https://rymanow.bip.org.pl/?tree=723

https://rymanow.bip.org.pl/?tree=751,2_2014_%20Budowa%20zespo%C5%82u%20elektrowni%20wiatrowych%20z%2015%20szt.%20na%2014%20-%20odwolanie
=========================================================

ROŚ.6220.2.2015.AK                                     BE-10

dot.ROŚ.6220.2.2014.AK

dot. ROŚ. 6220.16. 2013.AK                                                                  

dot. ROS. 7624/5/07                                            

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

CD. POSTĘPOWANIA

 

pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”

 

zmiana zakresu przedsięwzięcia:

 

 

Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

-–  działka Nr………..– obręb Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin -  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

 

2015  ROK

====================================================
http://www.rymanow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=8&artykul=2049&akcja=artykul

Aktualności
 
2015-01-29
ZAWIADOMIENIE o odpisie WSA w Rzeszowie

 

 ZAWIADOMIENIE

SAMORZADOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO w KROŚNIE

 o odpisie WSA w Rzeszowie

 

ZAŁACZNIK Nr 1 - treść pisma SKO wraz z odpisem


==========================================


Rymanów, dnia 12.06.2015 r.

ROŚ. 6220.2.2015.AK

dot .ROŚ. 6220.2.2014.AK

dot .ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym i o możliwościach zapoznania się z jego treścią .

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanym z  dniem 12 czerwca 2015 r. postanowieniu Ldz. ROŚ. 6220.2.2015.AK   w sprawie dopuszczenia Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą: Leszczawa Dolna Nr 16, 37-740 BIRCZA, do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmienionego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” , w związku ze złożonym i wnioskami wraz z dokumentacją z dnia 28 maja 2013 r. (data wpływu 06.06.2013 r.) w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz o zmianę zakresu przedsięwzięcia.  

 

Wnioskodawca:

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

z siedzibą: Leszczawa Dolna Nr 16, 37-740 BIRCZA,

adres do korespondencji: 37-700 PRZEMYŚL ul. Mickiewicza Nr 44 lok. 5

               

Istnieje możliwość zapoznania się z treścią wydanego postanowienia w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 207 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt. 7 00 - 15 00 ).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ), wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

                                                                                                                      …………………..

=========================================

Rymanów, dnia 12.06.2015 r.

ROŚ. 6220.2.2015.AK

dot .ROŚ. 6220.2.2014.AK

dot .ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

POSTANOWIENIE

                Działając na podstawie:

ü   art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r  poz. 267 ze zm.) ,

ü   art.44 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

 

po rozpatrzeniu wniosku Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą: Leszczawa Dolna Nr 16, 37-740 BIRCZA, adres do korespondencji: 37-700 PRZEMYŚL ul. Mickiewicza Nr 44 lok. 5, działającej przez Pana Radosława MICHALSKIEGO – Prezesa Zarządu z dnia 20.05.2015 r. (data wpływu 01.06.2015 r.) znak: bn. dot. zgłoszenia udziału w postępowaniu na prawach strony

postanawiam

dopuścić Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą Leszczawa Dolna Nr 16, 37-740 BIRCZA do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmienionego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” ,  w związku ze złożonym i wnioskami wraz z dokumentacją z dnia 28 maja 2013 r. (data wpływu 06.06.2013 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz o zmianę zakresu przedsięwzięcia.  

 

Uzasadnienie

 

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą: Leszczawa Dolna Nr 16, 37-740 BIRCZA, adres do korespondencji: 37-700 PRZEMYŚL ul. Mickiewicza Nr 44 lok. 5, działająca przez  Pana Radosława MICHALSKIEGO – Prezesa Zarządu. powołując się na realizowane cele, z pismem z dnia 28.05.2015 r. (data wpływu do UG. 01.06.2015 r.) znak: bn w sprawie zgłoszenia udziału w postępowaniu na prawach strony , w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zmienionego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” .

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony.

 Przedmiotowe postępowanie  wymaga udziału społeczeństwa, gdyż na podstawie postanowienia Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z §5 „Statutu Fundacji..” z dnia 22.04.2008 ze zm. celem Fundacji jest propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska Polski i świata. Tym samym cele statutowe organizacji uzasadniają jej uprawnienie do występowania ze zgłoszeniem do udziału w postępowaniu na prawach strony.

Analizując cele statutowe Fundacji oraz biorąc pod uwagę przedmiot postępowania administracyjnego, należało uznać, że udział Fundacji w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmienionego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” , jest uzasadniony.

                Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, ze złożony wniosek spełnia wymogi ustawowe dopuszczenia Fundacji do udziału w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym na prawach strony, dlatego orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

                Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

                                                                                                                      ………………….

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

2.       Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działające przez  Pana Henryka ŁOŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);

3.       Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce”- działające przez Pana Romana BARSKIEGO zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;

4.       Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą: Leszczawa Dolna Nr 16, 37-740 BIRCZA, adres do korespondencji: 37-700 PRZEMYŚL ul. Mickiewicza Nr 44 lok. 5, działającej przez Pana Radosława MICHALSKIEGO – Prezesa Zarządu;

5.       Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

6.       A/a. A.K.

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 RZESZÓW.

 =================================================================================

WNIOSEK INWESTORA 

przedłużenie  terminu przedłożenia  uzupełnień    do Raportu


20151223_agro_eko_plan.pdf

Rymanów, dnia 30.06.2016 r.

ROŚ. 6220.2.2016.AK

dot. ROŚ. 6220.2.2015.AK

dot .ROŚ. 6220.2.2014.AK

dot .ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

 

 

    AGRO&EKOPLAN  mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ

Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO

(adres do korespondencji

ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA)

działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika –

ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW

 

 

Nawiązując do pisma Burmistrza Gminy Rymanów znak: ROŚ.6220.2.2016.AK z dnia 26 lutego 2016 r., którym przedłużono termin rozpatrzenia Państwa wniosku do dnia 30 czerwca 2016 r., jednocześnie mając na względzie pismo inwestora z dnia 30 marca 2016 r. o wyznaczeniu nowego terminu przedłożenia uzupełnień do Raportu oraz pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie WOOŚ.4242.6.1.2014.IS.41 z dnia 10 czerwca 2016 r. o wyznaczeniu nowego terminu dokonania uzgodnienia, ze względu na skomplikowany charakter postępowania

– informuję, że rozpatrzenie przedmiotowej sprawy nie jest możliwe w terminie określonym w §35 KPA.

W myśl art. 36 §1 KPA wskazuje nowy termin rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, czyli po dostarczenia opinii i stanowisk organów uzgadniających tj. nie później niż do dnia 30 września 2016 r.

 

 

 

 

                                                                                                          ………………………….

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Adresat jw.

2.      Pozostałe strony postępowania wg. rozdzielnika.

3.      A.a

Rozdzielnik:

1.      Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

2.      Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działające przez  Pana Henryka ŁOŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);

3.      Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce”- działające przez Pana Romana BARSKIEGO zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;

4.      Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą: Leszczawa Dolna Nr 16, 37-740 BIRCZA, adres do korespondencji: 37-700 PRZEMYŚL ul. Mickiewicza Nr 44 lok. 5, działającej przez Pana Radosława MICHALSKIEGO – Prezesa Zarządu;

5.      Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/),

6.      A/a. A.K.

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 RZESZÓW.

 

 =============================

  

Rymanów, dnia 30.06.2016 r.

ROŚ. 6220.2.2016.AK

dot. ROŚ. 6220.2.2015.AK

dot .ROŚ. 6220.2.2014.AK

dot .ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

ZAWIADOMIENIE

stron o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku

 

            Stosownie do art. 35 i 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23.), nawiązując do pisma Burmistrza Gminy Rymanów znak: ROŚ.6220.2.2016.AK z dnia 26 lutego 2016 r., którym przedłużono termin rozpatrzenia Państwa wniosku do dnia 30 czerwca 2016 r., jednocześnie mając na względzie pismo inwestora z dnia 30 marca 2016 r. o wyznaczeniu nowego terminu przedłożenia uzupełnień do Raportu oraz pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie WOOŚ.4242.6.1.2014.IS.41 z dnia 10 czerwca 2016 r. o wyznaczeniu nowego terminu dokonania uzgodnienia, ze względu na skomplikowany charakter postępowania  - Burmistrz Gminy Rymanów

 

zawiadamia, iż

 

wnioski AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego na podstawie Repertorium A numer:5017/2013 przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika – tj. wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz wniosek o zmianę zakresu przedsięwzięcia – nie mogą być rozpatrzone  w terminie określonym w §35 z uwagi na szczególnie obszerny i skomplikowany charakter sprawy, który wymaga wydłużonego terminu jego rozpatrzenia.

 W myśl art. 36 §1 KPA wskazuje nowy termin rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, czyli po dostarczenia opinii i stanowisk organów uzgadniających tj. nie później niż do dnia 30 września 2016 r.

 

 

                                                                                                                       ……………………

Otrzymują:

 1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ ),
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-02 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-08 12:56:23
 • Liczba odsłon: 2785
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117342]

przewiń do góry