Rymanów, dnia 08.05.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/9/09

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji umarzającej  postępowanie

 

Przedsięwzięcie pn. :

 

„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w km 20+031 – km 21 +893 (1.862mb) strona lewa w miejscowości Rymanów
– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami ewidencyjnymi: 888,1001, 1070 i 1372 - obwód geodezyjny Rymanów -M,

 

 

Wnioskodawca:

Gmina Rymanów reprezentowana przez Burmistrza Gminy

ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW

 

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600 wt-pt 700 1500) os@rymanow.pl

 

 

 

                                                                                                                      ………………..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 08.05.2009 r.

ROŚ. 7624/9/09

 

DECYZJA

 

                Działając na podstawie:

 

ü  art. 104 §1oraz art. 105 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

 

 po rozpatrzeniu wniosku Ldz. INW. 7041/1/09 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedłożonego przez Burmistrza Gminy Rymanów uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW

 

umarzam postępowanie

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w km 20+031 – km 21 +893 (1.862mb) strona lewa w miejscowości Rymanów – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami: 888,1001, 1070 i 1372 - obwód geodezyjny Rymanów -M, z uwagi na jego bezprzedmiotowość

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Burmistrza Gminy, uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW, z dnia 18 marca 2009 r. Ldz.INW.7041/1/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w km 20+031 – km 21 +893 (1.862mb) strona lewa w miejscowości Rymanów – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” na działkach o numerach ewidencyjnych: 888,1001, 1070 i 1372 -  obwód geodezyjny Rymanów -M, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tejże sprawie.

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie wstępnie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwrócono się do Starosty Krośnieńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinię,  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po zasięgnięciu opinii Starosty Krośnieńskiego, który w piśmie  Ldz. ŚR.81.7633-32/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. (data wpływu 28-04-2009 r). uznał iż po doprecyzowaniu i uzupełnieniu wniosku wyrazi swoje stanowisko, zaś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, Postanowieniem  Ldz.PSNZ-465-37/09 z dnia 06 maja 2009 r. (data wpływu 08-05-2009 r.) postanowił uznać, iż dla planowanego zadania inwestycyjnego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w. przedsięwzięcia.

Po ponownym dogłębnym przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów uznano, że nie ma potrzeby wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, a także brak jest potrzeby wykonania dla planowanego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko, gdyż jego rodzaj, jak i skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Planowana budowa chodnika oraz urządzeń wyposażenia technicznego dróg nie może zostać zakwalifikowana  zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56, ani  §5 w/cyt. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. do przedsięwzięć potencjalnie oddziałujących na środowisko, gdyż należą do nich:  „drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w §2 ust..1 pkt 29 i 30, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego dróg”. Nie ma również przesłanek z §5 w/cyt. Rozporządzenia, związanych ze szczegółowymi uwarunkowaniami, związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionego w §3, do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej wraz z urządzeniami wyposażenia technicznego dróg, będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów,  minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, co nie wpłynie na pogorszenie, a wręcz spowoduje w tym przypadku zwiększenie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne

Ponadto przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz bezpieczeństwa ruchu pieszych na przedmiotowych drogach.

Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze oraz z powodu braku możliwości zakwalifikowania przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) - postępowanie staje się bezprzedmiotowe, dlatego orzeka się o umorzeniu postępowania jak w sentencji decyzji.

 

Pouczenie

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania.

 

 

 

                                                                                                          ………………………….

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Pozostałe strony postępowania 
 3. A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów(www.bip.rymanow.pl);

Do wiadomości:

 1. Starosta Krośnieński , ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie , ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO

 

Strony postępowania:

1.      Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Boya Żeleńskiego Nr 19a, 35-105 RZESZÓW;

2.      Samorząd Województwa Podkarpackiego - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów- właściciel;

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Legionów Nr 20, 35-959 RZESZÓW;
 2. Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  04.05.2009 r.

ROŚ.7624/9/09

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania - na wniosek Gminy Rymanów z siedzibą przy ul. Mitkowskiego  Nr 14, 38-480 RYMANÓW z dnia 18 marca 2009 r. Ldz. INW. 7041/1/09 - decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w km 20+031 – km 21 +893 (1.862mb) strona lewa w miejscowości Rymanów – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami: 888,1001, 1070 i 1372 - obwód geodezyjny Rymanów -M, z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600 wt-pt 700 1500), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

                                                                                                        

 

                                                                                                                       ………..……………

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Pozostałe strony postępowania 
 3. A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów(www.bip.rymanow.pl);

Do wiadomości:

 1. Starosta Krośnieński , ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie , ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO

Strony postępowania:

1.      Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Boya Żeleńskiego Nr 19a, 35-105 RZESZÓW;

2.      Samorząd Województwa Podkarpackiego - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów- właściciel;

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Legionów Nr 20, 35-959 RZESZÓW;
 2. Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   16.04.2009 r.

ROŚ. 7624/9/09

 

 

STAROSTA

POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

ul. Bieszczadzka Nr 1

38-400 KROSNO

 

 

                Działając na podstawie :

 

ü       art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 18 marca 2009 r. Ldz.INW.7041/1/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w km 20+031 – km 21 +893 (1.862mb) strona lewa w miejscowości Rymanów
gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami ewidencyjnymi: 888,1001, 1070 i 1372 - obwód geodezyjny Rymanów –M

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z mapami projektu budowy chodnika;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację
o jego braku.

 

 

………………………………

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Pozostałe strony postępowania   + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie
    ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (
  www.bip.rymanow.pl );
 3. A/a.

 

Strony postępowania:

1.        Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Boya Żeleńskiego Nr 19a, 35-105 RZESZÓW;

2.        Samorząd Województwa Podkarpackiego - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów- właściciel ;

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Legionów Nr 20, 35-959 RZESZÓW;
 2. Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 16.04.2009 r.

ROŚ. 7624/9/09

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY  

W KROŚNIE

ul. Kisielewskiego Nr 12

          38-400 KROSNO

 

                Działając na podstawie :

 

ü       art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 18 marca2009 r. Ldz. INW.7041/1/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:


„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w km 20+031 – km 21 +893 (1.862mb) strona lewa w miejscowości Rymanów
gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami ewidencyjnymi: 888,1001, 1070 i 1372 - obwód geodezyjny Rymanów –M

 

zwracam się o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z mapami projektu budowy chodnika;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację
o jego braku.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

 

                                                                                             

                                                                                             ………………………………

 

 

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Pozostałe strony postępowania   + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie
    ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (
  www.bip.rymanow.pl );
 3. A/a.

 

Strony postępowania:

1.        Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Boya Żeleńskiego Nr 19a, 35-105 RZESZÓW;

2.        Samorząd Województwa Podkarpackiego - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów- właściciel ;

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Legionów Nr 20, 35-959 RZESZÓW;
 2. Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe w Krośnie ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO.

                                                                                             

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 18.03.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/9/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w km 20+031 – km 21 +893 (1.862mb) strona lewa w miejscowości Rymanów
– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami ewidencyjnymi: 888,1001, 1070 i 1372

 

 

Wnioskodawca:

Gmina Rymanów reprezentowana przez Burmistrza Gminy

ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW

 

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü       Starosta Krośnieński

ü       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Burmistrz Gminy Rymanów

 

 

 

                                                                                                                      ………………..

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   18.03.2009 r.

ROŚ. 7624/9/09

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

 

ü       art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü       w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ,

 

na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 18 maca 2009 r. Ldz. INW.7021/3/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w km 20+031 – km 21 +893 (1.862mb) strona lewa w miejscowości Rymanów
gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami ewidencyjnymi: 888,1001, 1070 i 1372

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu ze Starostą Krośnieńskim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

           

 

 

 

                                                                                                          ………………………………

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Pozostałe strony postępowania   - Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów( www.bip.rymanow.pl );
 3. A/a.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-24 14:50:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-15 10:04:37
 • Liczba odsłon: 2124
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4983015]

przewiń do góry