Rymanów, dnia 04 .05.2009 r.

Ldz. ROŚ.7624/7/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 04 maja 2009 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego, polegającego na dobudowie warsztatu stolarskiego na części działki Nr ewid. 723 i 724 w miejscowości Ladzin   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Ldz. ROŚ. 7624/7 /09 i o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600,  wt-pt 700 1500).

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  04.05.2009 r.

ROŚ. 7624/7/09

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

                Na podstawie :

ü  art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

ü  §3 ust.1 pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm);

ü  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

 

po rozpoznaniu  wniosku: 

ü  Pana Piotra SMOLENIA zam. w LADZINIE ul. Rzeszowska Nr 97, 38-480 RYMANÓW z dnia 04 marca 2009 r. (data wpływu 09-03-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego, polegającego na dobudowie warsztatu stolarskiego na części działki Nr ewid. 723 i 724 w miejscowości Ladzin   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

po zasięgnięciu opinii:

ü  Starosty Powiatowego w Krośnie Ldz. ŚR.81.7633-24/09 z dnia 08 kwietnia 2009 r. (data wpływu 15-04-2009 r.),

ü  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz.PSNZ-465-26/09 z dnia 03 kwietnia 2009 r. (data wpływu 10-04-2009 r.)

 

orzekam

 

 1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

 1. Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Pana Piotra SMOLENIA zam. w LADZINIE ul. Rzeszowska Nr 97, 38-480 RYMANÓW z dnia 04 marca 2009 r. (data wpływu 09-03-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostało z dniem 09 marca 2009 r. wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego, polegającego na dobudowie warsztatu stolarskiego na części działki Nr ewid. 723 i 724 w miejscowości Ladzin - gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z danych zawartych w karcie informacyjnej wynika, iż głównym celem inwestycji jest  rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego, jako dobudowa warsztatu stolarskiego na części działek Nr ewid. 723 i 724 o całkowitej powierzchni 0,21 ha w miejscowości Ladzin. Natomiast powierzchnia zabudowy (dobudowy do istniejącego budynku gospodarczego) wynosić będzie około 150m2.

Biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1 ustawy określam:

1.      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z  uwzględnieniem

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu - dane zawarte są w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia;

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich - nie będzie powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz nie będzie kumulowania się oddziaływań;

c) wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych w postaci zużycia wody i energii elektrycznej podczas budowy, jak i eksploatacji przedsięwzięcia;

d) emisji i występowania innych uciążliwości – są to uciążliwości związane z ewentualnym zapyleniem powietrza w związku z pracującymi w warsztacie maszynami tj. piłą tarczową , strugarką i wyrówniarką, choć głównym przeznaczeniem dobudowy - warsztatu będzie montaż mebli z gotowych elementów - dane zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia;

e) ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, mogą wystąpić drobne awarie, jak przy realizacji tego typu inwestycji.

2.      Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane będzie na działkach o Nr ewid. 723 i 724 o całkowitej powierzchni 0,21 ha  - obręb geodezyjny Ladzin.

a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych -Przedsięwzięcie nie jest usytuowane na w.w obszarach;

b)       obszary wybrzeży – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

c)      obszary górskie lub leśne – Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -  Przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy;

e)      obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja nie będzie realizowana na w.cyt. terenach i obszarach. Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000,. Nie występują tam tereny uzdrowiskowe, pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

h)      gęstość zaludnienia – Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie objętym zabudową mieszkaniową. Odległość projektowanego warsztatu stolarskiego od budynków mieszkalnych wynosi 30,0 m - dane zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia;

i)        obszary przylegające do jezior - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – Przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok. 8 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3.      Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

a)      zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -  Przedsięwzięcie będzie oddziaływać w granicach własności terenu na osoby zamieszkujące na działkach Nr ewid. 723 i 724 w miejscowości Ladzin i zamknie się w ich obszarze;

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze - Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji;

c)      wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania - Przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinno w znaczący i złożony sposób oddziaływać na środowisko;

d)      czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji, będzie mieć charakter lokalny i krótkotrwały, zaś w fazie eksploatacji nie może oddziaływać na okolicznych mieszkańców i musi się zamknąć się w granicach działek. Jeżeli uciążliwość będzie wykraczała poza określone granice, należy jej zaprzestać.

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi pod względem przyrodniczym. Zatem przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych, dotyczących realizacji tego typu inwestycji, nie powinno w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

W prowadzonym postępowaniu administracyjnym nie wpłynęły żadne wnioski od stron postępowania.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócono się do Starosty Krośnieńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

                Po zasięgnięciu opinii Starosty Krośnieńskiego, który w piśmie  Ldz. ŚR.81.7633-24/09 z dnia 08 kwietnia 2009 r. (data wpływu 15-04-2009 r). uznał – brak potrzeby przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, gdyż głównym przeznaczeniem projektowanego warsztatu stolarskiego będzie montaż mebli gotowych elementów, a podstawowymi maszynami będą piła tarczowa, strugarka i wyrówniarka.. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Postanowieniem  Ldz.PSNZ-465-26/09 z dnia 03 kwietnia 2009 r. (data wpływu 10-04-2009 r.) postanowił uznać za niezbędne, iż dla planowanego zadania inwestycyjnego jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, z uwagi na charakter i specyfikę przedsięwzięcia oraz z uwagi na zbyt skromny zakres informacji na jego temat. Swoje stanowisko uzasadnił także możliwością wystąpienia konfliktów społecznych.

               

Z uwagi na to, iż przedsięwzięcie ma się zamknąć w granicach działki, a głównym przeznaczeniem projektowanego warsztatu stolarskiego będzie montaż mebli gotowych elementów, z podstawowymi maszynami, którymi będą piła tarczowa, strugarka i wyrówniarka, Postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów ldz. ROŚ. 7624/7/09 z dnia 15.04.2009 r. – postanowiono nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego nikt nie  wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań wniosku.

Reasumując rodzaj jak  skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują przedsięwzięcia  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko – dlatego wydano niniejszą decyzję bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

              

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują

 1. Pan Piotr SMOLEŃ  zam. LADZIN ul. Rzeszowska Nr 97, 38-480 RYMANÓW;
 2. Józef SMOLEŃ, Wanda SMOLEŃ zam. LADZIN ul. Rzeszowska Nr 97, 38-480 RYMANÓW;
 1. A/a..A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów(www.bip.rymanow.pl);

Do wiadomości:

 1. Starosta Krośnieński , ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie , ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

 

 

Załącznik  Nr 1

do Decyzji ROŚ.7624/7/09

z dnia  04.05.2009 r

 

Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowiąca Załączniki Nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

pn. „Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego, polegającego na dobudowie warsztatu stolarskiego na części działki Nr ewid. 723 i 724 w miejscowości Ladzin   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z danych zawartych w karcie informacyjnej wynika, iż głównym celem inwestycji jest  rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego, jako dobudowa warsztatu stolarskiego na części działek Nr ewid. 723 i 724 o całkowitej powierzchni 0,21 ha w miejscowości Ladzin. Natomiast powierzchnia zabudowy (dobudowy do istniejącego budynku gospodarczego) wynosić będzie około 150m2.

W/w działki położone są w zabudowie mieszkaniowej. W chwili obecnej na działkach zlokalizowany jest budynek mieszkalny i gospodarczy. Odległość projektowanego warsztatu stolarskiego od budynków mieszkalnych wynosi 30,0m.

Część działki wykorzystywana jest rolniczo jako ogród przydomowy, w którym rosną między innymi krzewy ozdobne.

Głównym przeznaczeniem projektowanego warsztatu stolarskiego będzie montaż mebli z gotowych elementów. Podstawowymi maszynami w warsztacie będą: piła tarczowa , strugarka i wyrówniarka.

Inwestycja będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, co nie wpłynie na pogorszenie środowiska naturalnego.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi pod względem przyrodniczym. Zatem przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinno w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

Przedsięwzięcie ze względu na swoją  lokalizację i charakter nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczone są lub projektowane obszary sieci NATURA 2000.

 

 

 

                                                                                                                      …………………….

Załącznik  Nr 2

do Decyzji ROŚ.7624/3/09

z dnia 24.02.2009 r

KARTA  INFORMACYJNA  PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Na podstawie art.3 ust.1 pkt5 ustawy z dnia 3 października 20008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

1/ rodzaj, skala i usytuowania przedsięwzięcia

Projektuje się budowę warsztatu stolarskiego- jako dobudowa do istniejącego budynku gospodarczego. Inwestycja projektowana jest na działkach nr ewid. 723 i 724 położonych w Ladzinie gm. Rymanów. W/w działki położone są w zabudowie mieszkaniowej. W chwili obecnej na działkach zlokalizowany jest budynek mieszkalny i gospodarczy. Odległość projektowanego warsztatu stolarskiego od budynków mieszkalnych wynosi 30,0m.

 

2/ powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycia nieruchomości szata roślinną

Działki nr 723 i 724 posiadają powierzchnie 0,21 ha.

Powierzchnia zabudowy projektowanego warsztatu stolarskiego wynosić będzie około 150m2. Część działki wykorzystywana jest rolniczo jako ogród przydomowy, w którym rosną między innymi krzewy ozdobne.

 

3/ rodzaj technologii

Głównym przeznaczeniem projektowanego warsztatu stolarskiego będzie montaż mebli z gotowych elementów. Podstawowymi maszynami w warsztacie będą: piła tarczowa , strugarka i wyrówniarka.

 

4/ ewentualne warianty przedsięwzięcia

Ewentualnym przedsięwzięciem będzie obróbka parkietu.

 

5/ przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

Przewidywane zużycie wody to około 0,5 m 3 na dobę, energi elektrycznej około 10 kW na godzinę.

 

6/ rozwiązania chroniące środowisko

Projektowana stolarnia nie będzie kolidować i być szkodliwą dla otoczenia. Realizacja , eksploatacja i użytkowanie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

Podstawa takiej oceny jest mała powierzchnia zabudowy warsztatu stolarskiego a co za tym idzie nie duża produkcja – wyrób mebli.

 

7/ rodzaje i przewidywana ilość wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Usuwanie odpadów – zgodnie z zasadami przyjętymi w gminie.

 

8/ możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Na terenie objętym decyzją nie ma obiektów cennych przyrodniczo, teren leży poza obszarami przyrodniczymi prawnie chronionymi.

Na terenie objętym decyzją nie ma obiektów dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz innych dóbr kultury.

 

9/ obszar podlegający ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdującej się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Miejsce planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza ustanowionymi i projektowanymi obszarami należącego do sieci NATURA 2000.                                                                            

                                                                                              

 

 

                                                                                 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 20.04.2009 r.

ROŚ.7624/7/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

 

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania - na wniosek Pana Piotra SMOLENIA zam. w LADZINIE ul. Rzeszowska Nr 97, 38-480 RYMANÓW z dnia 04 marca 2009 r. (data wpływu 09-03-2009 r.) - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego, polegającego na dobudowie warsztatu stolarskiego na części działki Nr ewid. 723 i 724 w miejscowości Ladzin - gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” ,

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                        ……………………

 

 

 

 

 

Otrzymują

 1. Pan Piotr SMOLEŃ   zam. LADZIN ul. Rzeszowska Nr 97, 38-480 RYMANÓW;
 2. Józef SMOLEŃ, Wanda SMOLEŃ zam. LADZIN ul. Rzeszowska Nr 97, 38-480 RYMANÓW;
 3. A/a.. Tablica ogłoszeń.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 15.04.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/7 /09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu   postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko

 

Przedsięwzięcie pn. :

 

„Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego, polegającego na dobudowie warsztatu stolarskiego na części działki Nr ewid. 723 i 724 w miejscowości Ladzin
-
gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Wnioskodawca:

Pan Piotr SMOLEŃ

Ladzin   ul. Rzeszowska Nr 97, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227)

 

Burmistrz Gminny Rymanów

p odaje do publicznej wiadomości informację

 

o wdaniu Postanowienia ROŚ. 7624/7/09 z dnia 15.04.2009 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 -15 00 ),os@rymanow.pl.

 

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   15.04.2009 r.

ROŚ. 7624/7/09

 

 

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko

 

Na podstawie :

ü       art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

po zasięgnięciu opinii:

ü       Starosty Powiatowego w Krośnie Ldz. ŚR.81.7633-24/09 z dnia 08 kwietnia 2009 r. (data wpływu 15-04-2009 r.),

ü       Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz.PSNZ-465-26/09 z dnia 03 kwietnia 2009 r. (data wpływu 10-04-2009 r.)

 

postanawiam

 

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm), w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) pn. „Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego, polegającego na dobudowie warsztatu stolarskiego na części działki Nr ewid. 723 i 724 w miejscowości Ladzin - gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” , stosownie do wszczętego w dniu 09 marca 2009 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pana Piotra SMOLENIA zam. w LADZINIE ul. Rzeszowska Nr 97, 38-480 RYMANÓW z dnia 04 marca 2009 r. (data wpływu 09-03-2009 r.).

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Pana Piotra SMOLENIA zam. w LADZINIE ul. Rzeszowska Nr 97, 38-480 RYMANÓW z dnia 04 marca 2009 r. (data wpływu 09-03-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostało z dniem 09 marca 2009 r. wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego, polegającego na dobudowie warsztatu stolarskiego na części działki Nr ewid. 723 i 724 w miejscowości Ladzin - gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z danych zawartych w karcie informacyjnej wynika, iż głównym celem inwestycji jest   rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego, jako dobudowa warsztatu stolarskiego na części działek Nr ewid. 723 i 724 o całkowitej powierzchni 0,21 ha w miejscowości Ladzin. Natomiast powierzchnia zabudowy (dobudowy do istniejącego budynku gospodarczego) wynosić będzie około 150m 2 .

Biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1 ustawy określam:

 

1)       Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z   uwzględnieniem

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu - dane zawarte są w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia;

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich - nie będzie powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz nie będzie kumulowania się oddziaływań;

c) wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych w postaci   zużycia wody i energii elektrycznej podczas budowy, jak i eksploatacji przedsięwzięcia;

d) emisji i występowania innych uciążliwości – są to uciążliwości związane z ewentualnym zapyleniem powietrza w związku z pracującymi w warsztacie maszynami tj. piłą tarczową , strugarką i wyrówniarka, choć głównym przeznaczeniem dobudowy - warsztatu będzie montaż mebli z gotowych elementów - dane zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia;

e) ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii .- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, mogą wystąpić drobne awarie, jak przy realizacji tego typu inwestycji.

2)       Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działkach o Nr ewid. 723 i 724 o całkowitej powierzchni 0,21 ha   - obręb geodezyjny Ladzin.

a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - Przedsięwzięcie nie jest usytuowane na w.w obszarach;

b)         obszary wybrzeży – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

c)       obszary górskie lub leśne – Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -   Przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy;

e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja nie będzie realizowana na w.cyt. terenach i obszarach. Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000,. Nie występują tam tereny uzdrowiskowe, pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

h)       gęstość zaludnienia – Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie objętym zabudową mieszkaniową. Odległość projektowanego warsztatu stolarskiego od budynków mieszkalnych wynosi 30,0 m - dane zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia;

i)         obszary przylegające do jezior - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach .

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – Przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok. 8 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

a)       zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -   Przedsięwzięcie będzie oddziaływać w granicach własności terenu na osoby zamieszkujące na działkach Nr ewid. 723 i 724 w miejscowości Ladzin i zamknie się w ich obszarze ;

b)       transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze - Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji;

c)       wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania - Przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinno w znaczący i złożony sposób oddziaływać na środowisko ;

d)       czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji, będzie mieć charakter lokalny i krótkotrwały, zaś w fazie eksploatacji nie może oddziaływać na okolicznych mieszkańców i musi się zamknąć się w granicach działek. Jeżeli uciążliwość będzie wykraczała poza określone granice, należy jej zaprzestać.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi pod względem przyrodniczym. Zatem przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinno w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócono się do Starosty Krośnieńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie   co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

                Po zasięgnięciu opinii Starosty Krośnieńskiego, który w piśmie   Ldz. ŚR.81.7633-24/09 z dnia 08 kwietnia 2009 r. (data wpływu 15-04-2009 r). uznał – brak potrzeby przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, gdyż głównym przeznaczeniem projektowanego warsztatu stolarskiego będzie montaż mebli gotowych elementów, a podstawowymi maszynami będą piła tarczowa, strugarka i wyrówniarka.. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Postanowieniem   Ldz.PSNZ-465-26/09 z dnia 03 kwietnia 2009 r. (data wpływu 10-04-2009 r.) postanowił uznać za niezbędne, iż dla planowanego zadania inwestycyjnego jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, z uwagi na charakter i specyfikę przedsięwzięcia oraz z uwagi na zbyt skromny zakres informacji na jego temat. Swoje stanowisko uzasadnił także możliwością wystąpienia konfliktów społecznych.

                Z uwagi na to, iż przedsięwzięcie ma się zamknąć w granicach działki, a głównym przeznaczeniem projektowanego warsztatu stolarskiego będzie montaż mebli gotowych elementów, z podstawowymi maszynami, którymi będą piła tarczowa, strugarka i wyrówniarka stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

                Po dokonaniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie i rozpatrzeniu całokształtu – postanowiono   orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

 

 

                                                                                                             ……………………

Otrzymują

 1. Pan Piotr SMOLEŃ   zam. LADZIN ul. Rzeszowska Nr 97, 38-480 RYMANÓW;
 2. Józef SMOLEŃ, Wanda SMOLEŃ zam. LADZIN ul. Rzeszowska Nr 97, 38-480 RYMANÓW;
 3. A/a.. Tablica ogłoszeń.

Do wiadomości:

 1. Starosta Krośnieński , ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie , ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   09.03.2009 r.

ROŚ. 7624/7/09

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

 

ü       art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü       w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ,

 

na wniosek Pana Piotra SMOLENIA zam. w LADZINIE ul. Rzeszowska Nr 97, 38-480 RYMANÓW z dnia 04 marca 2009 r. (data wpływu 09-03-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego, polegającego na dobudowie warsztatu stolarskiego na części działki Nr ewid. 723 i 724 w miejscowości Ladzin   - gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego, polegającego na dobudowie warsztatu stolarskiego na części działki Nr ewid. 723 i 724 w miejscowości Ladzin
-
gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Dokumenty sprawy są do wglądu w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 ; wt-pt 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl

 

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ) oraz §3 ust 1, pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W zależności od opinii po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia ze Starostą Krośnieńskim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

           

 

 

                                                                                                                      ………………………

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 09.03.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/7 /09

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

 

„Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego, polegającego na dobudowie warsztatu stolarskiego na części działki Nr ewid. 723 i 724 w miejscowości Ladzin
-
gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r . o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227)

 

Burmistrz Gminny Rymanów

p
odaje do publicznej wiadomości informację
  o
wszczęciu postępowania,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

ü       organem właściwym do wydania decyzji jest:

Burmistrz Gminy Rymanów

ü       organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

Starosta Krośnieński

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ) os@rymanow.pl.

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

ü       Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest:

Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-17 09:10:07
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-08 14:02:20
 • Liczba odsłon: 1826
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4783138]

przewiń do góry