Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy Rymanów
2013 rok


lp

z dnia

w sprawie

status

1

03.01.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

2

 

2a

03.01.2013

 

03.01.2013

w sprawie określenia maksymalnych kwot dofinansowania dopłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podziału środków finansowych na 2013 rok do dyspozycji dyrektorów szkół

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

 

obowiązujące

3

08.01.2013

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego poło ż onego w Rymanowie stanowiącego własność Gminy Rymanów przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

obowiązujące

4

14.01.2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

obowiązujące

5

16.01.2013

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek położonych we Wróbliku Szlacheckim, stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

6

16.01.2013

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie

obowiązujące

7

17.01.2013

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

obowiązujące

8

22.01.2013

w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania i przeprowadzenia konkursu projektów na realizację w 2013 roku zadań z zakresu sportu

obowiązujące

9

24.01.2013

w sprawie powołania Komisji Odbioru zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Rymanów

obowiązujące

10

24.01.2013

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie

obowiązujące

11

05.02.2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

12

05.02.2013

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Rymanowie, Desznie i Głębokiem

obowiązujące

13

07.02.2013

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaną 99% bonifikatą nieruchomości położonej w Bałuciance stanowiącej własność Gminy Rymanów

obowiązujące

14

12.02.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

15

13.02.2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

obowiązujące

16

18.02.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

17

18.02.2013

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rymanowie

Zmienione zarzadzeniem Nr 4/11 z dnia 10.01.2011 r.

18

27.02.2013

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu kompleksu działek, położonych w Milczy i we Wróbliku Szlacheckim stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

19

27.02.2013

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

obowiązujące

20

06.03.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

21

11.02.2013

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartym konkurskie ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnień i patologiom społecznym

obowiązujące

22

11.03.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

23

18.03.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Ladzinie

obowiązujące

24

19.03.2013

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie

obowiązujące

25

20.03.2013

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

obowiązujące

26

20.03.2013

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samortządu terytorialnego

obowiązujące

27

20.03.2013

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek

obowiązujące

28

21.03.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego

obowiązujące

29

28.03.2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

obowiązujące

30

02.04.2013

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Milczy do reprezentowania Gminy Rymanów w ramach projektu "Równi na starcie."

obowiązujące

31

29.03.2013

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

obowiązujące

32

29.03.2013

w sprawie ustalenia zasad i użyczenia pomieszczeń w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dla których Gmina Rymanów jest organem prowadzącym

obowiązujące

33

02.04.2013

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2012 rok

obowiązujące

34

02.04.2013

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za 2012 rok

obowiązujące

35

03.04.2013

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonych w Desznie, Sieniawie, Króliku Wołoskim i Rymanowie stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

36

03.04.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

37

03.04.2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

obowiązujące

38

03.04.2013

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2012 rok

obowiązujące

39

08.04.2013

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji w imieniu Gminy Rymanów projektu pt.: " Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia"

obowiązujące

40

10.04.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

41

10.04.2013

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie

obowiązujące

42

16.04.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

43

16.04.2013

w sprawie określenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podziału środków finansowych na 2013 rok do dyspozycji dyrektorów szkół

Z mienione Zarządzeniem Nr 2/2013 z dnia 03.01.2013r .

44

22.04.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Desznie, Głębokiem i Rymanowie

obowiązujące

45

22.04.2013

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie

obowiązujące

46

24.04.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

47

25.04.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego

obowiązujące

48

29.04.2013

w sprawie zmian w uchwale budżetowej

obowiązujące

49

29.04.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

50

07.05.2013

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Rymanowie oraz we Wróbliku Szlacheckim, stanowiącej własność Gminy Rymanów

obowiązujące

51

07.05.2013

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego

obowiązujące

52

13.05.2013

w sprawie sprzedaży w drodze przetagru działek położonych w Rymanowie stanowiących własność Gminy Rymanów - załącznik

obowiązujące

53

14.05.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

54

15.05.2013

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w Posadzie Górnej, stanowiących własność Gminy Rymanów - załącznik

obowiązujące

55

15.05.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

56

16.05.2013

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w Łazach i Ladzinie oraz sprzedaży w formie bezprzetargowej działek położonych w Milczy, stanowiących własność Gminy Rymanów - załącznik

obowiązujące

57

17.05.2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

obowiązujące

58

20.05.2013

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót pn. "Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Rymanowie Zdroju - Desznie,Gmina Rymanów"

obowiązujące

59

21.05.2013

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych

obowiązujące

60

23.05.2013

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Rymanowie, stanowiącej własność Gminy Rymanów

obowiązujące

61

23.05.2013

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu oraz w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Posadzie Górnej stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

62

23.05.2013

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie - 1 etap"

obowiązujące

63

29.05.2013

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

obowiązujące

64

29.05.2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Wróbliku Królewskim stanowiącej własność Gminy Rymanów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

obowiązujące

65

10.06.2013

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych

obowiązujące

66

11.06.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

67

11.06.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

68

12.06.2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

obowiązujące

69

17.06.2013

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

obowiązujące

70

18.06.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

71

18.06.2013

w sprawie regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Gminy Rymanów" Młode Orły"przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Rymanów

obowiązujące

72

19.06.2013

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie

obowiązujące

73

21.06.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

74

24.06.2013

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w Desznie, Rymanowie Zdroju, Ladzinie i Rymanowie oraz w drodze bezprzetargowej przy zastosowaniu 90% bonifikaty nieruchomości położonej w Rymanowie stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

75

25.03.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

76

26.06.2013

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat położonego w Rymanowie Zdroju ul. Zdrojowa 45

obowiązujące

77

28.06.2013

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

obowiązujące

78

28.06.2013

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów

obowiązujące

79

28.06.2013

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót pn.: "Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej w Rymanowie Zdroju".

obowiązujące

80

02.07.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

81

02.07.2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

obowiązujące

82

02.07.2013

w sprawie powołania Komisji kwalifikującej wnioski do przyznania nagród Burmistrza Gminy Rymanów "Młode Orły" przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez gminę Rymanów w 2013 r.

obowiązujące

83

04.07.2013

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonych w Sieniawie stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

84

5.07.2013

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

obowiązujące

85

08.05.2013

w sprawie zmian zapisów Zarządzenia nr 13/10 z dn. 9.02.2010 r. w sprawie karty audytu wewnętrznego

obowiązujące

86

08.07.2013

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót pn. "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Rymanowie Zdroju"

obowiązujące

87

11.07.2013

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

obowiązujące

88

17.07.2013

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie

obowiązujące

89

18.07.2013

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat położonego w galerii Zdrój ul. Zdrojowa 40

obowiązujące

90

18.07.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

91

19.07.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

92

19.07.2013

w sprawie zatwierdzenia instrukcji doryczącej windykacji nalezności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rymanów

obowiązujące

93

24.07.2013

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych

obowiązujące

94

29.07.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek położonych w Posadzie Górnej i Rymanowie

obowiązujące

95

31.07.2013

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

obowiązujące

96

01.08.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek położonych w Łazach, Ladzinie i Milczy

obowiązujące

97

05.08.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

98

05.08.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

99

06.08.2013

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót

obowiązujące

100

06.08.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek położonych w Posadzie Górnej

obowiązujące

101

07.08.2013

w sprawie realizacji uchwała zebrań wiejskich i osiedlowych

obowiązujące

102

08.08.2013

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego Programu " Wyprawka Szkolna" w 2013 roku.

obowiązujące

103

12.08.2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

104

13.08.2013

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie i uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych

obowiązujące

105

16.08.2013

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

obowiązujące

106

16.08.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem części lokalu użytkowego nr 1 położonego w Rymanowie Zdroju przy ul. Zdrojowej 45

obowiązujące

107

16.08.2013

w sprawie informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowe  , zał1  , zał2

obowiązujące

108

16.08.2013

w sprawie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

obowiązujące

109

16.08.2013

w sprawie z przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze

obowiązujące

110

19.08.2013

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót

obowiązujące

111

19.08.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej

obowiązujące

112

20.08.2013

w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

112

20.08.2013

w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat w Galerii Zdrój w Rymanowie Zdroju

obowiązujące

113

21.08.2013

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

obowiązujące

114

21.08.2013

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego robót

obowiązujące

115

26.08.2013

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót w ramach zadania pn. "Remont pomieszczeń Domu Ludowego i szatni sportowej w Klimkówce".

obowiązujące

116

27.08.2013

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie

obowiązujące

117

27.08.2013

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Rymanowie oraz we Wróbliku Szlacheckim, stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

119

28.08.2013

w sprawie wprowadzenia regulaminu porządku domowego obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy Rymanów

obowiązujące

120

30.08.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

121

02.09.2013

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w Ladzinie, Bziance i Posadzie Górnej stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

122

03.09.2013

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie

obowiązujące

123

03.09.2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

124

05.09.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

125

10.09.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

126

10.09.2013

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

obowiązujące

127

19.09.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 4 położonego w Rymanowie Zdroju ul. Zdrojowa 40

obowiązujące

128

19.09.2013

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych

obowiązujące

129

19.09.2013

w sprawie wydania opinii

obowiązujące

130

20.09.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

131

20.09.2013

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót pn."Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych w Bałuciance i Króliku Polskim - I etap "

obowiązujące

132

24.09.2013

w sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy

obowiązujące

133

30.09.2013

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

obowiązujące

134

30.09.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek położonych w Rymanowie i Wróbliku Szlacheckim

obowiązujące

135

30.09.2013

w sprawie powołania Komisji kwalifikującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Gminy dla nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów w 2013 r.

obowiązujące

136

04.10.2013

w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawczo opiekuńcze oraz działalność pozaszkolną w 2013 r.

obowiązujące