Ogłoszenie o wyborach na ławników na kadencję 2024 – 2027

W Gminie Rymanów Rada Miejska w Rymanowie dokona wyborów ławników na lata 2024-2027 w następującej liczbie:

1 ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie,

1 ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

1 ławnika do Sądu Okręgowego w Krośnie.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1.      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2.      jest nieskazitelnego charakteru;

3.      ukończył 30 lat;

4.      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5.      nie przekroczył 70 lat;

6.      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7.      posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1.      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2.      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3.      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4.      adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5.      radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6.      duchowni;

7.      żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8.      funkcjonariusze Służby Więziennej;

9.      radni gminy, powiatu i województwa.

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do dnia 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14A w godzinach pracy Urzędu lub drogą pocztową. Zgłoszenia kandydatów na ławników, które wpłynęły po terminie  będą pozostawione bez dalszego biegu.

Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia – Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693 z póź.zm.) – wzór do pobrania w załączeniu.

Do karty zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1.      Informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

2.      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, - więcej

3.      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, - więcej

4.      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r.  poz. 2527 z póź.zm.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5.      dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami stosowanymi  przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego,

6.      podpisaną klauzulę RODO.

Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

·         aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia.

·         imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Przewidywany termin wyborów ławników najpóźniej do końca października 2023 r.

·         koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa

·         koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

·         koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Klauzula RODO - więcej

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-06-06 14:32:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-23 14:22:06
  • Liczba odsłon: 886
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407524]

przewiń do góry