Rymanów, dnia 03.12.2010 r.

Ldz. ROŚ.7624/5/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 03 grudnia 2010 r. decyzji Ldz. ROŚ. 7624/5/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa rurociągu wody leczniczej, kabli energetycznych i wyposażenia napowietrznego odwiertu Rymanów Zdrój 1”- na działkach Nr ewid. 88/2; 431 i 432 w Rymanowie Zdroju – obwód geodezyjny Wołtuszowa –  gmina Rymanów,  powiat krośnieński, woj. podkarpackie, bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o możliwościach zapoznania się z jej treścią i zgromadzoną dokumentacją w sprawie w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600,  wt-pt 700 1500).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  03.12.2010 r.

ROŚ. 7624/5/10

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie :

ü  art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

ü  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.);

ü  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

po rozpoznaniu  wniosku: 

ü  Zarządu UZDROWISKA RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju z siedzibą przy ul. Zdrojowej Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ z dnia 13 kwietnia  2010 r. (data wpływu 16-05-2010 r.) wraz z uzupełnieniami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. .„Budowa rurociągu wody leczniczej, kabli energetycznych i wyposażenia napowietrznego odwiertu Rymanów Zdrój 1” na działkach Nr ewid. 88/2, 431 i 432 w Rymanowie Zdroju  - obręb geodezyjny Wołtuszowa  – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

po zasięgnięciu opinii:

ü  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-29/6/10/is z dnia 18 listopada 2010 r. (data wpływu 22-11-2010 r.),

ü  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz.PSNZ-465-33/10 z dnia 04 czerwca 2010 r. (data wpływu 08-06-2010 r.),

 

orzekam

 

1.      Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

2.      Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Zarządu UZDROWISKA RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju z siedzibą przy ul. Zdrojowej Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ z dnia 13 kwietnia  2010 r. (data wpływu 16-05-2010 r.) wraz z uzupełnieniami. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa rurociągu wody leczniczej, kabli energetycznych i wyposażenia napowietrznego odwiertu Rymanów Zdrój 1”.

Przedsięwzięcie będzie realizowane - na działkach Nr ewid. 88/2; 431 i 432 w Rymanowie Zdroju – obwód geodezyjny Wołtuszowa –  gmina Rymanów,  powiat krośnieński, woj. podkarpackie.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 40 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj. „ wydobywanie kopalin ze złoża metodą podziemna w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1 pkt. 26  lit b lub metodą otworów wiertniczych w zakresie niewymienionym w §2 ust. 1 pkt. 24”.

 

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się i określam:

 

1)      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie .„Budowa rurociągu wody leczniczej, kabli energetycznych i wyposażenia napowietrznego odwiertu Rymanów Zdrój 1”-  na działkach Nr ewid. 88/2; 431 i 432 w Rymanowie Zdroju – obwód geodezyjny Wołtuszowa –  gmina Rymanów,  powiat krośnieński, woj. podkarpackie, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ust 1).

 

z  uwzględnieniem:

 

a)      skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu  przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane działkach Nr ewid. 88/2; 431 i 432 w Rymanowie Zdroju – obwód geodezyjny Wołtuszowa –  gmina Rymanów.

Zadanie polegać będzie na: wykonaniu przyłącza wodociągowego od odwiertu Rymanów Zdrój 1 do kolektora wodociągowego przy odwiercie Rymanów Zdrój 4, wykonaniu zasilania NN do odwiertu RZ-1 policznikowo z rozdzielni przy odwiercie RZ-4 oraz wykonaniu sterowania elektrycznego niskoprądowego.

Zgodnie z planem Ruchu Zakładu Górniczego, realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2010-2011. Inwestycja realizowana będzie na obszarze górniczym dla wód leczniczych Rymanów w Rymanowie Zdroju, na terenie obrębu Wołtuszowa, na terenie od polany HORODZISKA (Odwiert Rymanów Zdrój 4) po południowe zbocze Góry Zamczyska (lokalizacja odwiertu Rymanów Zdrój 1).

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Rymanów, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 431 i 441 ( obręb Wołtuszowa) oraz na działce 88/2 (obręb Wołtuszowa) – stanowiącej własność Inwestora. Obecnie na terenie inwestycji zlokalizowany jest odwiert wody mineralnej RZ-1.

 Planowana Inwestycja zajmie powierzchnie około 1.430 m2 w tym: strefa przyodwiertowa – około 300m2, trasa rurociągu – 830 m2, strefa przy odwiercie Rymanów Zdrój – 4 – 300m2. Wjazd na teren realizowanej inwestycji odbywał się będzie drogami i duktami leśnymi.

W związku z realizacją inwestycji wykonane zostanie jedno miejsce parkingowo-postojowe. Inwestycja obejmie zagospodarowanie strefy przyodwiertowej z rurarzem w termoizolacyjnej pokrywie z montażem trójnogu montażowego i ogrodzeniem strefy ochronnej, wykonanie przyłącza wodociągowego o długości około 470 mb w terenie leśnym do kolektora przy odwiercie RZ-4 ( z rur przeznaczonych do stosowania w terenie górniczym Ø40x6,7 mm, wykonaniu zasilania NN z rozdzielnia przy odwiercie Rymanów Zdrój1 policznikowo z tablicy odwiertu Rymanów Zdrój 4 przy użyciu kabla ziemnego (4x35mm2) i wykonaniu sterowania elektrycznego niskoprądowego z tablicy przy odwiercie RZ-4, 470 mb (kabel ziemny sterowniczy 7x2,5mm2 .

W ramach inwestycji wykonane zostaną instalacje elektryczne obejmujące: instalację elektryczną podstawową – kabel zasilający do tablicy 6 mb; instalację sterowania – kable sterownicze do rozdzielni 5 mb, rozdzielnie elektryczna . Roboty  budowlane zewnętrzne związane będą z montażem pokrywy nad głowica , ustawieniem przenośnego trójnogu montażowego oraz wykonaniem ogrodzenia strefy ochronnej. Ponadto wykonane zostanie oświetlenie ternu oraz właściwe ukształtowanie trenu z wprowadzeniem zieleni;

 

b)      powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie działek leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Rymanów, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 431 i 441 ( obręb Wołtuszowa) oraz na działce 88/2 (obręb Wołtuszowa) – stanowiącej własność Inwestora. Obecnie na terenie inwestycji zlokalizowany jest odwiert wody mineralnej RZ-1.

 Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na istniejącym od 1962 roku odwiercie wody leczniczej Rymanów Zdrój – 1. Głębokość odwiertu wynosi 530 m, z czego udostępniony horyzont obejmuje 350-500 m;.

 

c)      wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych:

Planowana do poboru ilość wody mineralnej osiągnie maksymalną wartość 2.000 m3/rok. Pobierana woda nie będzie poddawana procesom uzdatniania wody ze względu na fakt, ze woda lecznicza przeznaczona do kąpieli balneologicznych powinna być podawana w stanie naturalnym. Woda mineralna używana jest z basenie leczniczym oraz pięciu wannach kąpielowych. Aktualnie woda pobierana jest z odwiertów Rymanów Zdrój 5 oraz rezerwowo Rymanów Zdrój 4 i Rymanów Zdrój 6. Ze względu na korzystniejsze parametry, woda pochodząca z odwiertu Rymanów Zdrój 1 zużywana będzie zamiennie, co nie spowoduje wzrostu ilości zużywanej wody mineralnej.

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z zapotrzebowaniem m.in. na: kabel energetyczny – w szacunkowej ilości 4x35m2, kabel ziemny – sterowniczy w szacunkowej ilości 4x35m2, rury przeznaczone do stosowania w terenach górniczych SDR- 7,4 PE100 bar- Ø40x6,7 mm, kabel zasilający pompę głębinową z atestem sanitarnym, rurę wydobywczą PE 32 mm oraz rurę piezometryczną ;  

 

d)       emisji i występowania innych uciążliwości – w trakcie realizacji inwestycji nastąpi chwilowy wzrost emisji substancji i hałasu do środowiska, co związane będzie z pracą sprzętu oraz środków transportu.. Uciążliwości na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i przemijający. Ustąpią po realizacji przedsięwzięcia.;

 

e)      ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, mogą wystąpić drobne awarie jak przy realizacji tego typu inwestycji. Aby im zapowiedz, używany do realizacji zadnia sprzęt musi być sprawny technicznie.

 

 

2)      Usytuowanie przedsięwzięcia

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Rymanów, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 431 i 441 ( obręb Wołtuszowa) oraz na działce 88/2 (obręb Wołtuszowa) – stanowiącej własność Inwestora. Obecnie na terenie inwestycji zlokalizowany jest odwiert wody mineralnej RZ-1. Planowana Inwestycja zajmie powierzchnie około 1.430 m2 w tym: strefa przyodwiertowa – około 300m2, trasa rurociągu – 830 m2, strefa przy odwiercie Rymanów Zdrój – 4 – 300m2. Wjazd na teren realizowanej inwestycji odbywał się będzie drogami i duktami leśnymi.

 

a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych -przedsięwzięcie nie jest usytuowane na ww. obszarach oraz nie będzie realizowane na terenach o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na istniejącym od 1962 roku odwiercie wody leczniczej Rymanów Zdrój – 1. Głębokość odwiertu wynosi 530 m, z czego udostępniony horyzont obejmuje 350-500 m ;

 

b)       obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)      obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Rymanów, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 431 i 441 ( obręb Wołtuszowa) oraz na działce 88/2 (obręb Wołtuszowa) – stanowiącej własność Inwestora. Działki te lezą w obszarach działów leśnych Lasów Państwowych, będących w zarządzie Nadleśnictwa Rymanów;

 

d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -  inwestycja obejmie zagospodarowanie strefy przyodwiertowej z rurarzem w termoizolacyjnej pokrywie z montażem trójnogu montażowego i ogrodzeniem strefy ochronnej;

 

e)      obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz..U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja będzie realizowana w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357 z późn. zm.), w obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty  tj. obszar „Rymanów” (PLH18016), a także w odległości około 50 km od granic Obszaru specjalnej ochrony ptaków  Natura 2000 PLH 180002 „Beskid Niski”. Ze względu na lokalizację, rodzaj i zakres przedsięwzięcia, a także skale i rodzaj generowanych możliwych oddziaływań, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody wymienione w art.2 ust 1. w/cyt. ustawy o ochronie przyrody., w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów NATURA 2000, na ich integralność  spójność sieci. Teren realizacji inwestycji jest terenem uzdrowiskowym, nie występują na nim pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie strefy krośnieńsko-sanockiej, która została zaliczona do klasy C, na podstawie pomiarów pyłu PM10 i benzo(a)piranu mierzonego w pyle PM10 wykonanych na stanowisku pomiarowym w Krośnie przy ul. Kretówki. Jednak realizacja inwestycji nie będzie wpływała na obszar, w którym stwierdzono przekroczenia;

 

g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało i nie będzie realizowane na  ww. obszarach;

 

h)      gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie uzdrowiska Rymanów Zdrój, gdzie na powierzchni  1.619 ha zamieszkuje 1.454 mieszkańców, jednak ze względu na duże zróżnicowanie gęstości zaludnienia, stwierdza się iż obszar obrębu ewidencyjnego Wołtuszowa jest terenem niezamieszkałym, dlatego określenie średniej gęstości zaludnienia na wnioskowanym terenie stanowi wartość 0;

 

i)        obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach.

 

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie jest realizowane w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej, dla której zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.), obowiązują pewne kryteria dotyczące  realizacji przedsięwzięć. Przedmiotowa inwestycja będzie zgodna z kierunkami leczniczymi uzdrowisk oraz podstawowym przeznaczeniem terenu, o których mowa w ww. ustawie, w tym także z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, oznaczonych  jako tereny ujęć wód mineralnych „2.WZ” – teren istniejącego odwiertu „Rymanów Zdrój  1” wraz ze strefą ochrony bezpośredniej na terenie lasów oznaczonych na rysunku planu symbolem „2.ZL/ZLp”.

 

 

3)      Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)      zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -  jeżeli inwestycja będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, nie wpłynie to na pogorszenie środowiska naturalnego. Trudne jest określenie liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać. Teren Uzdrowiska Rymanów Zdrój to powierzchnia 1.619 ha, którą zamieszkuje 1.454 mieszkańców, jednak obręb geodezyjny Wołtuszowa jest terenem niezamieszkałym;

 

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa ok. 25 km i brak możliwości generowania przez przedmiotową inwestycję oddziaływań o charakterze transgranicznym;

 

c)      wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały. Czynnikami decydującymi o oddziaływani przedsięwzięcia są : rodzaj zastosowanych maszyn i urządzeń, metody prowadzenia prac. Uciążliwości na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i przemijający. Ustąpią po realizacji przedsięwzięcia;

 

d)      czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania  -  zasięg oddziaływania na środowisko związany z  przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny i krótkotrwały.

 

Planowane przedsięwzięcie będzie prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko,  nie wpłynie na pogorszenie oddziaływania związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357 z późn. zm.), w granicach proponowanego powiększenia granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty  tj. „Rymanów” (PLH18016), a także w odległości około  50 m od granic Obszaru specjalnej ochrony ptaków  Natura 2000 PLH 180002 „Beskid Niski”.

 Z uwagi na lokalizację , zakres i charakter planowanej inwestycji uznano, że przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie wpływać na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt oraz na gatunki, dla których wyznaczono ww. obszary NATURA 2000.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 2 w/cyt. rozporządzenia zmienionego Uchwałą  Nr LII/1001/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r., na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie  kwalifikuje się  jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3 ust.1 pkt 40 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) tj. „ wydobywanie kopalin ze złoża metodą podziemna w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1 pkt. 26  lit b lub metodą otworów wiertniczych w zakresie niewymienionym w §2 ust. 1 pkt. 24”. Jednak z uwagi na fakt, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zostało wymienione w katalogu inwestycji celu publicznego, w mysl ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) tj. „poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie i składowanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa”. Tym samym dla  niniejszego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na przyrodę Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego .

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinię  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Rzeszowie w postanowieniu Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-29/6/10/is z dnia 18 listopada 2010 r. (data wpływu 22-11-2010 r.), wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko. Także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Opinią Sanitarną  Ldz.PSNZ-465-33/10 z dnia 204 czerwca 2010 r. (data wpływu 08-06-2010 r.) stwierdził  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

                Po dokonaniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie i rozpatrzeniu całokształtu Postanowieniem ROŚ. 7624/5/10 z dnia 25 listopada 2010 r. –  postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie wymagano sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego nikt nie  wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań wniosku.

Reasumując rodzaj jak  skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują przedsięwzięcia  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko –  dlatego wydano niniejszą decyzję bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

 

                                                                                                           ……………………

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,  ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

Rozdzielnik:

 1. UZDROWISKO RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju, ul. Zdrojowa Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ;
 2. SKARB PAŃSTWA – właściciel – LASY PAŃSTWOWE – zarządca

NADLEŚNICTWO  RYMANÓW, ul. Dworska Nr 38, 38-480 RYMANÓW.

 

 

Załącznik  Nr 1

do Decyzji ROŚ.7624/5/10

z dnia  03.12.2010 r.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowiąca Załączniki Nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

pn. „Budowa rurociągu wody leczniczej, kabli energetycznych i wyposażenia napowietrznego odwiertu Rymanów Zdrój 1”

- na działkach Nr ewid. 88/2; 431 i 432 w Rymanowie Zdroju – obwód geodezyjny Wołtuszowa

  gmina Rymanów,  powiat krośnieński, woj. podkarpackie.

 

Na podstawie §3 ust.1 pkt 40 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj. „ wydobywanie kopalin ze złoża metodą podziemna w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1 pkt. 26  lit b lub metodą otworów wiertniczych w zakresie niewymienionym w §2 ust. 1 pkt. 24”.

Przedsięwzięcie będzie realizowane - na działkach Nr ewid. 88/2; 431 i 432 w Rymanowie Zdroju – obwód geodezyjny Wołtuszowa –  gmina Rymanów,  powiat krośnieński, woj. podkarpackie.

Zadanie polegać będzie na: wykonaniu przyłącza wodociągowego od odwiertu Rymanów Zdrój 1 do kolektora wodociągowego przy odwiercie Rymanów Zdrój 4, wykonaniu zasilania NN do odwiertu RZ-1 policznikowo z rozdzielni przy odwiercie RZ-4 oraz wykonaniu sterowania elektrycznego niskoprądowego.

Zgodnie z planem Ruchu Zakładu Górniczego, realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2010-2011. Inwestycja realizowana będzie na obszarze górniczym dla wód leczniczych Rymanów w Rymanowie Zdroju, na terenie obrębu Wołtuszowa, na terenie od polany HORODZISKA (Odwiert Rymanów Zdrój 4) po południowe zbocze Góry Zamczyska (lokalizacja odwiertu Rymanów Zdrój 1).

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Rymanów, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 431 i 441 ( obręb Wołtuszowa) oraz na działce 88/2 (obręb Wołtuszowa) – stanowiącej własność Inwestora. Obecnie na terenie inwestycji zlokalizowany jest odwiert wody mineralnej RZ-1.

Planowana Inwestycja zajmie powierzchnie około 1.430 m2 w tym: strefa przyodwiertowa – około 300m2, trasa rurociągu – 830 m2, strefa przy odwiercie Rymanów Zdrój – 4 – 300m2. Wjazd na teren realizowanej inwestycji odbywał się będzie drogami i duktami leśnymi.

W związku z realizacją inwestycji wykonane zostanie jedno miejsce parkingowo-postojowe. Inwestycja obejmie zagospodarowanie strefy przyodwiertowej z rurarzem w termoizolacyjnej pokrywie z montażem trójnogu montażowego i ogrodzeniem strefy ochronnej, wykonanie przyłącza wodociągowego o długości około 470 mb w terenie leśnym do kolektora przy odwiercie RZ-4 ( z rur przeznaczonych do stosowania w terenie górniczym Ø40x6,7 mm, wykonaniu zasilania NN z rozdzielnia przy odwiercie Rymanów Zdrój1 policznikowo z tablicy odwiertu Rymanów Zdrój 4 przy użyciu kabla ziemnego (4x35mm2) i wykonaniu sterowania elektrycznego niskoprądowego z tablicy przy odwiercie RZ-4, 470 mb (kabel ziemny sterowniczy 7x2,5mm2 .

W ramach inwestycji wykonane zostaną instalacje elektryczne obejmujące: instalację elektryczną podstawową – kabel zasilający do tablicy 6 mb; instalację sterowania – kable sterownicze do rozdzielni 5 mb, rozdzielnie elektryczna . Roboty  budowlane zewnętrzne związane będą z montażem pokrywy nad głowica , ustawieniem przenośnego trójnogu montażowego oraz wykonaniem ogrodzenia strefy ochronnej. Ponadto wykonane zostanie oświetlenie ternu oraz właściwe ukształtowanie trenu z wprowadzeniem zieleni.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie działek leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Rymanów, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 431 i 441 ( obręb Wołtuszowa) oraz na działce 88/2 (obręb Wołtuszowa) – stanowiącej własność Inwestora. Obecnie na terenie inwestycji zlokalizowany jest odwiert wody mineralnej RZ-1.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na istniejącym od 1962 roku odwiercie wody leczniczej Rymanów Zdrój – 1. Głębokość odwiertu wynosi 530 m, z czego udostępniony horyzont obejmuje 350-500 m.

Przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych. Planowana do poboru ilość wody mineralnej osiągnie maksymalną wartość 2.000 m3/rok. Pobierana woda nie będzie poddawana procesom uzdatniania wody ze względu na fakt, ze woda lecznicza przeznaczona do kąpieli balneologicznych powinna być podawana w stanie naturalnym. Woda mineralna używana jest z basenie leczniczym oraz pięciu wannach kąpielowych. Aktualnie woda pobierana jest z odwiertów Rymanów Zdrój 5 oraz rezerwowo Rymanów Zdrój 4 i Rymanów Zdrój 6. Ze względu na korzystniejsze parametry, woda pochodząca z odwiertu Rymanów Zdrój 1 zużywana będzie zamiennie, co nie spowoduje wzrostu ilości zużywanej wody mineralnej.

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z zapotrzebowaniem m.in. na: kabel energetyczny – w szacunkowej ilości 4x35m2, kabel ziemny – sterowniczy w szacunkowej ilości 4x35m2, rury przeznaczone do stosowania w terenach górniczych SDR- 7,4 PE100 bar- Ø40x6,7 mm, kabel zasilający pompę głębinową z atestem sanitarnym, rurę wydobywczą PE 32 mm oraz rurę piezometryczną.

Nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, mogą wystąpić drobne awarie jak przy realizacji tego typu inwestycji. Aby im zapowiedz, używany do realizacji zadnia sprzęt musi być sprawny technicznie.

Przedsięwzięcie jest realizowane w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej, dla której zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.), obowiązują pewne kryteria dotyczące  realizacji przedsięwzięć. Przedmiotowa inwestycja będzie zgodna z kierunkami leczniczymi uzdrowisk oraz podstawowym przeznaczeniem terenu, o których mowa w ww. ustawie, w tym także z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, oznaczonych  jako tereny ujęć wód mineralnych „2.WZ” – teren istniejącego odwiertu „Rymanów Zdrój  1” wraz ze strefą ochrony bezpośredniej na terenie lasów oznaczonych na rysunku planu symbolem „2.ZL/ZLp”.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie strefy krośnieńsko-sanockiej, która została zaliczona do klasy C, na podstawie pomiarów pyłu PM10 i benzo(a)piranu mierzonego w pyle PM10 wykonanych na stanowisku pomiarowym w Krośnie przy ul. Kretówki. Jednak eksploatacja inwestycji nie będzie wpływała na obszar, w którym stwierdzono przekroczenia

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Inwestycja będzie realizowana w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357 z późn. zm.), w obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty  tj. obszar „Rymanów” (PLH18016), a także w odległości około 50 km od granic Obszaru specjalnej ochrony ptaków  Natura 2000 PLH 180002 „Beskid Niski”. Ze względu na lokalizację, rodzaj i zakres przedsięwzięcia, a także skale i rodzaj generowanych możliwych oddziaływań, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody wymienione w art.2 ust 1. w/cyt. ustawy o ochronie przyrody., w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów NATURA 2000, na ich integralność  spójność sieci. Teren realizacji inwestycji jest terenem uzdrowiskowym, nie występują na nim pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej.

 

 

 

 

                                                                                                                      …………………….

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 2

do Decyzji ROŚ.7624/5/10

z dnia 03.12.2010  r.

 

 

 

 

KARTA  INFORMACYJNA  PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

 

 

 

 

pn. „pn. „Budowa rurociągu wody leczniczej, kabli energetycznych i wyposażenia napowietrznego odwiertu Rymanów Zdrój 1”

- na działkach Nr ewid. 88/2; 431 i 432 w Rymanowie Zdroju – obwód geodezyjny Wołtuszowa

  gmina Rymanów,  powiat krośnieński, woj. podkarpackie.

 

 

 

Strony od 1 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ………………………

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   25.11.2010 r.

ROŚ. 7624/5/10

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji - na wniosek z dnia 17 sierpnia 2010 r Zarządu UZDROWISKA RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju z siedzibą przy ul. Zdrojowa Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ   na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa rurociągu wody leczniczej, kabli energetycznych i wyposażenia napowietrznego odwiertu Rymanów Zdrój 1”  

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. 88/2; 431 i 432 w Rymanowie Zdroju
– obwód geodezyjny Wołtuszowa

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie.

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

                                                                                                                        ……………………

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Rymanów, dnia 25.11.2010 r.

Ldz. ROŚ. 7624/5/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Przedsięwzięcie pn. :

 

„Budowa rurociągu wody leczniczej, kabli energetycznych i wyposażenia napowietrznego odwiertu Rymanów Zdrój 1”  

 

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. 88/2; 431 i 432 w Rymanowie Zdroju
– obwód geodezyjny Wołtuszowa

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie.

 

Wnioskodawca:

 

UZDROWISKO RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju

ul. Zdrojowa Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 7624/5/10 z dnia 25.11.2010 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt -pt 7 00 15 00 ).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   25.11.2010 r.

ROŚ. 7624/5/10

 

 

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko

 

 

Na podstawie :

ü   art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.),

 

po zasięgnięciu opinii:

ü   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-29/6/10/is z dnia 18 listopada 2010 r. (data wpływu 22-11-2010 r.),

ü   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz.PSNZ-465-33/10 z dnia 04 czerwca 2010 r. (data wpływu 08-06-2010 r.),

 

postanawiam

 

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko   §3 ust. 1 pkt. 40 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) pn.   „Budowa rurociągu wody leczniczej, kabli energetycznych i wyposażenia napowietrznego odwiertu Rymanów Zdrój 1”- na działkach Nr ewid. 88/2; 431 i 432 w Rymanowie Zdroju – obwód geodezyjny Wołtuszowa –   gmina Rymanów,   powiat krośnieński, woj. podkarpackie, stosownie do wszczętego w dniu 17 maja 2010 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Zarządu UZDROWISKA RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju z siedzibą przy ul. Zdrojowa Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ.

 

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Zarządu UZDROWISKA RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju z siedzibą przy ul. Zdrojowej Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ z dnia 13 kwietnia   2010 r. (data wpływu 16-05-2010 r.) wraz z uzupełnieniami. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa rurociągu wody leczniczej, kabli energetycznych i wyposażenia napowietrznego odwiertu Rymanów Zdrój 1”.

Przedsięwzięcie będzie realizowane - na działkach Nr ewid. 88/2; 431 i 432 w Rymanowie Zdroju – obwód geodezyjny Wołtuszowa –   gmina Rymanów,   powiat krośnieński, woj. podkarpackie.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 40 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj. „ wydobywanie kopalin ze złoża metodą podziemna w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1 pkt. 26   lit b lub metodą otworów wiertniczych w zakresie niewymienionym w §2 ust. 1 pkt. 24” .

 

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się i określam:

 

1)       Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie .„Budowa rurociągu wody leczniczej, kabli energetycznych i wyposażenia napowietrznego odwiertu Rymanów Zdrój 1”-   na działkach Nr ewid. 88/2; 431 i 432 w Rymanowie Zdroju – obwód geodezyjny Wołtuszowa –   gmina Rymanów,   powiat krośnieński, woj. podkarpackie, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ust 1).

 

z   uwzględnieniem:

 

a)       skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu   przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane działkach Nr ewid. 88/2; 431 i 432 w Rymanowie Zdroju – obwód geodezyjny Wołtuszowa –   gmina Rymanów.

Zadanie polegać będzie na : wykonaniu przyłącza wodociągowego od odwiertu Rymanów Zdrój 1 do kolektora wodociągowego przy odwiercie Rymanów Zdrój 4, wykonaniu zasilania NN do odwiertu RZ-1 policznikowo z rozdzielni przy odwiercie RZ-4 oraz wykonaniu sterowania elektrycznego niskoprądowego.

Zgodnie z planem Ruchu Zakładu Górniczego, realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2010 -2011. Inwestycja realizowana będzie na obszarze górniczym dla wód leczniczych Rymanów w Rymanowie Zdroju, na terenie obrębu Wołtuszowa, na terenie od polany HORODZISKA (Odwiert Rymanów Zdrój 4) po południowe zbocze Góry Zamczyska (lokalizacja odwiertu Rymanów Zdrój 1).

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Rymanów, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 431 i 441 ( obręb Wołtuszowa) oraz na działce 88/2 (obręb Wołtuszowa) – stanowiącej własność Inwestora. Obecnie na terenie inwestycji zlokalizowany jest odwiert wody mineralnej RZ-1.

  Planowana Inwestycja zajmie powierzchnie około 1.430 m 2 w tym: strefa przyodwiertowa – około 300m 2 , trasa rurociągu – 830 m 2 , strefa przy odwiercie Rymanów Zdrój – 4 – 300m 2 . Wjazd na teren realizowanej inwestycji odbywał się będzie drogami i duktami leśnymi.

W związku z realizacją inwestycji wykonane zostanie jedno miejsce parkingowo-postojowe. Inwestycja obejmie zagospodarowanie strefy przyodwiertowej z rurarzem w termoizolacyjnej pokrywie z montażem trójnogu montażowego i ogrodzeniem strefy ochronnej, wykonanie przyłącza wodociągowego o długości około 470 mb w terenie leśnym do kolektora przy odwiercie RZ-4 ( z rur przeznaczonych do stosowania w terenie górniczym Ø40x6,7 mm, wykonaniu zasilania NN z rozdzielnia przy odwiercie Rymanów Zdrój1 policznikowo z tablicy odwiertu Rymanów Zdrój 4 przy użyciu kabla ziemnego (4x35mm 2 ) i wykonaniu sterowania elektrycznego niskoprądowego z tablicy przy odwiercie RZ-4, 470 mb (kabel ziemny sterowniczy 7x2,5mm 2 .

W ramach inwestycji wykonane zostaną instalacje elektryczne obejmujące: instalację elektryczną podstawową – kabel zasilający do tablicy 6 mb; instalację sterowania – kable sterownicze do rozdzielni 5 mb, rozdzielnie elektryczna . Roboty   budowlane zewnętrzne związane będą z montażem pokrywy nad głowica , ustawieniem przenośnego trójnogu montażowego oraz wykonaniem ogrodzenia strefy ochronnej. Ponadto wykonane zostanie oświetlenie ternu oraz właściwe ukształtowanie trenu z wprowadzeniem zieleni;

 

b)       powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich p rzedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie działek leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Rymanów, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 431 i 441 ( obręb Wołtuszowa) oraz na działce 88/2 (obręb Wołtuszowa) – stanowiącej własność Inwestora. Obecnie na terenie inwestycji zlokalizowany jest odwiert wody mineralnej RZ-1.

  Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na istniejącym od 1962 roku odwiercie wody leczniczej Rymanów Zdrój – 1. Głębokość odwiertu wynosi 530 m, z czego udostępniony horyzont obejmuje 350-500 m;.

 

c)       wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych:

Planowana do poboru ilość wody mineralnej osiągnie maksymalną wartość 2.000 m 3 /rok. Pobierana woda nie będzie poddawana procesom uzdatniania wody ze względu na fakt, ze woda lecznicza przeznaczona do kąpieli balneologicznych powinna być podawana w stanie naturalnym. Woda mineralna używana jest z basenie leczniczym oraz pięciu wannach kąpielowych. Aktualnie woda pobierana jest z odwiertów Rymanów Zdrój 5 oraz rezerwowo Rymanów Zdrój 4 i Rymanów Zdrój 6. Ze względu na korzystniejsze parametry, woda pochodząca z odwiertu Rymanów Zdrój 1 zużywana będzie zamiennie, co nie spowoduje wzrostu ilości zużywanej wody mineralnej.

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z zapotrzebowaniem m.in. na: kabel energetyczny – w szacunkowej ilości 4x35m 2 , kabel ziemny – sterowniczy w szacunkowej ilości 4x35m 2 , rury przeznaczone do stosowania w terenach górniczych SDR- 7,4 PE100 bar- Ø40x6,7 mm, kabel zasilający pompę głębinową z atestem sanitarnym, rurę wydobywczą PE 32 mm oraz rurę piezometryczną ;  

 

d)         emisji i występowania innych uciążliwości – w trakcie realizacji inwestycji nastąpi chwilowy wzrost emisji substancji i hałasu do środowiska, co związane będzie z pracą sprzętu oraz środków transportu.. Uciążliwości na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i przemijający. Ustąpią po realizacji przedsięwzięcia.;

 

e)       ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii .- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, mogą wystąpić drobne awarie jak przy realizacji tego typu inwestycji. Aby im zapowiedz, używany do realizacji zadnia sprzęt musi być sprawny technicznie.

 

 

2)       Usytuowanie przedsięwzięcia

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Rymanów, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 431 i 441 ( obręb Wołtuszowa) oraz na działce 88/2 (obręb Wołtuszowa) – stanowiącej własność Inwestora. Obecnie na terenie inwestycji zlokalizowany jest odwiert wody mineralnej RZ-1. Planowana Inwestycja zajmie powierzchnie około 1.430 m 2 w tym: strefa przyodwiertowa – około 300m 2 , trasa rurociągu – 830 m 2 , strefa przy odwiercie Rymanów Zdrój – 4 – 300m 2 . Wjazd na teren realizowanej inwestycji odbywał się będzie drogami i duktami leśnymi.

 

a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - przedsięwzięcie nie jest usytuowane na ww. obszarach oraz nie będzie realizowane na terenach o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na istniejącym od 1962 roku odwiercie wody leczniczej Rymanów Zdrój – 1. Głębokość odwiertu wynosi 530 m, z czego udostępniony horyzont obejmuje 350-500 m ;

 

b)         obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)       obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Rymanów, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 431 i 441 ( obręb Wołtuszowa) oraz na działce 88/2 (obręb Wołtuszowa) – stanowiącej własność Inwestora. Działki te lezą w obszarach działów leśnych Lasów Państwowych, będących w zarządzie Nadleśnictwa Rymanów;

 

d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -   inwestycja obejmie zagospodarowanie strefy przyodwiertowej z rurarzem w termoizolacyjnej pokrywie z montażem trójnogu montażowego i ogrodzeniem strefy ochronnej;

 

e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz..U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja będzie realizowana w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357 z późn. zm.) , w obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty   tj. obszar „Rymanów” (PLH18016), a także w odległości około 50 km od granic Obszaru specjalnej ochrony ptaków   Natura 2000 PLH 180002 „Beskid Niski”. Ze względu na lokalizację, rodzaj i zakres przedsięwzięcia, a także skale i rodzaj generowanych możliwych oddziaływań, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody wymienione w art.2 ust 1. w/cyt. ustawy o ochronie przyrody ., w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów NATURA 2000, na ich integralność   spójność sieci. Teren realizacji inwestycji jest terenem uzdrowiskowym, nie występują na nim pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie strefy krośnieńsko-sanockiej, która została zaliczona do klasy C, na podstawie pomiarów pyłu PM10 i benzo(a)piranu mierzonego w pyle PM10 wykonanych na stanowisku pomiarowym w Krośnie przy ul. Kretówki. Jednak realizacja inwestycji nie będzie wpływała na obszar, w którym stwierdzono przekroczenia;

 

g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało i nie będzie realizowane na   ww. obszarach;

 

h)       gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie uzdrowiska Rymanów Zdrój, gdzie na powierzchni   1.619 ha zamieszkuje 1.454 mieszkańców, jednak ze względu na duże zróżnicowanie gęstości zaludnienia, stwierdza się iż obszar obrębu ewidencyjnego Wołtuszowa jest terenem niezamieszkałym, dlatego określenie średniej gęstości zaludnienia na wnioskowanym terenie stanowi wartość 0;

 

i)         obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach.

 

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie jest realizowane w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej, dla której zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.), obowiązują pewne kryteria dotyczące   realizacji przedsięwzięć. Przedmiotowa inwestycja będzie zgodna z kierunkami leczniczymi uzdrowisk oraz podstawowym przeznaczeniem terenu, o których mowa w ww. ustawie, w tym także z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, oznaczonych   jako tereny ujęć wód mineralnych „2.WZ” – teren istniejącego odwiertu „Rymanów Zdrój   1” wraz ze strefą ochrony bezpośredniej na terenie lasów oznaczonych na rysunku planu symbolem „2.ZL/ZLp”.

 

 

3)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)       zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -   jeżeli inwestycja będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, nie wpłynie to na pogorszenie środowiska naturalnego. Trudne jest określenie liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać. Teren Uzdrowiska Rymanów Zdrój to powierzchnia 1.619 ha, którą zamieszkuje 1.454 mieszkańców, jednak obręb geodezyjny Wołtuszowa jest terenem niezamieszkałym;

 

b)       transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa ok. 25 km i brak możliwości generowania przez przedmiotową inwestycję oddziaływań o charakterze transgranicznym;

 

c)       wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały. Czynnikami decydującymi o oddziaływani przedsięwzięcia są : rodzaj zastosowanych maszyn i urządzeń, metody prowadzenia prac. Uciążliwości na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i przemijający. Ustąpią po realizacji przedsięwzięcia;

 

d)       czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania   -   zasięg oddziaływania na środowisko związany z   przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny i krótkotrwały.

 

Planowane przedsięwzięcie będzie prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko,   nie wpłynie na pogorszenie oddziaływania związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357 z późn. zm.) , w granicach proponowanego powiększenia granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty   tj. „Rymanów” (PLH18016), a także w odległości około   50 m od granic Obszaru specjalnej ochrony ptaków   Natura 2000 PLH 180002 „Beskid Niski”.   Z uwagi na lokalizację , zakres i charakter planowanej inwestycji uznano, że przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie wpływać na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt oraz na gatunki, dla których wyznaczono ww. obszary NATURA 2000.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 2 w/cyt. rozporządzenia zmienionego Uchwałą   Nr LII/1001/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r., na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać   na środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie   kwalifikuje się   jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3 ust.1 pkt 40 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) tj. „ wydobywanie kopalin ze złoża metodą podziemna w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1 pkt. 26   lit b lub metodą otworów wiertniczych w zakresie niewymienionym w §2 ust. 1 pkt. 24” . Jednak z uwagi na fakt, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zostało wymienione w katalogu inwestycji celu publicznego, w mysl ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) tj. „ poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie i składowanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa” . Tym samym dla   niniejszego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na przyrodę Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego .

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   w Rzeszowie   i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinię   co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska   w Rzeszowie w postanowieniu Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-29/6/10/is z dnia 18 listopada 2010 r. (data wpływu 22-11-2010 r.), wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko. Także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Opinią Sanitarną   Ldz.PSNZ-465-33/10 z dnia 204 czerwca 2010 r. (data wpływu 08-06-2010 r.) stwierdził   brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i po wnikliwym przeanalizowaniu parametrów planowanego do realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie wymagano sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

 

Pouczenie

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr   38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   20.05.2010 r.

ROŚ. 7624/6/10

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY  

W KROŚNIE

ul. Kisielewskiego Nr 12

          38-400   KROSNO

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Zarządu UZDROWISKA RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju, z siedzibą przy ul. Zdrojowej Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ z dnia 13 kwietnia   2010 r. (data wpływu 16-05-2010 r.) wraz z uzupełnieniami z dnia 11.05.2010 r. (data wpływu 17.05.2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa rurociągu wody leczniczej, kabli energetycznych i wyposażenia napowietrznego odwiertu Rymanów Zdrój 1”  

- na działkach Nr ewid. 88/2; 431 i 432 w Rymanowie Zdroju
– obwód geodezyjny Wołtuszowa

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie.

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopie   pism i wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia z kopią dokumentacji niezbędnej części projektu budowlanego;

3) kopie z mapy ewidencyjnej i wypisu z rejestru gruntów;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informację o jego braku.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2.   Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   20.05.2010 r.

ROŚ. 7624/6/10

 

 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

   Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

  35-001 RZESZÓW

 

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Zarządu UZDROWISKA RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju, z siedzibą przy ul. Zdrojowej Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ z dnia 13 kwietnia   2010 r. (data wpływu 16-05-2010 r.) wraz z uzupełnieniami z dnia 11.05.2010 r. (data wpływu 17.05.2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa rurociągu wody leczniczej, kabli energetycznych i wyposażenia napowietrznego odwiertu Rymanów Zdrój 1”  

- na działkach Nr ewid. 88/2; 431 i 432 w Rymanowie Zdroju
– obwód geodezyjny Wołtuszowa

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie.

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopie   pism i wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia z kopią dokumentacji niezbędnej części projektu budowlanego;

3) kopie z mapy ewidencyjnej i wypisu z rejestru gruntów;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informację o jego braku.

 

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2.   Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 17.05.2010 r.

Ldz. ROŚ. 7624/5/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

„Budowa rurociągu wody leczniczej, kabli energetycznych i wyposażenia napowietrznego odwiertu Rymanów Zdrój 1”  

- na działkach Nr ewid. 88/2; 431 i 432 w Rymanowie Zdroju
– obwód geodezyjny Wołtuszowa

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie.

 

 

Wnioskodawca:

UZDROWISKO RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju,

z siedzibą przy ul. Zdrojowej Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   17.05.2010 r.

ROŚ. 7624/5/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

 

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü   w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

na wniosek   Zarządu UZDROWISKA RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju, z siedzibą przy ul. Zdrojowej Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ z dnia 13 kwietnia   2010 r. (data wpływu 16-05-2010 r.) wraz z uzupełnieniami z dnia 11.05.2010 r. (data wpływu 17.05.2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa rurociągu wody leczniczej, kabli energetycznych i wyposażenia napowietrznego odwiertu Rymanów Zdrój 1”  

- na działkach Nr ewid. 88/2; 431 i 432 w Rymanowie Zdroju
– obwód geodezyjny Wołtuszowa

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) oraz §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

           

 

 

 

                                                                                                          ………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

Rozdzielnik;

 1. UZDROWISKO RYMANÓW S.A. w Rymanowie Zdroju, ul. Zdrojowa Nr 48, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ;
 2. SKARB PAŃSTWA – właściciel – LASY PAŃSTWOWE – zarządca

NADLESNICTWO   RYMANÓW, ul. Dworska Nr 38, 38-480 RYMANÓW.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-26 11:11:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-03 12:52:15
 • Liczba odsłon: 2266
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117070]

przewiń do góry