Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy Rymanów
2007 rok

 

Nr

z dnia

w sprawie

1

03.01.2007

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Publicznych w Bziance w zakresie dotyczącym oceny pracy zawodowej Pana mgr Artura Serafina dyrektora tej szkoły 

2

11.01.2007

w sprawie określenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podziału srodków finansowych na 2007 rok do dyspozycji dyrektorów szkół

3

12.01.2007

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok 

4

12.01.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   

5

15.01.2007

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania   

6

16.01.2007

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych  

7

17.01.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

8

25.01.2007

w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu z tytułu podrży służbowej na obszarze kraju samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy  

9

31.01.2007

w sprawie zmian w budżecice Gminy Rymanów na 2007 rok    

10

31.01.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

11

07.02.2007

w sprawie powołania komisji kontrolnej celem przeprowadzenia kontroli pobierania opłaty targowej na targowisku w Rymanowie prowadzonym przez Gminę Rymanów  

12

  09.02.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

13

  09.02.2007

w sprawie powołania Komisji Kontrolnej

14

  09.02.2007

w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Oceniajacej powołanej do przeprowadzania konkursów ofert na realizację zadań publicznych

15

19.02.2007

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich  

16

19.02.2007

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich  

17

28.02.2007

w sprawie zmian w budżecice Gminy Rymanów na 2007 rok     

18

02.03.2007

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w zakresie dotyczącym oceny pracy zawodowej Pana mgr Mariana Penara dyrektora tej szkoły. 

19

05.03.2007

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego   

20

05.03.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

21

07.03.2007

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego      

22

19.03.2007

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego       

23

13.03.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej        

24

14.03.2007

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.   

25

14.03.2007

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek.   

26

14.03.2007

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarzadzeniu nr 134/05

27

21.03.2007

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania     

28

22.03.2007

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości    

29

22.03.2007

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmujacego bilans oraz rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2006 r. 

30

26.03.2007

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego

31

30.03.2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok  

32

30.03.2007

w sprawie powołania Komisji Kontrolnej        

33

14.03.2007

w sprawie oświadczeń majątkowych i innych oświadczeń

34

2.04.2007

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości   

35

3.04.2007

w sprawie powołania Komisji Odbioru   

36

3.04.2007

w sprawie powołania komisji konkursowych oraz przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Zespołów Szkół Publicznych z terenu gminy Rymanów.

37

3.04.2007

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości     

38

16.04.2007

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie za 2006 r.

39

16.04.2007

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za 2006 r.

40

16.04.2007

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2006 r. 

41

27.04.2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok    

42

09.05.2007

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości         

43

14.05.2007

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości       

44

15.05.2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok       

45

11.05.2007

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich     

46

11.05.2007

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich         

47

17.05.2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok

48

28.05.2007

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonych    w Sieniawie, stanowiącej własność Gminy Rymanów

49

24.05.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

50

31.05.2007 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok

51

1.06.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia    przetargu na sprzedaż nieruchomości    położonej w Wróbliku Szlacheckim

52

31.05.2007

w sprawie powołania Gminnej komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód poniesionych na terenie gminy w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstałych w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi

53

8.06.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia    przetargu na sprzedaż nieruchomości    położonej w Rymanowie

54

15.06.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia    przetargu na sprzedaż nieruchomości    położonej w Wróbliku Królewskim

55

  19.06.2007

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonych    w Rymanowie, stanowiących własność Gminy Rymanów  

56

  18.06.2007

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem      wielomieszkaniowym oraz samodzielnego lokalu w tym budynku, przeznaczonego do sprzedaży dla najemcy wraz z udziałem we współwłasności wszelkich części budynków i innych urządzeń stanowiących nieruchomość wspólną, wraz z udziałem we współwłasności działki Nr    70/2 położonej w Rymanowie Zdroju. załącznik do Zarządzenie nr 56/2007

57

19.06.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej            

58

19.06.2007

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania            

59

20.06.2007

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej w Rymanowie Zdroju, stanowiącej własność Gminy Rymanów

60

22.06.2007

w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników    

61

27.06.2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok  

62

12.07.2007

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i jednolitego stroju

63

16.07.2007

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

64

 16.07.2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok   

65

17.07.2007

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości,   

66

19.07.2007 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia    przetargu na sprzedaż nieruchomości    położonych w Sieniawie  

67

23.07.2007

w sprawie powołania Komisji Odbioru zadania     

68

23.07.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej    

69

25.07.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej            

70

27.07.2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok

71

03.08.2007 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej            

72

16.08.2007

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku , zał_1_2 , zał_3_4_5_6 , zał_7

73

16.08.2007

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek I półrocze        

74

17.08.2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok

75

17.08.2007

w sprawie ustalenia kryterium wyboru ofert        

76

17.08.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej        

77

24.08.2007

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej w Klimkówce, stanowiącej własność Gminy Rymanów

78

31.08.2007 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok

79

06.09.2007 

 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa wraz z montazem pierwszego wyposażenia budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce

80

07.08.2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok

81

11.09.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

82

12.09.2007

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego  

83

14.09.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia    przetargu na sprzedaż nieruchomości    położonej w Posadzie Górnej

84

 14.09.2007

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie

85

14.09.2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok  

86

20.09.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia    przetargu ofertowego na dzierżawę nieruchomości    położonej w Rymanowie Zdroju

87

25.09.2007

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Rymanów   

88

26.09.2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok , zał1 , zał2 , zał3  

89

26.09.2007

w sprawie powołania gminnego  koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów Kalkulatora w Obwodowych Komisjach Wyborczych        

90

27.09.2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok  

91

04.10.2007 

w sprawie powołania komisji kwalifikujacej wnioski do przyznania nagród Burmistra Gminy dla nauczycieli z terenu Gminy Rymanów.  

92

05.10.2007

w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze. 

93

09.10.2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok      

94

 

 

95

16.10.2007

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego zadania inwestycyjnego  

96

22.10.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej               

97

22.10.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej                 

98

22.10.2007

w sprawie utrzymania obiektów budowlanych należących do Gminy Rymanów

99

31.10.2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok              

100

07.11.2007 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem    wielomieszkaniowym oraz samodzielnego lokalu w tym budynku, przeznaczonego do sprzedaży dla najemcy wraz z udziałem we współwłasności wszelkich części budynków i innych urządzeń stanowiących nieruchomość wspólną, wraz z udziałem we współwłasności działki Nr    912/2      położonej w Bziance. , zał_1

101

07.11.2007

w sprawie   ustalenia stawki bazowej czynszu za wynajem lokali mieszkalnych   w zasobach Gminy Rymanów,

102

07.11.2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok           

103

14.11.2007

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu budżetu Gminy Rymanów na 2008 r.   

104

14.11.2007 

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 788 w miejscowości Wróblik Królewski”  

105

 

 

106

 

 

107

30.11.2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok     

108

04.12.2007

w sprawie przeprowadzenia kontroli w wybranych jednostkzch organizacyjnych gminy    

109

06.12.2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok         

110

06.12.2007

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Publicznych w Milczy w zakresie dotyczacym oceny pracy zawodowej Pani mgr Beaty Kozerskiej - Szewczyk dyrektora tej szkoły.

111

13.12.2007

w sprawie określenia trybu i zasad wykonywania czynności kancelaryjnych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rymanów     zał 1 ,  zał  2,   zał 3.

112

13.12.2007

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania p.n. "Dostawa i instalacja dwóch zestawów do monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej i Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie"  

113

18.12.2007

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego  

114

20.12.2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok         

115

20.12.2007

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Rymanów na 2008 rok      

116

20.12.2007

w sprawie sprzedaży w drodze przetaru nieruchomości  położonej w Rymanowie 

117

20.12.2007

w sprawie sprzedaży w drodze przetaru nieruchomości  położonej w Posadzie Górnej     

118

28.12.2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok        

119

29.12.2007

w sprawie upoważnienie innej osoby niż Kierownik GOPS w Rymanowie do wydawania decyzji administracyjnych   

120

29.12.2007

w sprawie upoważnienie innej osoby niż Kierownik GOPS w Rymanowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych

121

29.12.2007

w sprawie     

122

29.12.2007

w sprawie upoważnienie innej osoby niż Kierownik GOPS w Rymanowie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawie zaliczek

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-10 10:41:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieńko Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-26 13:02:54
  • Liczba odsłon: 2982
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986104]

przewiń do góry