ROŚ. 6220.1.2013.AK                                                                 BE-10

                            

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT ROLNICTWA LEŚNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

           

 

pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 1MW w miejscowości Łazy

gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

działki Nr 1952;1953/2i 1953/3

-–   Łazy, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

 

 

2013   ROK

=======================================

Rymanów, dnia   01.02.2013 r.

ROŚ.. 6220.1.2013.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

pn. „Budowa Elektrowni Wiatrowej o mocy 1 MW -

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działach Nr ew. 1952; 1953/2 i 1953/3   obręb ewid. Łazy

 

 

Wnioskodawca:

Pan Krystian PAWŁOWSKI – członek Zarządu Bieszczadzkich Siłowni Wiatrowych Sp. z.o.o.

z siedzibą   ul. Nieżywięć Nr 417/8, 77-300 CZŁUCHÓW

– adres do korespondencji ul. Kalinowa Nr 1, 89-606 CHARZYKOWY

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

 

                                                                                                                      …………….……..

 

=======================================

Rymanów, dnia   01.02.2013 r.

ROŚ.. 6220.1.2013.AK

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü   w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ,

 

na wniosek   p. Krystiana PAWŁOWSKIEGO – członka Zarządu Bieszczadzkich Siłowni Wiatrowych Sp. z.o.o. ul. Kalinowa Nr 1, 89-606 CHARZYKOWY z dnia 04 stycznia 2013 r. (data wpływu 07.01.20113 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzupełnieniem

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Budowa Elektrowni Wiatrowej o mocy 1 MW -

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działach Nr ew. 1952; 1953/2 i 1953/3   obręb ewid. Łazy

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), nie stosuje się przepiówy art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 - 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) , §3 ust. 1 pkt 6b   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1)   (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 .) - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

 

 

 

                                                                                                          ………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

Rozdzielnik:

 1. Pan Krystian PAWŁOWSKI – członek Zarządu Bieszczadzkich Siłowni Wiatrowych Sp. z.o.o. z siedzibą   ul. Nieżywięć Nr 417/8, 77-300 CZŁUCHÓW

– adres do korespondencji ul. Kalinowa Nr 1, 89-606 CHARZYKOWY

 1. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z wykazem;.
 2. A/ a. A.K.

===================================================

Rymanów, dnia   15.02.2013 r.

ROŚ.. 6220.1.2013.AK

 

 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

   Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

  35-001 RZESZÓW

 

 

                Działając na podstawie :

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek   p. Krystiana PAWŁOWSKIEGO – członka Zarządu Bieszczadzkich Siłowni Wiatrowych Sp. z.o.o. ul. Kalinowa Nr 1, 89-606 CHARZYKOWY z dnia 04 stycznia 2013 r. (data wpływu 07.01.20113 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Budowa Elektrowni Wiatrowej o mocy 1 MW -

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działach

Nr ew. 1952; 1953/2 i 1953/3   obręb ewid. Łazy

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia opracowaną w postaci raportu;

3)zaświadczenie   wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /informację o jego braku.

 

 

 

                                                                                              ………………………………

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

==================================================

Rymanów, dnia   15.02.2013 r.

ROŚ.. 6220.1.2013.AK

 

PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI

INSPEKTOR SANITARNY  

W RZESZOWIE

ul. Wierzbowa Nr 16

          35-310 RZESZÓW

 

                Działając na podstawie :

ü   art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek   p. Krystiana PAWŁOWSKIEGO – członka Zarządu Bieszczadzkich Siłowni Wiatrowych Sp. z.o.o. ul. Kalinowa Nr 1, 89-606 CHARZYKOWY z dnia 04 stycznia 2013 r. (data wpływu 07.01.20113 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Budowa Elektrowni Wiatrowej o mocy 1 MW -

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działach

Nr ew. 1952; 1953/2 i 1953/3   obręb ewid. Łazy

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia opracowaną w postaci raportu;

3)zaświadczenie   wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /informację o jego braku.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                        …………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

===================================================

 

 

Rymanów, dnia 05.04.2013 r.

ROŚ. 6220.1.2013.AK

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu.

 

Przedsięwzięcie pn.

„Budowa Elektrowni Wiatrowej o mocy 1 MW - gmina Rymanów,

powiat krośnieński, województwo podkarpackie”,

 na działach Nr ew. 1952; 1953/2 i 1953/3  – obręb ewid. Łazy,

 

Wnioskodawca:

Pan Krystian PAWŁOWSKI – członek Zarządu

Bieszczadzkich Siłowni Wiatrowych Sp. z. o.o.

 ul. Kalinowa Nr 1, 89-606 CHARZYKOWY.

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 6220.1.2013.AK z dnia 05 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu, do wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn-pt.. 700 1500).

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

==========================

Rymanów, dnia  05.04.2013 r.

ROŚ.6220.1.2013.AK

 

POSTANOWIENIE

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko i zakresu raportu.

       Na podstawie :

ü  art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

po zasięgnięciu opinii:

ü  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4240.6.7.2013.AT-4 z dnia 11marca 2013 r. (data wpływu 12.03.2013r.),

ü  Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie znak:SNZ.9020.3.44.2013.RD z dnia 27 lutego 2013 r. (data wpływu 06.03.2013 r.)

 

postanawiam

 

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1)  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397.) pn. „Budowa Elektrowni Wiatrowej o mocy 1 MW - gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, na działach Nr ew. 1952; 1953/2 i 1953/3  – obręb ewid. Łazy, stosownie do wszczętego w dniu 01 lutego 2013 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku p Krystiana PAWŁOWSKIEGO – członka Zarządu Bieszczadzkich Siłowni Wiatrowych Sp. z. o.o. ul. Kalinowa Nr 1, 89-606 CHARZYKOWY z dnia 04 stycznia 2013 r. (data wpływu 07.01.2013 r.);

1.      określić jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w zakresie przewidzianym w art. 66 i 68 z wyłączeniem art. 66 ust. 1 pkt 10  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem opinii i wytycznych wskazanych w dokumentach organów opiniujących, tak więc ma zawierać:

1)       opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a)       charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy
i eksploatacji lub użytkowania, w tym zawierającą podstawowe parametry turbin, które
poddane zostaną ocenie oddziaływania, tj. wysokość wieży, długość łopaty, zakres prędkości
obrotowej, prędkość wiatru potrzebną do załączenia turbiny, prędkość wiatru dla mocy
znamionowej, prędkość wiatru powodującą włączenie  i wyłączenie turbiny (parametry
te determinują wielkość generowanych oddziaływań);

b)      główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych;

c)       przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego
przedsięwzięcia;

2)        opis   elementów   przyrodniczych   środowiska   objętych   zakresem   przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska
objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, póz. 1220, z późn. zm.),
wykonany w oparciu o aktualne dane,
a w przypadku ich braku o wyniki badań oraz inwentaryzacji przyrodniczej, którą należy
przeprowadzić w sposób oraz terminie pozwalającym na zebranie kompletnych danych, przy
zastosowaniu naukowych metod badawczych; należy przedstawić wykorzystanie i znaczenie
omawianego   terenu   dla   zidentyfikowanych   gatunków   zwierząt;   zakres   przestrzenny
inwentaryzacji powinien być dostosowany do skali i zasięgu oddziaływań, jakie mogą
wystąpić;   należy   szczegółowo   przedstawić   metodykę   prowadzenia   prac   terenowych;
w odniesieniu do ornitofauny i chiropterofauny należy przedłożyć wyniki screeningu oraz
rocznej   inwentaryzacji   ornitologicznej   i   chiropterologicznej   przeprowadzonej   zgodnie
z metodyką wskazaną w niniejszym postanowieniu,

3)        opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami;

4)        opis   przewidywanych   skutków   dla   środowiska   w   przypadku   niepodejmowania
przedsięwzięcia;

5)   opis analizowanych wariantów (dokonać wariantowania przedmiotowego przedsięwzięcia,
zarówno w aspekcie lokalizacji jak i osiągnięcia celu (pozyskania energii); przedstawić opis
analizowanych wariantów), w tym:

a)      wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b)     wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6)            określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,
w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego
transgranicznego oddziaływania na środowisko;

7)            uzasadnienie  proponowanego  przez  wnioskodawcę  wariantu,   ze   wskazaniem jego
oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

a)      ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

b)     powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c)      dobra materialne,

d)     zabytki i  krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem
lub ewidencją zabytków,

e)      wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;

8)     opis    metod    prognozowania    zastosowanych    przez    wnioskodawcę    oraz    opis
przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
obejmujący     bezpośrednie,     pośrednie,     wtórne,     skumulowane,     krótko-,     średnio-
i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a)      istnienia przedsięwzięcia,

b)     wykorzystywania zasobów środowiska,

c)      emisji;

9)       opis   przewidywanych   działań   mających   na   celu   zapobieganie,   ograniczanie   lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele
i przedmioty ochrony obszarów NATURA 2000 oraz integralność tych obszarów i spójność sieci NATURA 2000;

10)        jeżeli  planowane  przedsięwzięcie jest  związane  z  użyciem  instalacji,  porównanie
proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa wart. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, póz.
150, z późn. zm.);

11)        wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, póz. 150, z późn. zm.)
oraz określenie
granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych
dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;

12)        przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

13)        przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi
i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

14)        analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

15)            propozycję monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego
budowy i eksploatacji lub użytkowania;

16)            wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport wraz z oceną ich istotności dla dokonania oceny oddziaływania;

17)      streszczenie   w   języku   niespecjalistycznym   informacji   zawartych   w   raporcie,
w odniesieniu do każdego elementu raportu;

18)              nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

19)              źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

2.      Dodatkowo w ramach oceny oddziaływania na środowisko należy:

1)         przedstawić charakterystykę całego przedsięwzięcia, w tym zdefiniować parametry turbiny, przedstawić graficznie powierzchnię zajmowaną przez przedsięwzięcie wraz z buforem 2-kilometrowym, przebieg, długość i szerokość dróg serwisowych oraz tymczasowych, sposób połączenia siłowni z istniejącą siecią elektroenergetyczną, lokalizację zaplecza budowy i powierzchnię operacyjną na etapie budowy.

2)         zdefiniować opisowo i graficznie strefę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze oraz przedstawić kryteria, w oparciu o które została ona wyznaczona.

3)         przedstawić aktualną ocenę stanu zasobów, tworów i składników przyrody wymienionych w art.  2 ust.   l  ustawy o ochronie przyrody, w szczególności ptaków, nietoperzy i krajobrazu, występujących na obszarze objętym przedsięwzięciem i w zasięgu jego możliwego oddziaływania. Określić niepewność danych oraz wskazać luki w zebranym
materiale.

4)         określić w oparciu o zgromadzone dane, ilościowe charakterystyki użytkowania
terenu przez  ptaki, z  podziałem   na   grupy gatunków,   sezony fenologiczne w obrębie roku (migracja wiosenna, okres lęgowy, dyspersja polęgowa, migracja jesienna, zimowanie), pułapy przelotów (poniżej pracy śmigieł, na pułapie odpowiadającym zakresowi pracy śmigieł wiatraka, powyżej pracy śmigieł wiatraka) oraz, w razie potrzeby, także mniejsze   wydzielenia   przestrzenne   (np.   typy   siedlisk)   wraz   ze   wskazaniem   statusu występowania poszczególnych gatunków na terenie planowanego przedsięwzięcia (tj. gatunek lęgowy w granicach obszaru badań; występujący w okresie lęgowym, ale bez dowodów gniazdowania na obszarze badań;  występujący wyłącznie w okresie pozalęgowym, nie użytkujący terenu opracowania jako żerowiska, noclegowiska lub miejsca koncentracji; występujący wyłącznie w okresie pozalęgowym, wykorzystujący teren opracowania jako żerowisko, noclegowisko lub miejsce koncentracji).

5)         określić w oparciu o zgromadzone dane, ilościowe charakterystyki użytkowania terenu przez nietoperze z uwzględnieniem okresu migracja sezonowa do miejsc rozrodu - migracja do miejsc zimowania.

6)         dokonać waloryzacji danych przyrodniczych z wykorzystaniem literatury tematu
i, w miarę możliwości, danych z innych farm wiatrowych (zebranych podobną metodyką),
zlokalizowanych w terenie o podobnej specyfice przyrodniczej. Określić na ile różne są te
walory w porównaniu do walorów ornitologicznych i chiropterologicznych innych terenów.

7)         dokonać identyfikacji i oceny (z wykorzystaniem literatury tematu) wszystkich
zagrożeń środowiska przyrodniczego związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia.
Przy  czym  należy  rozważyć  takie  oddziaływania jak:   tworzenie  bariery  dla  ptaków
i nietoperzy na trasie przelotów lokalnych (np. żerowisko - kryjówka, żerowisko - gniazdo)
oraz przelotów sezonowych, zmianę charakteru siedlisk, uszczuplenie lub utratę siedlisk
(lęgowych i żerowiskowych, miejsc odpoczynku) na skutek zaboru miejsc pod budowę
elektrowni wiatrowych i infrastruktury towarzyszącej oraz na skutek płoszenia w zasięgu
oddziaływania urządzeń, kolizje z turbinami i dodatkową śmiertelność na skutek tych kolizji, a w przypadku nietoperzy śmiertelność również na skutek barotraumy, fragmentację siedlisk spowodowaną budową samych turbin oraz dróg dojazdowych.

8)         określić   i   opisać   zależności   pomiędzy generowanymi  oddziaływaniami (bezpośrednimi,       pośrednimi,       wtórnymi,       skumulowanymi,       krótko-,       średnio- i długoterminowymi,   stałymi   i   chwilowymi)  oraz  przedstawić  prognozy   oddziaływań odnoszące się specyficznie do obszaru opracowania w fazie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. Należy określić istotność oddziaływań (czy oddziaływania są znaczące) oraz przedstawić kryteria przyjęte do oceny istotności oddziaływań. Należy określić metody, którymi   wnioskuje   się   o   oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko. Oddziaływanie lub jego brak powinno zostać określone dla konkretnych gatunków, ponieważ mają one najczęściej różne wymagania życiowe.

9)         zdefiniować i poddać analizie wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane i planowane, (nie
tylko te o podobnym charakterze) mogące oddziaływać w sposób skumulowany; należy
określić  strefę  oddziaływania  skumulowanego  i podać  kryteria,  w oparciu  o  które ją
wyznaczono.

10)  przeprowadzić    analizy    nt.    wpływu    przedmiotowego    przedsięwzięcia na przedmioty ochrony i cele ochrony OSOP BESKID NISKI PLB180002, OZW Rymanów PLH180016, na integralność tych obszarów oraz spójność sieci NATURA 2000.

11)  przedstawić  działania  minimalizujące  wpływ  planowanego  przedsięwzięcia
na awifaunę i chiropterofaunę oraz ocenić ich efektywność z wykorzystaniem literatury
tematu.

12)  dokonać   wariantowania   przedmiotowego   przedsięwzięcia,   zarówno   w   aspekcie
lokalizacji jak i osiągnięcia celu (pozyskania energii ze źródeł odnawialnych). Ocenić wpływ
analizowanych  wariantów  na  środowisko  przyrodnicze,   w  szczególności   na  awifaunę
i  chiropterofaunę.  Należy przedstawić  racjonalne  i  rzetelne  kryteria wyboru wariantu
najkorzystniejszego dla środowiska. Przedstawić rzetelny opis wariantu zerowego wraz
ze środowiskowymi skutkami.

13)  przedstawić szczegółowe informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu
raportu ooś w części przyrodniczej oraz o metodyce badań terenowych (lokalizacja punktów
obserwacyjnych, transektów, powierzchni MPPL; długość transektów; obszar wykonanego
cenzusu; dokładny harmonogram przeprowadzanych kontroli ze wskazaniem, jakie badania
wykonywano w ramach danej kontroli, daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia sesji, sprzęt
użyty w badaniach i analizach). W trakcie badań terenowych odnotować warunki
pogodowe (temperatura powietrza, występowanie opadu, stopień zachmurzenia, siła wiatru
i jego kierunek). Określić ile osób i przez jaki czas prowadziły badania w terenie. Przyczyny i     ewentualne odstępstwa   w  metodykach  badań  ornitologicznych i chiropterologicznych  szczegółowo  opisać  i  wyjaśnić  w  raporcie  ooś  wraz z przedstawieniem oceny ich istotności dla końcowych analiz.

14)   przedstawić szczegółowo zalecenia dotyczące monitoringu porealizacyjnego przedsięwzięcia  względem  awifauny  i  chiropterofauny.   W zależności  od  otrzymanych wyników  monitoringu    porealizacyjnego,  należy zaproponować  kilka scenariuszy postępowania w zakresie dalszych działań minimalizujących (w tym możliwości czasowego wyłączania turbin oraz ich zasady, konieczność dalszych obserwacji itp.). Zaproponować  w ramach monitoringu porealizacyjnego, badania stanowiące obecnie standard przy tego typu przedsięwzięciach i mające za zadanie potwierdzenie słuszności przyjętej oceny lub jej zweryfikowanie. Należy mieć na uwadze, iż monitoring ma stanowić replikę badań przedrealizacyjnych.

15)  przedłożyć w odniesieniu do awifauny i chiropterofauny wyniki screeningu oraz rocznej inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej przeprowadzonej zgodnie z metodyką wskazaną w niniejszym piśmie. Wykonawcami screeningu ornitologicznego i chiropterologicznego oraz badań terenowych maja być osoby doświadczone w rozpoznawaniu ptaków w terenie oraz doświadczone w zakresie chiropterologii. Przedstawić dotychczasowe doświadczenie osoby wykonującej badania ornitologiczne i chiropterologiczne.

3.      Metodyka inwentaryzacji ornitologicznej oraz prezentacji danych ornitologicznych

 

1)                 na terenie planowanego przedsięwzięcia i racjonalnego wariantu alternatywnego wykonać ocenę wstępną lokalizacji na awifaunę (screening), który może wykluczyć przedmiotową lokalizację, a także określi jedną ze ścieżek inwentaryzacji ornitologicznej, przy czym minimalna ilość kontroli w ramach badań tran sektorowych i z punktów powinna wynosić 40. Ocena wstępna przeprowadzana jest w oparciu o dostępne informacje na temat charakterystyk występowania ptaków, położenia geograficznego i fizjografii terenu, istniejących w pobliżu powierzchniowych form ochrony przyrody oraz wizję terenową; Dokonując oceny wstępnej lokalizacji, należy uwzględnić:

liczebność występowania gatunków ptaków (lęgowych i pozalęgowych) wymienionych
w art. 4(1) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada
2009 r.  w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i wymienionych w Załączniku  l  tejże
Dyrektywy,

  zagęszczenie lęgowych lub nielęgowych (zimujących, przelotnych) ptaków drapieżnych,

  liczebność występowania gatunków ptaków znanych ze szczególnej kolizyjności,

  występowanie pozalęgowych koncentracji żerowiskowych lub noclegowych dużych ptaków
blaszkodziobych,

  występowanie kolonii lęgowych dużych i średniej wielkości ptaków w okolicy lokalizacji
projektu (w zasięgu oddziaływania),

  odległość od obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 i ostoi ptaków o znaczeniu
europejskim (IBA),

  odległość od parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych lub obszarów Ramsar,,

  odległość od dolin dużych rzek, mokradeł i zbiorników wodnych,

  położenie na terenie lub w pobliżu przełęczy,

   odległość od stref ochronnych powołanych dla występowania gatunków, wymagających
ustalenia stref ochrony miejsc rozrodu,

   odległość od korytarzy migracji i tras migracji długodystansowej i regionalnej,

   stopień rozpoznania lokalizacji pod kątem awifauny,

   stopień przekształcenia terenu przez człowieka,

   strukturę użytkowania terenu (w tym występowanie śródpolnych zadrzewień i zakrzewień),

   liczbę i typ turbin w projekcie,

   odległość od innych projektów wiatrowych.

W   oparciu   o   screening   należy   opracować   szczegółowy   plan   inwentaryzacji ornitologicznej:

2)        wykonać co najmniej roczną inwentaryzację ornitologiczną, celem której będzie
uzyskanie informacji m.in. o:

          składzie gatunkowym i liczebności awifauny w cyklu rocznym;

          liczebności gatunków kluczowych:

          wskazanych w art. 4 (1) Dyrektywy Ptasiej i wymienionych w Załączniku l tejże Dyrektywy,

          wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński, 2001),

          gatunków SPEC (Species of European Conservation Concern) w kategorii 1-3 (BirdLife
International 2004),

          gatunków objętych strefową ochroną miejsc występowania,

          gatunków o rozpowszechnieniu lęgowym <10%, ocenianym w siatce kwadratów 10xlOkm
(Sikora et al., 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985 - 2004. Bogucki
Wydawnictwo Naukowe, Poznań),

          gatunków o liczebności krajowej populacji <1000 par lęgowych;

          zagęszczeniu wszystkich gatunków ptaków w sezonach fenologicznych;

          natężeniu i sposobie wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki, w szczególności:
drapieżniki i inne gatunki o dużych rozmiarach ciała, migranty dalekodystansowe, ptaki
tworzące lokalne koncentracje żerowiskowe i noclegowiskowe;

3)                         ornitologiczna inwentaryzacja przedrealizacyjna ma obejmować 4 moduły. Kontrole
powinny  być   zaplanowane  w  sposób  regularny,   zapewniający  ich  większe  nasilenie
w okresach migracji i sezonie lęgowym, a mniejsze w okresie letnim i zimowym. W styczniu,
lutym i grudniu dopuszczalne są odstępstwa od przyjętych terminów wynoszące +/- 3 dni,
w pozostałych  miesiącach  roku  dopuszczalne  są odstępstwa  od  przyjętych  terminów
wynoszące +/- 2 dni.

I.  Badania transektowe liczebności i składu gatunkowego - występowania ptaków w cyklu rocznym: - występowania ptaków w cyklu rocznym: obszar obserwacji - transekty o łącznej długości 3-15 km pokrywające w miarę równomiernie obszar planowanej farmy (tj. ścisły obszar farmy wraz z powierzchnią 300 m od turbiny) oraz przebiegające przez wszystkie najbardziej reprezentatywne biotopy w granicach tego terenu. Kontrole każdego transektu co ok. 7-14 dni, z nasileniem w okresach lęgowych i w sezonie lęgowym wskazane jest rozpoczynanie kontroli o wschodzie słońca. W pozostałych miesiącach kontrole transektów mogą być prowadzone naprzemiennie w różnych porach dnia. Należy notować na planach powierzchni stwierdzenia widzianych i słyszanych ptaków w 3 strefach odległości od obserwatora ( do 25 m, 25-100 m ponad 100 m) oraz zachowania ptaków (przelot, żer, budowanie gniazda, śpiew itd.). Ptaki w locie należy przypisać do pułapu wysokości, o którym mowa powyżej. Rejestracji podlegaj ą również ptaki nierozpoznane co do gatunku.

 

II. Badania w protokole MPPL: powierzchnie próbne - kwadraty o wymiarach 1x1 km2,
w obrębie których wytyczone są 2 równoległe transekty o długości l km każdy, oddalone od
siebie   o   około   500   m   i   250   m  od  krawędzi   kwadratu,   przebiegające   w  siedlisku
reprezentatywnym dla obszaru przedsięwzięcia. Każdy z transektów musi być podzielony na
5   równych   odcinków   o   długości   200   m,   dających   w   sumie   10   odcinków   (2x5),
ponumerowanych kolejno od l do 10. Należy zanotować punkty wyznaczające granice tych
odcinków, najlepiej w odniesieniu do istniejących w terenie stałych punktów orientacyjnych
(drzewa, domy, słupy).

Kalendarz prac terenowych:

a)         l kwietnia - 15 maja: pierwsza wizyta w terenie - lokalizacja kwadratu, wytyczenie
transektów, opis siedlisk,

b)        10 kwietnia - 15 maja: liczenie wczesne,

c)         16 maja - 30 czerwca: liczenie późne - przy czym należy dążyć do tego, by liczenie to
przeprowadzić do 20 czerwca.

Liczenia wczesne i późne będą oddzielone od siebie o co najmniej 4 tygodnie. Liczenia powinny być wykonane rano i rozpoczynać się do godziny po świcie, lecz nie później niż

o godz. 9:00. Należy notować wszystkie ptaki widziane i słyszane w trakcie przemarszu
(wszystkie gatunki), przypisując je do odpowiedniej kategorii odległości od linii transektu.
W trakcie przemarszu transektami, należy co pewien czas zatrzymywać się na chwilę,
nasłuchując głosów i wykrywając ptaki przelatujące nad transektem. Ptaki są notowane
w podziale na cztery kategorie, odnoszące się do ich lokalizacji w momencie pierwszego
stwierdzenia:

1. w strefie do 25 m od linii transektu, po obu jej stronach;

2.      w strefie od 25 do 100 m od linii transektu, po obu jej stronach;

3.      ponad 100 m od linii transektu, po obu jej stronach, włączając w to ptaki widziane lub
słyszane poza granicami kwadratu 1x1 km2;

4. ptaki w locie (w dowolnej odległości od linii transektu).

Wyniki MPPL zostaną wykorzystane do porównania zebranych wyników z uzyskanymi podczas badań MPPL w podobnych typach krajobrazu bądź w odniesieniu do konkretnego regionu Polski.

W strefie buforowej planowanego przedsięwzięcia tj. w promieniu 2 km od ścisłego obszaru farmy wraz z powierzchnią min. 300 m od turbiny, należy założyć drugą powierzchnię MPPL, której wyniki posłużą do analizy danych w układzie eksperymentalnym BACI (before - after/ control - - impaci), powszechnie stosowanym w celu określenia wpływu na środowisko potencjalnych zakłóceń. Powierzchnia kontrolna (poza ścisłym terenem przedsięwzięcia) i powierzchnia właściwych badań będą podobne siedliskowe (będą posiadać porównywalne biotopy), tak aby zawierały podobny skład gatunkowy ptaków.

 

III. Badanie natężenia wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki (w tym ocena
natężenia migracji i jej zmienności w czasie) - punkty obserwacyjne: powierzchnie próbne -
punkty obserwacyjne w miejscach o dobrej widoczności oddalone od siebie o minimum
1,5 km, pokrywające w miarę równomiernie obszar planowanej farmy (ścisły obszar przedsięwzięcia wraz z po wierzchnią 3 00 m od turbiny). Kontrole każdego punktu co ok. 7-14 dni, z nasileniem w okresie migracji oraz sezonu lęgowego, trwające minimum l godzinę/ punkt. Moduł ten realizowany jest w trakcie każdej kontroli, przy czym należy różnicować godziny rozpoczęcia kontroli na punktach. W przypadku kilku punktów na powierzchni, wskazane jest rozpoczynanie kontroli zawsze od innego punktu. Liczone są wszystkie ptaki widziane i słyszane w podziale na kategorie pułapu przelotu. Rejestracji podlegają również ptaki nierozpoznane co do gatunku.

 

IV. Cenzus lęgowy gatunków rzadkich i średniolicznych (gatunków o dużych rozmiarach
ciała, w szczególności: ptaków drapieżnych, bocianów, żurawi, gęsi, łabędzi): powierzchnia
próbna - obszar farmy (ścisły obszar farmy wiatrowej wraz z powierzchnią min. 300 m od turbiny)
wraz z buforem 2 km wokół ww. terenu. Kontrole całości obszaru w sezonie lęgowym, wykonane zgodnie z zasadami monitoringu ptaków lęgowych (Chylarecki R, Sikora A., Cenian Z. (red.) 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ, Warszawa) oraz obserwacje oportunistyczne przy okazji innych badań. W marcu - kwietniu dodatkowa nocna kontrola w poszukiwaniu sów (z zastosowaniem symulacji głosowej). Ponadto, liczenie bociana białego w pierwszych dniach lipca oraz w pierwszych dniach czerwca kontrola nocna ukierunkowana na wykrycie derkacza i innych chruścieli (symulacja głosowa), przepiórki. Kontrole będą prowadzone w sprzyjających warunkach pogodowych.

 

V. Zgromadzone dane ornitologiczne w podziale na grupy (siewkowe, szponiaste, pozostałe, w tym podgrupy: małe - masa do 120 g, średnie l - masa od 121 do 400 g, średnie 2 - masa od 401 do 2000 g, duże -- masa powyżej 2001 g), różniące się kolizyjnością, należy zaprezentować w następującej formie:

 • Ogólnej  charakterystyki ornitofauny

a)       Wielkość obszaru badań ornitologicznych wraz z załącznikiem graficznym.

b)  Zestawienie tabelaryczne, przedstawiające listę gatunków stwierdzonych w ramach badań,
uporządkowanych w kolejności odpowiadającej powszechnie przyjętej systematyce ptaków:

-    nazwa gatunkowa,

-    status występowania na terenie planowanego przedsięwzięcia,

-    najwyższa stwierdzona kategoria prawdopodobieństwa gniazdowania,

-    frekwencja spotkań w kontrolach transektowych (w relacji do liczby kontroli),

-    frekwencja spotkań w kontrolach z punktu obserwacyjnego (w relacji do liczby kontroli),

-    ocena liczebności lokalnej populacji lęgowej (dla gatunków kluczowych),

-    status wg Załącznika I Dyrektywy Ptasiej,

-    objęcie ochroną strefową miejsc przebywania/ gniazdowania wg rozporządzenia w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt,

-    status SPEC,

-    kategoria zagrożenia wg Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

·         Danych z liczeń transektowych

a) Sumy generalne (łączna liczba stwierdzonych osobników, łączna liczba stwierdzonych gatunków, łączna liczba kontroli, łączna liczba skontrolowanych kilometrów).

b)      Zestawienie   tabelaryczne,   przedstawiające   nazwę   gatunku,   średnie   zagęszczenie
(os./ km transektu) w kolejnych kontrolach, frekwencję kontroli ze stwierdzonym gatunkiem
(dla całego roku i w podziale na okresy fenologiczne).

c)      Analiza   ogólnych   zagęszczeń,   obejmująca   rozkład   łącznych   zagęszczeń   w   roku
(os./ km) wraz z charakterystykami opisowymi (średnia, SE), wykres dynamiki zagęszczeń
w podziale na kontrole (średnia, SE), wykres dynamiki udziału ptaków lecących w podziale
na kontrole, udział poszczególnych grup gatunkowych w całości i w rozbiciu na sezony
fenologiczne.

d)  Analiza bogactwa gatunkowego, obejmująca łączną liczbę gatunków stwierdzonych, przy
podanej liczbie kontroli i liczbie km transektów x kontrola, estymatory (np. Mao tau, Chao l,
Chao 2, wskaźnik Jaccarda, wskaźnik Sorensena).

e)  Analiza zagęszczeń ptaków drapieżnych i dużych, obejmująca rozkład łącznych zagęszczeń
w roku (os./ km transektu) wraz z charakterystykami opisowymi (średnia, SE), udział
poszczególnych gatunków w całości i w rozbiciu na sezony fenologiczne, wykres dynamiki
zagęszczeń ptaków drapieżnych i dużych w podziale na kontrole.

·         Danych z liczeń z punktów obserwacyjnych

a)   Sumy generalne (łączna liczba stwierdzonych osobników, łączna liczba stwierdzonych
gatunków, łączna liczba l-godzinnych sesji, łączna liczba godzin obserwacji z punktów).

b)   Analiza ogólnej intensywności użytkowania przestrzeni powietrznej, obejmująca rozkład
łącznych intensywności w roku (os./ godz.) wraz z charakterystykami opisowymi (średnia,
SE),   wykres   dynamiki   intensywności   w  podziale   na   dekady   (średnia,   SE),   udział
poszczególnych grup gatunków dla całości okresu badań i w rozbiciu na sezony fenologiczne,
wykres/  tabelę  udziału  osobników  obserwowanych  na  określonym  pułapie  wysokości
w podziale na sezony fenologiczne, wykres/ tabelę udziału osobników obserwowanych
na określonym pułapie w rozbiciu na grupy gatunków

c)   Zestawienie tabelaryczne zawierające informacje nt.: gatunku, średniej intensywności (os./
godz. sesji) w kolejnych okresach fenologicznych, frekwencji kontroli ze stwierdzonym
gatunkiem (dla całego roku i w podziale na okresy fenologiczne).

d)   Analiza bogactwa gatunkowego, obejmująca łączną liczbę gatunków stwierdzonych, przy
podanej liczbie kontroli i łącznym czasie trwania sesji wraz z estymatorami (j.w.).

e)   Analiza intensywności przelotów ptaków drapieżnych i dużych (w rozbiciu na te grupy):
rozkład łącznych intensywności (os./ godz.) w roku wraz z charakterystykami opisowymi
(średnia,   SE),   udział  poszczególnych  gatunków  w  całości   i   w  rozbiciu  na   sezony
fenologiczne, wykres dynamiki intensywności (średnie, SE) dla ptaków drapieżnych i dużych

w podziale na kontrole.

Wyniki cenzusu gatunków rzadkich i średniolicznych

a)       Informacje o obszarze, do którego ograniczono badania (mapa i powierzchnia), łączna
liczba kontroli, stosowanie symulacji głosowej, tabela z datami i godzinami kontroli oraz
zakresem inwentaryzowanych ptaków.

b)  Zestawienie tabelaryczne przedstawiające: gatunek, stwierdzoną liczbę par (może być
w rozbiciu na kategorie prawdopodobieństwa gniazdowania), zagęszczenie na 100 km2.

c)   Mapy z rozmieszczeniem stanowisk (gniazd lub rewirów) gatunków z tej grupy.

·         Wyniki badań w protokole MPPL

a) Prezentacja metodyki: lokalizacja kwadratów na mapie, daty i godziny kontroli, przebieg transektów na mapie.

b)Zestawienie tabelaryczne dla pojedynczego kwadratu obejmujące gatunek i maksymalny wynik liczenia z 2 kontroli, sumy gatunków w obu kontrolach, sumy maksymalnych wyników liczenia dla wszystkich gatunków, udział kategorii siedlisk, liczba gatunków.

c) Przeanalizować unikatowość kwadratu na tle próby referencyjnej (ogólnokrajowej próby kwadratów MPPL o podobnej charakterystyce siedliskowej) w formie tabeli zawierającej dane dla 10 najbardziej unikatowych gatunków tj. gatunek i percentyl rozkładu w próbie referencyjnej wyznaczony przez średni maksymalny wynik liczenia tego gatunku w próbie powierzchni MPPL w granicach farmy.

·          Metodyka inwentaryzacji chiropterologicznej

1.              Należy  wykonać  wstępne  rozpoznanie   dostępnych  informacji   chiropterologicznych
i   warunków  terenowych  planowanej   farmy   wiatrowej   (screening   chiropterologiczny),
wykorzystując dane literaturowe, informacje będące w posiadaniu organów ochrony przyrody,
jednostek naukowych, organizacji zajmujących się badaniami i ochroną nietoperzy oraz wizję
terenową; w oparciu o wyniki  screeningu należy szczegółowo określić metody badań
terenowych minimum rocznej inwentaryzacji chiropterologicznej; wykonany screening może
służyć również wykluczeniu lokalizacji;

2.              Inwentaryzację chiropterologiczną należy wykonać w 3 modułach:

 

2.1..  Rejestracja głosów nietoperzy: nasłuchami należy objąć teren lokalizacji turbiny wraz z fragmentami wybranych siedlisk w promieniu do ok. l km, które mogą mieć szczególne znaczenie dla nietoperzy, w tym wpływać na aktywność nietoperzy na obszarze przedsięwzięcia (np. potencjalne żerowiska, potencjalne schronienia); nasłuchy będą wykonywane w oparciu o:

a)       badania transektowe prowadzone na stałej trasie/ trasach o długości co najmniej 500 m, na
której w sposób ciągły dokonywane jest nagranie głosów nietoperzy (z zaznaczeniem granic
odcinków funkcjonalnych transektu, dla których oblicza się indeks aktywności nietoperzy).
Podczas kontroli wieczornych każdy transekt należy przejść jeden raz, podczas kontroli
całonocnych każdy transekt należy przejść 2-krotnie (po zachodzie słońca i przed wschodem
słońca, podczas pozostałej  części nocnych badań należy wykonywać  głównie badania
punktowe);

b)      stałe punkty nasłuchowe, o podanej wysokości umieszczenia mikrofonu nad powierzchnią
gruntu. Czas jednorazowego nagrywania na jednym punkcie nie będzie krótszy niż 10 minut;
Wyznaczanie transektów i punktów należy indywidualnie dostosować do wielkości danej
powierzchni, typu krajobrazu, usytuowania turbiny, przy czym badana lokalizacja turbiny
powinna być oddalona nie więcej  niż 500 m od jednego z transektów lub punktów
obserwacyjnych. Transekty powinny  obejmować  różne typy  siedlisk wokół  elektrowni
wiatrowej;   podczas    kolejnych   kontroli    pokonywanie   transektów   należy    zaczynać
naprzemiennie z różnych końców, a w przypadku nagrań ze stałych punktów nasłuchowych -
zmieniać kolejność nagrań na poszczególnych punktach; do badań należy używać detektora
szerokopasmowego (wraz z rejestratorem), umożliwiającego rejestrację głosów w sposób
ciągły (w czasie rzeczywistym), z jakością pozwalającą na późniejszą komputerową analizę nagrań i rozpoznawanie gatunków. Detektory używane do badań terenowych będą pracować w systemie freąuency division lub umożliwić zapis nieprzetworzonych ultradźwięków (high freąuency recording); do rejestracji nagrań należy stosować sprzęt umożliwiający zapis dźwięku bezpośrednio w formacie bezstratnym (np. WAVE, FLAC, APE, WavPAck), albo w plikach systemu Anabat; do analiz nagrań należy wykorzystać oprogramowanie, umożliwiające analizę spektralną (spectral analysis) lub analizę przejścia przez zero (zero crossing analysis); nietoperze należy oznaczyć do gatunków, grup gatunków lub rodzajów.

Należy w raporcie ooś podać informacje o rodzaju wykorzystywanego sprzętu oraz rodzaju przeprowadzanej analizy uzyskanych wyników.

 

Kalendarz prowadzenia badań:

 

OKRES PROWADZENIA NASŁUCHÓW

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPECYFIKA KONTROLI

GŁÓWNY RODZAJ BADANEJ AKTYWNOŚCI NIETOPERZY

15-31 marca

4-godzinne kontrole raz w tygodniu, począwszy od zachodu słońca

Opuszczenie zimowisk

1 kwietnia- 15 maja*

4-godzinne kontrole raz w tygodniu, począwszy od zachodu słońca; w maju należy przeprowadzić 2 całonocne kontrole

Wiosenne migracje, tworzenie kolonii rozrodczych

1 czerwca - 31 lipca

4 całonocne kontrole równomiernie rozłożone w czasie, z uwzględnieniem warunków pogodowych (o minimalnym odstępie co 5 dni)

Rozród; szczyt aktywności lokalnych populacji

1 sierpnia- 15 września

kontrole raz w tygodniu; dwie kontrole całonocne, pozostałe 4-godzinne począwszy od zachodu słońca

Rozpad kolonii rozrodczych i początek jesiennych migracji, rojenie

1 6 września - 31 października

kontrole raz w tygodniu; 2 kontrole całonocne we wrześniu, pozostałe 4-godzinne począwszy od zachodu słońca; w miejscach spodziewanych migracji borowców wielkich we wrześniu zaleca się prowadzenie dodatkowych nasłuchów wieczornych (nawet do 4 godzin przed zachodem słońca)

Jesienne migracje, rojenie

1-15 listopada

kontrole raz w tygodniu, wszystkie 2-godzinne, początek 0,5 godziny przed zachodem słońca

Ostatnie przeloty pomiędzy kryjówkami, początek hibernacji

)* w zależności od regionu, warunków pogodowych, obserwowanych liczebności i gatunków nietoperzy, może okazać się wskazane wydłużenie badań w okresie wiosennych przelotów do końca maja (w okresie 16-31 maja: 4-godzinne kontrole raz w tygodniu, dodatkowa kontrola całonocna).

 

2.2.  Kontrole potencjalnych kryjówek kolonii rozrodczych nietoperzy: badania prowadzone na obszarze planowanego przedsięwzięcia i w jego okolicy -- w strefie minimum l km od
przedsięwzięcia. W oparciu o wiedzę i doświadczenie chiropterologa zostaną sprawdzone
miejsca, w których istnieje najwyższe prawdopodobieństwo znalezienia kolonii rozrodczej
(np. kościoły, duże strychy, leśniczówki itp.).W lipcu pomocne w odnajdywaniu kolonii może
być także nocne poszukiwanie z wykorzystaniem detektora. W przypadku sąsiedztwa lasów
ze starodrzewiem i parków, należy mieć na uwadze również kryjówki nietoperzy w dziuplach.

 

2.3 . Kontrole obiektów mogących stanowić zimowiska nietoperzy: badania prowadzone na obszarze przedsięwzięcia w jego okolicy - w strefie minimum l km od przedsięwzięcia.

Wyszukiwanie potencjalnych zimowisk np. sztolnie, obiekty militarne, piwnice o dużych rozmiarach.

 

16)              Przedstawić szczegółową analizę (wydruki obliczeń, mapy migotania cienia) wpływu zjawiska migotania cieni powodowanego przez planowane turbiny wiatrowe;

 

17)              Przedstawić opis technologii odmrażania oraz metod zapobiegania oblodzeniu łopat turbiny wiatrowej; Ze względu na możliwość przebywania ludzi w strefie występowania tzw.  „efektu rzucania lodem", należy przedstawić  środki eliminujące lub ograniczające występowanie tego rodzaju zagrożenia.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będący podstawą ustalenia w formie decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, winien określać w sposób jednoznaczny uwarunkowania, o których mowa w art. 82 ust. l ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

 

Uzasadnienie

 

                Na wniosek p. Krystiana PAWŁOWSKIEGO – członka Zarządu Bieszczadzkich Siłowni Wiatrowych Sp. z.o.o. ul. Kalinowa Nr 1, 89-606 CHARZYKOWY z dnia 04 stycznia 2013 r. (data wpływu 07.01.2013 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z dniem 01 lutego 2013 r. wszczęto postępowanie w tejże sprawie.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 6 lit. b Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz.1397.) pn.„Budowa Elektrowni Wiatrowej o mocy 1 MW - gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, na działach Nr ew. 1952; 1953/2 i 1953/3  – obręb ewid. Łazy, planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 1,0 MW, średnicy rotora do 70 m i wieży do wysokości ok. 85 m. n. p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowym przypadku zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone art. 63 ust 1 w związku z art.59 ust.1 pkt 2 ww. ustawy.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zlokalizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, póz. 1220, z późn. zm.). Obszarem NATURA 2000 znajdującym się w najmniejszej odległości jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „LAS HRABEŃSKI" (PLH180039) – ok. 1,0 km. Obszarem specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 znajdującym się najbliżej projektowanego przedsięwzięcia jest „BESKID NISKI" (PLB180002) - w odległości ok. 4,3 km, natomiast obszarem NATURA 2000, którego przedmiotem ochrony są nietoperze -- obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „RYMANÓW" (PLH180016) - w odległości ok. 4,0 km.

W nawiązaniu do zapisów art. 63 ust. l ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dalej „ustawą ooś", należy podkreślić fakt, iż przedsięwzięcie planuje się zlokalizować w odległości ok. 2,4 km od koryta rzeki Wisłok oraz ok, 1,2 km od zbiorników wodnych powstałych prawdopodobnie na skutek eksploatacji kruszywa.

Ponadto, zgodnie z danymi będącymi w posiadaniu tut. Organu, w odległości ok. 4,7 km i 5,1 km ustanowione są 2 strefy ochrony miejsca rozrodu orlika krzykliwego Aguila pomarina.

Należy nadmienić, iż w odległości ok. 0,4 km od przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rymanów nr ewid. działek 2212/4 i 2212/5 obręb Łazy" (etap oceny oddziaływania na środowisko). Natomiast, w odległości ok. 1,2 km w kierunku północno - zachodnim oraz ok. 2,9 km w kierunku południowym od planowanego przedsięwzięcia funkcjonują łącznie 4 elektrownie  wiatrowe,  co  powinno być   uwzględnione w analizie oddziaływań skumulowanych.

Celem dokonania rzetelnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na ptaki i nietoperze, niezbędne jest przeprowadzenie co najmniej rocznej inwentaryzacji ornitologicznej oraz chiropterologicznej. Zakres przestrzenny inwentaryzacji powinien być dostosowany do skali i zasięgu oddziaływań, jakie mogą wystąpić.

Elektrownie wiatrowe należą do przedsięwzięć mogących bardzo silnie ingerować w substancję przyrodniczą. Na generowane przez nie oddziaływania szczególnie narażone są grupy zwierząt wykorzystujące przestrzeń powietrzną, tj. ptaki i nietoperze. Niewłaściwa lokalizacja turbin może w sposób istotny pogorszyć stan środowiska przyrodniczego, zwłaszcza awifauny i chiropterofauny.

Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia, jego lokalizację oraz rodzaj i zasięg generowanych oddziaływań, a także ich skutki dla przyrody, szczególnie wpływ na ptaki i nietoperze uznano, iż zachodzi obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, której elementem winna być również ocena habitatowa, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Raport powinien zawierać elementy określone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227, z późn. zm.).

Celem dokonania rzetelnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na ptaki i nietoperze, niezbędne jest przeprowadzenie co najmniej rocznej inwentaryzacji ornitologicznej oraz chiropterologicznej.

Zgodnie z zapisami art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227, z późn. zm.) organ określając zakres raportu może - kierując się usytuowaniem, charakterem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wskazać zakres i metody badań.

Przyjęcie właściwej metodyki jest kluczowe dla dokonania rzetelnej oceny wpływu przedsięwzięcia, a dalej postawienia warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz monitoringu porealizacyjnego.

Elektrownie wiatrowe to przedsięwzięcia generujące potencjalne duże zagrożenie dla ornito- i chiropterofauny ze względu na problem kolizji ptaków i nietoperzy z elementami elektrowni wiatrowych oraz wpływ elektrowni na sposób wykorzystywania przez te zwierzęta korytarzy migracyjnych oraz terenów żerowiskowych, dlatego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione, w szczególności na spójność sieci NATURA 2000. Analiza oddziaływania na spójność sieci NATURA 2000 powinna zostać oparta na inwentaryzacji przyrodniczej przy zastosowaniu naukowych metod badawczych oraz uwzględniać wszystkie kategorie generowanych oddziaływań przez elektrownie wiatrowe.

Ponadto projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne będzie wytwarzało energie elektryczną, więc może być potencjalnym źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego o wartościach wyższych od dopuszczalnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883) oraz hałasu o wartościach wyższych od dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007r . Nr 120, poz. 826), co przemawia za uznaniem za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

                Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w Postanowieniu  znak: WOOŚ.4042.6.7.2013.AT-4 z dnia 11 marca 2013 r. (data wpływu 12.03.2013 r.), wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko, który winien odpowiadać wymogom art. 66 w/cyt. ustawy z wyłączeniem ust. 1pkt 10, ze szczególnym uwzględnieniem zganień określonych w sentencji.

                Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie Postanowieniem Ldz.SNZ.9020.3.44.2013.RD z dnia 27 lutego 2013 r. (data wpływu 06.03.2013 r.) postanowił uznać za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonanie raportu oddziaływania na środowisko, który winien zawierać elementy wyszczególnione w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a,i c, pkt 7 lit. a, pkt. 8 lit a i c pkt. 12-15 oraz pkt.17-20 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.).

                Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, w tym opinii organów opiniujących  – postanowiono  orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Na postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie , ul. Wierzbowa Nr 16, 35-959 RZESZÓW.

==========================

 

Rymanów, dnia  05.04.2013 r.

ROŚ.6220.1.2013.AK

 

OBWIESZCZENIE

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Przedsięwzięcie pn. :

pn. „Budowa Elektrowni Wiatrowej o mocy 1 MW -

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działach Nr ew. 1952; 1953/2 i 1953/3  – obręb ewid. Łazy

 

Wnioskodawca:

Pan Krystian PAWŁOWSKI – członek Zarządu Bieszczadzkich Siłowni Wiatrowych Sp. z.o.o.

z siedzibą  ul. Nieżywięć Nr 417/8, 77-300 CZŁUCHÓW

– adres do korespondencji ul. Kalinowa Nr 1, 89-606 CHARZYKOWY

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o zawieszeniu  postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Zgodnie z art. 69 ust 4, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w przypadku wydania postanowienia o zakresie raportu oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie winien zawieść postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 -1500) os@rymanow.pl

 

 

 

                                                                                                                      …………….……..

 

 

 

======================

 

            Rymanów, dnia  05.04.2013 r.

ROŚ. 6220.1.2013.AK

 

POSTANOWIENIE

 

            Na podstawie:

ü  art. 101 § 1, 3 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ),

ü   art. 69 ust 4, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

w związku z wnioskiem:

p. Krystiana PAWŁOWSKIEGO – członka Zarządu Bieszczadzkich Siłowni Wiatrowych Sp. z.o.o. ul. Kalinowa Nr 1, 89-606 CHARZYKOWY z dnia 04 stycznia 2013 r. (data wpływu 07.01.2013 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

p o s t a n a w i a m

 

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn  „Budowa Elektrowni Wiatrowej o mocy 1 MW - gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, planowanego do realizacji na działach Nr ew. 1952; 1953/2 i 1953/3  – obręb ewid. Łazy,

 

UZASADNIENIE

 

                Na wniosek p. Krystiana PAWŁOWSKIEGO – członka Zarządu Bieszczadzkich Siłowni Wiatrowych Sp. z.o.o. ul. Kalinowa Nr 1, 89-606 CHARZYKOWY z dnia 04 stycznia 2013 r. (data wpływu 07.01.2013 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z dniem 01 lutego 2013 r. wszczęto postępowanie w tejże sprawie.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 6 lit. b Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz.1397.) pn.„Budowa Elektrowni Wiatrowej o mocy 1 MW - gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, na działach Nr ew. 1952; 1953/2 i 1953/3  – obręb ewid. Łazy, planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 1,0 MW, średnicy rotora do 70 m i wieży do wysokości ok. 85 m. n. p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W toku postępowania do Burmistrz Gminy Rymanów w drodze postanowienia z dnia 05 kwietnia 2013 r. znak: ROS.6220.1.2013.AK wyraził opinię co do wymaganego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zaplanowanej inwestycji.  

Zgodnie z art. 69 ust 4, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w przypadku wydania postanowienia o zakresie raportu oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie winien zawieść postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

                                                                                              ………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika

A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-02 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-19 09:36:38
 • Liczba odsłon: 2421
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117174]

przewiń do góry