ROŚ. 6220.18.2013.AK                                                                BE-10

dot. cd. ROŚ. 6220.4.2012.AK                                                                

dot. cd. ROŚ.6220.12.2011.AK                                                        

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT ROLNICTWA LEŚNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

 

 

pn. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rymanów

  Nr ewid. działek 2212/4 oraz 2215/2 – Łazy”

-–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013   ROK

-----------------------------------------

 

Rymanów, dnia   06.08.2013 r.

ROŚ. 6220.18.2013.AK

dot. cd. ROŚ. 6220.4.2012.AK                                                                

dot. cd. ROŚ.6220.12.2011.AK

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji umarzającej postępowanie - na wniosek Pana Krzysztofa DZIÓBA – Eko-Plast Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu Artykułami Przemysłowymi   Krzysztof DZIÓB ul. Grochowska Nr 15, 31-516 KRAKÓW,   z dnia 05 lipca 2013 r. (data wpływu 06.08.2013 r.)   - o rezygnacji z inwestycji polegającej na budowie turbin wiatrowych

pn. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rymanów

  Nr ewid. działek 2212/4 oraz 2215/2 – Łazy”
-–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 15 00 ), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                        ……………………

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

 

 

------------------------------

 

 

Wezwanie Inwestora przez RDOŚ do okreslenie terminu , w jakim przedłozone zostanie uzupełnienie

---------------------------

Rymanów, dnia 26.08.2013 r.

Ldz. ROŚ. 6220.18.2013.AK

dot. cd. ROŚ. 6220.4.2012.AK                                                                                                             

dot. cd. ROŚ.6220.12.2011.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Przedsięwzięcie pn.

pn. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rymanów

Nr ewid. działek 2212/4 oraz 2215/2 – Łazy”

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Wnioskodawca:

Pan Krzysztof DZIÓB

Eko-Plast Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu Artykułami Przemysłowymi   Krzysztof DZIÓB

ul. Grochowska Nr 15, 31-516 KRAKÓW

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów DECYZJI ROŚ. 6220.18.2013.AK z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie umorzenia postępowania w związku z rezygnacją   z inwestycji polegającej na budowie turbin wiatrowych.

 

 

 

                                                                                                          ……………………

 

---------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia   26.08.2013 r.

ROŚ. 6220.18.2013.AK

dot. cd. ROŚ. 6220.4.2012.AK                                                                                                             

dot. cd. ROŚ.6220.12.2011.AK                

 

DECYZJA

 

                Działając na podstawie:

ü   art. 104 §1oraz art. 105 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa DZIÓBA – Eko-Plast Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu Artykułami Przemysłowymi   Krzysztof DZIÓB ul. Grochowska Nr 15, 31-516 KRAKÓW,   z dnia 05 lipca 2013 r. (data wpływu 06.08.2013 r.)   - o rezygnacji z inwestycji polegającej na budowie turbin wiatrowych

 

umarzam postępowanie

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rymanów Nr ewid. działek 2212/4 oraz 2215/2 – Łazy” -–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie ”, z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

 

 

Uzasadnienie

 

Stosownie do wszczętego w dniu 30 maja 2011 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku p. Krzysztofa DZIÓBA, zam. ul. Traczykówka Nr 83 , 34-700 RABKA-ZDRÓJ z dnia 30 maja 2011 r. (data wpływu 30-05-2011 r.) oraz uzupełnieniem Pana Konrada Pawła TURZAŃSKIEGO - pełnomocnika;- prowadzone było postępowanie w tejżee sprawie.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 6 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 .) pn. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rymanów Nr ewid. działek 2212/4 oraz 2215/2 – Łazy”   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie , planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

                Z uwagi na to, że Pan Krzysztof DZIÓB – Eko-Plast Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu Artykułami Przemysłowymi   Krzysztof DZIÓB ul. Grochowska Nr 15, 31-516 KRAKÓW,   wystąpił z wnioskiem z dnia 05 lipca 2013 r. (data wpływu 06.08.2013 r.)   - o rezygnacji z inwestycji polegającej na budowie turbin wiatrowych – postępowanie umorzono z uwagi na to, ze stało się ono bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 105 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) wystąpiła o to strona, na której żądanie postępowania zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony, gdyż nie jest sprzeczne z interesem społecznym – orzeczono jak w sentencji.

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji .

  Do dnia dzisiejszego nikt nie   wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań

Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze, postępowanie uznaje się za bezprzedmiotowe, co zostało wykazane w sposób wyczerpujący powyżej -   dlatego orzeka się o umorzeniu postępowania.

 

Pouczenie

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

                                                                                                          ………………………….

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr   38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie , ul. Wierzbowa Nr 16, 35-959 RZESZÓW.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rymanów, dnia 16.01.2014 r.

ROŚ.6220.16.2013.AK

Dot. ROŚ. 7624/5/07

 

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE

W   KROŚNIE

ul. Bieszczadzka Nr 1

38-400   K R O S N O

 

dot.  zażalenia Agro$&Ekoplan  mgr  inż. Gustaw BRZYSZCZ

z dnia 07 stycznia  2014 r.(data wpływu 09.01.2014 r.)

na postanowienie Burmistrza Gminy Rymanów Ldz. ROŚ.6220.16.2013.AK z  dnia 30.12.2013 r.

           

Na podstawie art. 133 w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz..U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), przekazuję  wraz z aktami sprawy zażalenie Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) na postanowienie wydane przez Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 30 grudnia 2013 r. Ldz. ROŚ 6220.16.2013.AK  w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko  dla zmienionego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” na przedsięwzięcie, które obejmuje:

 • redukcję planowanej liczby elektrowni wiatrowych do 14 szt. oraz
 • korektę maksymalnej wysokości elektrowni do 175 m, w przypadku  pięciu elektrowni  o symbolach EW od 1-5 RM,
 • wysokość maksymalna dla pozostałych elektrowni wiatrowych pozostaje bez zmian tj. 150 m.,
 • również z pierwotnym wnioskiem zmianie uległy również lokalizacje siłowni, zgodnie z wykazem w przedmiotowym wniosku.
 • kable energetyczne odprowadzające uzyskana energię elektryczną do Głównego Punktu Zasilania GPZ-1,
 • drogi dojazdowe z drogi publicznej (szerokości do 4,5 -5,0 m) oraz podjazdu  placu manewrowego w rejonie posadowienia każdej elektrowni,
 • Główny Punkt Zasilania GPZ-1,  który zostaje wyłączony przez wnioskodawcę  z zakresu do oddzielnego postępowania.

Zażalenie zostało wniesione w terminie  09.01.2014 r. do tut. organu, trakcie upublicznienia postanowienia. Natomiast do dnia dzisiejszego wpłynęły dwa potwierdzenia doręczenia postanowienia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z datą 31.12.2013 r.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

 

UZASADNIENIE

 

                W dniu 18 kwietnia 2007 r. (data wpływu do UG 18.04.2007 r.) złożony został do Burmistrza Gminy - przez Agro&Ekoplan reprezentowane przez pełnomocnika  Panią Michalinę SZCZEPANIK - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”.

Prowadząc postępowanie Burmistrz Gminy Rymanów, na podstawie wówczas obowiązujących przepisów, zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia zakresu opracowania raportu dla tegoż przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie pismem Ldz. ŚR.IV-7048/146/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.(data wpływu 02.07.2007 r.) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowieniem Ldz. SNZ.465-11/07 z dnia 23 maja 2007 r. (data wpływu 04.06.2007 r.) uznali potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w. przedsięwzięcia, a w swoich dokumentach opisali szczegółowe wymagania dotyczące jego sporządzenia.

Tenże etap postępowania zakończony został postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/5/07 stwierdzającym obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”.

Obecnie w związku ze złożonymi wnioskami: o zmianę zakresu przedsięwzięcia z dnia 28.05.2013 r. (data wpływu do UG 06.06.2013 r.) oraz uzupełnieniami wraz z dokumentacją z dnia 21 października 2013 r. (data wpływu 29.10.2013 r.) 1) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia, które obejmuje:

 • redukcję planowanej liczby elektrowni wiatrowych do 14 szt. oraz
 • korektę maksymalnej wysokości elektrowni do 175 m, w przypadku  pięciu elektrowni  o symbolach EW od 1-5 RM,
 • wysokość maksymalna dla pozostałych elektrowni wiatrowych pozostaje bez zmian tj. 150 m.,
 • również z pierwotnym wnioskiem zmianie uległy również lokalizacje siłowni, zgodnie z wykazem w przedmiotowym wniosku.
 • kable energetyczne odprowadzające uzyskana energię elektryczną do Głównego Punktu Zasilania GPZ-1,
 • drogi dojazdowe z drogi publicznej (szerokości do 4,5 -5,0 m) oraz podjazdu  placu manewrowego w rejonie posadowienia każdej elektrowni,
 • Główny Punkt Zasilania GPZ-1,  który zostaje wyłączony przez wnioskodawcę  z zakresu do oddzielnego postępowania.

– Inwestor przedłożył niezbędną dokumentację sporządzoną na podstawie wymogów ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), tj. Informację o planowanym  Przedsięwzięciu .

 

            Działając w trybie art. art. 51 ust. 3 pkt.1 i 2 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.),uwzględniając zapisy art. 153 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)  -  wystąpiono do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o  wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, gdyż zmiana zakresu przedsięwzięcia zmienia wykaz stron postępowania oraz obliguje organ do ponownego zasięgnięcia opinii i zajęcia przez organy opiniujące stanowiska w sprawie.

 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wierzbowa nr 16, 35-959 RZESZÓW,  Opinią Sanitarną znak: SNZ.9020.3.162.2013.RD z dnia 20.11.2013 r. (data wpływu do UG 28.11.2013 r.) uznał za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania dla zmienionego zakresu przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych - 14 szt. o maksymalnej wysokości 175 m (5szt) i 150 m (9szt.) na wydzielonych działkach w obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin – Gmina Rymanów oraz określił zakres raportu. Jednocześnie uznał , iż szczególnie wnikliwej analizie winno zostać poddane przewidywane przyszłe oddziaływanie pola elektromagnetycznego i hałasu projektowanej inwestycji na zdrowie i życie ludzi.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Al. J. Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW, pismem znak WOOŚ.4240.6.26.2013.IS-9 z dnia 12.12.2013 r. (data wpływu do UG 16.12.2013 r. wyraził opinię, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie wskazał zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę zakres i charakter inwestycji, jej kwalifikację wg. §3 ust.1 pkt.6  i §5 pkt. 2e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)oraz art. 51 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), po przeanalizowaniu informacji dołączonych do wniosku oraz po uzyskaniu uzgodnień i opinii organów pomocniczych orzeczono jak w sentencji postanowienia Burmistrza Gminy Rymanów. ROŚ.6220.16.2013.AK z dnia 30.12.2013 r..

Okoliczności sprawy nie wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia postanowienia – dlatego podtrzymuję swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

                                                                                                          ……………………….

Otrzymują:

 1. Adresat + Załączniki  - całość akt prowadzonej sprawy z 2007 r. (poz. 1-10)  i całość akt prowadzonej sprawy z 2013 r  (wg. metryki poz. Nr 1-38 oraz Zażalenie Inwestora wraz z załącznikami Nr 1 i 2;
 2. A/a.

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 RZESZÓW.

 

 

Otrzymują :

1.      Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

 1. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działające przez  pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);
 2. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ ),

4.      A/a. A.K. 

-------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 23.01.2014 r.

ROŚ.6220.16.2013.AK

Dot. ROŚ. 7624/5/07

 

 

 

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE

W   KROŚNIE

ul. Bieszczadzka Nr 1

38-400   K R O S N O

 

 

dot. przekazania  pisma Agro$&Ekoplan  mgr  inż. Gustaw BRZYSZCZ

z dnia 20 stycznia  2014 r.(data wpływu  do UG 22.01.2014 r.)

w sprawie pisma Burmistrza Gminy Rymanów  Ldz. ROŚ.6220.16.2013.AK z  dnia 16.01.2014 r.

                 

     

W nawiązaniu do przekazanego, na podstawie art. 133 w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz..U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm), zażalenia Inwestora wraz z aktami sprawy –   przekazuję kolejne pismo z dnia 20 stycznia  2014 r.(data wpływu do UG  22.01.2014 r.) Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) w sprawie pisma Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 16.stycznia 2014 r. Ldz. ROŚ 6220.16.2013.AK  przekazującego akta sprawy wraz z zażaleniem Inwestora  na postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko  dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

 

Zażalenie Inwestora z dnia 07 stycznia 2014 r. zostało wniesione w terminie  tj. w dniu 09.01.2014 r. do tut. organu, trakcie upublicznienia postanowienia.

 

Nadal podtrzymuje stanowisko, że ww. zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W piśmie Burmistrza Gminy z dnia 16.stycznia 2014 r. Ldz. ROŚ 6220.16.2013.AK  przekazującego akta sprawy wraz z zażaleniem Inwestora , nie ma stwierdzenia, iż cyt.: „ …,zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie, z uwagi na to, że zostało wniesione w terminie 09.01.2014 r. …” - jak błędnie interpretuje to Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) w piśmie z dnia 20 stycznia  2014 r.(data wpływu do UG  22.01.2014 r.

 

Nadal podtrzymuje stanowisko, że okoliczności sprawy nie wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia postanowienia – dlatego podtrzymuję swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

                                                                                                          ……………………….

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat + Załączniki  - oryginał pisma Inwestora wraz z  Załącznikiem Nr 1

oraz kopia zwrotnego potwierdzenia odbioru postanowienia przez Inwestora;

 1. A/a.

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 RZESZÓW.

 

 

 

 

Otrzymują :

1.      Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

 1. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działające przez  pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);
 2. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ ),

4.      A/a. A.K. 

--------------------------------------------------


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-10 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-23 14:35:16
 • Liczba odsłon: 1917
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986123]

przewiń do góry