Zarządzenia 2015


lp.

z dnia

w sprawie

status

1

07.01.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 

obowiązujące

2

07.01.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Sieniawie, Króliku Polskim i Wróbliku Królewski 

obowiązujące

3

07.01.2015

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

obowiązujące

4

07.01.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

obowiązujące

5

08.01.2015

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów 

obowiązujące

6

08.01.2015

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

obowiązujące

7

13.01.2015

w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Rymanów  

obowiązujące

8

16.01.2015

w sprawie wydania opinii

obowiązujące

9

16.01.2015

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego robót na zadaniu pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni przy ul. Nowa Wieś w Rymanowie"  

obowiązujące

10

21.01.2015

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie

obowiązujące

11

21.01.2015

w sprawie wprowadzenia Regulamin Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rymanowie

obowiązujące

12


 


13

21.01.2015

w sprawie określenia specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 r. 

obowiązujące

14

23.01.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

obowiązujące

15

23.01.2015

w sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 

obowiązujące

16

26.01.2015

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w sołectwach i osiedlach Gminy Rymanów celem przeprowadzenia wyborów sołtysów wsi i członków zarządów osiedli wyznaczonych na dzień 1 lutego 2015 roku

obowiązujące

17

26.01.2015

w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania i przeprowadzenia konkursu projektów na realizację w 2015 roku zadań z zakresu sportu

obowiązujące

18

27.01.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

19

27.01.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 

obowiązujące

20

02.02.2015

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Głębokiem i Łazach stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

21

09.02.2015

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie

obowiązujące

22

09.02.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

23

10.02.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

obowiązujące

24

13.02.2015

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Rymanowie i we Wróbliku Szlacheckim stanowiących własność Gminy Rymanów 

obowiązujące

25

16.02.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rymanowie, Łazach i Wisłoczku

obowiązujące

26

19.02.2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w Rymanowie Zdroju przy ul. Zdrojowa 40

obowiązujące

27

19.02.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

obowiązujące

28


23.02.2015

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

29

25.02.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

obowiązujące

30

26.02.2015

zmieniające zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 r.

obowiązujące

31

16.03.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Króliku Polskim

obowiązujące

32

17.03.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 

obowiązujące

33

18.03.2015

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek

obowiązujące

34

18.03.2015

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

obowiązujące

35

18.03.2015

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

obowiązujące

36

18.03.2015

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

obowiązujące

37

20.03.2015

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

38

0.03.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

obowiązujące

39

24.03.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 106/11 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

obowiązujące

40

25.03.2015

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Desznie i Sieniawie stanowiące własność Gminy Rymanów oraz sprzedaży bezprzetargowej z bonifikatą nieruchomości położonej w Rymanowie

obowiązujące

41

26.03.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

42

27.03.2015

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek

obowiązujące

4 3

3 0.03.2015

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Rymanów

obowiązujące

4 4

01.03.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

obowiązujące

4 5

02.04.2015

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

4 6

08.04.2015

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie

obowiązujące

47

09.04.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

obowiązujące

48

10.04.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

49

14.04.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

50

16.04.2015

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

51

20.04.2015

w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych

obowiązujące

52

21.04.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 

obowiązujące

53

22.04.2015

w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za wsparcie techniczne obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych

obowiązujące

54

22.04.2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w Rymanowie Zdroju przy ul. Zdrojowa 40

obowiązujące

55

24.04.2015

w sprawie wprowadzenia okresowych ulg w czynszu za wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rymanów 

obowiązujące

56

27.04.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 

obowiązujące

57

27.04.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

58

28.04.2015

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat położonego w Rymanowie ul. Rynek 19

obowiązujące

59

30.04.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

obowiązujące

60

07.05.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 

obowiązujące

61

11.05.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

62

13.05.2015

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Posadzie Górnej stanowiące własność Gminy Rymanów oraz sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonych w Rymanowie  

obowiązujące

63

15.05.2015

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

obowiązujące

64

15.05.2015

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz wodociągu w Rymanowie"

obowiązujące

65

21.05.2015

  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

obowiązujące

66

25.05.2015

 w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rymanów Zdrój"

obowiązujące

67

26.05.2015

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie  za 2014 rok

obowiązujące

68

26.05.2015

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za 2014 rok  

obowiązujące

69

26.05.2015

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2014 rok

obowiązujące

70

27.05.2015

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

obowiązujące

71

27.05.2015

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

72

27.05.2015

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

obowiązujące

73

28.05.2015

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rymanów wprowadzonego zarządzeniem nr 11/2015 z dnia 21.01.2015 r. 

obowiązujące

74

28.05.2015

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Rymanowie, Posadzie Górnej, Wróbliku Królewskim oraz Króliku Wołowskim stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

75

01.06.2015

w sprawie powołania pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Rymanów

obowiązujące

76

05.06.2015

w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat

obowiązujące

77

11.06.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

obowiązujące

78

12.06.2015

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego

obowiązujące

79

15.06.2015

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót

obowiązujące

80

16.06.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Desznie i Sieniawie

obowiązujące

81

17.06.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

obowiązujące

82

19.06.2015

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

83

19.06.2015

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych

obowiązujące

84

22.06.2015

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie 

obowiązujące

85

24.06.2015

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych

obowiązujące

86

26.06.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

obowiązujące

87

29.06.2015

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót pn. "Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie"

obowiązujące

88

30.06.2015

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów

obowiązujące

89

30.06.2015

w sprawie powołania Komisji kwalifikującej wnioski do przyznania nagród Burmistrza Gminy Rymanów "Młode Orły" przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez gminę Rymanów w 2015 r.

obowiązujące

90

02.07.2015

w sprawie powołania Komisji przetargowej

obowiązujące

91

09.07.2015

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

obowiązujące

92

10.07.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

obowiązujące

93

10.07.2015

w sprawie powołania Komisji Rozruchu 

obowiązujące

94

13.07.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

95

14.07.2015

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie

obowiązujące

96

17.07.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

obowiązujące

97

22.07.2015

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

98

23.07.2015

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rymanów, Posada Górna oraz Klimkówka "

obowiązujące

99

23.07.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

100

24.07.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

obowiązujące

101

28.07.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Posadzie Górnej

obowiązujące

102

31.07.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

obowiązujące

103

04.08.2015

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

104

07.08.2015

w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

obowiązujące

105

11.08.2015

w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu najmu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy Rymanów

obowiązujące

106

11.08.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

107

11.08.2015

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych 

obowiązujące

108

14.08.2015

z mieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

obowiązujące

109

14.08.2015

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Rymanów,  zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

obowiązujące

110

17.08.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

111

18.08.2015

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego Programu "Wyprawka Szkolna" w 2015 r.

obowiązujące

112

21.08.2015

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2015 roku

obowiązujące

113

21.08.2015

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze

obowiązujące

114

21.08.2015

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku  

obowiązujące

115

24.08.2015

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót na zadaniach p.n.: "Przebudowa i remont bieżący dróg na terenie Gminy Rymanów"

obowiązujące

116

26.08.2015

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Rymanowie, Posadzie Górnej, Desznie, Milczy i Klimkówce stanowiące własność Gminy Rymanów

obowiązujące

117

31.08.2015

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie

obowiązujące

118

31.08.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 

obowiązujące

119

31.08.2015

w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego ds. Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów

obowiązujące

120

31.08.2015

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów  

obowiązujące

121

02.09.2015

w sprawie powołania Komisji Przeglądu Gwarancyjnego 

obowiązujące

122

02.09.2015

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego  

obowiązujące

123

04.09.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

obowiązujące

124

09.09.2015

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych 

obowiązujące

125

14.09.2015

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

126

14.09.2015

w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Rymanów

obowiązujące

127

15.09.2015

w sprawie wydzielenia lokalu z mieszkalnego zasobu Gminy Rymanów z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny

obowiązujące

128

24.09.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

obowiązujące

129

24.09.2015

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów

obowiązujące

130

24.09.2015

w sprawie ustalenia celny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów 

obowiązujące

131

30.09.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

obowiązujące

132

30.09.2015

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót  

obowiązujące

133

01.10.2015

w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

obowiązujące

134

02.10.2015

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie

obowiązujące

135

05.10.2015

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego

obowiązujące

136

05.10.2015

w sprawie powołania Komisji kwalifikującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Gminy w 2015 r. dla nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów  

obowiązujące

137

05.10.2015

w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Rymanów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 października 2015 r.

obowiązujące

138

05.10.2015

w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne

obowiązujące

139

07.10.2015

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  

obowiązujące

140

07.10.2015

w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej na terenie Gminy Rymanów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 października 2015 r.  

obowiązujące

141


 


142

09.10.2015

  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

obowiązujące

143

12.10.2015

w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze oraz działalność pozaszkolną w 2015 r.

obowiązujące

144

14.10.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Ladzinie

obowiązujące

145

15.10.2015

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót pn.; "Remont pomieszczeń w budynku wielorodzinnym w Rymanowie ul.Bieleckiego 7 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny "."Remont korytarza w budynku wielorodzinnym w Rymanowie ul. Bieleckiego 7"

obowiązujące

146

20.10.2015

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót 

obowiązujące

147

20.10.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

obowiązujące

148

22.10.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok  

obowiązujące

149

26.10.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

obowiązujące

150

26.10.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Króliku Wołoskim

obowiązujące

151

05.11.2015

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót

obowiązujące

152

06.11.2015

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót

obowiązujące

153

09.11.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

154

10.11.2015

w sprawie opracowania i przystąpienia  projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów

obowiązujące

155

10.11.2015

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2016 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi  

obowiązujące

156

12.11.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 

obowiązujące

157

12.11.2015

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych

obowiązujące

158

12.11.2015

w sprawie określenia specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 r.

obowiązujące

159

16.11.2015

w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla  nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

obowiązujące

160

16.11.2015

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Rymanowie stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

161

17.11.2015

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

obowiązujące

162

20.11.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

obowiązujące

163

24.11.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Milczy, Desznie, Posadzie Górnej, Klimkówce i Rymanowie

obowiązujące

164

25.11.2015

w sprawie sprzedaży w drodze nieruchomości położonych w Rymanowie, Desznie i Wróbliku Szlacheckim stanowiących własność Gminy Rymanów

obowiązujące

165

27.11.2015

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

obowiązujące

166

27.11.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Posadzie Górnej

obowiązujące

167

30.11.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

obowiązujące

168

02.12.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

obowiązujące

169

02.12.2015

zmieniające zarządzenie Nr 158/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 r.

obowiązujące

170

02.12.2015

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów

obowiązujące

171

10.12.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 

obowiązujące

172

11.12.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

obowiązujące

173

21.12.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

obowiązujące

174

28.12.2015

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli podatkowej na 2016 rok

obowiązujące

175

29.12.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Króliku Wołoskim

obowiązujące

176

29.12.2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 

obowiązujące

177

30.12.2015

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów

obowiązujące

178

30.12.2015

w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Książki procedur audytu wewnętrznego

obowiązujące

179

31.12.2015

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rymanowie, Regulamin organizacyjny

obowiązujące

180


 


181
31.12.2015

w sprawie obniżenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych służących zbiorowemu odprowadzeniu ścieków

obowiązujące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Fałatowicz Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-12 10:37:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Sylwester Litwin
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-11 07:04:51
  • Liczba odsłon: 3014
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409708]

przewiń do góry