü  Sieć wodociągowa  PE HD-80, SDR-13,6 90x6,7mm.          -           539,00 mb.

ü  Sieć wodociągowa  PE HD-80, SDR-13,6 63x4,1mm.          -           257,00 mb.

ü  Przyłącza domowe  PE HD-80, SDR-13,6 40x3,0mm.          -           259,00 mb.

co stanowi  27 szt. przyłączy.

Łączna długość to 1.460 mb

 

Wpływ  inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi

Istniejąca infrastruktura wodociągowa jest znikoma, brak planowej gospodarki wodociągowej, może stwarzać zagrożenie epidemiologiczne dla ludności korzystającej z własnych ujęć.  Istnieje  duże niebezpieczeństwo   skażenia   ściekami   wód powierzchniowych i podziemnych.

Na trasie projektowanego przyłącza nie przewiduje się wycinania istniejącego drzewostanu. Prowadzone  roboty ziemne  nie  będą powodować naruszenia systemu korzeniowego drzew. Projektowana sieć wodociągowa z przyłączami jest inwestycją proekologiczną, jej zrealizowanie spowoduje poprawę zdrowia i higienę dla użytkowników, ze względu na korzystanie z wody miejskiej o właściwych parametrach fizyko-chemicznych i bakteriologicznych oraz poprawi warunki sanitarne na terenie miejscowości.

Przedmiotową inwestycję nie zalicza się do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska.

Teren, na którym jest projektowany przyłącz nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Stan istniejący zagospodarowania działek

W obecnym stanie większość budynków objętych projektem zasilanych jest w własnych ujęć wody /studnie kopane/. Przez teren planowanej inwestycji przebiega magistrala wodociągowa do Rymanowa Zdroju wykonana z rur PVC-325mm, która przebiega wzdłuż  ul. M. Konopnickiej a następnie wzdłuż ul. Parkowej. Ponadto parkiem gminnym na działce nr 3121 przebiega wodociąg PVC-160mm zasilający wschodnią część Rymanowa.

Ze względu na brak sieci rozdzielczej, do wodociągu publicznego przyłączonych jest kilka budynków z komory zlokalizowanej przy ul. M. Konopnickiej na działce 3194/2  /wykorzystano zawór odpowietrzający DN25/.

W rejonie objętym projektem przebiega następujące uzbrojenie terenu:

- sieć gazowa nisko i średnioprężna z przyłączami,

- sieć energetyczna napowietrzna SN i NN z przyłączami do budynków napowietrznymi i ziemnymi,

- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami,

- sieć napowietrzna telekomunikacyjna.

Większość sieci jest w dobrym stanie technicznym.

Przez teren projektowanej inwestycji przebiegają dwie drogi gminne tj. ul. Konopnicka i ul. Parkowa wykonane z asfaltu i asfaltu lanego. Drogi te nie posiadają wyodrębnionych ciągów pieszych.

 

Dane zagospodarowania terenu

Istniejące studnie kopane wykazują długi okres użytkowania. W okresach suchych, przy niskim poziomie wód gruntowych lub zwiększonego poboru wody, ilość wody w studniach jest niewystarczająca, aby zapewnić normalne funkcjonowanie gospodarstw domowych.

Należy przypuszczać, że i jakość wody  ulega pogorszeniu przy małej retencji studni i obniżającym się poziomie wód gruntowych. Wybudowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami pozwoli na zaopatrzenie mieszkańców w sposób ciągły w wodę o parametrach odpowiadających Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej polegało będzie na:

a/  włączeniu do wodociągu miejskiego DN300 i DN150 poprzez trójniki,

b/  wykonaniu sieci rozdzielczej z rur PE w zakresie średnic PE 11063mm, wraz z 

montażem hydrantów DN80,

c/  budowie przyłączy domowych z rur PE-40mm wraz z montażem węzła pomiarowego,

d/  płukaniu i dezynfekcji rurociągów.

 

Opis rozwiązań technicznych

 W ramach projektu przewiduje się:

 1. Wykonanie na odcinku „W22-W1” przy ul. Parkowej:

włączenia do rurociągu PVC-160mm  poprzez trójnik DN150/150/80 w punkcie W22,

włączenia do rurociągu PVC-325mm  poprzez trójnik DN300/300/80 w punkcie W1,

montażu zasuwy odcinającej DN80, z klinem gumowym, PN-16 wraz  z obudową   teleskopową i skrzynką uliczną w węźle „W22” i „W1”.

 2. Wykonanie na odcinku „A-Hp3” przy ul. M. Konopnickiej:

włączenia do rurociągu PVC-325mm  poprzez trójnik DN300/300/100 w punkcie „A”,

montażu zasuwy odcinającej DN100, z klinem gumowym, PN-16 wraz  z obudową   teleskopową i skrzynką uliczną w węźle „A”.

 3. Wykonanie na sieci:

ü  montażu rurociągu z polietylenu  PE- HD z surowca klasy PE-80, SDR-13,6,

110x8,1mm lub PE-100, SDR 17 110x6,6mm  -  PN-10 o łącznej długości l=405,0m,

ü  montażu rurociągu z polietylenu  PE- HD z surowca klasy PE-80, SDR-13,6, 90x6,7mm lub PE-100, SDR 17  90x5,4mm  -  PN-10 o łącznej długości l=539,0m,

ü  montażu rurociągu z polietylenu  PE-HD z surowca  klasy PE-80, SDR-13,6 63x4,7mm lub PE-100, SDR 17  63x3,8mm  -  PN-10 o łącznej długości l=257,0m,

ü  montażu rurociągu z polietylenu  PE-HD z surowca  klasy PE-80, SDR-13,6 40x3,0mm lub PE-100, SDR 17  40x2,4mm  -  PN-10 o łącznej długości l=259,0m,

ü  montażu zasuw odcinających DN100, DN80, DN50,DN32 PN-16 z uszczelnieniem miękkim wraz  z obudową   teleskopową i skrzynką uliczną,

ü  montaż węzła pomiarowego wg rysunku nr 8,

ü  montaż węzła hydrantowego 80mm wg rysunku nr 9,

Wszystkie rurociągi należy ułożyć w wykopie o głębokości 1,6 m  i szerokości 0,6÷0,7m wykonanym mechanicznie i ręcznie. Łączenie rurociągów PE wykonać metodą zgrzewania doczołowego. Dla uzyskania złącza odpowiedniej jakości należy przestrzegać absolutnej czystości powierzchni łączonych elementów. Prace związane z łączeniem rur PE muszą być wykonywane przez osoby posiadające zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego metod łączenia rur PE.

Wykopy na projektowanym wodociągu wykonać jako szerokoprzestrzenne i wąskoprzestrzenne. Wykop wąskoprzestrzenny należy zabezpieczyć stosując obudowę ażurową. Na nierównościach i warstwach skalnych wykonać  podsypkę piaskową  o grubości 0,1m. Zasuwy odcinające  miękkouszczelnione, hydranty ppożarowe  kształtki przejściowe i kształtki kołnierzowe winne być wykonane  z żeliwa sferoidalnego. Przy połączeniach kołnierzowych należy zastosować śruby ze stali kwasoodpornej. W miejscu włączenia, przy połączeniach kształtkami kołnierzowymi i skręcanymi, pod armaturą należy dokładnie stabilizować podłoże. Montaż hydrantów wykonać zgodnie z rys. 9. Przejście przez ściany budynków wykonać jako szczelne. Należy pamiętać dokładnym wykonaniu izolacji zewnętrznej. Montaż wodomierzy  15mm klasy C, o przepływie q=1,5m3/h z  zaworem odcinającym 20mm przed i za wodomierzem wykonać zgodnie z rysunkiem nr 8. Przy montażu wodomierza  zachować normatywne odległości odcinków prostych przed i za wodomierzem (odp. L=3DN i l=2DN).

Wodomierz należy zamontować na konsoli montażowej. Za pierwszym zaworem a przed wodomierzem zamontować domowy reduktor ciśnienia o średnicy 20 mm, opartym np. na Włoskiej Fabryce Reduktorów „MALGORANI”,  zachowując wymaganą odległość przed wodomierzem. Za  zaworem  od   strony   instalacji  wewnętrznej   należy   zamontować  zawór zwrotny 20mm - antyskażeniowy  np. EA251 firmy Danfoss zabezpieczający sieć wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem zgodnie z normą   PN-92/B-01706/Az1. Po wykonaniu wodociągu należy wykonać próbę szczelności na ciśnienie p=1,0 MPa przy udziale przedstawiciela ZGK Rymanów.

Do próby rury PE winny być częściowo przysypane. Po pozytywnym odbiorze próby ciśnieniowej, zlecić inwentaryzację wodociągu uprawnionemu geodecie. W tym czasie nastąpi odbiór techniczny przyłącza. Włączenie do wodociągu wykona Wykonawca w obecności przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. Po pozytywnym odbiorze próby ciśnieniowej, zlecić inwentaryzację wodociągu uprawnionemu geodecie.

Zasypywanie należy prowadzić warstwami. Pierwszą warstwą powinien być  piasek o  grubości  0,1m, potem ziemia z wykopów pozbawiona kamieni i zanieczyszczeń. Następnie oznaczyć przebieg rurociągu  folią z wkładką metalową celem lokalizacji jego trasy, ułożoną na głębokości 0,40,5m od powierzchni terenu. Należy pamiętać o dokładnym zagęszczeniu gruntu w wykopie sposobem ręcznym i mechanicznym. Po zasypaniu wykopów  zgłosić do odbioru końcowego do Urzędu Gminy Rymanów. Po zakończeniu wszystkich robót montażowych przeprowadzić płukanie i dezynfekcję.

 

Skrzyżowanie  wodociągu  z przeszkodami  terenowymi

Istniejące uzbrojenie terenu w rejonie projektowanego wodociągu pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500. Należy je na czas prowadzenia robót, przed układaniem przewodu, odkryć i zabezpieczyć.

Skrzyżowanie z kablami energetycznymi

Na kablach energetycznych  eNN należy zamontować rury ochronne dwudzielne, Arota  A110PS o długości l=2,5m wypuszczone  po za  obrys   wykopu  po  0,5m  z  każdej

strony. Przed zasypaniem należy szczególnie dokładnie zagęścić grunt w pobliżu przewodów. Założenie rur ochronnych na kablach wykonać w porozumieniu  z Rejonem Energetycznym Krosno.

Skrzyżowanie z siecią gazową   

Przy skrzyżowaniu wodociągu  z siecią gazową należy zachować minimalną odległość w pionie od krzyżujących się przewodów 0,30 m. W pobliżu gazociągu wykop należy prowadzić ręcznie. Przy zbliżeniach należy zachować normatywne odległości. Przed zasypaniem wykopu skrzyżowanie z gazociągiem podlega odbiorowi przez RG Krosno.     

Skrzyżowanie z kanalizacją sanitarną, deszczową i wodociągiem

W obrębie skrzyżowania projektowanego wodociągu z kanalizacją sanitarną, deszczową i wodociągiem roboty ziemne prowadzić ręcznie. Należy pamiętać o dokładnym zagęszczeniu ziemi w  miejscu skrzyżowania. Prace przy skrzyżowaniach należy prowadzić przy udziale właściciela urządzeń.

Skrzyżowanie z drogami gminnymi  

 Przekroczenie dróg gminnych /ul. Parkowa i ul. M. Konopnickiej/ w punkcie należy wykonać metodą przekopu dwupołówkowego o ścianach pionowych z zabezpieczeniem ażurowym. Rura przewodowa PE-110mm lub PE-90mm  zostanie ułożona w rurze ochronnej stalowej 168,3/8mm o długościach zgodnie z mapą zasadniczą i profilami. Alternatywnie można zastosować rury ochronne z PE-HD. Rury przewodowe należy ułożyć na płozach typu „E/C”. Do uszczelnienia przestrzeni pomiędzy rurą przewodową a osłonową zastosować manszety typu „N”. W miejscach przejść przez drogi gminne i dojazdowe należy wykonać obsypkę piaskiem o grubości min.20cm. Przy wykonywaniu zasypki gruntem rodzimym należy zagęszczać grunt wibratorem mechanicznym. Po wykonaniu podbudowy z tłucznia /25cm/ i klińca /10cm/ ułożyć warstwę chudego betonu /B10/ o grubości 15cm. Następnie odtworzyć nawierzchnię asfaltową lub z lanego asfaltu do stanu pierwotnego.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej  dla miejscowości Rymanów nie będzie powodować wprowadzania do środowiska jakichkolwiek substancji czy energii.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje.

Zamierzone przedsięwzięcie inwestycyjne nie znajduje się na terenie żadnej formy ochrony przyrody. Istniejący na terenie Rymanowa park zabytkowy o powierzchni 3 ha zlokalizowany jest poza obszarem projektowanej inwestycji.

Inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, zastosowane technologie pozwalają na dotrzymanie  standardów jakości środowiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 2

do Decyzji ROŚ.7624/7//08

z dnia 13.05.2008 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik graficzny Nr 2

sporządzony na mapie ewidencyjnej w skali 1 : 500

w dwóch częściach

określający lokalizację przedsięwzięcia.

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 17.03.2008 r.

ROŚ. 7624/7/08

 

 

Starosta Powiatu Krośnieńskiego

ul. Bieszczadzka nr 1

38-400 KROSNO

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Kisielewskiego 12

38-400 KROSNO

 

 

                Uprzejmie informuję  że do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, przedłożony przez Burmistrza reprezentującego Gminę Rymanów z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14 A, 38-480 RYMANÓW.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Parkowej ul. Konopnickiej w Rymanowie – gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie na działkach o Nr ewid.: 3121; 3124/2; 3122; 3152; 3151; 3149/4; 3149/2; 3149/3; 3164/2; 3164/1; 3165; 3166; 3167/1; 3167/2; 3180; 3181; 3182; 3185; 3188; 3189/1; 3190; 3196/1; 3196/2; 3195/1; 3194/1; 3163; 3162; 3161; 3172; 3173; 3174; 3168; 3175; 3176/2; 3207; 3219; 3209; 3212/1; 3212/2; 3157; 3665; 3668; 3660/3; 3662; 3660/2; 3660/1; 3657/2; 3657/3; 3655/5; 3655/7; 3655/2 i 3670 obręb Rymanów - Miasto.

Charakter inwestycji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego po zasięgnięciu opinii organów opiniujących  postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów Ldz. ROŚ. 7624/7/08 z dnia 13 marca 2008 r. stwierdzono brak potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie z uwagi na kwalifikację o oddziaływaniu na środowisko, wymaga z w tym zakresie uzgodnień ze Starostą i z Państwowym Powiatowym Inspektorem sanitarnym, dlatego na podstawie wcześniej przesłanych dokumentów i obecnie dołączonych do niniejszego pisma, działając na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), zwracam się do Starosty Powiatu Krośnieńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie Środowiskowych uwarunkowań dla tegoż przedsięwzięcia.

W załączeniu „Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia” przedłożona przez inwestora.

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresaci jw.;
 2. Rozdzielnik wg. załącznika;
 3. A/a. A.K.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 13.03.2008 r.

ROŚ. 7624/7/08

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 51 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami )  oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

postanawiam

 

stwierdzić brak potrzeby sporządzenia raportu dla  przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Parkowej  i ul. Konopnickiej w Rymanowie – gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

na działkach o Nr ewid.: 3121; 3124/2; 3122; 3152; 3151; 3149/4; 3149/2; 3149/3; 3164/2; 3164/1; 3165; 3166; 3167/1; 3167/2; 3180; 3181; 3182; 3185; 3188; 3189/1; 3190; 3196/1; 3196/2; 3195/1; 3194/1; 3163; 3162; 3161; 3172; 3173; 3174; 3168; 3175; 3176/2; 3207; 3219; 3209; 3212/1; 3212/2; 3157; 3665; 3668; 3660/3; 3662; 3660/2; 3660/1; 3657/2; 3657/3; 3655/5; 3655/7; 3655/2 i 3670 obręb Rymanów - Miasto.

 

Uzasadnienie

 

            Do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek z dnia 05 lutego 2008 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, przedłożony przez Burmistrza reprezentującego Gminę Rymanów z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14 A, 38-480 RYMANÓW. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Parkowej i ul. Konopnickiej w Rymanowie – gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie.

Charakter inwestycji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz Gminy Rymanów zwrócił się do Starosty Powiatowego w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Starosta Powiatu Krośnieńskiego pismem Ldz. SR.81.7633-9/08 z dnia 26 lutego 2008 r.(data wpływu 27-02.2008r.) uznał brak potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Postanowieniem  Ldz. PSNZ.465-14/08 z dnia 10 marca 2008 r.(data wpływu 13-03.2008 r.) również stwierdził  brak obowiązku sporządzenia raportu.

Biorąc pod uwagę zakres i charakter inwestycji po przeanalizowaniu informacji dołączonych do wniosku oraz po uzyskaniu uzgodnień i opinii organów pomocniczych orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem tutejszego organu.

 

                                                                                                          …………………………..

Otrzymują:

 1. Adresat;
 2. BIP Urzędu Gminy Rymanów;
 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie;
 4. A/a.. A K.

Do wiadomości :

 1. Starosta Powiatu Krośnieńskiego, ul. Bieszczadzka nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kisielewskiego 12, 38-400 KROSNO.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 13.02.2008 r.

ROŚ. 7624/7/08

 

 

 

Starosta Powiatu Krośnieńskiego

ul. Bieszczadzka nr 1

38-400 KROSNO

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Kisielewskiego 12

38-400 KROSNO

 

 

                Uprzejmie informuję  że do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, przedłożony przez Burmistrza reprezentującego Gminę Rymanów z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14 A, 38-480 RYMANÓW.

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Parkowej ul. Konopnickiej w Rymanowie – gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

W związku z powyższym zwracam się do Starosty Powiatu Krośnieńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię co do konieczności sporządzenia raportu dla tegoż przedsięwzięcia i jego ewentualnego zakresu, celem wydania postanowienia zgodnie z art. 51. ust 2  co do obowiązku sporządzenia raportu lub nie stwierdzenia takiej potrzeby.

 

W załączeniu przesyłam złożone przez wnioskodawcę dokumenty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresaci jw.;
 2. Rozdzielnik wg. załącznika;
 3. A/a.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 05.02.2008 r.

ROŚ. 7624/7/08

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z   Art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1, art. 47, art. 48, art. 53 i art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) na wniosek Burmistrza reprezentującego Gminę Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14 A , 38-480 RYMANÓW

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania

 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn. „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Parkowej ul. Konopnickiej w Rymanowie

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

na działkach o Nr ewid.: 3121; 3124/2; 3122; 3152; 3151; 3149/4; 3149/2; 3149/3; 3164/2; 3164/1; 3165; 3166; 3167/1; 3167/2; 3180; 3181; 3182; 3185; 3188; 3189/1; 3190; 3196/1; 3196/2; 3195/1; 3194/1; 3163; 3162; 3161; 3172; 3173; 3174; 3168; 3175; 3176/2; 3207; 3219; 3209; 3212/1; 3212/2; 3157; 3665; 3668; 3660/3; 3662; 3660/2; 3660/1; 3657/2; 3657/3; 3655/5; 3655/7; 3655/2 i 3670 obręb Rymanów - Miasto.

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy
ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -15 00 wt-pt 7 00 15 00 )..

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

Liczba stron w postępowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 20 w związku z tym zgodnie z art. 49 kpa strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów przez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej https://rymanow.bip.org.pl/ oraz w okolicy planowanego przedsięwzięcia.

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat
 2. BIP Urzędu Gminy Rymanów;
 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie
 4. A/a.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-27 11:33:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-07 15:24:10
 • Liczba odsłon: 2148
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407815]

przewiń do góry