Rymanów, dnia 06.02.2007 r.

ROŚ. 7624/1/07

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  Art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1, art. 47, art. 48, art. 53 i art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami )oraz  art. 31, art. 32 ust. 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) na wniosek z dnia 04 stycznia 2007 r. Pana  Daniela SZELĄGIEWICZA - CH2M HILL Polska Ltd  Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej Nr 19 30-150 KRAKÓW- działającego z upoważnienia POLKOMTEL S.A. ul. Postępu 3, 02-676 WARSZAWA

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania

 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn. „ Budowa stacji bazowej POLKOMTEL S.A. oznaczonej symbolem BT_24767_Rymanów_ Puławy na działce Nr ewid. 113 obręb Puławy
 – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”

 

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu  w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy
ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy.

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. w terminie 21dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresaci wg. rozdzielnika;
  2. BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ );
  3. A/a.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-22 14:42:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-22 14:42:57
  • Liczba odsłon: 2017
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407549]

przewiń do góry