Rymanów, dnia  05.05.2009 r.

ROŚ. 7624/6/09

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie:

 

ü      art. 65 §1 i art. 104 §1oraz art. 105 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

ü      art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

 

w związku ze wszczętym postępowaniem na wniosek Pana Tadeusza DWORZAŃSKIEGO zam. ul. Kosynierów Nr 25/55 w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie z siedzibą przy ul. Fredry Nr 12 , 38-400 KROSNO z dnia 03 lutego 2009 r. (data wpływu 04-02-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Magistrala wodociągowa z Rymanowa do Zakładu Uzdatniania Wody w Iskrzyni”

 

postanawiam

 

umorzyć postępowanie i przekazać wg. kompetencji Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie wniosek Pana Tadeusza DWORZAŃSKIEGO zam. ul. Kosynierów Nr 25/55 w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie z siedzibą przy ul. Fredry Nr 12 , 38-400 KROSNO z dnia 03 lutego 2009 r. (data wpływu 04-02-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Magistrala wodociągowa z Rymanowa do Zakładu Uzdatniania Wody w Iskrzyni”

 

Uzasadnienie

 

                Do tut. Urzędu Gminy wpłynął  wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Magistrala wodociągowa z Rymanowa do Zakładu Uzdatniania Wody w Iskrzyni” Pana Tadeusza DWORZAŃSKIEGO zam. ul. Kosynierów Nr 25/55 w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie z siedzibą przy ul. Fredry Nr 12 , 38-400 KROSNO z dnia 03 lutego 2009 r. (data wpływu 04-02-2009 r.).

Trasa  magistrali przebiegać będzie przez: północną część gminy Rymanów, południowo-zachodnią część gminy Haczów, południowa część gminy Korczyna, a zakończy się we wschodniej części gminy Krościenko Wyżne. W związku z tym na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), wystąpiono do Wójtów tychże Gmin o wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania administracyjnego w załączeniu przekazując przedłożoną przez wnioskodawcę dokumentację.

Niniejsze przedsięwzięcie zakwalifikowano pod §3, ust 1, pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 w. cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Starosty Krośnieńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o uzyskanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Postanowieniem PSNZ.465-24/09 z dnia 25 marca 2009 r. uznał za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu w zakresie zgodnym z art. 66 ust. 1 w/cyt. ustawy.

Natomiast Starosta Krośnieński wraz pismem  ŚR.81.7633-18/09 z dnia 16 marca 2009 r. zwrócił całość akt spraw y, z uwagi na brak oceny wpływu przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000.

Mając powyższe spostrzeżenie na uwadze Inwestor uzupełnił Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, szczegółowo opisując technologię wykonania przekroczenia rzeki Wisłok  metodą kierunkowego przewiertu horyzontalnego na głębokości 5,0 m licząc od górnej krawędzi rury osłonowej najgłębszym miejscu rzeki.(szczegóły zawarte są w Aneksie do Kraty Informacyjnej Przedsięwzięcia), co nie powinno ingerować w obszar objęty NATURĄ 2000.

W związku z tym, że organem sprawującym nadzór nad obszarami NATURA 2000 na wskazanym pod inwestycję terenie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wystąpiono o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie i wypowiedzenie się, czy inwestycja będzie ingerować w obszar objęty NATURĄ 2000.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie po zapoznaniu się z całokształtem materiałów w sprawie, w związku z przekroczeniem magistralą działki Nr ewid. 1511/1, będącej w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A.(teren zamknięty) w miejscowości Wróblik Szlachecki, na podstawie art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r., orzekł w piśmie Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-138/09/gj z dnia 29 kwietnia 2009 r. (data wpływu 04-05-2009 r.), iż jest on organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym, zebranymi dowodami oraz uzyskanymi stanowiskami kompetentnych organów - orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem tutejszego organu.

 

 

 

 

                                                                                                                      …………………

 

Otrzymują :

 1. Pan Tadeusz Dworzański zam. ul. Kosynierów Nr 25/55 35-242 RZESZÓW - działający z upoważnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie z siedzibą przy ul. Fredry Nr 12 , 38-400 KROSNO

Adres do korespondencji:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługwe „RESKO” sp. z o.o. w Rzeszowie,
ul. Boya Żeleńskiego Nr 23, 35-959 RZESZÓW.

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka Nr 15, 35-959 RZESZÓW;
 2. Wójt Gminy Haczów – Urząd Gminy Haczów, 36-213HACZÓW;
 3. Wójt Gminy Korczyna – Urząd Gminy Korczyna, ul. Rynek Nr 18A, 38-420 KORCZYNA;
 4. Wójt Gminy Krościenko Wyżne – Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa Nr 9,
  38-422  KROŚCIENKO WYŻNE;
 5. Burmistrz Gminy Rymanów – Urząd Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW;
 6. A/a.. Tablica ogłoszeń ( https://rymanow.bip.org.pl/).

Do wiadomości:

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia   10.04.2009 r.

ROŚ. 7624/6/09

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka Nr 15

35-959 RZESZÓW

 

                Zwracam się uprzejmie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z prośbą o wypowiedzenie się i zajęcie stanowiska w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Magistrala wodociągowa z Rymanowa do Zakładu Uzdatniania Wody w Iskrzyni”.

Trasa   magistrali przebiegać będzie przez:

ü       północną część gminy Rymanów,

ü       południowo-zachodnią część gminy Haczów,

ü       południowa część gminy Korczyna,

ü       a zakończy się we wschodniej części gminy Krościenko Wyżne.

 

Niniejsze przedsięwzięcie zakwalifikowano pod §3, ust 1, pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ) wystąpiono do Starosty Krośnieńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o uzyskanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Postanowieniem PSNZ.465-24/09 z dnia 25 marca 2009 r. uznał za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu w zakresie zgodnym z art. 66 ust. 1 w/cyt. ustawy.

Natomiast Starosta Krośnieński wraz pismem   ŚR.81.7633-18/09 z dnia 16 marca 2009 r. zwrócił całość akt spraw y, z uwagi na brak oceny wpływu przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000.

Mając powyższe spostrzeżenie na uwadze Inwestor uzupełnił Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, szczegółowo opisując technologię wykonania przekroczenia rzeki Wisłok   metodą kierunkowego przewiertu horyzontalnego na głębokości 5,0 m licząc od górnej krawędzi rury osłonowej najgłębszym miejscu rzeki .(szczegóły zawarte są w Aneksie do Kraty Informacyjnej Przedsięwzięcia) , co nie powinno ingerować w obszar objęty NATURĄ 2000.

W związku z tym, że organem sprawującym nadzór nad obszarami NATURA 2000 na wskazanym pod inwestycję terenie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, proszę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie i wypowiedzenie się, czy inwestycja będzie ingerować w obszar objęty NATURĄ 2000? .

Jednocześnie proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie: Czy w tej sytuacji Starosta Powiatu Krośnieńskiego jest właściwie ustalonym organem do wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

 

W załączeniu przesyłam kopie dokumentów w sprawie oraz oryginalną Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wraz Aneksem do tejże Karty. Jednakże proszę o zwrot oryginałów , gdyż są to egzemplarze, które posłużą   do wykorzystania organowi opiniującemu.

 

 

                                                                                                                      …………………….

 

 

 

Otrzymują :

 1. Adresat + Załaczniki;
 2. Pan Tadeusz Dworzański zam. ul. Kosynierów Nr 25/55 35-242 RZESZÓW - działający z upoważnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie z siedzibą przy ul. Fredry Nr 12 , 38-400 KROSNO

Adres do korespondencji :

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługwe „RESKO” sp. z o.o. w Rzeszowie,
ul. Boya Żeleńskiego Nr 23, 35-959 RZESZÓW.

 1. A/a.. A.K.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   06.03.2009 r.

ROŚ. 7624/6/09

 

STAROSTA

POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

ul. Bieszczadzka Nr 1

38-400 KROSNO

 

                Działając na podstawie :

ü       art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Pana Tadeusza DWORZAŃSKIEGO zam. ul. Kosynierów Nr 25/55 w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie z siedzibą przy ul. Fredry Nr 12 , 38-400 KROSNO z dnia 03 lutego 2009 r. (data wpływu 04-02-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:


„Magistrala wodociągowa z Rymanowa do Zakładu Uzdatniania Wody w Iskrzyni”

 

Trasa   magistrali przebiegać będzie przez:

ü       północną część gminy Rymanów,

ü       południowo-zachodnią część gminy Haczów,

ü       południowa część gminy Korczyna,

ü       a zakończy się we wschodniej części gminy Krościenko Wyżne.

 

po uzyskaniu zgody, zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) , na prowadzenie postępowania:

 

ü       Wójta Gminy Haczów z dnia 12 lutego 2009 r.(data wpływu 16-02-2009 r.) wyrażonego w Postanowieniu Nr 1/2009;

ü       Wójta Gminy Korczyna z dnia 24 lutego 2009 r. (data wpływu 27-02-2009 r.) wyrażonego w Postanowieniu Ldz. OŚR-7624/1/09;

ü       Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 lutego 2009 r. (data wpływu 26-02-2009 r) wyrażonego w Postanowieniu Ldz. WGOŚ.I 7633/3/09

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz
z pełnomocnictwem;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3) wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację
o ich   braku.

 

 

 

                                                                                                          ………………………………

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Pan Tadeusz Dworzański zam. ul. Kosynierów Nr 25/55 35-242 RZESZÓW - działający z upoważnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie z siedzibą przy ul. Fredry Nr 12 , 38-400 KROSNO

Adres do korespondencji :

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługwe „RESKO” sp. z o.o. w Rzeszowie,
ul. Boya Żeleńskiego Nr 23, 35-959 RZESZÓW.

 1. Wójt Gminy Haczów – Urząd Gminy Haczów, 36-213HACZÓW;
 2. Wójt Gminy Korczyna – Urząd Gminy Korczyna, ul. Rynek Nr 18A, 38-420 KORCZYNA;
 3. Wójt Gminy Krościenko Wyżne – Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa Nr 9,
  38-422   KROŚCIENKO WYŻNE;
 4. Burmistrz Gminy Rymanów – Urząd Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW;
 5. A/a.. Tablica ogłoszeń ( https://rymanow.bip.org.pl/)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 06.03.2009 r.

ROŚ. 7624/6/09

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY  

W KROŚNIE

ul. Kisielewskiego Nr 12

          38-400 KROSNO

 

                Działając na podstawie :

 

ü       art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Pana Tadeusza DWORZAŃSKIEGO zam. ul. Kosynierów Nr 25/55 w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie z siedzibą przy ul. Fredry Nr 12 , 38-400 KROSNO z dnia 03 lutego 2009 r. (data wpływu 04-02-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:


„Magistrala wodociągowa z Rymanowa do Zakładu Uzdatniania Wody w Iskrzyni”

 

Trasa   magistrali przebiegać będzie przez:

ü       północną część gminy Rymanów,

ü       południowo-zachodnią część gminy Haczów,

ü       południowa część gminy Korczyna,

ü       a zakończy się we wschodniej części gminy Krościenko Wyżne.

 

po uzyskaniu zgody, zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) , na prowadzenie postępowania:

 

ü       Wójta Gminy Haczów z dnia 12 lutego 2009 r.(data wpływu 16-02-2009 r.) wyrażonego w Postanowieniu Nr 1/2009;

ü       Wójta Gminy Korczyna z dnia 24 lutego 2009 r. (data wpływu 27-02-2009 r.) wyrażonego w Postanowieniu Ldz. OŚR-7624/1/09;

ü       Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 lutego 2009 r. (data wpływu 26-02-2009 r) wyrażonego w Postanowieniu Ldz. WGOŚ.I 7633/3/09

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz
z pełnomocnictwem;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3) wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację
o ich   braku.

 

 

 

 

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

 

                                                                                                                                                                                                                                                       ……………………………

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Pan Tadeusz Dworzański zam. ul. Kosynierów Nr 25/55 35-242 RZESZÓW - działający z upoważnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie z siedzibą przy ul. Fredry Nr 12 , 38-400 KROSNO

Adres do korespondencji :

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługwe „RESKO” sp. z o.o. w Rzeszowie,
ul. Boya Żeleńskiego Nr 23, 35-959 RZESZÓW.

 1. Wójt Gminy Haczów – Urząd Gminy Haczów, 36-213HACZÓW;
 2. Wójt Gminy Korczyna – Urząd Gminy Korczyna, ul. Rynek Nr 18A, 38-420 KORCZYNA;
 3. Wójt Gminy Krościenko Wyżne – Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa Nr 9,
  38-422   KROŚCIENKO WYŻNE;
 4. Burmistrz Gminy Rymanów – Urząd Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW;
 5. A/a.. Tablica ogłoszeń ( https://rymanow.bip.org.pl/)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   06.03.2009 r.

ROŚ. 7624/6/09

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

 

ü       art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü       w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ,

 

na wniosek Pana Tadeusza DWORZAŃSKIEGO zam. ul. Kosynierów Nr 25/55 w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie z siedzibą przy ul. Fredry Nr 12 , 38-400 KROSNO z dnia 03 lutego 2009 r. (data wpływu 04-02-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Magistrala wodociągowa z Rymanowa do Zakładu Uzdatniania Wody w Iskrzyni”

 

po uzyskaniu zgody, zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) , na prowadzenie postępowania:

 

ü       Wójta Gminy Haczów z dnia 12 lutego 2009 r.(data wpływu 16-02-2009 r.) wyrażonego w Postanowieniu Nr 1/2009;

ü       Wójta Gminy Korczyna z dnia 24 lutego 2009 r. (data wpływu 27-02-2009 r.) wyrażonego w Postanowieniu Ldz. OŚR-7624/1/09;

ü       Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 lutego 2009 r. (data wpływu 26-02-2009 r) wyrażonego w Postanowieniu Ldz. WGOŚ.I 7633/3/09

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:


„Magistrala wodociągowa z Rymanowa do Zakładu Uzdatniania Wody w Iskrzyni”

 

Trasa   magistrali przebiegać będzie przez:

ü       północną część gminy Rymanów,

ü       południowo-zachodnią część gminy Haczów,

ü       południowa część gminy Korczyna,

ü       a zakończy się we wschodniej części gminy Krościenko Wyżne .

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), stosuje się przepisy art. 49 KPA

 

Dokumenty sprawy są do wglądu w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 ; wt-pt 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl

 

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ) oraz §3ust 1, pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W zależności od opinii po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia ze Starostą Krośnieńskim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

            Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                                                      ………………………

 

 

Otrzymują

 1. Pan Tadeusz Dworzański zam. ul. Kosynierów Nr 25/55 35-242 RZESZÓW - działający z upoważnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie z siedzibą przy ul. Fredry Nr 12 , 38-400 KROSNO

Adres do korespondencji :

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługwe „RESKO” sp. z o.o. w Rzeszowie,
ul. Boya Żeleńskiego Nr 23, 35-959 RZESZÓW.

 1. Wójt Gminy Haczów – Urząd Gminy Haczów, 36-213HACZÓW;
 2. Wójt Gminy Korczyna – Urząd Gminy Korczyna, ul. Rynek Nr 18A, 38-420 KORCZYNA;
 3. Wójt Gminy Krościenko Wyżne – Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa Nr 9,
  38-422   KROŚCIENKO WYŻNE;
 4. Burmistrz Gminy Rymanów – Urząd Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW;
 5. A/a.. Tablica ogłoszeń ( https://rymanow.bip.org.pl/)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 06.03.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/6 /09

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

 

„Magistrala wodociągowa z Rymanowa do Zakładu Uzdatniania Wody w Iskrzyni”

 

Trasa   magistrali przebiegać będzie przez:

ü       północną część gminy Rymanów,

ü       południowo-zachodnią część gminy Haczów,

ü       południowa część gminy Korczyna,

ü       a zakończy się we wschodniej części gminy Krościenko Wyżne

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r . o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227)

 

Burmistrz Gminny Rymanów

p
odaje do publicznej wiadomości informację
  o
wszczęciu postępowania,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

ü       organem właściwym do wydania decyzji jest:

Burmistrz Gminy Rymanów

ü       organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

Starosta Krośnieński

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ) os@rymanow.pl.

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

ü       Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest:

Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-17 09:12:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-06 08:04:58
 • Liczba odsłon: 2241
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409517]

przewiń do góry