ROŚ. 6220.16. 2013.AK                                                              BE-10

dot. ROS. 7624/5/07                                            

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT ROLNICTWA LEŚNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

 

pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –   gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”

 

zmiana zakresu przedsięwzięcia:

 

 

 

Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

-–   działka Nr………..– obręb Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin -   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

 

2013   ROK

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 19.06.2013 r.

ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

Pan

Gustaw BRZYSZCZ   Agro&Ekoplan

Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO

(adres do korespondencji

ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA)

 

Rozpatrując wniosek Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) - z dnia 28 maja 2013 r. (data wpływu 06.06.2013 r.) wraz z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz o zmianę zakresu przedsięwzięcia   oraz d ziałając na podstawie art. 35 i 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – zawiadamiam, iż jego rozpatrzenie nie jest możliwe w terminie określonym w §35 z uwagi na szczególnie obszerny i skomplikowany charakter sprawy, który wymaga wydłużonego terminu jego rozpatrzenia.

W myśl art. 36 §1 KPA wskazuje nowy termin rozpatrzenia przedmiotowego wniosku tj. do dnia 31 lipca 2013 r.

 

 

                                                                                              ………………………….

 

 

Otrzymują :

1.       Adresat;

 1. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione   zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

3.       A/a. A.K.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia   19.06.2013 r.

ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

ZAWIADOMIENIE

stron o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku

 

            Stosownie do art. 35 i 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),


Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

wpłynął wniosek Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) - z dnia 28 maja 2013 r. (data wpływu 06.06.2013 r.) wraz z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz o zmianę zakresu przedsięwzięcia

Jego rozpatrzenie nie jest możliwe w terminie określonym w §35 z uwagi na szczególnie obszerny i skomplikowany charakter sprawy, który wymaga wydłużonego terminu jego rozpatrzenia.

W myśl art. 36 §1 KPA wskazuje nowy termin rozpatrzenia przedmiotowego wniosku tj. do dnia 31 lipca 2013 r.

 

 

 

                                                                                                                        ……………………

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

  ----------------------------------------------------------------------------

   

Rymanów, dnia 12 .07.2013 r.

ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym i o możliwościach zapoznania się z jego treścią .

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.)

Burmistrz Gminy Rymanów podaję do publicznej wiadomości informację:

o wydanym z dniem 12 lipca 2013 r. postanowieniu Ldz. ROŚ. 6220.16.2013.AK w sprawie dopuszczenia Stowarzyszenia Eko-Rymanów z siedzibą ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” , w związku ze złożonym i wnioskami wraz z dokumentacją z dnia 28 maja 2013 r. (data wpływu 06.06.2013 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz o zmianę zakresu przedsięwzięcia.

Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Eko-Rymanów

z siedzibą ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW

Istnieje możliwość zapoznania się z treścią wydanego postanowienia w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt. 7 00 - 15 00 ).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ), wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

…………………..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 12.07.2013 r.

ROŚ. 6220.16.2013.AK

Dot. ROŚ. 7624/5/07

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie:

ü art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz..U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü art.44 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Eko-Rymanów z siedzibą ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działającego przez pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO z dnia 18.06.2013 r. (data wpływu 19.06.2013 r.) znak: SE-R.W.8/2013

postanawiam

dopuścić Stowarzyszenia Eko-Rymanów z siedzibą ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” , w związku ze złożonym i wnioskami wraz z dokumentacją z dnia 28 maja 2013 r. (data wpływu 06.06.2013 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz o zmianę zakresu przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

Z dniem 18.06.2013 r. (data wpływu 19.06.2013 r.) znak: SE-R.W.8/2013 Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW powołując się na realizowane cele , wystąpiło do Burmistrza Gminy Rymanów z wnioskiem o dopuszczenie do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na dalszej rozbudowie farmy wiatrowej w gminie Rymanów

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony.

Przedmiotowe postępowanie wymaga udziału społeczeństwa, gdyż na podstawie postanowienia Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Stowarzyszenie Eko-Rymanów wraz z wnioskiem przedłożyło Regulamin, w którym w §5 ust. 1 określa, że swoim działaniem obejmuje obszar województwa podkarpackiego (§3 Regulaminu), jednym z celów działania tej organizacji jest ochrona zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń oraz budowli, realizowana między innymi poprzez podejmowanie działań mających na celu ochronę walorów krajobrazowych gminy Rymanów i okolic. Tym samym cele statutowe organizacji uzasadniają jej uprawnienie do występowania z żądaniem dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony.

Analizując cele regulaminowe realizowane przez Stowarzyszenie Eko-Rymanów oraz biorąc pod uwagę przedmiot postępowania administracyjnego, do którego Stowarzyszenie wnioskuje przystąpienie, należało uznać, że udział Stowarzyszenia we wznowionym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” , jest uzasadniony.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, ze złożony wniosek spełnia wymogi ustawowe dopuszczenia Stowarzyszenia do udziału w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym na prawach strony, dlatego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

………………….

 

Otrzymują:

 1. Pan Gustaw BRZYSZCZ Agro&Ekoplan z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA);
 2. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą   ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działającego przez   pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.)
 3. Pozostałe strony postępowania zawiadomione   zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),
 4. A/a.

Do wiadomości :

1.       Przewodniczący Zarządu Osiedla Rymanów Nr 1 i 2 oraz sołtysi Wróblika Szlacheckiego, Wróblika Królewskiego, Zmysłówki i Ladzina.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Rymanów, dnia 19.07.2013 r.

ROŚ. 6220.16.2013.AK

Dot. ROŚ. 7624/5/07

 

 

Pan

Gustaw BRZYSZCZ   Agro&Ekoplan

Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO

(adres do korespondencji

ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA)

 

 

WEZWANIE

Działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) - Burmistrz Gminy Rymanów

 

wzywa

 

Pana Gustawa BRZYSZCZA Agro&Ekoplan z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) -   do usunięcia braków wniosku   z dnia 28 maja 2013 r. (data wpływu 06.06.2013 r.) wraz z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/5/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz o zmianę zakresu przedsięwzięcia  

-         o poświadczone przez właściwy organ kopie map ewidencyjnych, o których mowa z art. 74 ust.1 pkt 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

-         o wypisy z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren oraz obszar przedsięwzięcia,   o których mowa z art. 74 ust.1 pkt 6 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227ze zm.),

celem ustalenia między innymi aktualnych stron postępowania oraz przygotowania dla organów kompletnej dokumentacji do uzgodnień i opinii.

                 Jednocześnie informuję, iż wykonywane są obecnie wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz informacje o jego braku o których mowa z art. 77 ust.2   pkt 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227ze zm.).

Powyższe braki należy uzupełnić w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

          Nieusunięcie braku wniosku w terminie określonym przez organ administracji powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art.64§2KPA).

 

                                                           

 

                                                                                              ………………………….

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Pan Gustaw BRZYSZCZ Agro&Ekoplan z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA);
 2. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą   ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działającego przez   pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.)
 3. Pozostałe strony postępowania zawiadomione   zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),
 4. A/a.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 05 .08.2013 r.

ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie odmowy zawieszenia postępowania

i o możliwościach zapoznania się z jego treścią .

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaję do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanym z   dniem 05 sierpnia 2013 r. postanowieniu Ldz. ROŚ. 6220.16.2013.AK   w sprawie odmowy zawieszenia postępowania sprawie z wniosku   Stowarzyszenia Eko-Rymanów z siedzibą   ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW dopuszczonego do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –   gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” , w związku ze złożonym i wnioskami wraz z dokumentacją z dnia 28 maja 2013 r. (data wpływu 06.06.2013 r.) w sprawie   wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz o zmianę zakresu przedsięwzięcia.  

Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Eko-Rymanów

z siedzibą   ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW

                Istnieje możliwość zapoznania się z treścią wydanego postanowienia w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt. 7 00 - 15 00 ).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ), wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

                                                                                                                      …………………..

----------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 05.08.2013 r.

ROŚ. 6220.16.2013.AK                                     

Dot. ROŚ. 7624/5/07

POSTANOWIENIE

                Działając na podstawie:

ü   art. 123, w związku z art. 97 i 98   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz..U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

 

po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Eko-Rymanów z siedzibą   ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działającego przez   pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO z dnia 18.06.2013 r. (data wpływu 19.06.2013 r.) znak: SE-R.W.10/2013 oraz jego uzupełnieniu i doprecyzowaniu pismem z dnia 24.07.2013 r. (data wpływu 24.07.2013 r.) znak: SE-R.W.18/2013.

postanawiam

odmówić zawieszenia postępowania w sprawie,   z wniosku   Stowarzyszenia Eko-Rymanów z siedzibą   ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW dopuszczonego do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –   gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” ,   w związku ze złożonymi wnioskami wraz z dokumentacją z dnia 28 maja 2013 r. (data wpływu 06.06.2013 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz o zmianę zakresu przedsięwzięcia.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 18.06.2013 r. (data wpływu 19.06.2013 r.) znak: SE-R.W.8/2013 Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą   ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW powołując się na realizowane cele , wystąpiło do Burmistrza Gminy Rymanów z wnioskiem o dopuszczenie do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na dalszej rozbudowie farmy wiatrowej w gminie Rymanów  

                Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony.

Prowadzone z wniosku Inwestora - Pana Gustawa BRZYSZCZA Agro&Ekoplan z siedzibą Postomino - postępowanie wymaga udziału społeczeństwa, gdyż na podstawie postanowienia Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Stowarzyszenie Eko-Rymanów wraz z wnioskiem przedłożyło Regulamin, w którym w §5 ust. 1   określa, że swoim działaniem obejmuje obszar województwa podkarpackiego (§3 Regulaminu), a jednym z celów działania tej organizacji jest ochrona zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń oraz budowli, realizowana między innymi poprzez podejmowanie działań mających na celu ochronę walorów krajobrazowych gminy Rymanów i okolic. Tym samym cele statutowe organizacji uzasadniają jej uprawnienie do występowania z żądaniem dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony.

Analizując cele regulaminowe realizowane przez Stowarzyszenie Eko-Rymanów oraz biorąc pod uwagę przedmiot postępowania administracyjnego, do którego Stowarzyszenie wnioskuje przystąpienie, należało uznać, że udział Stowarzyszenia we wznowionym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –   gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” , jest uzasadniony.

                W związku z tym, że złożony wniosek spełnił wymogi ustawowe dopuszczenia Stowarzyszenia do udziału w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym na prawach strony, Postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów znak; ROŚ. 6220.16.2013.AK z dnia 12.07.2013 r. dopuszczono Stowarzyszenie Eko-Rymanów do udziału na prawach strony.

Z ta samą datą Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą   ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działające   przez   pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO z dnia 18.06.2013 r. (data wpływu 19.06.2013 r.) znak: SE-R.W.10/2013 wystąpiło do Burmistrza Gminy Rymanów o zawieszenie wszystkich postępowań administracyjnych związanych w jakikolwiek sposób z umożliwieniem lokalizowania elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Rymanów do czasu prawnego uregulowania problematyki bezpiecznej lokalizacji elektrowni wiatrowych przez Parlament RP.

Żądanie powyższe nie mogło być uwzględnione, ponieważ Stowarzyszenie Eko-Rymanów nie jest stroną wszystkich postępowań w sprawie objętej wnioskiem o zawieszenie postępowań związanych z lokalizowaniem wszystkich elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rymanów, dlatego pismem z dnia 16.07.2013 r. znak ROŚ. 6220.17.2013.AK, wezwano   Stowarzyszenie o doprecyzowanie i wskazanie, których decyzji dotyczy złożony wniosek o zawieszenie postępowań.

Wniosek o zwieszenie wszystkich postępowań został   uzupełniony pismem z dnia 24.07.2013 r. znak SE-R.W.18/2013    Stowarzyszenia Eko-Rymanów, i doprecyzowany w ten sposób, iż dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –   gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” .

W tymże postępowaniu Stowarzyszenie Eko-Rymanów dopuszczone jest do udziału na prawach strony, jednak z uwagi na to, iż nie jest Inwestorem, jego wniosek o zawieszenie postępowania nie może zostać uwzględniony.

Argumentem przemawiającym za odmową zawieszenia postępowania jest to, iż obecnie Pan Gustaw BRZYSZCZ Agro&Ekoplan z siedzibą Postomino pismem z dnia 19.07.2013 r. znak ROŚ.6220.16.2013 został wezwany do uzupełnienia wniosku: o poświadczone przez właściwy organ kopie map ewidencyjnych, o których mowa z art. 74 ust.1 pkt 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227ze zm.) oraz o wypisy z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren oraz obszar przedsięwzięcia, o których mowa z art. 74 ust.1 pkt 6 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227ze zm.), celem ustalenia między innymi aktualnych stron postępowania oraz przygotowania dla organów kompletnej dokumentacji do uzgodnień i opinii - o czym Stowarzyszenie zostało powiadomione.

Kolejnym powodem   odmowy zawieszenia postępowania   jest to , że stosownie do przepisów Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – zawieszenie postępowania   następuje w przypadkach określonych w art. 97 i 98.

Zgodnie z art. 97 Kpa organ zawiesza postępowanie:

1) w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105),

2) w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony,

3) w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych,

4) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Natomiast zgodnie z art. 98 Kpa organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie na wniosek strony, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte , a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.  

Z uwagi na powyższe uzasadnienie i okoliczności prowadzonej sprawy, wydano postanowienie i orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

                Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty potwierdzenia otrzymania niniejszego postanowienia.

 

 

 

                                                                                                                      ………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Pan Gustaw BRZYSZCZ Agro&Ekoplan z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA);
 2. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą   ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działającego przez   pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.)
 3. Pozostałe strony postępowania zawiadomione   zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),
 4. A/a.

 

Do wiadomości :

1.       Przewodniczący Zarządu Osiedla Rymanów Nr 1 i 2 oraz sołtysi Wróblika Szlacheckiego, Wróblika Królewskiego, Zmysłówki i Ladzina.

---------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 30.08.2013 r.

ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

35-001 RZESZÓW, Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

 

dot.: zajęcia lub podtrzymania stanowiska i wydania opinii w sprawie EW - Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin   - gmina Rymanów

 

                W dniu 18 kwietnia 2007 r. (data wpływu do UG 18.04.2007 r.) złożony został do Burmistrza Gminy - przez Agro&Ekoplan reprezentowane przez pełnomocnika   Panią Michalinę SZCZEPANIK - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –   gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”.

Prowadząc postępowanie Burmistrz Gminy Rymanów, na podstawie wówczas obowiązujących przepisów, zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia zakresu opracowania raportu dla tegoż przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie pismem Ldz. ŚR.IV-7048/146/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.(data wpływu 02.07.2007 r.) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor sanitarny postanowieniem Ldz. SNZ.465-11/07 z dnia 23 maja 2007 r. (data wpływu 04.06.2007 r.) uznali potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w. przedsięwzięcia, a swoich dokumentach opisali szczegółowe wymagania dotyczące jego sporządzenia.

Tenże etap postępowania zakończony został postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/5/07 stwierdzającym obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –   gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”.

 

Obecnie w związku ze złożonymi wnioskami oraz uzupełnieniami wraz z dokumentacją z dnia 28 maja 2013 r. (data wpływu 06.06.2013 r.) 1) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz 2) o zmianę zakresu przedsięwzięcia.   – Inwestor przedłożył Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wraz Raportem oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowych – Warszawa grudzień 2012 r..   – autorstwa A.BIEL, Raport z rocznego monitoringu chiropterologicznego -   Łódź czerwiec 2012 – autorstwa K.JANIK, Wyniki monitoringu ornitologicznego w obrębie lokalizacji wiatrowej RYMANÓW-WRÓBLIK-TARGOWISKA – autorstwa P.BUSSE.

                Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze,   jednocześnie działając na podstawie :art. 63 i 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,   w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska i wydane opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ewentualnie potrzymanie stanowiska organów wcześniej opiniujących.

  W załączeniu do wydania opinii przedkładam:

1)       uwierzytelnioną kopię wniosku wraz z uzupełnieniami i zmianą zakresu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z pełnomocnictwami;

2)       Kartę Informacyjna Przedsięwzięcia wraz z „Raportem oddziaływania,…”, „Raportem z rocznego monitoringu chiropt.”, „ Wyniki monitoringu ornitolog...” ;

3)       uwierzytelnione kopie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli ten   plan został uchwalony, albo informację o jego braku.

 

 

 

                                                                                               ……………………

Otrzymują :

1.       Adresat + Załączniki;

2.       Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego przez Pana   Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

 1. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą   ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działającego przez   pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);
 2. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione   zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

5.       A/a. A.K.

------------------------------------

Rymanów, dnia 30.08.2013 r.

ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny  

w Rzeszowie

35-959 RZESZÓW, ul. Wierzbowa Nr 16

 

dot.: zajęcia lub podtrzymania stanowiska i wydania opinii w sprawie EW - Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin - gmina Rymanów

 

                W dniu 18 kwietnia 2007 r. (data wpływu do UG 18.04.2007 r.) złożony został do Burmistrza Gminy - przez Agro&Ekoplan reprezentowane przez pełnomocnika   Panią Michalinę SZCZEPANIK - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –   gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”.

Prowadząc postępowanie Burmistrz Gminy Rymanów, na podstawie wówczas obowiązujących przepisów, zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia zakresu opracowania raportu dla tegoż przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie pismem Ldz. ŚR.IV-7048/146/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.(data wpływu 02.07.2007 r.) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor sanitarny postanowieniem Ldz. SNZ.465-11/07 z dnia 23 maja 2007 r. (data wpływu 04.06.2007 r.) uznali potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w. przedsięwzięcia, a swoich dokumentach opisali szczegółowe wymagania dotyczące jego sporządzenia.

Tenże etap postępowania zakończony został postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/5/07 stwierdzającym obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –   gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”.

Obecnie w związku ze złożonymi wnioskami oraz uzupełnieniami wraz z dokumentacją z dnia 28 maja 2013 r. (data wpływu 06.06.2013 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz o zmianę zakresu przedsięwzięcia.   – Inwestor przedłożył Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wraz Raportem oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowych – Warszawa grudzień 2012 r..   – autorstwa A.BIEL, Raport z rocznego monitoringu chiropterologicznego -   Łódź czerwiec 2012 – autorstwa K.JANIK, Wyniki monitoringu ornitologicznego w obrębie lokalizacji wiatrowej RYMANÓW-WRÓBLIK-TARGOWISKA – autorstwa P.BUSSE.

                Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze,   jednocześnie działając na podstawie :art. 63 i 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,   w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska i wydane opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ewentualnie potrzymanie stanowiska organów wcześniej opiniujących.

  W załączeniu do wydania opinii przedkładam:

1)       uwierzytelnioną kopię wniosku wraz z uzupełnieniami i zmianą zakresu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z pełnomocnictwami;

2)       Kartę Informacyjna Przedsięwzięcia wraz z „Raportem oddziaływania,…”, „Raportem z rocznego monitoringu chiropt.”, „ Wyniki monitoringu ornitolog...” ;

3)       uwierzytelnione kopie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli ten   plan został uchwalony, albo informację o jego braku.

 

 

 

                                                                                              ..…………………

Otrzymują :

1.       Adresat + Załączniki;

2.       Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego przez Pana   Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

 1. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą   ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działającego przez   pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);
 2. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione   zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

5.       A/a. A.K.

----------------------------------------

Rymanów, dnia 30.09.2013 r.

ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

Pan

Gustaw BRZYSZCZ   Agro&Ekoplan

Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO

(adres do korespondencji

ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA)

 

Rozpatrując wniosek - Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego na podstawie Repertorium A numer:5017/2013 przez Pana   Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- z dnia 02.08.2013 r. (data wpływu 05.08.2013 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz o zmianę zakresu przedsięwzięcia, działając na podstawie art. 35 i 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – zawiadamiam, iż jego rozpatrzenie nie jest możliwe w terminie określonym w §35 Kpa i w piśmie znak   ROŚ. 6220.16.2013.AK z dnia 06.08.2013r. z uwagi na szczególnie obszerny i skomplikowany charakter sprawy, który wymaga wydłużonego terminu jego rozpatrzenia.

W myśl art. 36 §1 KPA wskazuje nowy termin rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, czyli 30 dni od daty dostarczenia opinii i stanowisk organów opiniujących tj., najpóźniej do dnia 30 listopada 2013 r.

 

 

                                                                                                          ………………………….

 

Otrzymują :

1.       Adresat;

2.       Pan Damian RAJCHEL   - pełnomocnik, ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

 1. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą   ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działającego przez   pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);
 2. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione   zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

5.       A/a. A.K.

 

Rymanów, dnia   30.09.2013 r.

ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

ZAWIADOMIENIE

stron o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku

 

            Stosownie do art. 35 i 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),


Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

wpłynął wniosek Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego na podstawie Repertorium A numer:5017/2013 przez Pana   Damiana RAJCHLA – pełnomocnika - - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz o zmianę zakresu przedsięwzięcia

Jego rozpatrzenie nie jest możliwe w terminie określonym w §35 z uwagi na szczególnie obszerny i skomplikowany charakter sprawy, który wymaga wydłużonego terminu jego rozpatrzenia.

W myśl art. 36 §1 KPA wskazuje nowy termin rozpatrzenia przedmiotowego wniosku tj. do dnia 30 listopada 2013 r.

      

 

 

                                                                                                                        ……………………

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 --------------------------------------

 

Rymanów, dnia 01.10.2013 r.

ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

 

 

 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny  

w Rzeszowie

35-959 RZESZÓW, ul. Wierzbowa Nr 16

 

 

 

dot.: ponownego zajęcia lub podtrzymania stanowiska i wydania opinii w sprawie EW - Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin - gmina Rymanów

 

                W nawiązaniu do wniosku Burmistrza Gminy Rymanów znak: ROŚ. 6220.16.2013.AK z dnia 30.08.2013 r. dot. zajęcia lub podtrzymania stanowiska i wydania opinii w sprawie EW – Rymanów, Wróblik Szlachecki , Wróblik Królewski i Ladzin – Gmina Rymanów   oraz otrzymanej od Państwa Opinii Sanitarnej znak:SNZ.9020.3.115.2013.RD z dnia 19.09.2013 r. (data wpływu do UG 25.09.2013 r.) opiniującej przedsięwzięcie polegające na budowie zespołu elektrowni wiatrowych – 15 szt. o maksymalnej wysokości 150 m na wydzielonych działkach   w obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki , Wróblik Królewski i Ladzin – gmina Rymanów .   ponawiam prośbę wyrażoną w w/cyt. piśmie, celem uwzględnienia   wniosku Inwestora   z dnia 28.05.2013 r. o zmianę zakresu przedsięwzięcia.

Zmiana zakresu dotyczy korekty maksymalnej wysokości   dla wskazanych   przez Inwestora w swoim   wniosku pięciu elektrowni z wielkości 150 m na 175 m. oraz ilości projektowanych siłowni z 15 szt. do 14 szt.

                Dodatkowo, z uwagi na to, że postępowanie zostało wszczęte przed dniem 15 listopada 2008 r. i nie zostało zakończone decyzją ostateczną, musi być kontynuowane w oparciu o ówczesne przepisy ustawy Prawo Ochrony Środowiska , dlatego tym samym zwracam się o wydanie opinii realizując zapis art. 153 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) , gdyż do spraw wszczętych na podstawie przepisów Poś , stosuje się przepisy tejże ustawy.

 

                Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze,   jednocześnie działając na podstawie : art. 51 ust. 3 pkt 2. ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r.   Nr 129, poz. 902 ze zm.) ,   w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia zwracam się z powtórną prośbą o zajęcie stanowiska i wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ewentualnie podtrzymanie stanowiska organów wcześniej opiniujących.

                W załączeniu do wydania opinii przedkładam uwierzytelnioną kopię wcześniejszej korespondencji.

 

 

 

                                                                                                     ..…………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

1.       Adresat + Załączniki;

2.       Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA);

3.       Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego przez Pana   Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

 1. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą   ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działającego przez   pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);
 2. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione   zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

6.       A/a. A.K.

------------------------------------------------

Rymanów, dnia 04.10.2013 r.

ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

 

Pan

Gustaw BRZYSZCZ   Agro&Ekoplan

Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO

(adres do korespondencji

ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA)

działający przez

Pana   Damiana RAJCHLA – pełnomocnika

  ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW

 

 

WEZWANIE

 

                Działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z siedzibą   Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38, 35-001 RZESZÓW z dnia 01.10.2013 r. (data wpływu do UG 03.10.2013 r.) znak: WOOŚ.4240.6.26.2013.IS-3 o korektę przedłożonego wniosku oraz przedłożenie niezbędnej dokumentacji sporządzonej na podstawie wymogów ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 ze zm.) , z uwagi na kontynuację postępowania wszczętego przed dniem 15 listopada 2008 r. i nie zakończonego decyzją ostateczną, realizując zapis art. 153 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) - Burmistrz Gminy Rymanów

 

wzywa

 

Pana Gustawa BRZYSZCZA Agro&Ekoplan z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego przez Pana   Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW   -   do przedłożenia niezbędnej dokumentacji sporządzonej na podstawie wymogów ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) , celem przedłożenia   jej wraz z korektą wniosku Burmistrza o   wydanie opinii w trybie art. art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.) .

Powyższe braki należy uzupełnić w terminie do 31 października   2013 r.

         

 

 

                                                                                                          ………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

1.       Adresat + Załącznik kopia pisma RDOŚ w Rzeszowie ;

2.       Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego przez Pana   Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;;

 1. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą   ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działającego przez   pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);
 2. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione   zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

5.       A/a. A.K.

 

Do wiadomości

1.       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,   Al. Józefa Piłsudskiego Nr   38, 35-001 RZESZÓW;

 1. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny , ul. Wierzbowa Nr 16 , 3 5-959 RZESZÓW .

 ----------------------------------------------------

Rymanów, dnia 07.10.2013 r.

ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

35-001 RZESZÓW, Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

35-959 RZESZÓW, ul. Wierzbowa Nr 16

 

dot.: EW - Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin   - gmina Rymanów

 

                W załączeniu przekazuję do wiadomości i wykorzystania pismo Inwestora Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego przez Pana   Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW, z dnia 03 10.2013 r. (data wpływu do UG.04.10.2013 r.) dot. uwzględnienia zmienionych parametrów inwestycji .

 

 

 

                                                                                              ……………………

 

Otrzymują :

1.       Adresat + Załączniki;

2.       Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego przez Pana   Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

 1. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą   ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działającego przez   pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);
 2. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione   zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

5.       A/a. A.K.

---------------------------------------------------------------------------

   Rymanów, dnia 04.11.2013 r.

ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny 

w Rzeszowie

35-959 RZESZÓW, ul. Wierzbowa Nr 16

 

dot.: korekty wniosku z dnia 30.08.2013 r

w sprawie  zajęcia lub podtrzymania stanowiska i wydania opinii w sprawie EW - Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin  - gmina Rymanów

 

                W dniu 18 kwietnia 2007 r. (data wpływu do UG 18.04.2007 r.) złożony został do Burmistrza Gminy - przez Agro&Ekoplan reprezentowane przez pełnomocnika  Panią Michalinę SZCZEPANIK - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”.

Prowadząc postępowanie Burmistrz Gminy Rymanów, na podstawie wówczas obowiązujących przepisów, zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia zakresu opracowania raportu dla tegoż przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie pismem Ldz. ŚR.IV-7048/146/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.(data wpływu 02.07.2007 r.) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowieniem Ldz. SNZ.465-11/07 z dnia 23 maja 2007 r. (data wpływu 04.06.2007 r.) uznali potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w. przedsięwzięcia, a w swoich dokumentach opisali szczegółowe wymagania dotyczące jego sporządzenia.

Tenże etap postępowania zakończony został postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/5/07 stwierdzającym obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”.

 

Obecnie w związku ze złożonymi wnioskami oraz uzupełnieniami wraz z dokumentacją z dnia 21 października 2013 r. (data wpływu 29.10.2013 r.) 1) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia , które obejmuje:

 • redukcję planowanej liczby elektrowni wiatrowych do 14 szt. oraz
 • korektę maksymalnej wysokości elektrowni do 175 m, w przypadku  pięciu elektrowni  o symbolach EW od 1-5 RM,
 • wysokość maksymalna dla pozostałych elektrowni wiatrowych pozostaje bez zmian tj. 150 m.,
 • również z pierwotnym wnioskiem zmianie uległy również lokalizacje siłowni, zgodnie z wykazem w przedmiotowym wniosku .

– Inwestor przedłożył niezbędną dokumentację sporządzoną na podstawie wymogów ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) , tj. Informację o planowanym  Przedsięwzięciu .

            Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze,  jednocześnie działając w trybie art. art. 51 ust. 3 pkt 2  ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.), uwzględniając zapisy art. 153 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) -   koryguję wcześniejszy wniosek z dnia 30.08.2013 r. Ldz. ROŚ. 6220.16.2013 .AK o  wydanie opinii w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

                                                                                              ……………………

 

 

 

 

Otrzymują :

1.       Adresat + Załączniki;

2.       Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

 1. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działające przez  pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);
 2. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

5.       A/a. A.K. 

------------------------------------------------------------------------------------


Rymanów, dnia 04.11.2013 r.

ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

35-001 RZESZÓW, Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

 

dot.: korekty wniosku z dnia 30.08.2013 r

w sprawie  zajęcia lub podtrzymania stanowiska i wydania opinii w sprawie EW - Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin  - gmina Rymanów

 

                W dniu 18 kwietnia 2007 r. (data wpływu do UG 18.04.2007 r.) złożony został do Burmistrza Gminy - przez Agro&Ekoplan reprezentowane przez pełnomocnika  Panią Michalinę SZCZEPANIK - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”.

Prowadząc postępowanie Burmistrz Gminy Rymanów, na podstawie wówczas obowiązujących przepisów, zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia zakresu opracowania raportu dla tegoż przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie pismem Ldz. ŚR.IV-7048/146/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.(data wpływu 02.07.2007 r.) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowieniem Ldz. SNZ.465-11/07 z dnia 23 maja 2007 r. (data wpływu 04.06.2007 r.) uznali potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w. przedsięwzięcia, a w swoich dokumentach opisali szczegółowe wymagania dotyczące jego sporządzenia.

Tenże etap postępowania zakończony został postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/5/07 stwierdzającym obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”.

 

Obecnie w związku ze złożonymi wnioskami oraz uzupełnieniami wraz z dokumentacją z dnia 21 października 2013 r. (data wpływu 29.10.2013 r.) 1) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia , które obejmuje:

 • redukcję planowanej liczby elektrowni wiatrowych do 14 szt. oraz
 • korektę maksymalnej wysokości elektrowni do 175 m, w przypadku  pięciu elektrowni  o symbolach EW od 1-5 RM,
 • wysokość maksymalna dla pozostałych elektrowni wiatrowych pozostaje bez zmian tj. 150 m.,
 • również z pierwotnym wnioskiem zmianie uległy również lokalizacje siłowni, zgodnie z wykazem w przedmiotowym wniosku .

– Inwestor przedłożył niezbędną dokumentację sporządzoną na podstawie wymogów ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) , tj. Informację o planowanym  Przedsięwzięciu .

            Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze,  jednocześnie działając w trybie art. art. 51 ust. 3 pkt 1  ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.), uwzględniając zapisy art. 153 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) -   koryguję wcześniejszy wniosek z dnia 30.08.2013 r. Ldz. ROŚ. 6220.16.2013 .AK o  wydanie opinii w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

                                                                                              ……………………

 

 

 

 

Otrzymują :

1.       Adresat + Załączniki;

2.       Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

 1. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działające przez  pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);
 2. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

5.       A/a. A.K.

------------------------------------------------------------------

OPINIA SANITARNA 

Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

w Rzeszowie

znak: SNZ.9020.3.162.2013.RD z dnia 20.11.2013 r. 

data wpływu 28.11.2013 r.

---------------------------------------------------------------

OPINIA

regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie

Znak: WOOŚ.4240.6.26.2013.IS-9 z dnia 12.12.2013 r.

data wpływu 16.12.2013 r.

-------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 30.12.2013 r .

ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) ;w związku z art. 153 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaję do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanym z  dniem 30 grudnia 2013 r. postanowieniu Ldz. ROŚ. 6220.16.2013.AK  w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmienionego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” , na przedsięwzięcie , które obejmuje:

 • redukcję planowanej liczby elektrowni wiatrowych do 14 szt. oraz
 • korektę maksymalnej wysokości elektrowni do 175 m, w przypadku  pięciu elektrowni  o symbolach EW od 1-5 RM,
 • wysokość maksymalna dla pozostałych elektrowni wiatrowych pozostaje bez zmian tj. 150 m.,
 • również z pierwotnym wnioskiem zmianie uległy również lokalizacje siłowni, zgodnie z wykazem w przedmiotowym wniosku.
 • kable energetyczne odprowadzające uzyskana energię elektryczną do Głównego Punktu Zasilania GPZ-1,
 • drogi dojazdowe z drogi publicznej (szerokości do 4,5 -5,0 m) oraz podjazdu  placu manewrowego w rejonie posadowienia każdej elektrowni,
 • Główny Punkt Zasilania GPZ-1,  który zostaje wyłączony przez wnioskodawcę  z zakresu do oddzielnego postępowania.

 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na następujących działkach:

EW1RM - obręb Rymanów     dz. 69, 68, 67, 63, 70;

EW2RM - obręb Rymanów     dz. 588, 604/l, 76, 73, 587, 585, 524;

EW3RM - obręb Rymanów     dz. 350, 358, 348, 351;

EW4RM - obręb Rymanów     dz. 356, 355, 359, 744;

EW5RM - obręb Rymanów     dz. 2141, 2140, 2139, 2143, 2142, 2155;

EW14 - obręb Wróblik Królewski  dz. 961/4, 961/2, 962, 960/4, 960/5, 960/2, 960/3;

EW15 - obręb Wróblik Królewski  dz. 947/4, 948, 944;

EW18 - obręb Ladzin             dz. 2009/10, 2009/7;

EW19 - obręb Ladzin          dz. 1155, 1154, 1126, 1125, 1127, 1153, 1156, 1157, 1195, 1192, 1193/1, 1193/2, 1149/1, 1187, 1178, 1194, 1191/2;

EW20 - obręb Wróblik Szlachecki           dz. 979/4, 980/2, 978/4, 977/4, 976/4, 975/l, 986, 987/2, 985/4, 990/4, 985/2, 988/2, 991/4;

EW22 - obręb Ladzin         dz. 1434/2, 1442/1, 1439, 1403, 1362, 1441, 1442/2, 1445/2, 1445/1, 1443, 1441/3, 1446;

EW23 - obręb Ladzin        dz.1480, 1394, 1482, 1475, 1469, 1468/2, 1488/1, 1479, 1394, 1393, 1392, 1402, 1390, 1396, 1481;

EW24 - obręb Ladzin          dz. 1109, 1110, 1108, 1107/1, 1110, 1070/2, 1071, 1072, 1073, 1070/1;

EW25 - obręb Ladzin          dz. 1965/2, 1964/2, 1961/4, 1963/2, 1967/2, 964/1, 1965/1, 1903, 1961/3, 1961/1.

 

                Istnieje możliwość zapoznania się z treścią wydanego postanowienia w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt. 7 00 - 15 00 ).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ), wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy oraz przez Inwestora w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

 

                                                                                                                      …………………..

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 30.12.2013 r.

ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie:

·          art. 51 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) ;

·          art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

·          §3 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r . w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)

uwzględniając zapisy:

·          art. 153 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora

Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działający przez pełnomocnika Pana  Damiana RAJCHLA  ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW

po zasięgnięciu opinii

·          Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wierzbowa nr 16, 35-959 RZESZÓW,  Opinia Sanitarna znak: SNZ.9020.3.162.2013.RD z dnia 20.11.2013 r. (data wpływu do UG 28.11.2013 r.)

·          Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Al. J. Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW, Opinia znak WOOŚ.4240.6.26.2013.IS-9 z dnia 12.12.2013 r. (data wpływu do UG 16.12.2013 r.

 

 

postanawiam

 

 

stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla zmienionego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” na przedsięwzięcie , które obejmuje:

 • redukcję planowanej liczby elektrowni wiatrowych do 14 szt. oraz
 • korektę maksymalnej wysokości elektrowni do 175 m, w przypadku  pięciu elektrowni  o symbolach EW od 1-5 RM,
 • wysokość maksymalna dla pozostałych elektrowni wiatrowych pozostaje bez zmian tj. 150 m.,
 • również z pierwotnym wnioskiem zmianie uległy również lokalizacje siłowni, zgodnie z wykazem w przedmiotowym wniosku.
 • kable energetyczne odprowadzające uzyskana energię elektryczną do Głównego Punktu Zasilania GPZ-1,
 • drogi dojazdowe z drogi publicznej (szerokości do 4,5 -5,0 m) oraz podjazdu  placu manewrowego w rejonie posadowienia każdej elektrowni,
 • Główny Punkt Zasilania GPZ-1 ,  który zostaje wyłączony przez wnioskodawcę  z zakresu do oddzielnego postępowania.

 

Raport powinien zawierać informacje zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) z uwzględnieniem wymagań organów opiniujących potrzebę sporządzenia raportu .

 

 

Uzasadnienie

 

 

                W dniu 18 kwietnia 2007 r. (data wpływu do UG 18.04.2007 r.) złożony został do Burmistrza Gminy - przez Agro&Ekoplan reprezentowane przez pełnomocnika  Panią Michalinę SZCZEPANIK - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”.

Prowadząc postępowanie Burmistrz Gminy Rymanów, na podstawie wówczas obowiązujących przepisów, zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia zakresu opracowania raportu dla tegoż przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie pismem Ldz. ŚR.IV-7048/146/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.(data wpływu 02.07.2007 r.) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowieniem Ldz. SNZ.465-11/07 z dnia 23 maja 2007 r. (data wpływu 04.06.2007 r.) uznali potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w. przedsięwzięcia, a w swoich dokumentach opisali szczegółowe wymagania dotyczące jego sporządzenia.

Tenże etap postępowania zakończony został postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/5/07 stwierdzającym obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”.

Obecnie w związku ze złożonymi wnioskami o zmianę zakresu przedsięwzięcia z dnia 28.05.2013 r. (data wpływu do UG 06.06.2013 r.) oraz uzupełnieniami wraz z dokumentacją z dnia 21 października 2013 r. (data wpływu 29.10.2013 r.) 1) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia , które obejmuje:

 • redukcję planowanej liczby elektrowni wiatrowych do 14 szt. oraz
 • korektę maksymalnej wysokości elektrowni do 175 m, w przypadku  pięciu elektrowni  o symbolach EW od 1-5 RM,
 • wysokość maksymalna dla pozostałych elektrowni wiatrowych pozostaje bez zmian tj. 150 m.,
 • również z pierwotnym wnioskiem zmianie uległy również lokalizacje siłowni, zgodnie z wykazem w przedmiotowym wniosku .
 • kable energetyczne odprowadzające uzyskana energię elektryczną do Głównego Punktu Zasilania GPZ-1,
 • drogi dojazdowe z drogi publicznej (szerokości do 4,5 -5,0 m) oraz podjazdu  placu manewrowego w rejonie posadowienia każdej elektrowni,
 • Główny Punkt Zasilania GPZ-1,  który zostaje wyłączony przez wnioskodawcę  z zakresu do oddzielnego postępowania.

– Inwestor przedłożył niezbędną dokumentację sporządzoną na podstawie wymogów ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) , tj. Informację o planowanym  Przedsięwzięciu .

 

Planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) , dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane na podstawie art. 51 ust. 1 pkt  2 ww. ustawy, zaś kwalifikacji przedsięwzięcia dokonano w oparciu o zapisy § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r . w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) , tj. „instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 5”.

 

            Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie 14 elektrowni wiatrowych o mocy jednostkowej do 3,3 MW oraz wysokościach maksymalnych (wysokość wież z maksymalnym wychyleniem skrzydła) dla EW 1RM do EW 5RM do 175 m, pozostałe elektrownie do 150 m.

            Ponadto planowane przedsięwzięcie obejmować będzie: wykonanie kabli energetycznych odprowadzających uzyskaną energię elektryczną do Głównego Punktu Zasilania GPZ-1, wykonanie dróg dojazdowych z drogi publicznej (o szerokości do 4,5 – 5,0 m) oraz podjazdu i placu manewrowego w rejonie posadowienia każdej elektrowni oraz budowy Głównego Punktu Zasilania GPZ-1. 

            Przedsięwzięcie realizowane będzie na następujących działkach:

EW1RM - obręb Rymanów     dz. 69, 68, 67, 63, 70;

EW2RM - obręb Rymanów     dz. 588, 604/l, 76, 73, 587, 585, 524;

EW3RM - obręb Rymanów     dz. 350, 358, 348, 351;

EW4RM - obręb Rymanów     dz. 356, 355, 359, 744;

EW5RM - obręb Rymanów     dz. 2141, 2140, 2139, 2143, 2142, 2155;

EW14 - obręb Wróblik Królewski  dz. 961/4, 961/2, 962, 960/4, 960/5, 960/2, 960/3;

EW15 - obręb Wróblik Królewski  dz. 947/4, 948, 944;

EW18 - obręb Ladzin             dz. 2009/10, 2009/7;

EW19 - obręb Ladzin          dz. 1155, 1154, 1126, 1125, 1127, 1153, 1156, 1157, 1195, 1192, 1193/1, 1193/2, 1149/1, 1187, 1178, 1194, 1191/2;

EW20 - obręb Wróblik Szlachecki           dz. 979/4, 980/2, 978/4, 977/4, 976/4, 975/l, 986, 987/2, 985/4, 990/4, 985/2, 988/2, 991/4;

EW22 - obręb Ladzin         dz. 1434/2, 1442/1, 1439, 1403, 1362, 1441, 1442/2, 1445/2, 1445/1, 1443, 1441/3, 1446;

EW23 - obręb Ladzin        dz.1480, 1394, 1482, 1475, 1469, 1468/2, 1488/1, 1479, 1394, 1393, 1392, 1402, 1390, 1396, 1481;

EW24 - obręb Ladzin          dz. 1109, 1110, 1108, 1107/1, 1110, 1070/2, 1071, 1072, 1073, 1070/1;

EW25 - obręb Ladzin          dz. 1965/2, 1964/2, 1961/4, 1963/2, 1967/2, 964/1, 1965/1, 1903, 1961/3, 1961/1.

            Zebrany materiał dowodowy poddano analizie z uwzględnieniem zapisów art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) , celem stwierdzenia, czy w analizowanym przypadku istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest prowadzona w trybie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska , z uwagi na zapis art. 153 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko . Niemniej jednak fakt ten dotyczy tylko prowadzonej procedury administracyjnej zmierzającej do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach, natomiast pozostałe przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska i jego poszczególnych komponentów uwzględnia się w treści z dnia, w którym właściwy organ wydaje orzeczenie (w tym przypadku postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także wskazuje zakres raportu). Stąd z uwagi na obowiązujące przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska oraz wypracowaną ścieżkę postępowania w przypadku opiniowania przedsięwzięć dotyczących budowy farm wiatrowych, wskazany został niżej wymieniony zakres raportu o oddziaływaniu                            na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.   

 

            Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty LADZIN PLH180038. Ponadto w sąsiedztwie inwestycji znajdują się następujące obszary chronione:

- Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonującego na mocy rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 56/05 z dnia 30 maja 2005 r . w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357 z późn. zm.) zlokalizowany w odległości ok. 0,7 km,

- obszar mający znaczenie dla Wspólnoty LAS HRABEŃSKI PLH180039 zlokalizowany w odległości ok. 1,3 km,

- obszar mający znaczenie dla Wspólnoty WISŁOK ŚRODKOWY Z DOPŁYWAMI PLH180030 zlokalizowany w odległości ok. 2,4 km,

- obszar mający znaczenie dla Wspólnoty RYMANÓW PLH180017 zlokalizowany w odległości ok. 3,1 km,

- obszar specjalnej ochrony ptaków BESKID NISKI PLB180002 zlokalizowany w odległości ok. 3,8 km.

            Ptaki i nietoperze są najbardziej narażonymi grupami zwierząt na działanie elektrowni wiatrowych. Niewłaściwie zlokalizowane turbiny wiatrowe mogą negatywnie oddziaływać poprzez tworzenie bariery dla ptaków i nietoperzy na trasie przelotów lokalnych (np. żerowisko - kryjówka, żerowisko - gniazdo) oraz przelotów sezonowych, utratę siedlisk lęgowych i żerowiskowych na skutek zaboru miejsc pod budowę elektrowni wiatrowych oraz na skutek płoszenia w zasięgu oddziaływania farmy, kolizje z turbinami i dodatkową śmiertelność na skutek tych kolizji, a w przypadku nietoperzy śmiertelność również na skutek barotraumy, fragmentację siedlisk spowodowaną budową samych turbin oraz dróg dojazdowych, zmianę charakteru żerowisk.

            Innym zagrożeniem związanym z realizacją przedsięwzięcia jest przekształcenie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków chronionych. Zlokalizowanie elektrowni na siedliskach chronionych w ramach sieci NATURA 2000 może negatywnie wpłynąć na ich stabilność m.in. poprzez ich bezpośrednie zniszczenie, uszczuplenie, obniżenie jakości lub fragmentację siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych, w szczególności motyli.

            Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia, jego lokalizację oraz rodzaj i zasięg generowanych oddziaływań, a także możliwe skutki dla przyrody, szczególnie wpływ na siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków chronionych w ramach OZW Ladzin oraz ptaki i nietoperze należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, której elementem winna być również odpowiednia ocena oddziaływania, wymagana zapisami  art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywy Siedliskowej).

            Celem dokonania rzetelnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków chronionych w ramach OZW LADZIN oraz ptaki i nietoperze, niezbędne jest przeprowadzenie co najmniej rocznej inwentaryzacji przyrodniczej w szczególności inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej oraz siedlisk i gatunków chronionych w ramach ww. obszaru NATURA 2000. Zakres przestrzenny inwentaryzacji powinien być dostosowany do skali i zasięgu oddziaływań, jakie mogą wystąpić.

            Zgodnie z zapisami art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) , organ, w tym przypadku burmistrz po zasięgnięciu opinii organów opiniujących,  określając zakres raportu kierując się usytuowaniem, charakterem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wskazał zakres i metody badań dla potrzeb dokonania opisu elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przedsięwzięcia oraz oceny wpływu obiektów farmy na te elementy. Przyjęcie właściwej metodyki wskazanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest kluczowe dla dokonania rzetelnej oceny wpływu przedsięwzięcia, a dalej określenia warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz monitoringu porealizacyjnego. W związku z powyższym dla uniknięcia wątpliwości co do tych metodyk oraz ich ujednolicenia na terenie województwa, precyzyjnie opisano metodykę, zgodnie z którą należy przeprowadzić roczną inwentaryzację ornitologiczną i chiropterologiczną.

            Badania ornitologiczne prowadzone zgodnie ze wskazaną metodyką, w oparciu   o jasno określone protokoły badawcze (liczenia transektowe, liczenia z punktów obserwacyjnych, inwentaryzacja populacji wybranych gatunków, liczenia zgodne z metodyką MPPL) dają konkretne wyniki, wyrażone w wartościach liczbowych, co daje możliwość łatwego ich porównywania z wynikami pochodzącymi z innych powierzchni badanych tymi samymi metodami. Z kolei metodyka badań chiropterologicznych została oparta o aktualną wersję Aneksu l do Rezolucji 5.6 Porozumienia o Ochronie Populacji Europejskich Nietoperzy EUROBATS pt. Wind Turbines and Bats: Guidelines for the planning proces and impact assessments (Rodrigues i in. 2008), z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych. Jej zastosowanie gwarantuje poprawność wykonania oceny, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy, współcześnie stosowanych metod, wytycznych EUROBATS, krajowych uwarunkowań przyrodniczych, prawnych, organizacyjnych i sprzętowych.

            W celu prognozowania śmiertelności ptaków zaleca się wykorzystać metody bazujące na empirycznych danych z ponad 100 farm w Europie i Ameryce Północnej (bez użycia informacji o intensywności przelotu) lub wykorzystujące informacje o wolumenie przelotu (: http://www.gdos.gov.pl/files/OOS_zal/Projekty_publ/WWW_Wytyczne_dotyczace_oceny_oddziaływania_elektrowni_wiatrowych_na_ptakilpdf.pdf ; ).          

            Należy również nadmienić, iż istnieją metody pozwalające ocenić, czy prognozowana śmiertelność gatunków jest znacząca tj.: analiza żywotności populacji (population viability analysis, PVA), a także uproszczona wersja PVA - analiza dopuszczalnego poziomu pozyskania (allowable take), które zaleca się wykorzystać. Śmiertelność wynikająca z kolizji powinna być traktowana jako dodatkowa w stosunku do występującej naturalnie.

            Analiza oddziaływań winna uwzględniać biologię i ekologię (w tym żywotność populacji) wszystkich gatunków, na które może oddziaływać przedmiotowe przedsięwzięcie.

            Autor raportu powinien uwzględnić całość dostępnej wiedzy. Raport powinien być sporządzony w sposób wyczerpujący, zgodnie ze wszystkimi wymogami prawa krajowego i  wspólnotowego oraz wytycznymi i innymi dokumentami opracowanymi przez właściwe instytucje krajowe(np.: http://www.gdos.gov.pl/files/OOS_zal/Projekty_publ/WWW_Wytyczne_dotyczace_oceny_oddziaływania_elektrowni_wiatrowych_na_ptakilpdf.pdf http://www.gdos.gov.pl/files/OOS_zal/Projektyjubl/WWW_wytyczne_dotyczące_oceny_oddz iaływani a_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf ), w oparciu o rzetelne dane. Powinny zostać określone, zgodnie z najlepszą wiedzą naukową w tej dziedzinie, wszystkie aspekty przedsięwzięcia, mogące osobno lub w połączeniu z innymi planami i przedsięwzięciami oddziaływać na elementy przyrody.

 

            Działając w trybie art. art. 51 ust. 3 pkt.1 i 2 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.), uwzględniając zapisy art. 153 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)  -  wystąpiono do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o  wydanie opinii w przedmiotowej sprawie.

 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wierzbowa nr 16, 35-959 RZESZÓW,  Opinią Sanitarną znak: SNZ.9020.3.162.2013.RD z dnia 20.11.2013 r. (data wpływu do UG 28.11.2013 r.) uznał za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania dla zmienionego zakresu przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych - 14 szt. o maksymalnej wysokości 175 m (5szt) i 150 m (9szt.) na wydzielonych działkach w obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin – Gmina Rymanów oraz określił zakres raportu. Jednocześnie uznał , iż szczególnie wnikliwej analizie winno zostać poddane przewidywane przyszłe oddziaływanie pola elektromagnetycznego i hałasu projektowanej inwestycji na zdrowie i życie ludzi.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Al. J. Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW, pismem znak WOOŚ.4240.6.26.2013.IS-9 z dnia 12.12.2013 r. (data wpływu do UG 16.12.2013 r. wyraził opinię, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie wskazał zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia winien odpowiadać wymogom art. 52 ust. 1 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w szczególności powinien zawierać następujące zagadnienia :

1. Charakterystykę całego przedsięwzięcia, w tym należy zdefiniować parametry turbiny, przedstawić graficznie powierzchnię zajmowaną przez przedsięwzięcie wraz z buforem 2-kilometrowym, przebieg, długość i szerokość dróg serwisowych oraz tymczasowych, sposób połączenia siłowni z istniejącą siecią elektroenergetyczną, lokalizację zaplecza budowy i powierzchnię operacyjną na etapie budowy.

2. Należy zdefiniować opisowo i graficznie strefę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze oraz przedstawić kryteria, w oparciu o które została ona wyznaczona.

3. Należy przedstawić aktualną ocenę stanu zasobów, tworów i składników przyrody wymienionych w ustawie o ochronie przyrody, w szczególności ptaków, nietoperzy, krajobrazu, siedlisk i gatunków chronionych w ramach OZW Ladzin, występujących  na obszarze objętym przedsięwzięciem i w zasięgu jego możliwego oddziaływania. Określić niepewność danych oraz wskazać luki w zebranym materiale.

4. W oparciu o zgromadzone dane, należy określić ilościowe charakterystyki użytkowania terenu przez ptaki, z podziałem na grupy gatunków, sezony fenologiczne w obrębie roku (migracja wiosenna, okres lęgowy, dyspersja polęgowa, migracja jesienna, zimowanie), pułapy przelotów (poniżej pracy śmigieł, na pułapie odpowiadającym zakresowi pracy śmigieł wiatraka, powyżej pracy śmigieł wiatraka) oraz, w razie potrzeby, także mniejsze wydzielenia przestrzenne (np. typy siedlisk) wraz ze wskazaniem statusu występowania poszczególnych gatunków na terenie planowanego przedsięwzięcia (tj. gatunek lęgowy w granicach obszaru badań; występujący w okresie lęgowym, ale bez dowodów gniazdowania na obszarze badań; występujący wyłącznie w okresie pozalęgowym, nie użytkujący terenu opracowania jako żerowiska, noclegowiska lub miejsca koncentracji; występujący wyłącznie w okresie pozalęgowym, wykorzystujący teren opracowania jako żerowisko, noclegowisko lub miejsce koncentracji).

5. W oparciu o zgromadzone dane, należy określić ilościowe charakterystyki użytkowania terenu przez nietoperze z uwzględnieniem okresu migracja sezonowa do miejsc rozrodu - migracja do miejsc zimowania; określić potencjalne kryjówki kolonii rozrodczych nietoperzy oraz obiekty stanowiące potencjalne zimowiska nietoperzy.

6. Należy dokonać waloryzacji danych przyrodniczych z wykorzystaniem literatury tematu  i, w miarę możliwości, danych z innych farm wiatrowych (zebranych podobną metodyką) z innych farm wiatrowych, zlokalizowanych w terenie o podobnej specyfice przyrodniczej (np. dane dostępne w Raportach o oddziaływaniu na środowisko). Określić na ile różne są te walory w porównaniu do walorów ornitologicznych i chiropterologicznych innych terenów.

7. Należy dokonać identyfikacji i oceny (z wykorzystaniem literatury tematu) wszystkich zagrożeń środowiska przyrodniczego związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia. Przy czym należy rozważyć takie oddziaływania jak: tworzenie bariery dla ptaków i nietoperzy na trasie przelotów lokalnych (np. żerowisko - kryjówka, żerowisko – gniazdo) oraz przelotów sezonowych, zmianę charakteru siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, uszczuplenie lub utratę siedlisk (lęgowych, rozrodczych i żerowiskowych, miejsc bytowania i odpoczynku) na skutek zaboru miejsc pod budowę elektrowni wiatrowych i infrastruktury towarzyszącej oraz na skutek płoszenia w zasięgu oddziaływania urządzeń, kolizje z turbinami i dodatkową śmiertelność na skutek tych kolizji, w przypadku nietoperzy śmiertelność również na skutek barotraumy oraz fragmentacją siedlisk, a w przypadku motyli zagrożenie wynikające z wabienia owadów, ciepła produkowanego przez turbiny, drgania pracujących łopat turbiny, fragmentację siedlisk spowodowaną budową samych turbin oraz dróg dojazdowych.

8. Należy określić i opisać zależności pomiędzy generowanymi oddziaływaniami (bezpośrednimi, pośrednimi, wtórnymi, skumulowanymi, krótko-, średnio- i długoterminowymi, stałymi i chwilowymi) oraz przedstawić prognozy oddziaływań odnoszące się specyficznie do obszaru opracowania w fazie budowy, eksploatacji  i likwidacji przedsięwzięcia. Należy określić istotność oddziaływań (czy oddziaływania są znaczące) oraz przedstawić kryteria przyjęte do oceny istotności oddziaływań. Należy określić metody, którymi wnioskuje się o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia  na środowisko. Oddziaływanie lub jego brak powinno zostać określone dla konkretnych gatunków, ponieważ mają one najczęściej różne wymagania życiowe.

9. Zdefiniować i poddać analizie wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane i planowane,  (nie tylko te o podobnym charakterze) mogące oddziaływać w sposób skumulowany; należy określić strefę oddziaływania skumulowanego i podać kryteria, w oparciu o które ją wyznaczono.

10. Dokonać oceny skutków realizacji przedsięwzięcia dla obszarów sieci NATURA 2000, na ich integralność oraz na spójność sieci NATURA 2000.

11. Należy przedstawić działania minimalizujące wpływ planowanego przedsięwzięcia  na siedliska przyrodnicze, gatunki i siedliska gatunków chronionych w ramach OZW Ladzin oraz awifaunę i chiropterofaunę a także ocenić ich efektywność z wykorzystaniem literatury tematu.

12. Przedstawić zagadnienia przyrodnicze w formie graficznej, w tym przedstawić na załączniku graficznym lokalizację przedsięwzięcia względem rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych, roślin i zwierząt objętych ochroną; przedstawić na załączniku mapowym lokalizację istniejących i planowanych elektrowni/farm wiatrowych w promieniu 20 km.

13. Dokonać wariantowania przedmiotowego przedsięwzięcia, zarówno w aspekcie lokalizacji jak i osiągnięcia celu (pozyskania energii ze źródeł odnawialnych). Ocenić wpływ analizowanych wariantów na środowisko przyrodnicze, w szczególności na przedmioty ochrony OZW Ladzin, awifaunę i chiropterofaunę. Należy przedstawić racjonalne i rzetelne kryteria wyboru wariantu najkorzystniejszego dla środowiska.  Dla analizowanych wariantów należy określić wielkość ich oddziaływań na środowisko. Przedstawić rzetelny opis wariantu zerowego wraz ze środowiskowymi skutkami.

14. Przedstawić szczegółowe informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu raportu w części przyrodniczej oraz o metodyce badań terenowych (lokalizacja punktów obserwacyjnych, transektów, powierzchni MPPL; długość transektów; obszar wykonanego cenzusu; dokładny harmonogram przeprowadzanych kontroli ze wskazaniem, jakie badania wykonywano w ramach danej kontroli, daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia sesji, sprzęt użyty w badaniach i analizach itp.). W trakcie badań terenowych należy odnotować warunki pogodowe (temperatura powietrza, występowanie opadu, stopień zachmurzenia, siła wiatru i jego kierunek). Należy określić ile osób i przez jaki czas prowadziły badania w terenie. Przyczyny i ewentualne odstępstwa w metodykach badań ornitologicznych i chiropterologicznych będą szczegółowo opisane i wyjaśnione                 w raporcie wraz z przedstawieniem oceny ich istotności dla końcowych analiz.

15. P rzedstawić szczegółowo zalecenia dotyczące monitoringu porealizacyjnego przedsięwzięcia względem awifauny i chiropterofauny. W zależności od otrzymanych wyników monitoringu porealizacyjnego, należy zaproponować kilka scenariuszy postępowania w zakresie dalszych działań minimalizujących (w tym konieczności czasowego wyłączania turbiny oraz ich zasady, konieczność dalszych obserwacji itp.). Należy, w ramach monitoringu porealizacyjnego, zaproponować badania stanowiące obecnie standard przy tego typu przedsięwzięciach                      i mające za zadanie potwierdzenie słuszności przyjętej oceny lub jej zweryfikowanie. Należy mieć na uwadze, iż monitoring powinien stanowić replikę badań przedrealizacyjnych.

16. W odniesieniu do awifauny i chiropterofauny należy przedłożyć wyniki screeningu oraz rocznych inwentaryzacji (ornitologicznej, chiropterologicznej) przeprowadzonych zgodnie z metodyką wskazaną w niniejszym postanowieniu. Wykonawcami screeningu ornitologicznego i chiropterologicznego oraz badań terenowych będą osoby doświadczone  w rozpoznawaniu ptaków w terenie oraz doświadczone w zakresie chiropterologii. Należy przedstawić dotychczasowe doświadczenie osób wykonujących badania ornitologiczne, chiropterologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem badań ilościowych i doświadczeń terenowych.

 

Metodyka inwentaryzacji ornitologicznej oraz prezentacji danych ornitologicznych

I. Na terenie planowanej farmy i racjonalnego wariantu alternatywnego należy wykonać ocenę wstępną lokalizacji na awifaunę (screening), który może wykluczyć przedmiotową lokalizację, a także określi liczbę kontroli podczas inwentaryzacji ornitologicznej, przy czym minimalna ilość kontroli w ramach badań transektowych i z punktów powinna wynosić 40. Ocena wstępna przeprowadzana jest w oparciu o dostępne informacje na temat charakterystyk występowania ptaków, położenia geograficznego i fizjografii terenu, istniejących w pobliżu powierzchniowych form ochrony przyrody oraz wizję terenową. Dokonując oceny wstępnej lokalizacji, należy uwzględnić:

- liczebność występowania gatunków ptaków (lęgowych i nielęgowych) wymienionych  w art. 4(1) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i wymienionych w Załączniku l tejże Dyrektywy,

- zagęszczenie lęgowych lub nielęgowych (zimujących, przelotnych) ptaków drapieżnych,

- liczebność występowania gatunków ptaków znanych ze szczególnej kolizyjności,

- występowanie pozalęgowych koncentracji żerowiskowych lub noclegowych dużych ptaków blaszkodziobych,

- występowanie kolonii lęgowych dużych i średniej wielkości ptaków w okolicy lokalizacji projektu,

- odległość od obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 i ostoi ptaków o znaczeniu europejskim (IBA),

- odległość od parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu lub obszarów wpisanych na listę konwencji ramsarskiej,

- odległość od dolin dużych rzek, mokradeł i zbiorników wodnych,

- położenie na terenie lub w pobliżu przełęczy,

- odległość od stref ochronnych powołanych dla występowania gatunków, wymagających ustalenia stref ochrony miejsc rozrodu,

- odległość od korytarzy migracji i tras migracji długodystansowej i regionalnej,

- s topień rozpoznania lokalizacji pod kątem awifauny,

- stopień przekształcenia terenu przez człowieka,

- strukturę użytkowania terenu (w tym występowanie śródpolnych zadrzewień i zakrzewień),

- liczbę i typ turbin w projekcie,

- odległość od innych projektów wiatrowych.

W oparciu o screening należy opracować szczegółowy plan inwentaryzacji ornitologicznej.

 

II. Należy wykonać co najmniej roczną inwentaryzację ornitologiczną, celem której będzie uzyskanie informacji m. in. o:

składzie gatunkowym i liczebności awifauny w cyklu rocznym,

liczebności gatunków kluczowych:

- wskazanych w art. 4(1) Dyrektywy Ptasiej i wymienionych w Załączniku l tejże Dyrektywy,

- wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński 2001),

- gatunków SPEC (Species of European Conservation Concerri) w kategorii 1-3 (BirdLife International 2004),

- gatunków objętych strefową ochroną miejsc występowania,

- gatunków o rozpowszechnieniu lęgowym <10%, ocenianym w siatce kwadratów 10 x 10 km (Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). 2007.

Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań),

- gatunków o liczebności krajowej populacji <1000 par lęgowych;

zagęszczeniu wszystkich gatunków ptaków w sezonach fenologicznych;

natężeniu i sposobie wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki, w szczególności: drapieżniki i inne gatunki o dużych rozmiarach ciała, migranty dalekodystansowe, ptaki tworzące lokalne koncentracje żerowiskowe i noclegowiskowe.

 

            Ornitologiczna inwentaryzacja przedrealizacyjna będzie obejmować 4 moduły. Kontrole powinny być zaplanowane w sposób regularny, zapewniający ich większe nasilenie w okresach migracji i w sezonie lęgowym, a mniejsze w okresie letnim i zimowym.   W styczniu, lutym i grudniu dopuszczalne są odstępstwa od przyjętych terminów wynoszące +/- 3 dni, w pozostałych miesiącach roku dopuszczalne są odstępstwa od przyjętych terminów wynoszące +/- 2 dni.

 

1. Badania transektowe liczebności i składu gatunkowego - badanie dynamiki zgrupowań ptaków w cyklu rocznym: obszar obserwacji - transekty o łącznej długości 3-15 km pokrywające w miarę równomiernie obszar planowanej farmy (tj. ścisły obszar przedsięwzięcia wraz z powierzchnią min. 300 m od planowanej turbiny) oraz przebiegające przez wszystkie najbardziej reprezentatywne biotopy w granicach tego terenu. Kontrole każdego transektu co ok. 7-14 dni, z nasileniem w okresach migracji oraz w sezonie lęgowym. Moduł ten realizowany jest w trakcie każdej kontroli, przy czym w sezonie lęgowym wskazane jest rozpoczynanie kontroli o wschodzie słońca. W pozostałych miesiącach kontrole transektów mogą być prowadzone naprzemiennie w różnych porach dnia. Należy notować na planach powierzchni stwierdzenia widzianych i słyszanych ptaków w 3 strefach odległości od obserwatora (do 25 m, 25-100 m, ponad 100 m) oraz zachowania ptaków (przelot, żer, budowanie gniazda, śpiew itd.). Ptaki w locie należy przypisać  do pułapu wysokości, o którym mowa powyżej. Rejestracji podlegają również ptaki nierozpoznane co do gatunku.

 

2. Badania w protokole MPPL: powierzchnie próbne - kwadraty o wymiarach 1x1 km 2 ,   w obrębie których wytyczone są 2 równoległe transekty o długości l km każdy, oddalone  od siebie o około 500 m i 250 m od krawędzi kwadratu, przebiegające w siedlisku reprezentatywnym dla obszaru farmy wiatrowej. Każdy z transektów musi być podzielony   na 5 równych odcinków o długości 200 m, dających w sumie 10 odcinków (2 x 5), ponumerowanych kolejno od l do 10. Należy zanotować punkty wyznaczające granice tych odcinków, najlepiej w odniesieniu do istniejących w terenie stałych punktów orientacyjnych (drzewa, domy, słupy).

Kalendarz prac terenowych:

a) l kwietnia - 15 maja: pierwsza wizyta w terenie - lokalizacja kwadratu, wytyczenie transektów, opis siedlisk,

b) 10 kwietnia - 15 maja: liczenie wczesne,

c) 16 maja - 30 czerwca: liczenie późne, przy czym należy dążyć do tego, by liczenie                          to przeprowadzić do 20 czerwca.

Liczenia wczesne i późne będą oddzielone od siebie co najmniej o 4 tygodnie. Liczenia powinny być wykonane rano i rozpoczynać się najlepiej pomiędzy godz. 6:00 a 7:00, lecz nie później niż           o godz. 9:00. Należy notować wszystkie ptaki widziane i słyszane w trakcie przemarszu, przypisując je do odpowiedniej kategorii odległości od linii transektu. W trakcie przemarszu transektami, należy co pewien czas zatrzymywać się na chwilę, nasłuchując głosów i wykrywając ptaki przelatujące nad transektem. Ptaki są notowane w podziale na cztery kategorie, odnoszące się do ich lokalizacji w momencie pierwszego stwierdzenia:

1. w strefie do 25 m od linii transektu, po obu j ej stronach;

2. w strefie od 25 do 100 m od linii transektu, po obu jej stronach;

3. ponad 100 m od linii transektu, po obu jej stronach, włączając w to ptaki widziane lub słyszane poza granicami kwadratu 1 x 1 km2;

4. ptaki w locie (w dowolnej odległości od linii transektu).

Wyniki MPPL zostaną wykorzystane do porównania zebranych wyników z uzyskanymi podczas badań MPPL w podobnych typach krajobrazu bądź w odniesieniu do konkretnego regionu Polski, a także do analizy danych w układzie BACI.

W strefie buforowej planowanego przedsięwzięcia tj. w promieniu 2 km od ścisłego obszaru farmy wraz z powierzchnią min. 300 m od planowanej turbiny, należy założyć drugą powierzchnię MPPL, której wyniki posłużą do analizy danych w układzie eksperymentalnym BACI (before - after/control - impacf), powszechnie stosowanym w celu określenia wpływu  na środowisko potencjalnych zakłóceń. Powierzchnia kontrolna (poza ścisłym terenem farmy wiatrowej) i powierzchnia właściwych badań będą możliwie podobne siedliskowe (będą posiadać porównywalne biotopy), tak aby zawierały możliwie podobny skład gatunkowy ptaków.

 

3. Badanie natężenia wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki (w tym ocena natężenia migracji i jej zmienności w czasie): powierzchnie próbne - punkty obserwacyjne w miejscu o dobrej widoczności, pozwalającym na obserwacje całego obszaru planowanej farmy (ścisły obszar farmy wiatrowej wraz z powierzchnią min. 300 m od planowanej turbiny). Kontrole każdego punktu co ok. 7-14 dni, z nasileniem w okresie migracji oraz sezonu lęgowego, trwające l godzinę/punkt. Moduł ten realizowany jest w trakcie każdej kontroli, przy czym należy różnicować godziny rozpoczęcia kontroli na punktach. W przypadku kilku punktów na powierzchni, wskazane jest rozpoczynanie kontroli zawsze  od innego punktu Liczone są wszystkie ptaki widziane i słyszane w podziale na kategorie pułapu przelotu. Rejestracji podlegają również ptaki nierozpoznane co do gatunku.

 

4. Cenzus lęgowy gatunków rzadkich i średniolicznych (gatunków o dużych rozmiarach ciała, w szczególności: ptaków drapieżnych, bocianów, żurawi, gęsi, łabędzi): powierzchnia próbna - obszar farmy (ścisły obszar farmy wiatrowej wraz z powierzchnią min. 300 m  od planowanej turbiny) wraz z buforem 2 km wokół ww. terenu. Kontrole całości obszaru  w sezonie lęgowym, wykonane zgodnie z zasadami monitoringu ptaków lęgowych (Chylarecki R, Sikora A., Cenian Z. (red.) 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ, Warszawa) oraz obserwacje oportunistyczne przy okazji innych badań. W marcu - kwietniu dodatkowa nocna kontrola w poszukiwaniu sów (z zastosowaniem stymulacji głosowej). Ponadto, liczenie bociana białego w pierwszych dniach lipca oraz w pierwszych dniach czerwca kontrola nocna ukierunkowana na wykrycie derkacza i innych chruścieli (stymulacja głosowa), przepiórki.

Kontrole będą prowadzone w sprzyjających warunkach pogodowych.

 

III. Zgromadzone dane ornitologiczne w podziale na grupy (siewkowe, szponiaste, pozostałe, w tym podgrupy: małe - masa do 120 g, średnie l - masa od 121 do 400 g, średnie 2 – masa  od 401 do 2000 g, duże - masa powyżej 2001 g), różniące się kolizyjnością, należy zaprezentować w następującej formie:

 

1) Ogólna charakterystyka ornitofauny

a) Wielkość obszaru badań ornitologicznych wraz z załącznikiem graficznym.

b) Zestawienie tabelaryczne, przedstawiające listę gatunków stwierdzonych w ramach badań, uporządkowanych w kolejności odpowiadającej powszechnie przyjętej systematyce ptaków:

- nazwa gatunkowa,

- status występowania na terenie planowanego przedsięwzięcia,

- najwyższa stwierdzona kategoria prawdopodobieństwa gniazdowania,

- frekwencja spotkań w kontrolach transektowych (w relacji do liczby kontroli),

- frekwencja spotkań w kontrolach z punktu obserwacyjnego (w relacji do liczby kontroli),

- ocena liczebności lokalnej populacji lęgowej (dla gatunków kluczowych),

- status wg Załącznika I Dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa,

- objęcie ochroną strefową miejsc przebywania/gniazdowania wg rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,

- status SPEC,

- kategoria zagrożenia wg Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

 

2) Dane z liczeń transektowych

a) Sumy generalne (łączna liczba stwierdzonych osobników, łączna liczba stwierdzonych gatunków, łączna liczba kontroli, łączna liczba skontrolowanych kilometrów).

b) Zestawienie tabelaryczne, przedstawiające nazwę gatunku, średnie zagęszczenie (os./km transektu) w kolejnych kontrolach, frekwencję kontroli ze stwierdzonym gatunkiem (dla całego roku i w podziale na okresy fenologiczne).

c) Analiza ogólnych zagęszczeń, obejmująca rozkład łącznych zagęszczeń w roku (os./km) wraz z charakterystykami opisowymi (średnia, SE), wykres dynamiki zagęszczeń  w podziale na kontrole (średnia, SE), wykres dynamiki udziału ptaków lecących  w podziale na kontrole, udział poszczególnych grup gatunkowych w całości i w rozbiciu na sezony fenologiczne.

d) Analiza bogactwa gatunkowego, obejmująca łączną liczbę gatunków stwierdzonych,              przy podanej liczbie kontroli i liczbie km transektów x kontrola, estymatory (np. Mao tau, Chao l, Chao 2, wskaźnik Jaccarda, wskaźnik Sorensena).

e) Analiza zagęszczeń ptaków drapieżnych i dużych, obejmująca rozkład łącznych zagęszczeń w roku (os./km transektu) wraz z charakterystykami opisowymi (średnia, SE), udział poszczególnych gatunków w całości i w rozbiciu na sezony fenologiczne, wykres dynamiki zagęszczeń ptaków drapieżnych i dużych w podziale na kontrole.

 

3) Dane z liczeń z punktów obserwacyjnych

a) Sumy generalne (łączna liczba stwierdzonych osobników, łączna liczba stwierdzonych gatunków, łączna liczba l-godzinnych sesji, łączna liczba godzin obserwacji z punktów).

b) Analiza ogólnej intensywności użytkowania przestrzeni powietrznej, obejmująca rozkład łącznych intensywności w roku (os./godz.) wraz z charakterystykami opisowymi (średnia, SE), wykres dynamiki intensywności w podziale na dekady (średnia, SE), udział poszczególnych grup gatunków dla całości okresu badań i w rozbiciu na sezony fenologiczne, wykres/tabelę udziału osobników obserwowanych na określonym pułapie wysokości w podziale na sezony fenologiczne, wykres/tabelę udziału osobników obserwowanych na określonym pułapie w rozbiciu na grupy gatunków

c) Zestawienie tabelaryczne zawierające informacje nt.: gatunku, średniej intensywności (os./godz. sesji) w kolejnych okresach fenologicznych, frekwencji kontroli  ze stwierdzonym gatunkiem (dla całego roku i w podziale na okresy fenologiczne).

d) Analiza bogactwa gatunkowego, obejmująca łączną liczbę gatunków stwierdzonych,              przy podanej liczbie kontroli i łącznym czasie trwania sesji wraz z estymatorami (jw.).

e) Analiza intensywności przelotów ptaków drapieżnych i dużych (w rozbiciu na te grupy): rozkład łącznych intensywności (os./godz.) w roku wraz z charakterystykami opisowymi (średnia, SE), udział poszczególnych gatunków w całości i w rozbiciu na sezony fenologiczne, wykres dynamiki intensywności (średnie, SE) dla ptaków drapieżnych i dużych w podziale na kontrole.

 

4) Wyniki cenzusu gatunków rzadkich i średniolicznych

a) Informacje o obszarze, do którego ograniczono badania (mapa i powierzchnia), łączna liczba kontroli, stosowanie stymulacji głosowej, tabela z datami i godzinami kontroli oraz zakresem inwentaryzowanych ptaków.

b) Zestawienie tabelaryczne przedstawiające: gatunek, stwierdzoną liczbę par (może być w rozbiciu na kategorie prawdopodobieństwa gniazdowania), zagęszczenie na 100 km 2 .

c) Mapy z rozmieszczeniem stanowisk (gniazd lub rewirów) gatunków z tej grupy.

 

5) Wyniki badań w protokole MPPL

a) Prezentacja metodyki: lokalizacja kwadratów na mapie, daty i godziny kontroli, przebieg transektów na mapie.

b) Zestawienie tabelaryczne dla pojedynczego kwadratu obejmujące gatunek i maksymalny wynik liczenia z 2 kontroli, sumy gatunków w obu kontrolach, sumy maksymalnych wyników liczenia dla wszystkich gatunków, udział kategorii siedlisk, liczba gatunków.

c) Analiza unikatowości kwadratu na tle próby referencyjnej (ogólnokrajowej próby kwadratów MPPL o podobnej charakterystyce siedliskowej) w formie tabeli zawierającej dane dla 10 najbardziej unikatowych gatunków tj. gatunek i percentyl rozkładu w próbie referencyjnej wyznaczony przez średni maksymalny wynik liczenia tego gatunku w próbie powierzchni MPPL w granicach farmy.

 

Metodyka inwentaryzacji chiropterologicznej

I. Należy wykonać wstępne rozpoznanie dostępnych informacji chiropterologicznych  i warunków terenowych planowanej farmy wiatrowej (screening chiropterologiczny), wykorzystując dane literaturowe, informacje będące w posiadaniu organów ochrony przyrody, jednostek naukowych, organizacji zajmujących się badaniami i ochroną nietoperzy oraz wizję terenową. W oparciu o wyniki screeningu należy szczegółowo określić metody badań terenowych minimum rocznej inwentaryzacji chiropterologicznej. Wykonany screening może służyć również wykluczeniu lokalizacji.

 

II. Inwentaryzację chiropterologiczną należy wykonać w 3 modułach:

1) Rejestracja głosów nietoperzy: nasłuchami należy objąć teren lokalizacji planowanej inwestycji wraz z fragmentami wybranych siedlisk w promieniu do ok. l km, które mogą mieć szczególne znaczenie dla nietoperzy, w tym wpływać na aktywność nietoperzy na obszarze inwestycji (np. potencjalne żerowiska, potencjalne schronienia); nasłuchy będą wykonywane w oparciu o:

a) badania transektowe prowadzone na stałej trasie/trasach o długości co najmniej 500 m, na której w sposób ciągły dokonywane jest nagranie głosów nietoperzy (z zaznaczeniem granic odcinków funkcjonalnych transektu, dla których oblicza się indeks aktywności nietoperzy). Podczas kontroli wieczornych każdy transekt należy przejść jeden raz, podczas kontroli całonocnych każdy transekt należy przejść 2-krotnie (po zachodzie słońca i przed wschodem słońca, podczas pozostałej części nocnych badań należy wykonywać głównie badania punktowe);

b) stałe punkty nasłuchowe, o podanej wysokości umieszczenia mikrofonu nad powierzchnią

gruntu. Czas jednorazowego nagrywania na jednym punkcie nie będzie krótszy niż 10 minut.

 

            Wyznaczanie transektów i punktów należy indywidualnie dostosować do wielkości danej powierzchni, typu krajobrazu, planowanego usytuowania turbin, przy czym każda z badanych lokalizacji turbin wiatrowych powinna być oddalona nie więcej niż 500 m  od jednego z transektów lub punktów obserwacyjnych. Transekty powinny obejmować różne typy siedlisk wokół elektrowni wiatrowej. Podczas kolejnych kontroli pokonywanie transektów należy zaczynać naprzemiennie z różnych końców, a w przypadku nagrań  ze stałych punktów nasłuchowych - zmieniać kolejność nagrań na poszczególnych punktach. Do badań należy używać detektora szerokopasmowego (wraz z rejestratorem), umożliwiającego rejestrację głosów w sposób ciągły (w czasie rzeczywistym), z jakością pozwalającą na późniejszą komputerową analizę nagrań i rozpoznawanie gatunków. Detektory używane do badań terenowych powinny pracować w systemie freąuency division lub umożliwić zapis nieprzetworzonych ultradźwięków (high freąuency recording).   Do rejestracji nagrań należy stosować sprzęt umożliwiający zapis dźwięku bezpośrednio w formacie bezstratnym (np. WAVE, FLAC, APE, WavPAck), albo w plikach systemu Anabat. Do analiz nagrań należy wykorzystać oprogramowanie, umożliwiające analizę spektralną (spectral analysis) lub analizę przejścia przez zero (zero crossing analysis). Nietoperze należy oznaczyć do gatunków, grup gatunków lub rodzajów. Należy w raporcie ooś podać informacje o rodzaju wykorzystywanego sprzętu oraz rodzaju przeprowadzanej analizy uzyskanych wyników.

 

Kalendarz prowadzenia badań:

OKRES PROWADZENIA NASŁUCHÓW

CZĘSTOTLIWOŚĆ
I SPECYFIKA KONTROLI

GŁÓWNY RODZAJ BADANEJ AKTYWNOŚCI NIETOPERZY

15 – 31 marca

4-godzinne kontrole raz w tygodniu, począwszy od zachodu słońca

Opuszczenie zimowisk

1 kwietnia – 15 maja*

4-godzinne kontrole raz w tygodniu, począwszy od zachodu słońca; w maju należy przeprowadzić 2 całonocne kontrole

Wiosenne migracje, tworzenie kolonii rozrodczych

1 czerwca – 31 lipca

4 całonocne kontrole równomiernie rozłożone w czasie, z uwzględnieniem warunków pogodowych (o minimalnym odstępie co 5 dni)

Rozród; szczyt aktywności lokalnych populacji

1 sierpnia – 15 września

kontrole raz w tygodniu; dwie kontrole całonocne, pozostałe 4-godzinne począwszy od zachodu słońca

Rozpad kolonii rozrodczych i początek jesiennych migracji, rojenie

16 września – 31 października

kontrole raz w tygodniu; 2 kontrole całonocne we wrześniu, pozostałe 4-godzinne począwszy od zachodu słońca; w miejscach spodziewanych migracji borowców wielkich we wrześniu zaleca się prowadzenie dodatkowych nasłuchów wieczornych (nawet do 4 godzin przed zachodem słońca)

Jesienne migracje, rojenie

1 – 15 listopada

kontrole raz w tygodniu, wszystkie  2-godzinne, początek 0,5 godziny przed zachodem słońca

Ostatnie przeloty pomiędzy kryjówkami, początek hibernacji

* w zależności od regionu, warunków pogodowych, obserwowanych liczebności i gatunków nietoperzy, może okazać się wskazane wydłużenie badań w okresie wiosennych przelotów do końca maja (w okresie 16 – 31 maja: 4-godzinne kontrole raz w tygodniu, dodatkowa kontrola całonocna).

 

2) Kontrole potencjalnych kryjówek kolonii rozrodczych nietoperzy: badania prowadzone na obszarze planowanej farmy wiatrowej i w jej okolicy - w strefie minimum l km od granic farmy wiatrowej. W oparciu o wiedzę i doświadczenie chiropterologa zostaną sprawdzone miejsca, w których istnieje najwyższe prawdopodobieństwo znalezienia kolonii rozrodczej (np. kościoły, duże strychy, leśniczówki itp.).W lipcu pomocne w odnajdywaniu kolonii może być także nocne poszukiwanie z wykorzystaniem detektora. W przypadku sąsiedztwa lasów ze starodrzewiem i parków, należy mieć na uwadze również kryjówki nietoperzy w dziuplach.

 

3) Kontrole obiektów mogących stanowić zimowiska nietoperzy: badania prowadzone  na obszarze planowanej farmy wiatrowej w jej okolicy - w strefie minimum l km od granic farmy wiatrowej. Wyszukiwanie potencjalnych zimowisk np. sztolnie, obiekty militarne, piwnice o dużych rozmiarach.

 

17. Przeanalizować lokalizację planowanego przedsięwzięcia w kontekście zgodności z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w szczególnośc z załącznikami graficznymi.

18. P rzedstawić szczegółową analizę (wydruki obliczeń, mapy migotania cienia) wpływu zjawiska migotania cieni powodowanego przez planowane  turbiny wiatrowe.

19. P rzedstawić opis technologii odmrażania oraz metod zapobiegania oblodzeniu łopat turbiny wiatrowej. Ze względu na możliwość przebywania ludzi w strefie występowania tzw. ,,efektu rzucania lodem”, należy przedstawić środki eliminujące lub ograniczające występowanie tego rodzaju zagrożenia.

20.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.) zakwalifikować najbliżej położone tereny podlegające ochronie pod względem akustycznym, wraz z podaniem wartości dopuszczalnych poziomów hałasu dla pory dnia          i nocy, jakie mogą występować na danych terenach. Klasyfikacji terenów należy dokonać w oparciu o informacje uzyskane od organu właściwego ds. planowania  i zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy/miasta. Uzyskaną informację należy przedstawić jako załącznik do Raportu.

21. W formie elektronicznej na płycie CD/DVD przedstawić zdjęcia najbliżej położonych terenów chronionych akustycznie (które wskazane zostaną w tzw. klasyfikacji akustycznej), z oznaczeniem numeru dział ki i obrę bu i nazwy obrębu.

22. Podać (w metrach) odległość (każdej) przedmiotowej elektrowni wiatrowej od najbliższego dla niej budynku chronionego akustycznie.

23. Oprócz ewentualnych współrzędnych geograficznych przedstawionych w obliczeniach oddziaływania akustycznego należy wskazać również dodatkowo usytuowanie poszczególnych pr ojektowanych turbin (jeśli jest ich więcej niż jedna) oraz tych ujętych w obliczeniach ewentualnego oddziaływania skumulowanego, w formie tabeli x-y-z (w metrach) - c o umożliwi weryfikację odległości poszczególnych turbin względem siebie.

24. Wykonać obliczenia symulacyjne (model rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku zgodny z Polską Normą PN ISO 9613-2) w oparciu o opracowany Numeryczny Model Terenu z zachowaniem odpowiednich parametrów technicznych i dokładnościowych, uwzględniając: ewentualne kumulowanie się oddziaływań akustycznych, współczynnik gruntu równy zeru czyli biorąc pod uwagę najniekorzystniejszą sytuację jaka może mieć miejsce na analizowanym terenie, jak i również współczynnik wypadkowy gruntu (z przedstawieniem tych obliczeń), warunki pogodowe panujące w Polsce w okresie zimowym czyli zamarzanie gruntu porowatego i liczbę dni z pokrywą śnieżną, wartość przyjętego koeficjentu meteorologicznego (wraz z jego uzasadnieniem) w celu przedstawienia zasięgów oddziaływania projektowanej farmy wiatrowej na środowisko. W przypadku stwierdzenia przekroczeń metodą obliczeniową wartości dopuszczalnej poziomu hałasu przedstawić możliwości zastosowania odpowiednich środków ochrony klimatu akustycznego dla tego rodzaju źródeł hałasu w sferze emisji i immisji. Wyniki dokonanych obliczeń oddziaływania obiektu na klimat akustyczny (np. w postaci zasięgów izolinii określonych wartości równoważnego poziomu dźwięku) należy nanieść na czytelny załącznik graficzny (mapa orientacyjna inwestycji i terenu jej oddziaływania o określonej skali) z usytuowaniem turbin wiatrowych oraz obszarów chronionych akustycznie (teren z istniejącą zabudową mieszkaniową), z obliczonymi wartościami równoważnego poziomu dźwięku A w przyjętych punktach obserwacji na wysokości 1,5 m npt i 4,0 m npt, tj. przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej.

25. Z uwagi na nieznaczną odległość (uwzględniając oddziaływanie hałasowe) zabudowy mieszkaniowej od projektowanych turbin wiatrowych należy wskazać lokalizacje ewentualnych punktów jednorazowych pomiarów hałasu po realizacji inwestycji  z uzasadnieniem ich wyboru, podać ich ilość, wysokość (nad poziomem terenu) oraz określić zgodnie z jaką metodyką referencyjną zostaną wykonane pomiary w środowisku (uwzględniając prędkość wiatru oraz warunki meteorologiczne).

           

            Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będący podstawą ustalenia  w formie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, winien określać w sposób jednoznaczny uwarunkowania, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska .

 

Biorąc pod uwagę zakres i charakter inwestycji, jej kwalifikację wg. §3 ust.1 pkt.6  i §5 pkt. 2e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r . w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz art. 51 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), po przeanalizowaniu informacji dołączonych do wniosku oraz po uzyskaniu uzgodnień i opinii organów pomocniczych orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem tutejszego organu.

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresaci wg. rozdzielnika;
 2. BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ );
 3. A/a.

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 RZESZÓW.

 

 

Otrzymują :

1.       Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

 1. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działające przez  pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);
 2. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),
 3. A/a. A.K.
--------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 16.01.2014 r.

ROŚ.6220.16.2013.AK

Dot. ROŚ. 7624/5/07

 

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE

W   KROŚNIE

ul. Bieszczadzka Nr 1

38-400   K R O S N O

 

dot.  zażalenia Agro$&Ekoplan  mgr  inż. Gustaw BRZYSZCZ

z dnia 07 stycznia  2014 r.(data wpływu 09.01.2014 r.)

na postanowienie Burmistrza Gminy Rymanów Ldz. ROŚ.6220.16.2013.AK z  dnia 30.12.2013 r.

           

Na podstawie art. 133 w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz..U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), przekazuję  wraz z aktami sprawy zażalenie Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) na postanowienie wydane przez Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 30 grudnia 2013 r. Ldz. ROŚ 6220.16.2013.AK  w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko  dla zmienionego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie” na przedsięwzięcie, które obejmuje:

 • redukcję planowanej liczby elektrowni wiatrowych do 14 szt. oraz
 • korektę maksymalnej wysokości elektrowni do 175 m, w przypadku  pięciu elektrowni  o symbolach EW od 1-5 RM,
 • wysokość maksymalna dla pozostałych elektrowni wiatrowych pozostaje bez zmian tj. 150 m.,
 • również z pierwotnym wnioskiem zmianie uległy również lokalizacje siłowni, zgodnie z wykazem w przedmiotowym wniosku.
 • kable energetyczne odprowadzające uzyskana energię elektryczną do Głównego Punktu Zasilania GPZ-1,
 • drogi dojazdowe z drogi publicznej (szerokości do 4,5 -5,0 m) oraz podjazdu  placu manewrowego w rejonie posadowienia każdej elektrowni,
 • Główny Punkt Zasilania GPZ-1,  który zostaje wyłączony przez wnioskodawcę  z zakresu do oddzielnego postępowania.

Zażalenie zostało wniesione w terminie  09.01.2014 r. do tut. organu, trakcie upublicznienia postanowienia. Natomiast do dnia dzisiejszego wpłynęły dwa potwierdzenia doręczenia postanowienia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z datą 31.12.2013 r.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

 

UZASADNIENIE

 

                W dniu 18 kwietnia 2007 r. (data wpływu do UG 18.04.2007 r.) złożony został do Burmistrza Gminy - przez Agro&Ekoplan reprezentowane przez pełnomocnika  Panią Michalinę SZCZEPANIK - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”.

Prowadząc postępowanie Burmistrz Gminy Rymanów, na podstawie wówczas obowiązujących przepisów, zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia zakresu opracowania raportu dla tegoż przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie pismem Ldz. ŚR.IV-7048/146/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.(data wpływu 02.07.2007 r.) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowieniem Ldz. SNZ.465-11/07 z dnia 23 maja 2007 r. (data wpływu 04.06.2007 r.) uznali potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w. przedsięwzięcia, a w swoich dokumentach opisali szczegółowe wymagania dotyczące jego sporządzenia.

Tenże etap postępowania zakończony został postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/5/07 stwierdzającym obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”.

Obecnie w związku ze złożonymi wnioskami: o zmianę zakresu przedsięwzięcia z dnia 28.05.2013 r. (data wpływu do UG 06.06.2013 r.) oraz uzupełnieniami wraz z dokumentacją z dnia 21 października 2013 r. (data wpływu 29.10.2013 r.) 1) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia, które obejmuje:

 • redukcję planowanej liczby elektrowni wiatrowych do 14 szt. oraz
 • korektę maksymalnej wysokości elektrowni do 175 m, w przypadku  pięciu elektrowni  o symbolach EW od 1-5 RM,
 • wysokość maksymalna dla pozostałych elektrowni wiatrowych pozostaje bez zmian tj. 150 m.,
 • również z pierwotnym wnioskiem zmianie uległy również lokalizacje siłowni, zgodnie z wykazem w przedmiotowym wniosku.
 • kable energetyczne odprowadzające uzyskana energię elektryczną do Głównego Punktu Zasilania GPZ-1,
 • drogi dojazdowe z drogi publicznej (szerokości do 4,5 -5,0 m) oraz podjazdu  placu manewrowego w rejonie posadowienia każdej elektrowni,
 • Główny Punkt Zasilania GPZ-1,  który zostaje wyłączony przez wnioskodawcę  z zakresu do oddzielnego postępowania.

– Inwestor przedłożył niezbędną dokumentację sporządzoną na podstawie wymogów ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), tj. Informację o planowanym  Przedsięwzięciu .

 

            Działając w trybie art. art. 51 ust. 3 pkt.1 i 2 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.),uwzględniając zapisy art. 153 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)  -  wystąpiono do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o  wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, gdyż zmiana zakresu przedsięwzięcia zmienia wykaz stron postępowania oraz obliguje organ do ponownego zasięgnięcia opinii i zajęcia przez organy opiniujące stanowiska w sprawie.

 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wierzbowa nr 16, 35-959 RZESZÓW,  Opinią Sanitarną znak: SNZ.9020.3.162.2013.RD z dnia 20.11.2013 r. (data wpływu do UG 28.11.2013 r.) uznał za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania dla zmienionego zakresu przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych - 14 szt. o maksymalnej wysokości 175 m (5szt) i 150 m (9szt.) na wydzielonych działkach w obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin – Gmina Rymanów oraz określił zakres raportu. Jednocześnie uznał , iż szczególnie wnikliwej analizie winno zostać poddane przewidywane przyszłe oddziaływanie pola elektromagnetycznego i hałasu projektowanej inwestycji na zdrowie i życie ludzi.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Al. J. Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW, pismem znak WOOŚ.4240.6.26.2013.IS-9 z dnia 12.12.2013 r. (data wpływu do UG 16.12.2013 r. wyraził opinię, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie wskazał zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę zakres i charakter inwestycji, jej kwalifikację wg. §3 ust.1 pkt.6  i §5 pkt. 2e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)oraz art. 51 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), po przeanalizowaniu informacji dołączonych do wniosku oraz po uzyskaniu uzgodnień i opinii organów pomocniczych orzeczono jak w sentencji postanowienia Burmistrza Gminy Rymanów. ROŚ.6220.16.2013.AK z dnia 30.12.2013 r..

Okoliczności sprawy nie wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia postanowienia – dlatego podtrzymuję swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

                                                                                                          ……………………….

Otrzymują:

 1. Adresat + Załączniki  - całość akt prowadzonej sprawy z 2007 r. (poz. 1-10)  i całość akt prowadzonej sprawy z 2013 r  (wg. metryki poz. Nr 1-38 oraz Zażalenie Inwestora wraz z załącznikami Nr 1 i 2;
 2. A/a.

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 RZESZÓW.

 

 

Otrzymują :

1.      Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

 1. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działające przez  pana Henryka ŁÓŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);
 2. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ ),

4.      A/a. A.K.

--------------------------------------------------

 O


 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-06 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-16 14:03:13
 • Liczba odsłon: 2824
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117092]

przewiń do góry