ZARZADZANIE KRYZYSOWE, SPRAWY WOJSKOWE, OBRONNOŚĆ I OBRONA CYWILNA

Inspektor Piotr Fałatowicz
tel. 134355006 wew. 116
 
 


Załatwia sprawy:

 1. Z zakresu obrony cywilnej:
  1. wykonywanie zadań w zakresie obronności związanych z podwyższaniem gotowości obronnej Państwa, a także koordynowanie ich realizacji,
  2. wykonywanie zaleceń Szefa Obrony Cywilnej Kraju,
  3. kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie miasta i gminy w zakresie:
   • planowania działalności odnośnie realizacji zadań obrony cywilnej,
   • przygotowania i kierowania formacjami obrony cywilnej,
   • przygotowania i zapewnienia działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
   • opracowania planu obrony cywilnej miasta i gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,
   • organizowanie szkolenia formacji obrony cywilnej oraz współudział w prowadzeniu szkolenia, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
   • kierowanie przygotowaniem ewakuacji i przyjmowania ludności oraz koordynowanie tych działań,
   • ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej jednostkom organizacyjnym działającym na terenie Gminy,
   • dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć do pełnej realizacji zadań,
   • planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,
   • planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu obrony cywilnej (prowadzenie magazynu OC),
   • planowanie i koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.
  4. tworzenie formacji obrony cywilnej,
  5. administrowanie rezerwami osobowymi w zakresie przeznaczenia do służby w obronie cywilnej,
  6. współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi,
  7. występowanie do instytucji państwowych, podmiotów gospodarczych, jednostek organizacyjnych o współdziałanie w administrowaniu rezerwami osobowymi,
  8. planowanie przygotowania ludności i mienia na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, określonych w ustawach,
  9. nakładanie obowiązku wykonania świadczeń osobistych i wydawanie decyzji oraz wezwań,
  10. wydawanie decyzji o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych oraz wezwań,
  11. organizowanie doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego wstawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny oraz organizowanie dowozu żołnierzy rezerwy do jednostek wojskowych,
  12. wydawanie decyzji o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera oraz wezwań,
  13. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  14. realizacja zadań dotyczących regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas wojny,
  15. wykonywanie zadań w zakresie przygotowania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
  16. realizacja zadań związanych z operacyjnym planowaniem obronnym Gminy Rymanów,
  17. planowanie i realizacja szkolenia obronnego,

 2. Z zakresu spraw obronnych:
  1. przygotowanie zadań obronnych w czasie pokoju oraz koordynowanie przygotowaniami obronnymi,
  2. planowanie obronne,
  3. organizowanie systemu stałego dyżuru,
  4. przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
  5. organizowanie akcji kurierskiej,
  6. planowanie i realizacja szkoleń obronnych,

 3. Z zakresu spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym:
  1. zapewnienie Burmistrzowi Gminy możliwości kierowania i koordynacji współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych na wypadek klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń ludności,
  2. prowadzenie obsługi Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  3. współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  4. prowadzenie stałego monitoringu w zakresie potencjalnych zagrożeń dla mieszkańców Gminy,
  5. kontrola jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi Gminy, stanu przygotowań do reagowania w wypadku sytuacji kryzysowych,
  6. organizowanie i utrzymywanie w stałej gotowości systemu łączności radiowej z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Zarządzania Wojewody,
  7. planowanie środków finansowych na zabezpieczenie działań kryzysowych,  

 4. Z zakresu spraw wojskowych:
  1. sporządzanie wykazów przedpoborowych podlegających rejestracji na podstawie rejestrów stałych mieszkańców i wydruków komputerowych,
  2. wzywanie do rejestracji przedpoborowych,
  3. ogłaszanie rejestracji poprzez wywieszanie obwieszczeń w miejscach najbardziej uczęszczanych,
  4. przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
  5. ustalanie przyczyn niestawiennictwa przedpoborowych do rejestracji i zarządzanie przymusowego doprowadzenia przez Policje lub nakładanie grzywny,
  6. wysyłanie zawiadomień o zmianie miejsca pobytu przedpoborowego do poprzedniego miejsca zamieszkania,
  7. prowadzenie rejestru przedpoborowych i jego bieżąca aktualizacja,
  8. sporządzanie sprawozdań z rejestracji przedpoborowych,
  9. sporządzanie list poborowych na podstawie wykazów przedpoborowych i wydruków komputerowych,
  10. wzywanie poborowych do stawiennictwa przed komisje poborowa i lekarska,
  11. prowadzenie alfabetycznego wykazów poborowych, którzy korzystają z odroczenia służby wojskowej,
  12. prowadzenie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej,
  13. ustalanie przyczyn niestawiennictwa poborowego na komisje i zastosowanie środków egzekucji administracyjnej,
  14. przyjmowanie podań wraz z dokumentacja w sprawie odroczeń czynnej służby wojskowej,
  15. opiniowanie podań w sprawie odroczeń czynnej służby wojskowej oraz współudział w pracach komisji poborowej,
  16. wydawanie decyzji w sprawach uznania poborowego oraz żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
  17. pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierza odbywającego służbę wojskowa, który został uznany za jedynego żywiciela rodziny,
  18. przyznawanie świadczeń pieniężnych żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy,
  19. organizowanie zabezpieczania terenów z materiałami wybuchowymi.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Fałatowicz Piotr
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-20 10:38:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Fałatowicz Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-22 13:19:16
 • Liczba odsłon: 3581
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4982857]

przewiń do góry