Rymanów, dnia 06.04.2012 r.

ROŚ.. 6220.1.2012.AK

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie wydłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Przedsięwzięcie pn. :

„Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonego z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu dla bloku koncesyjnego Nr 436

– gmina wiodąca Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

Miejsce realizacji przedsięwzięcia to tereny gmin:

Brzozów, Haczów, Jasienica Rosielna, Krempna, Nowy Żmigród, Dukla, Iwonicz Zdrój, Rymanów, Besko, Bukowsko, Zarszyn.

 

Wnioskodawca:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku

– Dział Projektowania i Dokumentowania Prac Geologicznych   w Jaśle

z siedzibą przy ul. Asnyka Nr 6, 38-200 JASŁO

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz. 1227 ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia w sprawie wydłużenia o dwa lata   terminu ważności Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl

                Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędów, gdzie realizowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie.

                                                                                 

 

                                                                                                          …………….……..

 

 

--------------------------------------------------

    Rymanów, dnia. 06.04.2012 r.

ROŚ. 6220.1.2012.AK

 

POSTANOWIENIE

 

            Na   podstawie:

o    art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

o    art.. 72 ust. 4   oraz art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.),

w związku z wystąpieniem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku – Dział Projektowania i Dokumentowania Prac Geologicznych   w Jaśle z siedzibą przy ul. Asnyka Nr 6, 38-200 JASŁO , znak GPPD/82/2012 z dnia 31.01.2012 r. (data wpływu 03.02.2012 r.) o wydłużenie terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 18.02.2008 r. wydanej przez Burmistrza Gminy Rymanów znak: ROŚ.7624/3/07/08 -    Burmistrz Gminy Rymanów

 

postanawia

 

1.       przedłużyć ważność wydanej przez Burmistrza Gminy Rymanów decyzji znak: ROŚ.7624/3/07/08 z dnia 18 lutego 2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonego z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu dla bloku koncesyjnego Nr 436 – gmina wiodąca Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, realizowane na terenie gmin: Brzozów, Haczów, Jasienica Rosielna, Krempna, Nowy Żmigród, Dukla, Iwonicz Zdrój, Rymanów, Besko, Bukowsko, Zarszyn -   o następne dwa lata licząc od daty uprawomocnienia się niniejszego postanowienia;

2.       uznać, że przedsięwzięcie określone w ust. 1 niniejszego postanowienia, będzie przebiegało etapowo i nie zmieniły się warunki jego realizacji.

 

Uzasadnienie

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku – Dział Projektowania i Dokumentowania Prac Geologicznych   w Jaśle z siedzibą przy ul. Asnyka Nr 6, 38-200 JASŁO wystąpiło do Burmistrza Gminy Rymanów z wnioskiem znak GPPD/82/2012 z dnia 31.01.2012 r. (data wpływu 03.02.2012 r.) o wydłużenie terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 18.02.2008 r. wydanej przez Burmistrza Gminy Rymanów znak: ROŚ.7624/3/07/08.

Wnioskowana do wydłużenia terminu ważności o 2 lata decyzja, to Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydana została przez Burmistrza Gminy Rymanów z dniem 18.02.2008 r. znak: ROŚ.7624/3/07/08. Realizowane przedsięwzięcie   nosi nazwę :

„Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonego z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu dla bloku koncesyjnego Nr 436 – gmina wiodąca Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”. Miejscem realizacji przedsięwzięcia są tereny gmin: Brzozów, Haczów, Jasienica Rosielna, Krempna, Nowy Żmigród, Dukla, Iwonicz Zdrój, Rymanów, Besko, Bukowsko, Zarszyn.

Zgodnie z art. art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) w przypadku przedsięwzięcia, wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, położona jest na terenie Gminy Rymanów, w związku z tym zwrócono się do okolicznych wójtów i burmistrzów o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania administracyjnego, celem wydania postanowienia o wydłużeniu terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Burmistrza Gminy Rymanów.

Wszyscy zapytani wójtowie, burmistrzowie wyrazili pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.

W wydanej przez Burmistrza Gminy Rymanów z dniem 18 lutego 2008 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazano, że prace w obrębie koncesji będą prowadzone w III etapach:

I okres poszukiwawczy – zakładał wykonanie zdjęcia sejsmicznego Kostarowce-Zahutyń 2D o łącznej długości profili ok. 500 km . Profile powyższe planowano wykonać na czterech blokach koncesyjnych   o numerach :436, 437, 456, 457 oraz opcjonalnie rozpocząć wykonanie   1-go otworu poszukiwawczego do głębokości sięgającej maksymalnie 4000m. Głębokość uzależniona była od analizy oraz interpretacji wyników badań sejsmicznych.

II okres poszukiwawczy –   w którym planuje się w nawiązaniu do uzyskanych wyników prac sejsmicznych Kostarowce-Zahutyń 2D podjęcie decyzji o ewentualnym wykonaniu dodatkowych uzupełniających profili 2D lub zdjęcia sejsmicznego 3D, którego zadaniem byłoby uszczegółowienie położenia obiektów poszukiwawczych. Ponadto w okresie tym nastąpi ukończenie odwiertu, ewentualnie rozpoczętego w poprzednim okresie oraz wszczęcie wiercenia kolejnego otworu poszukiwawczego (lub kolejnych otworów).

III okres poszukiwawczy – w którym planuje się w zależności od wyników i przebiegu etapów poprzednich, ukończenie 2 otworu wiertniczego. Na podstawie wyników odwierconego otworu (lub otworów) zrealizowanie 1-2 otworów , w celu okonturowania i rozpoznania złoża (wykonanie tych prac jest uzależnione od wyników otworu pierwszego i obejmuje prace z II okresu poszukiwawczego).

Równolegle z powyższymi pracami planowana jest   analiza geologiczno- geograficzna całego obszaru objętego zdjęciem 2D Kostarowce–Zahutyń i w przypadku wyinterpretowania miejsc perspektywicznych zaprojektowanie i odwiercenie otworu poszukiwawczego, którego głębokość określona zostanie w zależności od wyników analiz geologicznych.

Głównym celem projektowanych badań sejsmicznych 2D jest rozpoznawanie budowy strukturalnej utworów: kredy, paleocenu i eocenu (warstwy istebniańskie i piaskowce ciężkowickie), zalegających w centralnej części obszaru prac na głębokości ok. 2000- 3500 m pod kątem prowadzenia przyszłych prac wiertniczych.

Wykonanie każdego (na ten czas teoretycznego) otworu będzie poprzedzone projektem, w którym muszą być uwzględnione wszelkie aspekty techniczne wiercenia, a w szczególności wymogi ochrony środowiska. Prace te mają na celu pozyskanie informacji o budowie geologicznej przedmiotowego obszaru, na podstawie których zostaną podjęte decyzje o dalszych poszukiwaniach w tym rejonie.

Na przedmiotowym ternie objętym koncesją   PGNiG S.A. w przeszłości prowadziło liczne prace geologiczno-poszukiwawcze, o czym świadczą odkryte i zagospodarowane złoża w granicach bloku koncesyjnego Nr 436.

            Po przeanalizowaniu wniosku oraz dokumentacji w niniejszej sprawie uznano, iż przedsięwzięcie polegające na „Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonego z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu dla bloku koncesyjnego Nr 436 – gmina wiodąca Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, b ędzie przebiegało etapowo i nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz .U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania postanowienia o wydłużeniu o dwa lata decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego nikt nie   wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań wniosku.

Działając na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r KPA (jednolity tekst Dz..U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zgodę na przedłużenie ważności decyzji wyrażono w formie postanowienia i orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

            Na postanowienie niniejsze służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.              

 

 

 

                                                                                                          ………………….…….

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr   38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

Rozdzielnik:

 1. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Oddział w Sanoku z siedzibą przy ul. Sienkiewicza Nr 12 , 38-500 SANOK;

 1. Dział Projektowania i Dokumentowania Prac Geologicznych, ul. Asnyka 6,38-200 Jasło;
 2. Burmistrz Gminy Rymanów,   ul. Mitkowskiego 14 a , 38-480 Rymanów;
 3. Wójt Gminy Besko, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko;
 4. Wójt Gminy Bukowsko, 38-505 Bukowsko 295;
 5. Wójt Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573;
 6. Wójt Gminy Zarszyn, 38-530 Zarszyn;
 7. Wójt Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza Nr 2, 38-230 NOWY ŻMIGRÓD;
 8. Wójt Gmin Jasienica Rosielna, Jasienica Ros. Nr 240, 36-220 JASIENICA ROSIELNA;
 9. Burmistrz Miasta i Gminy Brzozów, ul. Armii Krajowej Nr 1, 36-200 BRZOZÓW;
 10. Wójt Gminy Krempna, Krempna Nr 85, 38-232 KREMPNA;
 11. Burmistrz Gminy Dukla, ul. Trakt Węgierski Nr 11, 38-450 DUKLA;
 12. Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój, ul. Słoneczna, Nr 28, 38-440 IWONICZ ZDRÓJ.

 

-----------------------------------

Rymanów, dnia   27.03.2012 r.

ROŚ. 6620.1.2012.AK

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem postanowienia

w sprawie wydłużenia terminu ważności decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania postanowienia w sprawie wydłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku – Dział Projektowania i Dokumentowania Prac Geologicznych   w Jaśle z siedzibą przy ul. Asnyka Nr 6, 38-200 JASŁO , znak GPPD/82/2012 z dnia 31.01.2012 r. (data wpływu 03.02.2012 r.) o wydłużenie terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 18.02.2008 r. wydanej przez Burmistrza Gminy Rymanów znak: ROŚ.7624/3/07/08.

na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonego z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu dla bloku koncesyjnego Nr 436

– gmina wiodąca Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Miejsce realizacji przedsięwzięcia to tereny gmin:

Brzozów, Haczów, Jasienica Rosielna, Krempna, Nowy Żmigród, Dukla, Iwonicz Zdrój, Rymanów, Besko, Bukowsko, Zarszyn.

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 15 00 ), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

 

                                                                                                                        ……………………

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 27.03.2012 r.

ROŚ.. 6220.1.2012.AK

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Przedsięwzięcie pn. :

„Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonego z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu dla bloku koncesyjnego Nr 436

– gmina wiodąca Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

Miejsce realizacji przedsięwzięcia to tereny gmin:

Brzozów, Haczów, Jasienica Rosielna, Krempna, Nowy Żmigród, Dukla, Iwonicz Zdrój, Rymanów, Besko, Bukowsko, Zarszyn.

 

Wnioskodawca:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku

– Dział Projektowania i Dokumentowania Prac Geologicznych  w Jaśle

z siedzibą przy ul. Asnyka Nr 6, 38-200 JASŁO

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydłużenia terminu ważności Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania postanowienia  jest Burmistrz Gminy Rymanów

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 -1500) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się  7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

 

 

                                                                                                                      …………….……..

 

 

-------------------------------------------------

Rymanów, dnia27.03.2012 r.

ROŚ.. 6220.1.2012.AK

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie :

ü  art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü  w związku z  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 

na wniosek  Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku – Dział Projektowania i Dokumentowania Prac Geologicznych  w Jaśle z siedzibą przy ul. Asnyka Nr 6, 38-200 JASŁO, znak GPPD/82/2012 z dnia 31.01.2012 r. (data wpływu 03.02.2012 r.) o wydłużenie terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 18.02.2008 r. wydanej przez Burmistrza Gminy Rymanów znak: ROŚ.7624/3/07/08.

 

zawiadamiam, że

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonego z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu dla bloku koncesyjnego Nr 436

– gmina wiodąca Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

Miejsce realizacji przedsięwzięcia to tereny gmin:

 

Brzozów, Haczów, Jasienica Rosielna, Krempna, Nowy Żmigród, Dukla, Iwonicz Zdrój, Rymanów, Besko, Bukowsko, Zarszyn.

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu  w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 - 1500).

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

                                                                                                          ………………………………

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Rozdzielnik:

 1. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Oddział w Sanoku z siedzibą przy ul. Sienkiewicza Nr 12 , 38-500 SANOK;

 1. Dział Projektowania i Dokumentowania Prac Geologicznych, ul. Asnyka 6,38-200 Jasło;
 2. Burmistrz Gminy Rymanów,  ul. Mitkowskiego 14 a, 38-480 Rymanów;
 3. Wójt Gminy Besko, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko;
 4. Wójt Gminy Bukowsko, 38-505 Bukowsko 295;
 5. Wójt Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573;
 6. Wójt Gminy Zarszyn, 38-530 Zarszyn;
 7. Wójt Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza Nr 2, 38-230 NOWY ŻMIGRÓD;
 8. Wójt Gmin Jasienica Rosielna, Jasienica Ros. Nr 240, 36-220 JASIENICA ROSIELNA;
 9. Burmistrz Miasta i Gminy Brzozów, ul. Armii Krajowej Nr 1, 36-200 BRZOZÓW;
 10. Wójt Gminy Krempna, Krempna Nr 85, 38-232 KREMPNA;
 11. Burmistrz Gminy Dukla, ul. Trakt Węgierski Nr 11, 38-450 DUKLA;
 12. Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój, ul. Słoneczna, Nr 28, 38-440 IWONICZ ZDRÓJ.

--------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 16.02.2012 r.

ROŚ. 6220.1.2012.AK

 

 

 

Wg. rozdzielnika

 

 

Zawiadamiam, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku – Dział Projektowania i Dokumentowania Prac Geologicznych   w Jaśle z siedzibą przy ul. Asnyka Nr 6, 38-200 JASŁO wystąpiło do Burmistrza Gminy Rymanów z wnioskiem znak GPPD/82/2012 z dnia 31.01.2012 r. (data wpływu 03.02.2012 r.) o wydłużenie terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 18.02.2008 r. wydanej przez Burmistrza Gminy Rymanów znak: ROŚ.7624/3/07/08.

Wnioskowana do wydłużenia terminu ważności o 2 lata decyzja, to Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydana została przez Burmistrza Gminy Rymanów z dniem 18.02.2008 r. znak: ROŚ.7624/3/07/08.

 

Przedsięwzięcie nosi nazwę :

 

„Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonego z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu dla bloku koncesyjnego Nr 436

– gmina wiodąca Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

Miejsce realizacji przedsięwzięcia to tereny gmin:

 

Brzozów, Haczów, Jasienica Rosielna, Krempna, Nowy Żmigród, Dukla, Iwonicz Zdrój, Rymanów, Besko, Bukowsko, Zarszyn.

 

W przypadku przedsięwzięcia, wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast.

Z przedmiotowego wniosku wynika, że największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, położona jest na terenie Gminy Rymanów, w związku z tym uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania administracyjnego , celem wydania postanowienia o wydłużeniu terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Burmistrza Gminy Rymanów.

 

W załączeniu przesyłam wniosek o wydłużenie terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, jednocześnie proszę o niezwłoczne zajęcie stanowiska w sprawie.

 

 

 

 

                                                                                                                                 ………………….

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Oddział w Sanoku z siedzibą przy ul. Sienkiewicza Nr 12 , 38-500 SANOK;

 1. Dział Projektowania i Dokumentowania Prac Geologicznych, ul. Asnyka 6,38-200 Jasło;
 2. Burmistrz Gminy Rymanów,   ul. Mitkowskiego 14 a , 38-480 Rymanów;
 3. Wójt Gminy Besko, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko;
 4. Wójt Gminy Bukowsko, 38-505 Bukowsko 295;
 5. Wójt Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573;
 6. Wójt Gminy Zarszyn, 38-530 Zarszyn;
 7. Wójt Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza Nr 2, 38-230 NOWY ŻMIGRÓD;
 8. Wójt Gmin Jasienica Rosielna, Jasienica Ros. Nr 240, 36-220 JASIENICA ROSIELNA;
 9. Burmistrz Miasta i Gminy Brzozów, ul. Armii Krajowej Nr 1, 36-200 BRZOZÓW;
 10. Wójt Gminy Krempna, Krempna Nr 85, 38-232 KREMPNA;
 11. Burmistrz Gminy Dukla, ul. Trakt Węgierski Nr 11, 38-450 DUKLA;
 12. Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój, ul. Słoneczna, Nr 28, 38-440 IWONICZ ZDRÓJ
 13. A/a. A.K. BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ ).
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-20 13:17:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-23 10:40:46
 • Liczba odsłon: 1927
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4783144]

przewiń do góry