Rymanów, dnia 30.06.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/11/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu   postanowienia wyjaśniającego wątpliwości
sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Przedsięwzięcie pn. :

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2010R Milcza – Rymanów

w km 0+000 do 3+787 (z wyłączeniem mostu w km 3+302 do 3+314) na długości   3.775 mb
  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami ewidencyjnymi: 1379 - obwód geodezyjny Milcza; 1504 - obwód geodezyjny Ladzin i 1892 2420 - obwód geodezyjny Rymanów –M

 

 

Wnioskodawca:

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Starostę i Wicestarostę  

ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227)

 

Burmistrz Gminny Rymanów

p odaje do publicznej wiadomości informację

 

o wdaniu Postanowienia ROŚ. 7624/11/09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści Postanowienia ROŚ. 7624/11/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 -15 00 ),os@rymanow.pl.

 

 

 

 

                                                                                         Z up. Burmistrza

                                                                                        Alicja KURYLAK

                                                                                                                      ………………..

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 30.06.2009 r.

ROŚ.7624/11/09

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie:

·          art.113 ust. 2 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);

·          art. 63, ust 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.).

 

w związku z wnioskiem Starostwa Powiatowego w Krośnie ldz. IŻ.92.2228-8/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. dotyczącym wyjaśnienia treści   Postanowienia   wydanego przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ.7624/11/09 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .

postanawiam

wyjaśnić wątpliwości co do treści wydanego przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ.7624/11/09 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2010R Milcza – Rymanów w km 0+000 do 3+787 (z wyłączeniem mostu w km 3+302 do 3+314) na długości   3.775 mb –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, w następujący sposób:

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 w/w. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.). odnoszę się dogłębniej i bardziej szczegółowo określam:

 

1)       Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2010R Milcza – Rymanów w km 0+000 do 3+787 (z wyłączeniem mostu w km 3+302 do 3+314) na długości   3.775 mb –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” jest inwestycją drogową., które   zgodnie z §3, ust 1, pkt 56   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko -   z   uwzględnieniem:

 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu – planowana inwestycja w swoim ciągu będzie bezpośrednio przylegać do granic i realizowana będzie wyłącznie w istniejącym pasie drogowym. Powierzchnia zabudowy (wzmocnienie istniejącej   nawierzchni   korony   drogi, likwidacja przełomów, rów obustronny ze zjazdami, pobocza)   to   40 770   [m 2 ], natomiast powierzchnia użytkowa (nawierzchnia    jezdni)   to   21 895,00   [m 2 ] W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie nakładki bitumicznej wzmacniającej na istniejącej jezdni w km 0+000 do 3+787 (z wyłączeniem mostu w km 3+302 do 3+314) na długości   3.775 mb w miejscowościach Milcza, Ladzin i Rymanów wraz ze ścięciem i utwardzeniem poboczy oraz oczyszczeniem rowów.

 

b)       powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich p rzedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącego pasa drogowego. Nie będzie powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz nie będzie kumulowania się oddziaływań, zaś poziom hałasu nie zwiększy się w stosunku do obecnego poziomu;

 

c)       wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych w postaci piasku, kruszyw, tłucznia pozyskiwanych na podstawie koncesji. Nie są jednak znane przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów i paliw oraz energii Nie będzie zużycia energii elektrycznej podczas budowy, jak i eksploatacji przedsięwzięcia;

 

d)         emisji i występowania innych uciążliwości – ze względu na charakter inwestycji i wielkość ruchu drogowego nie powinny występować niekorzystne oddziaływania w zakresie wód powierzchniowych. Jednak, aby zminimalizować przedostawanie się zawiesin do środowiska naturalnego, rów drogowy zostanie obsiany trawą oraz zaprojektowane zostaną urządzenia podczyszczające na wylotach z istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej. Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie objętym zakresem opracowania. Ponadto wpłynie na zmniejszenie ilości emitowanych przez pojazdy spalin oraz poprawę klimatu akustycznego (poprzez likwidację ubytków w nawierzchni, wyrównanie profilu podłużnego i poprzecznego, likwidację przełomów, a przede wszystkim w wyniku upłynnienia ruchu pojazdów). W trakcie realizacji inwestycji nastąpi chwilowy wzrost emisji substancji tj. gazów ropopochodnych i spalin oraz hałasu do środowiska, co związane będzie z pracą sprzętu budowlanego oraz środków transportu. Uciążliwości powyższe ustąpią po realizacji przedsięwzięcia.

W sąsiedztwie planowanego do realizacji przedsięwzięcia znajdują się tereny chronione akustycznie tj. tereny zabudowy mieszkaniowej.   Maszyny urządzenia technologiczne, jak również środki transportu oraz materiały do budowy stanowić będą źródła hałasu na poziomie ok. 58,2 dB.   Jednakże źródła te będą oddziaływały lokalnie i okresowo. Źródła w postaci ww. maszyn i urządzeń będą się poruszały z bardzo małą prędkością w granicach ok. 5-10 km/h, zaś środki transportu w granicach ok. 15-20 km /h. Tak więc w czasie przebudowy drogi wystąpi emisja hałasu z pracujących na co dzień tj. jednostajnie przemieszczających się środków komunikacji oraz środków transportu. Negatywny wpływ na środowisko w zakresie klimatu akustycznego, w czasie prowadzenia robót budowlanych (także ewentualnej likwidacji), będzie miał charakter krótkotrwały i przejściowy. Emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. Źródłem tych zanieczyszczeń będzie proces spalania paliw w silnikach spalinowych na etapie   realizacji i będą to: tlenek węgla, dwutlenek azotu, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne, pył i dwutlenek siarki. Ilości tych zanieczyszczeń będą wprost proporcjonalne do ilości spalanych paliw.

W przypadku planowanej inwestycji będą powstawały ścieki:

- zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe w czasie eksploatacji drogi. Szacowana godzinowa ilość wód opadowych i roztopowych wynosi   Q h = 83,78 [m3/h],

- ścieki socjalne w czasie realizacji inwestycji związane z bytowaniem pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu inwestycji, których ilość określana jest na podstawie norm zużycia wody w usługach. Dzienne szacunkowe zużycie wody na jednego zatrudnionego będzie wynosiło 0,06 [m3/dobę]. Wskaźnik ten będzie uzależniony od krotności tj. iloczynu zatrudnionych pracowników.

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji, jak również podczas eksploatacji drogi będą powstawały odpady o kodach: 17 05 04 – gleba ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – odpad ten będzie powstawał podczas wykonywania wykopów rowów oraz o kodach 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów,   20 -03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych.

 

Powstałe zanieczyszczenia oraz uciążliwości związane ze wzrostem hałasu i emisja spalin będą krótkotrwałe i lokalne.

Ostatecznie wykonana nawierzchnia wpłynie na zmniejszenie hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza spalinami, dzięki poprawie płynności jazdy.

 

e)       ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii .- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, mogą wystąpić drobne awarie jak przy realizacji inwestycji drogowych. Aby im zapobiedz, używany do realizacji zadnia sprzęt musi być sprawny technicznie.

 

2)       Usytuowanie przedsięwzięcia

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działkach o Nr ewid.: 1379     na terenie miejscowości   Milcza, 1504 na terenie miejscowości   Ladzin, 1892, 2420   na terenie miejscowości   Rymanów..

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie zróżnicowanym wysokościowo, na obszarze z zabudową mieszkaniową Zabudowa ta oddalona jest od drogi od ok. 8 -120 m, na niektórych odcinkach znajdują się pola uprawne. W obrębie realizacji inwestycji występuje wyłącznie roślinność taka, jak w przydrożnych rowach. Jest to roślinność pietra niskiego,   głownie rośliny dwuliścienne typu pokrzywa, ostrożeń. Przedsięwzięcie nie koliduje z istniejącym drzewostanem, jednak istnieje potrzeba przeprowadzania wycinki drzew chorych, spróchniałych, które utraciły stateczność i zagrażają bezpieczeństwu ruchu kołowego i pieszego. Roboty te będą wykonywane poza okresem wegetacji i gniazdowania ptaków,   w ramach cieć sanitarnych i porządkowych, na podstawie wymaganego prawem zezwolenia – decyzji. W miejsce usuniętych wykonane zostaną nowe nasadzenia drzew w ilości nie mniejszej od liczby usuwanych.

 

a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - przedsięwzięcie nie jest usytuowane na w.w obszarach oraz nie będzie realizowane na terenach o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

 

b)         obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)       obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -   przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy;

 

e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja nie będzie realizowana na w.cyt. terenach i obszarach. Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” , który oddalony jest o ok. 6,5 km i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000,. Nie występują tam tereny uzdrowiskowe, gdyż najbliższe znajdują się w odległości ok. 6 km,   ani pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

h)       gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie przeznaczonym pod tereny komunikacji tj. istniejącej drogi lokalnej. Tereny te otoczone są zabudową mieszkaniową i rolniczą w związku z czym trudne jest jednoznaczne określenie gęstości zaludnienia;

 

i)         obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach ;

 

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok. 6 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej, a jego realizacja nie będzie miała na nie bezpośredniego oddziaływania.

 

 

3)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)       zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -   zasięg oddziaływania będzie miał charakter lokalny, ograniczony do placu budowy i terenów bezpośrednio graniczących z realizowaną inwestycją. Na sąsiednich terenach znajduje się zabudowa mieszkaniowa i tereny rolnicze. Trudne jest jednoznaczne określenie gęstości zaludnienia, dlatego nie jest znana dokładna liczba ludności, na którą przedsięwzięcie może ewentualnie oddziaływać.

Przebudowa drogi powiatowej przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w rejonie jej lokalizacji, gdyż zwiększy się płynność ruchu pojazdów na   przebudowywanej drodze, co spowoduje zmniejszenie zapylenia, emisji gazów i pyłów do powietrza oraz emisji hałasu do środowiska. Ponadto przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz bezpieczeństwa ruchu pieszych na przedmiotowej drodze;

 

a)       transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest około 45 km od granicy z Republiką Słowacji. Biorąc pod uwagę wielkość i charakter inwestycji nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko terenów innego kraju;

 

b)       wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinno w znaczący i złożony sposób oddziaływać na środowisko. O ddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały. Inwestycja nie spowoduje zmian w sposobie użytkowania działki i zagospodarowania terenu. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie przeznaczonym pod tereny komunikacji tj. istniejącej powiatowej drogi lokalnej . Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000;

 

c)       czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania   - oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji, będzie mieć charakter lokalny i krótkotrwały, zaś w fazie eksploatacji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie objętym zakresem opracowania. Ponadto wpłynie na zmniejszenie ilości emitowanych przez pojazdy spalin oraz poprawę klimatu akustycznego (poprzez likwidację ubytków w nawierzchni, wyrównanie profilu podłużnego i poprzecznego, likwidację przełomów, a przede wszystkim w wyniku upłynnienia ruchu pojazdów).

 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i po wnikliwym przeanalizowaniu parametrów planowanego do realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie wymagano sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przebudowy drogi powiatowej   Nr 2010R Milcza -Rymanów w km 0+000 do 3+787 (z wyłączeniem mostu w km 3+302 do 3+314) na długości   3.775 mb.

 

Uzasadnienie

 

                Do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek Starostwa Powiatowego w Krośnie ldz. IŻ.92.2228-8/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. dotyczący wyjaśnienia treści   Postanowienia   wydanego przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ.7624/11/09 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w którym

  postanowiono nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2010R Milcza – Rymanów w km 0+000 do 3+787 (z wyłączeniem mostu w km 3+302 do 3+314) na długości   3.775 mb –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.   Przedsięwzięcie ma być realizowane na działkach o Nr ewid.: 1379     na terenie miejscowości   Milcza, 1504 na terenie miejscowości   Ladzin, 1892, 2420   na terenie miejscowości   Rymanów, z wniosku Starosty i Wicestarosty uprawnionych do reprezentowania Powiatu Krośnieńskiego, z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej Nr 1, 38-400 KROSNO   z dnia 26 marca 2009 r. (data wpływu 26-03-2009 r.) Ldz. IŻ.92.2228-8/09

Rozpatrując przedmiotowy wniosek, działając na podstawie art.113 ust 2. ustawy z dnia   14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), odniesiono się dogłębniej i bardziej szczegółowo w treści uzasadnienia do uwarunkowań wymienionych w art. 63, ust 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.). , dlatego ) – które to szczegóły ponownie wymieniono i szczegółowiej wyjaśniono w niniejszym Postanowieniu

W związku z tym, iż wymagane jest bardziej wnikliwe, gruntowne i wyczerpujące   uzasadnienie   Postanowienia Burmistrza Gminy Rymanów ROS. 7624/11/09   z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie braku potrzeby   przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko   -   niniejszym postanowieniem skrupulatnie wyjaśniono wątpliwości jak wyżej.  

 

Pouczenie

 

                Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów w terminie 7 dni od daty otrzymania.

 

 

 

                                                                                                Z up. Burmistrza

                                                                                              Alicja KURYLAK

 

                                                                                                          ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Starostwo Powiatowe w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 3. A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów( www.bip.rymanow.pl );

Do wiadomości:

 1. Starosta Krośnieński , ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie , ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rymanów, dnia 04.05.2009 r.

Ldz. ROŚ.7624/11/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią .

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 04 maja 2009 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2010R Milcza – Rymanów

w km 0+000 do 3+787 (z wyłączeniem mostu w km 3+302 do 3+314) na długości   3.775 mb
  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

na działkach o Nr ewid. 1379 - obwód geodezyjny Milcza; 1504 - obwód geodezyjny Ladzin i 1892 2420 - obwód geodezyjny Rymanów –M, bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Ldz. ROŚ. 7624/11 /09 i o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 ,   wt-pt 7 00 15 00 ).

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy

Alicja KURYLAK 

                                                                                                                     

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   04.05.2009 r.

ROŚ. 7624/11/09

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

                Na podstawie :

ü       art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

ü       §3 ust.1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm);

ü       art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

 

po rozpoznaniu   wniosku:  

ü       Starosty i Wicestarosty uprawnionych do reprezentowania Powiatu Krośnieńskiego, z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej Nr 1, 38-400 KROSNO z dnia 26 marca 2009 r. (data wpływu 26-03-2009 r.) Ldz. IŻ.92.2228-8/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2010R Milcza – Rymanów w km 0+000 do 3+787 (z wyłączeniem mostu w km 3+302 do 3+314) na długości   3.775 mb –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

po zasięgnięciu opinii:

ü       Starosty Powiatowego w Krośnie Ldz. ŚR.81.7633-28/09 z dnia 08 kwietnia 2009 r. (data wpływu 16-04-2009 r.),

ü       Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz.PSNZ-465-28/09 z dnia 10 kwietnia 2009 r. (data wpływu 15-04-2009 r.)

 

orzekam

 

a)       Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

a)       Charakterystyka i Karta Informacyjna przedsięwzięcia stanowią Załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Uzasadnienie

 

                Na wniosek Starosty i Wicestarosty uprawnionych do reprezentowania Powiatu Krośnieńskiego, z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej Nr 1, 38-400 KROSNO z dnia 26 marca 2009 r. (data wpływu 26-03-2009 r.) Ldz. IŻ.92.2228-8/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostało z dniem 26 marca 2009 r. wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2010R Milcza – Rymanów w km 0+000 do 3+787 (z wyłączeniem mostu w km 3+302 do 3+314) na długości   3.775 mb –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z danych zawartych w karcie informacyjnej wynika, iż przedsięwzięcie jest inwestycją drogową. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie nakładki bitumicznej wzmacniającej na istniejącej jezdni w km 0+000 do 3+787 (z wyłączeniem mostu w km 3+302 do 3+314) na długości   3.775 mb w miejscowościach Milcza, Ladzin i Rymanów wraz ze ścięciem i utwardzeniem poboczy oraz oczyszczeniem rowów.

Na etapie realizacji spowoduje wzrost emisji salin hałasu przez maszyny budowlane, ale będzie to oddziaływanie krótkotrwałe.

W trakcie eksploatacji dróg zwiększenie płynności jazdy spowoduje zmniejszenie emisji spalin do atmosfery oraz   zmniejszenie hałasu i drgań.

Biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1 ustawy określam:

1)       Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z   uwzględnieniem

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu - Planowana inwestycja w swoim ciągu będzie bezpośrednio przylegać do granic i realizowana będzie wyłącznie w istniejącym pasie drogowym . Powierzchnia zabudowy   (wzmocnienie istniejącej   nawierzchni   korony   drogi, likwidacja przełomów, rów    obustronny ze zjazdami, pobocza)   to   40 770   [m 2 ], natomiast powierzchnia użytkowa (nawierzchnia    jezdni)   to   21 895,00   [m 2 ] -   dane zawarte są w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia;

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich - nie będzie powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz nie będzie kumulowania się oddziaływań;

c) wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych, jednak nie są znane przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów i paliw oraz energii Nie będzie zużycia energii elektrycznej podczas budowy, jak i eksploatacji przedsięwzięcia;

d) emisji i występowania innych uciążliwości   ze względu na charakter inwestycji i wielkość ruchu drogowego nie powinny występować niekorzystne oddziaływania w zakresie wód powierzchniowych. Jednak, aby zminimalizować przedostawanie się zawiesin do środowiska naturalnego, rów drogowy zostanie obsiany trawą oraz zaprojektowane zostaną urządzenia podczyszczające na wylotach z istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej. Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie objętym zakresem opracowania. Ponadto wpłynie na zmniejszenie ilości emitowanych przez pojazdy spalin oraz poprawę klimatu akustycznego (poprzez likwidację ubytków w nawierzchni, wyrównanie profilu podłużnego i poprzecznego, likwidację przełomów, a przede wszystkim w wyniku upłynnienia ruchu pojazdów). W czasie   przebudowy drogi   wystąpi   tylko   chwilowe na   czas   robót, zwiększenie emisji gazów ropopochodnych   i    spalin    oraz   hałasu - szczegółowe dane zawarte są w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia;

e) ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii .- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, mogą jednak wystąpić drobne awarie, jak przy realizacji tego typu inwestycji.

2)       Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działkach o Nr ewid.: 1379     na terenie miejscowości   Milcza, 1504 na terenie miejscowości   Ladzin, 1892, 2420   na terenie miejscowości   Rymanów..

a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - Przedsięwzięcie nie jest usytuowane na w.w obszarach;

b)         obszary wybrzeży – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

c)       obszary górskie lub leśne – Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -   Przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy;

e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja nie będzie realizowana na w.cyt. terenach i obszarach. Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000,. Nie występują tam tereny uzdrowiskowe, pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

h)       gęstość zaludnienia – Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie przeznaczonym pod tereny komunikacji tj. istniejącej drogi lokalnej. Tereny te otoczone są   zabudową mieszkaniową. i rolniczą;

i)         obszary przylegające do jezior - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach .

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – Przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok. 4 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

a)       zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -   zasięg oddziaływania będzie miał charakter lokalny, ograniczony do placu budowy i terenów bezpośrednio graniczących z realizowaną inwestycją. Na sąsiednich terenach znajduje się zabudowa mieszkaniowa i tereny rolnicze. Nie jest znana liczba ludności, na która przedsięwzięcie może ewentualnie oddziaływać;

b)       transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze - transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest około 45 km od granicy z Republiką Słowacji. Biorąc pod uwagę wielkość i charakter inwestycji nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko terenów innego kraju;

c)       wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania - Przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinno w znaczący i złożony sposób oddziaływać na środowisko ;

d)       czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji, będzie mieć charakter lokalny i krótkotrwały, zaś w fazie eksploatacji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie objętym zakresem opracowania. Ponadto wpłynie na zmniejszenie ilości emitowanych przez pojazdy spalin oraz poprawę klimatu akustycznego (poprzez likwidację ubytków w nawierzchni, wyrównanie profilu podłużnego i poprzecznego, likwidację przełomów, a przede wszystkim w wyniku upłynnienia ruchu pojazdów).

 

Inwestycja będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, co nie wpłynie na pogorszenie, a wręcz spowoduje w tym przypadku zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne.

W prowadzonym postępowaniu administracyjnym nie wpłynęły żadne wnioski od stron postępowania.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi pod względem przyrodniczym. Zatem przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinno w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócono się do Starosty Krośnieńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie   co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po zasięgnięciu opinii Starosty Krośnieńskiego, który w piśmie   Ldz. ŚR.81.7633-28/09 z dnia 08 kwietnia 2009 r. (data wpływu 16-04-2009 r). uznał – brak potrzeby przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, gdyż przebudowa drogi powiatowej nie stwarza szczególnych warunków obciążenia środowiska ani szczególnych zagrożeń dla środowiska.

Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Postanowieniem   Ldz.PSNZ-465-28/09 z dnia 10 kwietnia 2009 r. (data wpływu 15-04-2009 r.) postanowił uznać, iż dla planowanego zadania inwestycyjnego nie   jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie Postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów ldz. ROŚ. 7624/11/09 z dnia 20.04.2009 r. – postanowiono nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego nikt nie   wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań wniosku.

Reasumując rodzaj jak   skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują przedsięwzięcia   do przeprowadzenia oceny oddziaływania na   środowisko – dlatego wydano niniejszą decyzję bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

              

                                                                Z up. Burmistrza Gminy

                                                                                                                    Alicja KURYLAK

 

     

 

Otrzymują:

 1. Starostwo Powiatowe w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 3. A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów( www.bip.rymanow.pl );

Do wiadomości:

 1. Starosta Krośnieński , ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie , ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

 

 

Załącznik   Nr 1

do Decyzji ROŚ.7624/11/09

z dnia   04.05.2009 r

 

Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowiąca Załączniki Nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2010R Milcza – Rymanów w km 0+000 do 3+787 (z wyłączeniem mostu w km 3+302 do 3+314) na długości   3.775 mb –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Przedsięwzięcie ma być realizowane na działkach o Nr ewid.: 1379   na terenie miejscowości   Milcza, 1504 na terenie miejscowości   Ladzin, 1892, 2420   na terenie miejscowości   Rymanów – M. Planowana    inwestycja    w   swoim   ciągu,    będzie    bezpośrednio    przylegać   do   granic    i realizowana będzie wyłącznie w istniejącym pasie drogowym

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją drogową. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie nakładki bitumicznej wzmacniającej na istniejącej jezdni w km 0+000 do 3+787 (z wyłączeniem mostu w km 3+302 do 3+314) na długości   3.775 mb w miejscowościach Milcza, Ladzin i Rymanów wraz ze ścięciem i utwardzeniem poboczy oraz oczyszczeniem rowów.

Na etapie realizacji spowoduje wzrost emisji salin hałasu przez maszyny budowlane, ale będzie to oddziaływanie krótkotrwałe.

W trakcie eksploatacji dróg zwiększenie płynności jazdy spowoduje zmniejszenie emisji spalin do atmosfery oraz   zmniejszenie hałasu i drgań.

Inwestycja będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, co nie wpłynie na pogorszenie, a wręcz spowoduje w tym przypadku zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne..

 

Inwestycja nie spowoduje zmian w sposobie użytkowania działki i zagospodarowania terenu.

Na poboczach występuje typowa roślinność trawiasta.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi pod względem przyrodniczym. Zatem przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinno w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

Przedsięwzięcie ze względu na swoją   lokalizację i charakter nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczone są lub projektowane obszary sieci NATURA 2000.

 

 

                                                                                                                                  Z up. Burmistrza Gminy

        Alicja  KURYLAK                                                                                                                   …………………….

 

Załącznik   Nr 2

do Decyzji ROŚ.7624/3/09

z dnia 24.02.2009 r

KARTA   INFORMACYJNA   PRZEDSIĘWZIĘCIA

stanowiąca Załączniki Nr 2
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

 

Przedsięwzięcie   p.n.

 

Przebudowa   drogi powiatowej   nr 2010R Milcza – Rymanów w km 0 + 000 do 3 + 787         (z wyłączeniem mostu w km 3 + 302 do 3 + 314) na długości 3775 mb .

 

W   ramach   inwestycji   przewiduje   się   wykonanie nakładki   bitumicznej   wzmacniającej       na   istniejącej jezdni w km 0 + 000 do 3 + 787   z wyłączeniem mostu w km 3 + 303 do

3 + 314) dł. 3775 m w miejscowościach: Milcza, Ladzin, Rymanów wraz ze ścięciem i utwardzeniem poboczy oraz oczyszczeniem rowów.

Inwestycja   obejmuje    swoim   zasięgiem    drogę   o   nr   ew. gruntów:   1379, 1504,   1892, 2420   i    biegnie   od skrzyżowania drogi powiatowej nr 2010R   z   drogą   powiatową       Nr    2007R   Milcza – Rymanów na długości 3775 m przez m. Ladzin do m. Rymanów.

Planowana    inwestycja    w   swoim   ciągu,    będzie    bezpośrednio    przylegać   do   granic    i realizowana będzie wyłącznie w istniejącym pasie drogowym

1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycie szatą roślinną:

  Powierzchnia   zajmowanego terenu:                                          

-   powierzchnia zabudowy   (wzmocnienie istniejącej   nawierzchni   korony   drogi,

   likwidacja przełomów, rów    obustronny ze zjazdami, pobocza)   -   40 770   [m 2 ]

-   powierzchnia użytkowa (nawierzchnia    jezdni)    - 21 895,00   [m 2 ]

     

2. Rodzaj technologii.

Projektowana   szerokość   jezdni   wynosi średnio 4,8 m .     

Konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejącej jezdni

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej (w-wa wyrównawcza) gr. 5 cm

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej (w-wa ścieralna) gr. 4 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejącej jezdni

- dolna warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr 25 cm ,

- podbudowa z kruszyw łamanych gr. 20 cm ,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej (w-wa wyrównawcza) gr. 5 cm

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej (w-wa ścieralna) gr. 4 cm

cięcie i uzupełnienie poboczy żwirem o gr. 10 cm .

 

Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

Wariant   0 - zaniechanie inwestycji

Zaniechanie    przebudowy   istniejącej    drogi   wiązałoby   się   z   pozostawieniem   istniejącego   stanu – najbardziej niekorzystnego,   z   bardzo   niskim   poziomem   swobody   ruchu   kołowego   i   pieszego,   związanego   z   trudnościami   przejazdu   na   wskutek   wąskiej    jezdni   i   korony   drogi,   a   przede   wszystkim stanu   stwarzającego   ciągłe i   bezpośrednie   zagrożenie   życia   pieszych. Brak   poboczy uniemożliwia i   eliminuje   poruszanie   się   pieszych.        Rozwiązanie w tym wariancie pozwoliłoby na osiągnięcie nieznacznych oszczędności finansowych,   natomiast   nie   wyeliminowałoby    utrudnień   ruchu kołowego,   związanych    z   omijaniem,   wymijaniem    oraz   wyprzedzaniem   pojazdów   samochodowych,   tym   bardziej   że   na   przedmiotowej   drodze,   występuje    ruch    z   udziałem   samochodów   ciężarowych.    Zdecydowanie    częściej   występowałyby   zwolnienia i   zatrzymania   pojazdów,   wydłużałby    się   czas   przejazdu   pojazdów,   co   przyczyniłoby   się   do   zwiększenia   emisji    spalin   do   środowiska   oraz   do   zwiększenia   hałasu.

 

Wariant I – proponowany

 

Przyjęty do realizacji wariant przebudowy drogi wraz z budową chodników prowadzony będzie po istniejącej   trasie bez konieczności zajmowania dodatkowych terenów oraz ich wykupu. Wybrana technologia przedsięwzięcia jest optymalnym rozwiązaniem i pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów utrzymania przedmiotowej drogi.   

 

Przyjęte rozwiązanie będzie miało znaczny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarówno kołowego jak i pieszego.                                                                                                   

 

Zastosowane w tym rozwiązaniu materiały i sprzęt są najkorzystniejsze ze względów ekonomicznych jak również w najmniejszym stopniu niekorzystnie oddziaływujących na środowisko.

 

Wariant II - zmiana lokalizacji

 

Prowadzenie inwestycji po istniejącej trasie i w istniejącym pasie drogowym jest rozwiązaniem optymalnym i pozwoli na zmniejszenie   nakładów   finansowych przedmiotowej   inwestycji.

 

Zmiana lokalizacji inwestycji    jest niekorzystna ze względów finansowych, gdyż wymagałby wykupu działek od prywatnych właścicieli, toczących się w czasie postępowań administracyjno – sądowych oraz poniesienia dodatkowych kosztów odszkodowawczych.    

 

Wariant III - zmiana technologii

 

Przyjęty w dokumentacji technicznej rodzaj technologii oraz dobór materiałów i sprzętu, niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji jest najbardziej korzystny pod względem finansowym. Wybór innej technologii oraz dobór innych materiałów i sprzętu, w znacznym stopniu spowodowałby wzrost kosztów inwestycji i mógłby mieć inny mniej korzystny wpływ na środowisko.

 

Analizując inne warianty przedsięwzięcia, przyjęto jako najkorzystniejsze wybrane rozwiązanie, które pozwoli na uzyskanie najbardziej korzystnych dla beneficjenta efektów zarówno ekonomicznych jak i społecznych.                                                                                                                                                                                    

 

Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie wymagać zapotrzebowania w energię elektryczną. Na obecnym etapie nie są znane przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

 

Rozwiązania chroniące środowisko.

Planowana inwestycja nie wprowadza elementów, które mogłyby niekorzystnie oddziaływać na środowisko. Ze względu na charakter inwestycji i wielkość ruchu drogowego nie powinny występować również niekorzystne oddziaływania w zakresie wód powierzchniowych. Jednak, aby zminimalizować przedostawanie się zawiesin do środowiska naturalnego, rów drogowy zostanie obsiany trawą oraz zaprojektowane zostaną urządzenia podczyszczające na wylotach z istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej.

 

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie objętym zakresem opracowania. Ponadto wpłynie na zmniejszenie ilości emitowanych przez pojazdy spalin oraz poprawę klimatu akustycznego (poprzez likwidację ubytków w nawierzchni, wyrównanie profilu podłużnego i poprzecznego, likwidację przełomów, a przede wszystkim w wyniku upłynnienia ruchu pojazdów).

a) w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i mikrobiologicznych do atmosfery:

 

Odnowa i   poszerzenie   nawierzchni   jezdni spowoduje   zwiększenie   płynności   przejazdu   tj.   skrócenie   czasu   przejazdu    oraz    zmniejszy   ilość   zatrzymań    pojazdów    na   projektowanym   odcinku   drogi,    co   bezpośrednio    wiąże   się   ze zmniejszeniem   emisji   spalin   do    atmosfery.

b) w zakresie emisji hałasu:

Odnowa i   poszerzenie   nawierzchni   jezdni   spowoduje   zwiększenie   płynności   przejazdu   tj   skrócenie   czasu   przejazdu    oraz    zmniejszy   ilość   zatrzymań    pojazdów    na   projektowanym   odcinku   drogi,    co   bezpośrednio    wiąże   się   ze zmniejszeniem   emisji   hałasu.

c) w zakresie ochrony środowiska gruntowego.

Kompleksowe rozwiązanie   odwodnienia   w   systemie   rowów   otwartych oraz   kanalizacji   deszczowej    otwartej    pozwoli   na    ochronę   przylegających   do   drogi   gruntów   rolnych.

d) w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.  

W   czasie   odpływu    wód   opadowych   z części   jezdni   i   terenu   przyległego   przez    rów   drogowy otwarty o   małych   spadkach   podłużnych,    umożliwiona   zostanie    naturalna    sedymentacja   zawiesin.   Natomiast   odpływ   wód   opadowych z pozostałej części jezdni    i części   terenu przyległego   po stronie   prawej,   nastąpi   przez   rowy   otwarte.    

   

e) w zakresie ochrony ludzi i zwierząt.

Nie dotyczy.

Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

a)      substancje gazowe

  W czasie   przebudowy drogi   wystąpi   tylko   chwilowe na   czas   robót, zwiększenie emisji gazów ropopochodnych   i    spalin    oraz   hałasu.

b) osady ściekowe .

Przebudowa drogi    zdecydowanie   zmniejszy    stężenie   i ilość   szkodliwych    zawiesin    w   wodach   opadowych.

c) zanieczyszczenia wprowadzane do wód powierzchniowych i podziemnych.

Naturalna sedymentacja zawiesin,     która   wystąpi w rowie przydrożnym i osadnikach,   nie wpływa negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne    oraz   nie   spowoduje wprowadzania   zanieczyszczeń   do rowów   melioracyjnych..

Możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest około 45 km od granicy z Republiką Słowacji. Biorąc pod uwagę wielkość i charakter inwestycji nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko terenów innego kraju.

Obszar podlegający ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

 

Droga nie przebiega przez obszary podlegającej ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

 

Realizowana   inwestycja   spowoduje    zmniejszenie    oddziaływania   ruchu   drogowego   na     środowisko   naturalne.

 

 

                       

                                                                                                                    Z up. Burmisrza Gminy

                                                                                                                           Alicja KURYLAK

 

 

                                                                                                          

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   27.04.2009 r.

ROŚ.7624/11/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania - na wniosek Starosty i Wicestarosty uprawnionych do reprezentowania Powiatu Krośnieńskiego, z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej Nr 1, 38-400 KROSNO z dnia 26 marca 2009 r. (data wpływu 26-03-2009 r.) Ldz. IŻ.92.2228-8/09 - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2010R Milcza – Rymanów

w km 0+000 do 3+787 (z wyłączeniem mostu w km 3+302 do 3+314) na długości   3.775 mb
  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

 

na działkach Nr ewid. 1379 - obwód geodezyjny Milcza; 1504 - obwód geodezyjny Ladzin i 1892 2420 - obwód geodezyjny Rymanów –M

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

                                                                                                        

 Z up. Burmistrza Gminy

 Alicja KURYLAK             

 

                                                                                                                        ……………………

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Starostwo Powiatowe w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 3. A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów( www.bip.rymanow.pl ).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 20.04.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/11/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu   postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko

 

Przedsięwzięcie pn. :

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2010R Milcza – Rymanów

w km 0+000 do 3+787 (z wyłączeniem mostu w km 3+302 do 3+314) na długości   3.775 mb
  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami ewidencyjnymi: 1379 - obwód geodezyjny Milcza; 1504 - obwód geodezyjny Ladzin i 1892 2420 - obwód geodezyjny Rymanów –M

 

 

Wnioskodawca:

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Starostę i Wicestarostę  

ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227)

 

Burmistrz Gminny Rymanów

p odaje do publicznej wiadomości informację

 

o wdaniu Postanowienia ROŚ. 7624/11/09 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 -15 00 ),os@rymanow.pl.

 

 

 

Burmistrz Gminy 

Jan RAJCHEL  

 

 

                                                                                                                     ………………..

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   20.04.2009 r.

ROŚ. 7624/11/09

 

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko

 

Na podstawie :

ü       art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

po zasięgnięciu opinii:

ü       Starosty Powiatowego w Krośnie Ldz. ŚR.81.7633-28/09 z dnia 08 kwietnia 2009 r. (data wpływu 16-04-2009 r.),

ü       Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz.PSNZ-465-28/09 z dnia 10 kwietnia 2009 r. (data wpływu 15-04-2009 r.)

 

postanawiam

 

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm), w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2010R Milcza – Rymanów w km 0+000 do 3+787 (z wyłączeniem mostu w km 3+302 do 3+314) na długości   3.775 mb –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” , stosownie do wszczętego w dniu 26 marca 2009 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Starosty i Wicestarosty uprawnionych do reprezentowania Powiatu Krośnieńskiego, z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej Nr 1, 38-400 KROSNO z dnia 26 marca 2009 r. (data wpływu 26-03-2009 r.) Ldz. IŻ.92.2228-8/09.

 

Uzasadnienie

 

                Na wniosek Starosty i Wicestarosty uprawnionych do reprezentowania Powiatu Krośnieńskiego, z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej Nr 1, 38-400 KROSNO z dnia 26 marca 2009 r. (data wpływu 26-03-2009 r.) Ldz. IŻ.92.2228-8/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostało z dniem 26 marca 2009 r. wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2010R Milcza – Rymanów w km 0+000 do 3+787 (z wyłączeniem mostu w km 3+302 do 3+314) na długości   3.775 mb –   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z danych zawartych w karcie informacyjnej wynika, iż przedsięwzięcie jest inwestycją drogową. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie nakładki bitumicznej wzmacniającej na istniejącej jezdni w km 0+000 do 3+787 (z wyłączeniem mostu w km 3+302 do 3+314) na długości   3.775 mb w miejscowościach Milcza, Ladzin i Rymanów wraz ze ścięciem i utwardzeniem poboczy oraz oczyszczeniem rowów.

 

Biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1 ustawy określam:

1)       Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z   uwzględnieniem

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu - Planowana inwestycja w swoim ciągu będzie bezpośrednio przylegać do granic i realizowana będzie wyłącznie w istniejącym pasie drogowym . Powierzchnia zabudowy   (wzmocnienie istniejącej   nawierzchni   korony   drogi, likwidacja przełomów, rów    obustronny ze zjazdami, pobocza)   to   40 770   [m 2 ], natomiast powierzchnia użytkowa (nawierzchnia    jezdni)   to   21 895,00   [m 2 ] -   dane zawarte są w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia;

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich - nie będzie powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz nie będzie kumulowania się oddziaływań;

c) wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych, jednak nie są znane przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów i paliw oraz energii Nie będzie zużycia energii elektrycznej podczas budowy, jak i eksploatacji przedsięwzięcia;

d) emisji i występowania innych uciążliwości   ze względu na charakter inwestycji i wielkość ruchu drogowego nie powinny występować niekorzystne oddziaływania w zakresie wód powierzchniowych. Jednak, aby zminimalizować przedostawanie się zawiesin do środowiska naturalnego, rów drogowy zostanie obsiany trawą oraz zaprojektowane zostaną urządzenia podczyszczające na wylotach z istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej. Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie objętym zakresem opracowania. Ponadto wpłynie na zmniejszenie ilości emitowanych przez pojazdy spalin oraz poprawę klimatu akustycznego (poprzez likwidację ubytków w nawierzchni, wyrównanie profilu podłużnego i poprzecznego, likwidację przełomów, a przede wszystkim w wyniku upłynnienia ruchu pojazdów). W czasie   przebudowy drogi   wystąpi   tylko   chwilowe na   czas   robót, zwiększenie emisji gazów ropopochodnych   i    spalin    oraz   hałasu - szczegółowe dane zawarte są w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia;

e) ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii .- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, mogą jednak wystąpić drobne awarie, jak przy realizacji tego typu inwestycji.

2)       Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działkach o Nr ewid.: 1379     na terenie miejscowości   Milcza, 1504 na terenie miejscowości   Ladzin, 1892, 2420   na terenie miejscowości   Rymanów..

a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - Przedsięwzięcie nie jest usytuowane na w.w obszarach;

b)         obszary wybrzeży – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

c)       obszary górskie lub leśne – Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -   Przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy;

e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja nie będzie realizowana na w.cyt. terenach i obszarach. Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000,. Nie występują tam tereny uzdrowiskowe, pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

h)       gęstość zaludnienia – Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie przeznaczonym pod tereny komunikacji tj. istniejącej drogi lokalnej. Tereny te otoczone są   zabudową mieszkaniową. i rolniczą;

i)         obszary przylegające do jezior - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach .

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – Przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok. 4 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

a)       zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -   zasięg oddziaływania będzie miał charakter lokalny, ograniczony do placu budowy i terenów bezpośrednio graniczących z realizowaną inwestycją. Na sąsiednich terenach znajduje się zabudowa mieszkaniowa i tereny rolnicze. Nie jest znana liczba ludności, na która przedsięwzięcie może ewentualnie oddziaływać;

b)       transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze - transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest około 45 km od granicy z Republiką Słowacji. Biorąc pod uwagę wielkość i charakter inwestycji nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko terenów innego kraju;

c)       wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania - Przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinno w znaczący i złożony sposób oddziaływać na środowisko ;

d)       czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji, będzie mieć charakter lokalny i krótkotrwały, zaś w fazie eksploatacji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie objętym zakresem opracowania. Ponadto wpłynie na zmniejszenie ilości emitowanych przez pojazdy spalin oraz poprawę klimatu akustycznego (poprzez likwidację ubytków w nawierzchni, wyrównanie profilu podłużnego i poprzecznego, likwidację przełomów, a przede wszystkim w wyniku upłynnienia ruchu pojazdów).

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi pod względem przyrodniczym. Zatem przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinno w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócono się do Starosty Krośnieńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie   co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

                Po zasięgnięciu opinii Starosty Krośnieńskiego, który w piśmie   Ldz. ŚR.81.7633-28/09 z dnia 08 kwietnia 2009 r. (data wpływu 16-04-2009 r). uznał – brak potrzeby przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, gdyż przebudowa drogi powiatowej nie stwarza szczególnych warunków obciążenia środowiska ani szczególnych zagrożeń dla środowiska. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Postanowieniem   Ldz.PSNZ-465-28/09 z dnia 10 kwietnia 2009 r. (data wpływu 15-04-2009 r.) postanowił uznać, iż dla planowanego zadania inwestycyjnego nie   jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

                Po dokonaniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie i rozpatrzeniu całokształtu – postanowiono   orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

                                                                                                                              Burmistrz Gminy

                                                                                                                                 Jan RAJCHEL

 

                                                                                                             ……………………

Otrzymują:

 1. Starostwo Powiatowe w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 3. A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów( www.bip.rymanow.pl );

Do wiadomości:

 1. Starosta Krośnieński , ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie , ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   06.03.2009 r.

ROŚ. 7624/11/09

 

 

STAROSTA

POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

ul. Bieszczadzka Nr 1

38-400 KROSNO

 

 

                Działając na podstawie :

 

ü       art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Starosty i Wicestarosty uprawnionych do reprezentowania Powiatu Krośnieńskiego, z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej Nr 1, 38-400 KROSNO z dnia 26 marca 2009 r. (data wpływu 26-03-2009 r.) Ldz. IŻ.92.2228-8/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:


Przebudowa drogi powiatowej Nr 2010R Milcza – Rymanów

w km 0+000 do 3+787 (z wyłączeniem mostu w km 3+302 do 3+314) na długości   3.775 mb
  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

na działkach Nr ewid. 1379 - obwód geodezyjny Milcza; 1504 - obwód geodezyjny Ladzin i 1892 2420 - obwód geodezyjny Rymanów –M

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację
o jego braku.

 

 

                                                                                                       Burmistrz

                                                                                                    Jan RAJCHEL

                                                                                                          ………………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Starostwo Powiatowe w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 3. Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 4. A/a. A.K.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 06.03.2009 r.

ROŚ. 7624/11/09

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY  

W KROŚNIE

ul. Kisielewskiego Nr 12

          38-400 KROSNO

 

                Działając na podstawie :

 

ü       art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek na wniosek Starosty i Wicestarosty uprawnionych do reprezentowania Powiatu Krośnieńskiego, z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej Nr 1, 38-400 KROSNO z dnia 26 marca 2009 r. (data wpływu 26-03-2009 r.) Ldz. IŻ.92.2228-8/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:


Przebudowa drogi powiatowej Nr 2010R Milcza – Rymanów

w km 0+000 do 3+787 (z wyłączeniem mostu w km 3+302 do 3+314) na długości   3.775 mb
  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

na działkach Nr ewid. 1379 - obwód geodezyjny Milcza; 1504 - obwód geodezyjny Ladzin i 1892 2420 - obwód geodezyjny Rymanów –M

zwracam się o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W załączeniu przedkładam:

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację
o jego braku.

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) niewydanie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

 

                                                                                   Burmistrz

                                                                                Jan RAJCHEL          

                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Starostwo Powiatowe w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 3. Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 4. A/a. A.K.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 26.03.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/11/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2010R Milcza – Rymanów

w km 0+000 do 3+787 (z wyłączeniem mostu w km 3+302 do 3+314) na długości   3.775 mb
  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami ewidencyjnymi: 1379 - obwód geodezyjny Milcza; 1504 - obwód geodezyjny Ladzin i 1892 2420 - obwód geodezyjny Rymanów –M

 

 

Wnioskodawca:

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Starostę i Wicestarostę  

ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO

 

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü       Starosta Krośnieński

ü       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa.

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

Burmistrz Gminy  

Jn RAJCHEL  

 

                                                                                                                      ………………..

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   26.03.2009 r.

ROŚ. 7624/11/09

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie :

 

ü       art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü       w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ,

 

na wniosek Starosty i Wicestarosty uprawnionych do reprezentowania Powiatu Krośnieńskiego, z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej Nr 1, 38-400 KROSNO z dnia 26 marca 2009 r. (data wpływu 26-03-2009 r.) Ldz. IŻ.92.2228-8/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:


Przebudowa drogi powiatowej Nr 2010R Milcza – Rymanów

w km 0+000 do 3+787 (z wyłączeniem mostu w km 3+302 do 3+314) na długości   3.775 mb
  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

 

na działkach Nr ewid. 1379 - obwód geodezyjny Milcza; 1504 - obwód geodezyjny Ladzin i 1892 2420 - obwód geodezyjny Rymanów –M

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -15 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu ze Starostą Krośnieńskim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

           

                                                                                                    Burmistrz Gminy

                                                                                                     Jan RAJCHEL

 

                                                                                                              ………………………………

 

     

Otrzymują:

 1. Starostwo Powiatowe w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 3. A/a. A.K.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-06 09:00:51
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-01 07:51:41
 • Liczba odsłon: 1784
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4773972]

przewiń do góry