Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy Rymanów - 2018 rok

Lp.

z dnia

w sprawie

status

1

02.01.2018

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości - więcej

obowiązujące

2

02.01.2018

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych - więcej

obowiązujące

3

04.01.2018

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

4

04.01.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

5

08.01.2018

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

6

09.01.2018

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu udziałów w nieruchomościach położonych w obrębie ewidencyjnym Wołtuszowa oraz w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące  

7

12.01.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

8

15.01.2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów, Klimkówka, Ladzin, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

9

15.01.2018

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

10

16.01.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

11

24.01.2018

w sprawie określenia specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów na 2018 r. - więcej  

obowiązujące

12

30.01.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w Rymanowie Zdroju - więcej

obowiązujące

13

31.01.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej 

obowiązujące

14

31.01.2018

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2018/2019 - więcej

obowiązujące

15

31.01.2018

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2018/2019 - więcej

obowiązujące

16

06.02.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

17

07.02.2018

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa na terenie gminy Rymanów w 2018 roku - więcej 

obowiązujące

18

07.02.2018

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie - więcej

obowiązujące

19

09.02.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

20

14.02.2018

w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym - więcej

obowiązujące

21

20.02.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

22

27.02.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

23

01.03.2018

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - więcej

obowiązujące

24

05.03.2018

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

25

15.03.2018

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

26

19.03.2018

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

27

23.03.2018

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r. - więcej

obowiązujące

28

23.03.2018

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek - więcej

obowiązujące

29

23.03.2018

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - więcej

obowiązujące

30

26.03.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w Rymanowie i Ladzinie - więcej

obowiązujące

31

26.03.2018

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

32

27.03.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

33

27.03.2018

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Bzianka, stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

34

28.03.2018

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: Remont lokalu mieszkalnego w Rymanowie ul. Rynek 1/5. - więcej

obowiązujące

35

09.04.2018

w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne i jednostki obsługujące - więcej

obowiązujące

36

09.04.2018

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

37

10.04.2018

w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Sieniawie, stanowiącej własność Gminy Rymanów na rzecz użytkownika wieczystego - więcej

obowiązujące

38

10.04.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

39

10.04.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

40

11.04.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

41

11.04.2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów, stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

42

16.04.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

43

19.04.2018

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie - więcej

obowiązujące

44

20.04.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

45

24.04.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

46

25.04.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

  obowiązujące

47

30.04.2018

w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 18/2018 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 07.02.2018 w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie - więcej

obowiązujące

48

30.04.2018

w sprawie powołania komisji do przekazania nieruchomości położonej w Łazach - więcej

obowiązujące  

49

30.04.2018

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rymanów wprowadzonego zarządzeniem nr 179/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. - więcej

obowiązujące

50

30.04.2018

zmieniające zarządzenie nr 11/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów w 2018 r. - więcej

obowiązujące

51

04.05.2018

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za rok 2017 - więcej

obowiązujące  

52

04.05.2018

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za rok 2017 - więcej

obowiązujące

53

04.05.2018

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za rok 2017 - więcej

obowiązujące

54

10.05.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

55

11.05.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

56

11.05.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

57

14.05.2018

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

58

15.05.2018

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów, stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące  

59

15.05.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 106/11 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - więcej

obowiązujące

60

16.05.2018

w sprawie wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

61

16.05.2018

w sprawie zasad przeprowadzania opróżniania zamków z szalet publicznych z terenu Gminy Rymanów oraz przekazywania ich zawartości - więcej

obowiązujące  

62

16.05.2018

w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Rymanów do prac w Zespole ds. szacowania szkód łowieckich - więcej

obowiązujące

63

17.05.2018

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

64

23.05.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

65

30.05.2018

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych - więcej

obowiązujące

66

04.06.2018

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Rady Miejskiej w Rymanowie służbowych zestawów komputerowych wraz z akcesoriami" - więcej

obowiązujące

67

06.06.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

68

12.06.2018

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

69

14.06.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

70

29.06.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

71

29.06.2018 

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

72

02.07.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

73

02.07.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

74

02.07.2018

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" - więcej

obowiązujące

75

04.07.2018

w sprawie powołania Komisji kwalifikującej wnioski do przyznania nagród Burmistrza Gminy Rymanów "Młode Orły" przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez gminę Rymanów w 2018 r. - więcej

obowiązujące

76

09.07.2018

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

77

10.07.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

78

10.07.2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej

obowiązujące

79

16.07.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

80

17.07.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

81

18.07.2018

w sprawie wydania opinii - więcej

obowiązujące

82

19.07.2018

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rymanów, przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat - więcej

obowiązujące

83

19.07.2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej (była stacja transformatorowa) położonej w Rymanowie przy ul. Rynek 19 przeznaczonej do sprzedaży wraz z udziałem w działce i częściach wspólnych budynku w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - więcej

obowiązujące

84

20.07.2018

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót na zadaniu pn.: "Przebudowa dróg na terenie Gminy Rymanów - część nr 1" (umowa RIN.272.5.2018 z dnia 15.05.2018 r.) - więcej

obowiązujące

85

30.07.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

86

02.08.2018

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych - więcej

obowiązujące

87

07.08.2018

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie - więcej

obowiązujące

88

07.08.2018

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego Robót pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów" - więcej

obowiązujące

89

07.08.2018

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego Robót pn.: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul. Leśnej w Klimkówce oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami domowymi przy ul. Zdrojowej i Ogrodowej w Klimkówce" - więcej 

obowiązujące

90

08.08.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

91

08.08.2018

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót na zadaniu pn.: "Remont kładki pieszo-jezdnej przez rz. Tabor nr działki ewid. 1507/5 pomiędzy ul. Parkową i ul. Grunwaldzką w m. Rymanów nr działek ewid. 3165/3, 3062/1, 3062/2, 3062/3" (umowa RIN.272.4.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.) - więcej

obowiązujące

92

10.08.2018

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

93

16.08.2018

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: "Budowa amfiteatru w Rymanowie-Zdroju". - więcej  

obowiązujące

94

16.08.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

95

17.08.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

96

21.08.2018

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Rymanowie - więcej

obowiązujące

97

23.08.2018

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót na zadaniu p.n." "Przebudowa dróg na terenie Gminy Rymanów - część nr 2" (umowa RIN.272.10.2018 z dnia 27.07.2018 r. ) - więcej

obowiązujące

98

27.08.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

99

29.08.2018

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku - więcej

obowiązujące

100

29.08.2018

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2018 roku - więcej

obowiązujące

101

29.08.2018

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu ..inansowego jednostek za pierwsze półrocze - więcej

obowiązujące

102

29.08.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

103

31.08.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące 

104

31.08.2018

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rymanów wprowadzonego zarządzeniem nr 179/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. - więcej

obowiązujące

105

31.08.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

106

04.09.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

107

04.09.2018

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna wielkowymiarowego z lasu mienia gminnego sołectwa Posada Górna - więcej

obowiązujące

108

07.09.2018

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

109

11.09.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące 

110

13.09.2018

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Rymanowie - więcej

obowiązujące

111

18.09.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

112

20.09.2018

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego Robót pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów". - więcej

obowiązujące

113

21.09.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych położonych w Rymanowie-Zdroju - więcej

obowiązujące

114

24.09.2018

w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu kontroli podatkowej - więcej

obowiązujące
115

24.09.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące

116

26.09.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

117

28.09.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej      

obowiązujące

118

28.09.2018

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

119

28.09.2018

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego Robót pn. "Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV, oświetlenia ulicznego kablowego w miejscowości Klimkówka ul. Zdrojowa przy drodze powiatowej dz. nr ewid. 4100" - etap I roboty ziemne. - więcej 

obowiązujące

120

01.10.2018

w sprawie powołania komisji konkursowej, celem wyłonienia zarządcy Cmentarza Komunalnego oraz Kaplicy Cmentarnej przy ul. Kalwaria w Rymanowie - więcej

obowiązujące

121

01.10.2018

w sprawie powołania Komisji kwalifikującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Gminy w 2018 r. dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów - więcej

obowiązujące 

122

04.10.2018

w sprawie sprostowania zarządzenia nr 86/2018 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w Głębokiem, Wróbliku Szlacheckim, Rymanowie oraz w drodze przetargu nieruchomości niezbudowanych położonych w Bziance i w Posadzie Górnej stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

123

04.10.2018

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa polegająca na budowie chodników" (umowa nr RIN.272.4.2017) - więcej

obowiązujące

124

 

 

 

125

08.10.2018

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: "Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Posada Górna, na działce nr ewid. 58/12". - więcej 

obowiązujące  

126

10.10.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące 

127

11.10.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

128

16.10.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w Rymanowie oraz na sprzedaż nieruchomości położonej w Króliku Polskim - więcej

obowiązujące

129

16.10.2018

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Rymanowie oraz na drodze przetargu nieruchomości położonych w Rymanowie i Rudawce Rymanowskiej, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

130

18.10.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące 

131

18.10.2018

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót realizowanych w ramach umowy RIN.272.14.2018 - części nr 1, 2, 3, 4, 5. - więcej

obowiązujące

132

19.10.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

133

23.10.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej 

obowiązujące

134

24.10.2018

w sprawie wprowadzenie regulaminu dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rymanów środkiem transportu stanowiącym własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

135

29.10.2018

w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

136

30.10.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

137

30.10.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

138

31.10.2018

w sprawie powołania Zespołu projektowego, w celu koordynacji i realizacji projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim realizowanego w ramach działania 2.0 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020." - więcej

obowiązujące

139

30.10.2018

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Deszno, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

140

30.10.2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany położonych w obrębie ewidencyjnym Deszno oraz Bałucianka, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące 

141

07.11.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

142

08.11.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

143

08.11.2018

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rymanów, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat - więcej

obowiązujące

144

14.11.2018

w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

145

13.11.2018

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń przyziemia w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie przy ul. Szkolnej 2, na żłobek" - II przetarg. - więcej

obowiązujące

146

13.11.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej w Rymanowie oraz oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w Rymanowie-Zdroju - więcej

obowiązujące

147

14.11.2018

w sprawie sprzedaży autobusu marki Ford Transit - więcej

obowiązujące

148

14.11.2018

zmieniające Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów na 2018 r. - więcej

obowiązujące

149

15.11.2018

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

150

15.11.2018

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2019 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi - więcej

obowiązujące

151

16.11.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

152

20.11.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

153

20.11.2018

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rymanów, przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat - więcej

obowiązujące

154

21.11.2018

w spraw udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania interesów Gminy Rymanów podczas realizacji projektu "Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów" - więcej

obowiązujące

155

26.11.2018

w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR 244 - więcej

obowiązujące

156

28.11.2018

w sprawie sprzedaży autobusu marki Ford Transit - więcej

obowiązujące

157

30.11.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące 

158

03.12.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

159

04.12.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

160

04.12.2018

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej 

obowiązujące

161

05.12.2018

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie - więcej

obowiązujące

162

10.12.2018

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w Rymanowie i ustalenia jej regulaminu - więcej

obowiązujące

163

11.12.2018

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: Modernizacja lokali mieszkalnych nr 1, 4 oraz montaż wewnętrznej instalacji gazowej (remont i przebudowa) w lokalach nr 1, 4, 7, 9 w budynku mieszkalno-usługowym położonym w Rymanowie ul. Rynek 21 na działce 2930/2 - więcej

obowiązujące

164

12.12.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

165

14.12.2018

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój nt. "Realizacja przez podmioty wojewódzkiego systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu wykrywania i alarmowania procedur reagowania i oceny sytuacji skażeń po wystąpieniu zagrożeń CBRN wraz z ostrzeganiem i alarmowaniem ludności za pomocą alternatywnych narzędzi technicznych w sytuacji awarii sieci energetycznej". więcej

obowiązujące

166

17.12.2018

w sprawie odwołania zastępcy burmistrza - więcej

obowiązujące

167

19.12.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

168

19.12.2018

w sprzedaży samochodu pożarniczego marki Star 244 - więcej

obowiązujące

169

19.12.2018

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2019 roku zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów - więcej

obowiązujące

170

19.12.2018

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego Robót pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Sieniawa ul. Dworska, Rymanów ul. Bartoszów oraz Rymanów-Zdrój ul. Szkolna". - więcej

obowiązujące

171

21.12.2018

w sprawie ustalenia regulaminów: Cmentarza Komunalnego i Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie - więcej

obowiązujące

172

21.12.2018

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: "Przebudowa. nadbudowa i rozbudowa, budynku Domu Ludowego w Puławach" - II przetarg. - więcej

obowiązujące

173

21.12.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

174

31.12.2018

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

175

31.12.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - więcej

obowiązujące

176

31.12.2018

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli podatkowej na 2019 rok - więcej

obowiązujące

177

31.12.2018

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

178

31.12.2018

w sprawie wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rymanowie - więcej

obowiązujące

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-05 08:03:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Sylwester Litwin
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-20 12:46:41
  • Liczba odsłon: 3297
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4771213]

przewiń do góry