------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rymanów, dnia 30.06.2009 r.

 

ROŚ. 7624/10/07/21/09

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią .

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

 1. o wydanej dniem 30 czerwca 2009 r. decyzji   zmieniającej decyzję ostateczną Ldz. ROS 7624/10/07 z dnia 19 września 2007 r.   Burmistrza Gminy umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ZUW Sieniawa (technologii i budynków) w Sieniawie przy ul. Dworskiej Nr 6 – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, na decyzję uznaną za spełniającą wymogi w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na wynik screeningu, który okazał się negatywny, gdyż przedsięwzięcie ze względu na swój rodzaj, charakter, usytuowanie oraz skalę oddziaływania nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, co wykazane zostało w sposób wyczerpujący i przekonujący w uzasadnieniu przedmiotowej decyzji.

Modernizowane obiekty znajdują się na terenie działek: Nr ewid. 1231, 1101/14, 1101/44 i 1101/45 - obwód geodezyjny Sieniawa

 1. o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 ,   wt-pt 7 00 15 00 ).

                                                                                Z. up. Burmistrza

                                                                              Alicja KURYLAK 

 

 

                                                                                                                      ……………………

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 30.06.2009 r.

ROŚ. 7624/10/07/21/09

 

DECYZJA

 

                Działając na podstawie:

·         art. 154 §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

biorąc pod uwagę

·         art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

 

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Fredry Nr 12, 38-400 KROSNO Ldz. DDF/38/06/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany obowiązującej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zmieniam

 

decyzję ostateczną Ldz. ROS 7624/10/07 z dnia 19 września 2007 r.  Burmistrza Gminy umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ZUW Sieniawa (technologii i budynków) w Sieniawie przy ul. Dworskiej Nr 6 – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, na decyzję uznaną za spełniającą wymogi w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na wynik screeningu, który okazał się negatywny, gdyż przedsięwzięcie ze względu na swój rodzaj, charakter, usytuowanie oraz skalę oddziaływania nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, co wykazane zostanie w sposób wyczerpujący i przekonujący w uzasadnieniu.

 

Uzasadnienie

 

Do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Fredry Nr 12, 38-400 KROSNO Ldz. DDF/38/06/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany na podstawie art.  154 §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) obowiązującej decyzji ostatecznej Ldz. ROS 7624/10/07 z dnia 19 września 2007 r.  Burmistrza Gminy umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Modernizacja ZUW Sieniawa (technologii i budynków) w Sieniawie przy ul. Dworskiej Nr 6 – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, w taki sposób, aby była możliwość uznania tej decyzji, za spełniającą wymogi w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (tzw. screening negatywny).

Prowadzone w 2007 roku postępowanie zostało umorzone, z uwagi na brak możliwości zakwalifikowania przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Obecnie chcąc dostosować niniejszą decyzję do wymogów prawa wspólnotowego UE oraz zgodnie z zaleceniami (rozdział 7) Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich” (urban development project) dla potencjalnych beneficjentów środków UE ,  należy ponownie przeanalizować i rozpatrzyć możliwość jej zmiany na decyzję uznaną za spełniającą wymogi w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na wynik screeningu, który okazał się negatywny, gdyż przedsięwzięcie ze względu na swój rodzaj, charakter, usytuowanie oraz skalę oddziaływania nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, co wykazane zostanie poniżej w sposób wyczerpujący i przekonujący.

Rozpatrując ponownie realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji obiektów istniejącego i funkcjonującego ZUW w Sieniawie, na podstawie obowiązujących przepisów spójnych z prawem wspólnotowym UE tj.:  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) nie można zakwalifikować go do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ani mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Z danych zawartych w przedłożonej dokumentacji wynika, iż przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji istniejącego Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie, zaprojektowanego na wydajność 36 000 [m3/d ], przy aktualnej produkcji wody utrzymującej się na poziomie 6.000 [m3/d]. Modernizacja ma na celu poprawę jakości produkowanej wody poprzez usprawnienie procesów uzdatniania wody pod względem ich elastyczności w odniesieniu do zmiennego składu wody w zbiorniku w Sieniawie, z którego jest pobierana oraz uzyskanie wydajności 17.000 [m3/d]. Modernizacja obiektu obejmuje także budowę zbiornika wody czystej i budynku odwadniania osadu.

 

Biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) określam:

 

1)      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z  uwzględnieniem

 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu - planowana inwestycja polegać będzie na modernizacji istniejącego Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie. Modernizowane obiekty i urządzenia oraz wymiana obiektów i urządzeń wyeksploatowanych na nowe będą dostosowane do maksymalnej produkcji Zakładu –pierwotnie zaprojektowanej na wydajność 36 000 [m3/d ] – a obecnie wyznaczonej przez Inwestora, która  po modernizacji wyniesie 17.000 [m3/d]. Dostosowanie obiektów i urządzeń do mniejszej produkcji maksymalnej, jest związana z utrzymującym się obecnie poziomem produkcji na poziomie 6.000-8.000 [m3/d].

Projekt będzie obejmował min. modernizację pompowni wody surowej, zlokalizowanej przy ujęciu oraz przewodu tłocznego Ø500.Wszystkie środki chemiczne stosowane do procesów uzdatniania wody – koagulanty będą dowożone na teren Zakładu w cysternach i magazynowane w zmodernizowanych częściach Stacji tj. nowych zbiornikach, skąd będą rozprowadzane wymienionymi na nowe przewodami doprowadzającymi reagenty w wyznaczone miejsca punktu ich przechowywania.

Podczas realizacji przedsięwzięcia zostaną wykonane przewody obiegowe i spusty awaryjne.

Zbiornik wody czystej o pojemności 12.000 [m3/d],usytuowany będzie w pobliżu istniejących na Stacji zbiorników. Natomiast budynek odwadniania osadu, o kubaturze ok. 108 [m3]  – w pobliżu  istniejących poletek osadowych i odmulnika

Wszystkie obiekty technologiczne ZUW w Sieniawie znajdują się na ogrodzonym terenie. Powierzchnia całkowita to około 3,83 ha.

Istniejące obiekty znajdują się na terenie działek: Nr ewid. 1231, 1101/14, 1101/44 i 1101/45.

Modernizowany schemat Stacji o zbiornik wody czystej, zlokalizowany będzie na działce 1231, po północnej stronie istniejącej pompowni wysokiego tłoczenia i zintegrowany z istniejącymi zbiornikami wody czystej - na powierzchni 368 [m2].

Natomiast budynek odwadniania osadu zlokalizowany będzie w pobliżu istniejących poletek osadowych – na powierzchni około 36[m2];

 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich - nie będzie powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz nie będzie kumulowania się oddziaływań Modernizowany obiekt już  istniał, a obecnie jego wydajność oraz urządzenia i obiekty będą jedynie dostosowywane do obecnego zapotrzebowania i obecnej produkcji;

 

c) wykorzystania zasobów naturalnych Podczas modernizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia będzie wykorzystana woda, energia elektryczna, jak również inne surowce i materiały. Planowana modernizacja ZUW w Sieniawie nie przewiduje zwiększenia liczby osób obsługujących stację, a co za tym idzie nie przewiduje zwiększenia zapotrzebowania wody na cele bytowo- gospodarcze oraz p.poż.

Woda konieczna będzie na przygotowanie roztworów dozowanych chemikaliów oraz na potrzeby własne takie jak; płukanie filtrów, cele bytowo gospodarcze. Przewiduje się, że zapotrzebowanie na wodę na w/w. cele nie zmieni się  w porównaniu do dzisiejszych potrzeb stacji wyniesie około 1.000 [m3/d].

Pierwotnie zaprojektowana wydajność stacji 36 000 [m3/d ], po modernizacji będzie wynosiła 17.000 [m3/d] maksymalnej produkcji wody, przy utrzymującym się obecnie poziomem produkcji na poziomie 6.000-8.000 [m3/d]

Przewidywane maksymalne roczne zapotrzebowanie na energię, przy maksymalnej produkcji wody wynosić będzie 3.285.000 [kWh], natomiast średnie roczne  zapotrzebowanie na energie przy utrzymującej się produkcji w przedziale 6.000-8.000 [m3/d], będzie wynosić ok. 1.535.751 [kWh].

Istniejąca kotłownia w pełni pokryje zapotrzebowanie na energie cieplną.

 

d) emisji i występowania innych uciążliwości   ze względu na charakter inwestycji i jej wielkość nie powinny występować ponadnormatywne oddziaływania, emisje, czy uciążliwości. Uciążliwość na etapie prac modernizacyjnych będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego, krótkotrwałego i chwilowego związanego z emisją zanieczyszczeń i podwyższonym poziomem hałasu, naruszeniami powierzchni terenu oraz stwarzaniem chwilowych utrudnień dla mieszkańców. W okresie eksploatacji inwestycja nie będzie wpływać ujemnie na zdrowie i warunki życia ludzi, wręcz przeciwnie, wdrożenie projektu modernizacji technologii w ZUW w Sieniawie wpłynie na poprawę jakości wody do picia na ternie Gminy Rymanów i miasta Krosna oraz okolicznych gmin.. Zatem planowana do realizacji inwestycja przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinna w znaczący sposób oddziaływać na środowisko. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i technologicznych, zapewni dotrzymanie odpowiednich standardów jakości środowiska zewnętrznego oraz środowiska pracy, w zakresie poziomu hałasu oraz stężenia związków szkodliwych dla zdrowia.

 

e) ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii.

Wszystkie środki chemiczne stosowane do procesów uzdatniania wody – koagulanty będą dowożone na teren Zakładu w cysternach i magazynowane w zmodernizowanych częściach Stacji tj. nowych zbiornikach, skąd będą rozprowadzane wymienionymi na nowe przewodami doprowadzającymi reagenty w wyznaczone miejsca punktu ich przechowywania.

Instalacje dozowania reagentów zlokalizowane będą w jednym budynku, wykonane i zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP. Pomieszczenia, w których będą znajdować się chemikalia będą wyposażone w wentylację grawitacyjną i mechaniczną oraz kanalizację dostosowaną do tych środków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do każdego zbiornika na chemikalia przewiduje się tzw. wannę wykonaną z materiałów uniemożliwiających przedostanie się chemikaliów do środowiska, a każda wanna będzie tej samej pojemności co zbiornik. Projektowana instalacja węgla pylistego będzie zlokalizowana w osobnym pomieszczeniu i dodatkowo wyposażona we wszystkie niezbędne czujniki sygnalizacyjne, zgodnie zobowiązującymi przepisami. Istniejący obiekt chlorowni w przyszłości oddany zostanie likwidacji.

 

2)      Usytuowanie przedsięwzięcia

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działkach  o Nr ewid.: 1231, 1101/14, 1101/44 i 1101/45. Powierzchnia całkowita to około 3,83 [ha].

Wszystkie obiekty technologiczne ZUW w Sieniawie znajdują się na ogrodzonym terenie.

Modernizowany schemat Stacji o zbiornik wody czystej, zlokalizowany będzie na działce 1231, po północnej stronie istniejącej pompowni wysokiego tłoczenia i zintegrowany z istniejącymi zbiornikami wody czystej - na powierzchni 368 [m2].

Natomiast budynek odwadniania osadu zlokalizowany będzie w pobliżu istniejących poletek osadowych – na powierzchni około 36[m2];

 

a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych -przedsięwzięcie nie jest usytuowane na w.w obszarach;

 

b)       obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)      obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -  przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary, natomiast zlokalizowane jest w  strefach ochronnych ujęć wody, gdyż polega na ujmowaniu i uzdatnianiu wody;

 

e)      obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja nie będzie realizowana na w. cyt. terenach i obszarach. Przedsięwzięcie  nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000, choć zlokalizowane jest w bliskim sąsiedztwie specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000. Ze względu na swoja lokalizacje i charakter nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub są projektowane obszary sieci NATURA 2000 – Zaświadczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie - organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 z dnia 23 marca 20009 r.  Nie występują tam tereny uzdrowiskowe, pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

 

g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

 

h)      gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie istniejącego Zakładu Uzdatniania Wody. Teren objęty planowaną inwestycją otoczony jest zabudową mieszkaniową jedno-  i wielorodzinną, polami uprawnymi i drogami dojazdowymi, w niedalekiej odległości od pasa rzecznego rzeki Wisłok, w związku z czym trudne jest jednoznaczne określenie średniej gęstości zaludnienia;

 

i)        obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach, jedynie przylega do zbiornika wody pitnej w Sieniawie, gdyż woda do uzdatniania na ZUW w Sieniawie ujmowana jest właśnie z tegoż zbiornika.;

 

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok. 13 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej i nie powinno wpłynąć na nie negatywnie z uwagi na lokalny charakter.

 

3)      Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)      zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -  zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie ograniczony do terenu działek inwestora, na którym będzie  realizowana. inwestycja. Są to tereny istniejącego Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie, usytuowane w niedalekiej odległości od pasa rzecznego rzeki Wisłok.. Na terenach sąsiednich znajduje się zabudowa mieszkaniowa jedno-  i wielorodzinna oraz pola uprawne  i drogi dojazdowe.  Nie jest możliwe jednoznaczne określenie liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może ewentualnie oddziaływać;

 

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze - transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest około 45 km od granicy z Republiką Słowacji. Biorąc pod uwagę wielkość i charakter inwestycji nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko innego kraju;

 

c)      wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania - przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinno w znaczący i złożony sposób oddziaływać na środowisko;

 

d)      czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji, będzie mieć charakter lokalny i krótkotrwały, zaś w fazie eksploatacji zmodernizowany ZUW,  przy zachowaniu wszystkich standardów ochrony środowiska nie powinien powodować występowania uciążliwości i negatywnego oddziaływania na środowisko. Uciążliwość na etapie prac modernizacyjnych będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego, krótkotrwałego i chwilowego związanego z emisja zanieczyszczeń i podwyższonym poziomem hałasu, naruszeniami powierzchni terenu oraz stwarzaniem chwilowych utrudnień dla mieszkańców. W okresie eksploatacji inwestycja nie będzie wpływać ujemnie na zdrowie i warunki życia ludzi, wręcz przeciwnie, wdrożenie projektu modernizacji technologii w ZUW w Sieniawie wpłynie na poprawę jakości wody do picia na ternie Gminy Rymanów i miasta Krosna oraz okolicznych gmin. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi pod względem przyrodniczym. Zatem planowana do realizacji inwestycja przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinna w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

 

W związku z przedłożonym w 2007 roku wnioskiem, Zawiadomieniem ROŚ.7624/10/07 z dniem 30.08.2007 r. zostało wszczęte postępowanie i zgodnie z wymaganiami obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) zwrócono się z zapytaniami do Starosty Krośnieńskiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Krośnie.

Starosta Krośnieński pismem Ldz. SR-7633/23/07 z dnia 17.09.2007 r. uznał brak potrzeby wykonania dla planowanego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko, gdyż rodzaj przedsięwzięcia , jak i skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie – pismem PSNZ.465-37/07 z dnia 17.09.2007 r. wniósł o zakwalifikowanie przedsięwzięcia i o uzupełnienie wniosku. Z uwagi na brak kwalifikacji zbędnym było uzupełnianie wniosku.

 

Przedsięwzięcie wstępnie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (DZ. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) jako zespół zabudowy lit. a) przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha Rozpatrując przedmiotowy wniosek i możliwość jego kwalifikacji wg. w/cyt. Rozporządzenia  oparto się na wyjaśnieniu do przepisów Ministra Środowiska z dnia 28 lutego 2007 r. DOOŚ_450-2-07/kdi umieszczonego na stronie internetowej www.mos.gov.pl.

 

W związku z tym brak było  możliwości zakwalifikowania przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) - postępowanie stało się bezprzedmiotowe, dlatego więc decyzją ostateczną Ldz. ROS 7624/10/07 z dnia 19 września 2007 r.  Burmistrza Gminy orzeczono o umarzeniu  postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ZUW Sieniawa (technologii i budynków) w Sieniawie przy ul. Dworskiej Nr 6 – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”. 

               

                Obecnie po ponownym przeanalizowaniu posiadanych materiałów w sprawie i  rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Fredry Nr 12, 38-400 KROSNO Ldz. DDF/38/06/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniono decyzje umarzającą postępowanie na decyzję spełniającą wymogi w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi screeningu negatywny, gdyż przedsięwzięcie ze względu na swój rodzaj, charakter, usytuowanie oraz skalę oddziaływania nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, co zostało wykazane w sposób wyczerpujący i przekonujący powyżej – w związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów w terminie 14 dni od daty otrzymania.

 

                                                                                      Z up. Burmistrza

                                                                                      Alicja KURYLAK

 

 

 

                                                                                                          ………………………….

 

Otrzymują:

 1. Adresat;
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia   24.06.2009 r.

ROŚ. 7624/10/07/21/09

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji zmieniającej decyzję ostateczną Ldz. ROS 7624/10/07 z dnia 19 września 2007 r.   Burmistrza Gminy - na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej   Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Fredry Nr 12, 38-400 KROSNO Ldz. DDF/38/06/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany obowiązującej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

  „Modernizacja ZUW Sieniawa (technologii i budynków) w Sieniawie przy ul. Dworskiej Nr 6 – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Modernizowane obiekty znajdują się na terenie działek: Nr ewid. 1231, 1101/14, 1101/44 i 1101/45 - obwód geodezyjny Sieniawa

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

                                                                                                        

              

                                                                                                        Z up. Burmistrza

                                                                                                      Alicja KURYLAK

                                                                                                                        ……………………

 

 

Otrzymują:

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej   Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Fredry Nr 12, 38-400 KROSNO;
A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów( www.bip.rymanow.pl
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-02 09:09:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-02 12:03:06
 • Liczba odsłon: 2175
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407769]

przewiń do góry