ROŚ. 6220.9.2014.AK                                                                BE-10

                            

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT ROLNICTWA LEŚNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

           

pn. „Budowa zakładu mleczarskiego „serowarni typu górskiego” w miejscowości Puławy”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce Nr ew. 209obręb ewid. Puławy.

 

 

 

 

Wnioskodawca:

Pan Daniel BRUK zam. Puławy Nr 20, 38-480 RYMANÓW

 

 

 

 

 

 

 

2014  ROK

------------------------------

Rymanów, dnia  28.05.2014 r.

ROŚ.. 6220.9.2014.AK

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie :

ü  art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü  w związku z  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 

na wniosek  p. Daniela BRUK zam. Puławy Nr 20, 38-480 RYMANÓW z dnia 28 maja 2014 r. (data wpływu 28.05.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Budowa zakładu mleczarskiego „serowarni typu górskiego” w miejscowości Puławy”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce Nr ew. 209obręb ewid. Puławy.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu  w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 - 1500).

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U Nr 199, poz. 1227 ze zm.), §3 ust. 1 pkt 93  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397ze zm.) tj. „instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t. na rok” - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

 

                                                                                                          ………………………………

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

Rozdzielnik:

 1. Pan Daniel BRUK, zam. Puławy Nr 20, 38-480 RYMANÓW;
 2. A/a. A.K.

 ------------------------------------------

Rymanów, dnia  28.05.2014 r.

ROŚ.. 6220.9.2014.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn.:

 

pn. „Budowa zakładu mleczarskiego „serowarni typu górskiego” w miejscowości Puławy”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce Nr ew. 209obręb ewid. Puławy.

 

Wnioskodawca:

Pan Daniel BRUK zam. Puławy Nr 20, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü  Państwowy Powiatowym  Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 -1500) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się  7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

 

 

                                                                                                                      …………….……..

 -----------------------------------------------

Rymanów, dnia  29.05.2014 r.

ROŚ.. 6220.9.2014.AK

 

 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

    35-001 RZESZÓW, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

 

 

                Działając na podstawie :

ü  art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek  p. Daniela BRUKA zam. Puławy Nr 20, 38-480 RYMANÓW z dnia 28 maja 2014 r. (data wpływu 28.05.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Budowa zakładu mleczarskiego „serowarni typu górskiego” w miejscowości Puławy”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce Nr ew. 209obręb ewid. Puławy.

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3)zaświadczenie  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/informację o jego braku.

 

 

 

                                                                                              ………………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 ------------------------------

Rymanów, dnia  29.05.2014 r.

ROŚ.. 6220.9.2014.AK

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Krośnie

38-400 KROSNO, ul. Kisielewskiego Nr 12

 

                Działając na podstawie :

ü  art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.),

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek  p. Daniela BRUKA zam. Puławy Nr 20, 38-480 RYMANÓW z dnia 28 maja 2014 r. (data wpływu 28.05.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Budowa zakładu mleczarskiego „serowarni typu górskiego” w miejscowości Puławy”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce Nr ew. 209obręb ewid. Puławy.

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3)zaświadczenie  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/informację o jego braku.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydanie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                        …………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).---------------------------

Rymanów, dnia  01.07.2014 r.

ROŚ. 6220.9.2014.AK

 

POSTANOWIENIE

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko i zakresu raportu.

 

       Na podstawie :

ü  art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

po zasięgnięciu opinii:

ü  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. WOOŚ.4240.6.14.2014.BK-5z dnia 18 czerwca 2014r. (data wpływu 23.06.2014 r.),

ü  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie  Ldz.PSNZ.465-22/14 z dnia 03 czerwca 2014 r. (data wpływu 06.06.2014 r.)

 

postanawiam

 

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt. 93 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397ze zm.) pn. „Budowa zakładu mleczarskiego „serowarni typu górskiego” w miejscowości Puławy” –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie,  przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce Nr ewid. 209 w m. Puławy,  stosownie do wszczętego w dniu 28 maja 2014 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku  Pana Daniela BRUKA zam. Puławy Nr 20, 38-480 RYMANÓW z  dnia 28 maja 2014 r. (data wpływu 28.05.2014 r.)

 

        I.            określić jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w zakresie przewidzianym w art. 66 bez ust. 1  pkt. 10  i w art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem opinii i wytycznych wskazanych w dokumentach organów opiniujących, w tym ma zawierać:

1)      opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,

b)        główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych,

c) przewidywalne rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

2)      opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U . z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.);

3)      opis istniejących a sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

4)      opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

5)      opis analizowanych wariantów, w tym:

a)wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b)        wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem jego wyboru;

6)      określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

7)      uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko , w tym w szczególności na:

a)  ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę  i powietrze,

b)  powierzchnie ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c)dobra materialne,

d)  zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

e)wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;

8)      opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę  oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a) istnienia przedsięwzięcia,

b)        wykorzystywania zasobów środowiska,

c) emisji;

9)      opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru;

10)  jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

11)  wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia  jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów Prawo ochrony środowiska oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;

12)  przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

13)  przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

14)  analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

15)  przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru;

16)   wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

17)  streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego z elementów raportu;

18)  nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

19)  źródła informacji stanowiące podstawie do sporządzenia raportu.

 

I.                   Dodatkowo raport powinien zawierać:

1)      Opis przedsięwzięcia, w szczególności charakterystykę, warunki użytkowania terenu w czasie jego realizacji i eksploatacji (wszystkie działania towarzyszące i powiązane z przedsięwzięciem), graficzne zobrazowanie i lokalizacje przedsięwzięcia (wszystkich jego elementów) względem działki przeznaczonej pod zainwestowanie;

2)      Opis wszystkich elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U . z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) oraz gatunków ptaków stanowiących przedmioty ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków BESKID NISKI PLB 180001;

a) opis elementów przyrodniczych środowiska, wykonany w oparciu o aktualne dane przyrodnicze, a w przypadku ich braku o wyniki badań oraz inwentaryzacji przyrodniczej, którą należy przeprowadzić w sposób oraz terminie pozwalającym na zidentyfikowanie wszystkich elementów przyrodniczych, przy zastosowaniu naukowych metod badawczych; Opisu elementów przyrodniczych należy dokonać w stopniu szczegółowości pozwalającym na dostarczenie danych mogących stanowić podstawę do dokonania analizy i oceny wpływu tego przedsięwzięcia; Należy przedstawić charakter stwierdzeń poszczególnych taksonów i ich siedlisk, ich liczebność, zagęszczenie, wskazać miejsca rozrodu, łęgów, żerowania, zimowania itp. Oraz wykorzystanie i znaczenie omawianego terenu dla zidentyfikowanych gatunków; Zebrane dane (ilościowe i jakościowe) przedstawić w formie tekstowej i graficznej, zwaloryzować pod względem przyrodniczym badany teren; Zakres przestrzenny inwentaryzacji dostosować nie tylko do skali i zasięgu oddziaływań samego przedsięwzięcia, ale również do oddziaływań skumulowanych jakie mogą wystąpić w związku z realizacją innych przedsięwzięć;

b)   metodykę prowadzenia prac terenowych , daty wizyt w terenie, porę dnia, czas trwania, warunki pogodowe panujące podczas inwentaryzacji oraz informacje o wszelkich innych czynnikach mających wpływ na wyniki inwentaryzacji i pozwalających na weryfikację prawidłowości jej przeprowadzenia i wiarygodności uzyskanych wyników;

c) zasięg oddziaływania przedsięwzięcia (w sposób opisowy i graficzny), w obrębie którego dokonano opisu elementów przyrodniczych oraz wskazać w oparciu o jakie rodzaje oddziaływań oraz w oparciu o jakie kryteria przyrodnicze (atrybuty, cechy elementów przyrodniczych) został on wyznaczony;

3)      Diagnozę wszystkich możliwych oddziaływań (pośrednich i wtórnych, skumulowanych, krótko-, średnio-, długoterminowych, stałych i chwilowych) generowanych przez przedmiotowe przedsięwzięcie na poszczególne elementy przyrodnicze i ich skutków, wykorzystać stosowną literaturę tematu;

4)      Opis wszystkich przedsięwzięć zrealizowanych i planowanych do realizacji mogących oddziaływać w sposób skumulowany; Określić strefę oddziaływania skumulowanego i kryteria w oparciu o które ją wyznaczono; Do oddziaływań skumulowanych należy zaliczyć również istnienie innych uwarunkowań i przedsięwzięć, zarówno obecnych, jak i planowanych, które wspólnie z przedmiotowym przedsięwzięciem mogą powodować kumulację oddziaływań na elementy przyrodnicze – dotyczy to również przedsięwzięć realizowanych przez inne podmioty oraz przedsięwzięć o innym charakterze  niż pobór kruszywa; Przedstawić wszystkie przedsięwzięcia, które wzięto pod uwagę dokonując analizy oddziaływania skumulowanego Wskazać wszystkie elementy przyrodnicze, w stosunku do których mogą wystąpić oddziaływania skumulowane;

5)      Analizę wpływu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wskazanych wariantów na występujące na obszarze objętym ww. przedsięwzięciem oraz w zasięgu możliwego oddziaływania na elementy przyrodnicze, w tym gatunki objęte ochroną prawną oraz gatunki będące przedmiotem ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków BESKID NISKI PLB 180001, na integralność ww. obszaru i spójność sieci NATURA 2000, ochronę przyrody Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, cele jego powstania i pełnione funkcje oraz odniesienie się do zakazów obowiązujących w granicach tego obszaru;

6)       Jednoznaczne wnioski odnośnie istotności generowanych oddziaływań na poszczególne elementy przyrodnicze , w tym gatunki objęte ochrona prawną, gatunki chronione w ramach OSOP BESKIB NISKI, integralność tego obszaru oraz spójność sieci NATURA 200, ochronę przyrody Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, cele jego powstania i pełnione funkcje. Dokonując oceny istotności oddziaływań należy uwzględnić:

a)      wyniki przeprowadzonej waloryzacji przyrodniczej,

b)      wartość gatunku i jego stan ochrony, stan ochrony  gatunku w obszarze NATURA 2000, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać,

c)      wielkość zasobów gatunku i jego siedliska, które mogą być utracone lub zmienione w wyniku realizacji przedsięwzięcia,

d)      stan zachowania struktury i funkcji siedliska gatunku na powierzchni, która może być utracona lub zmieniona w wyniku realizacji przedsięwzięcia,

e)      trwałość zmian, które przedsięwzięcie spowoduje w siedliskach gatunków,

f)       wpływ na łączność między różnymi fragmentami przestrzeni wykorzystywanej przez gatunek,

g)      osłabienie lub zaburzenie ekologicznych funkcji obszaru,

h)       zaburzenie naturalnych procesów,

i)        trendy rozwoju gatunku, tempo reprodukcji,

j)        status ochrony gatunku, znaczenie obszaru NATURA 2000 dla ochrony gatunku,

k)      założenia ochrony obszaru  NATURA 2000 ,

l)        cele ochrony obszaru zaburzenie łączności z innymi obszarami sieci itp.;

7)       Opisać metody prognozowania oddziaływań, w tym wskazać kryteria istotności przyjęte do tej analizy – określić, na jakiej podstawie dokonano oceny znaczenia oddziaływania i jaką nadano mu wagę;

8)      Przedstawić informację o usytuowaniu przedsięwzięcia względem występowania urządzeń wodnych, głównych zbiorników wód podziemnych oraz istniejących ujęć wody i ustanowionych dla nich stref ochronnych oraz stref ochronnych uzdrowiskowych;

9)      Przeanalizować wpływ na ujecie wody zaopatrującej dany zakład;

10)  Określić lokalizację oczyszczalni ścieków, jej parametry przy jednoczesnej charakterystyce technologii oczyszczania ścieków;

11)  Zidentyfikować jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolite części wód podziemnych (JCWPd )na obszarze realizacji przedsięwzięcia, przedstawiając ogólną charakterystykę stwierdzonych jednolitych części wód, relacji z innymi sąsiednimi jednolitymi częściami wód w świetle ustaleń Planu Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły;

12)  Dokonać oceny wpływu realizacji przedsięwzięcia na wyznaczone do osiągnięcia cele środowiskowe JCWP i JCWPd, zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły oraz dokonać oceny wpływu oddziaływań przedsięwzięcia na stan wód powierzchniowych i podziemnych. W przypadku, gdy przedsięwzięcie będzie oddziaływać na obszary chronione w rozumieniu art. 113 ust. 4 ustawy Prawo wodne, należy w powyższej analizie uwzględnić cel środowiskowy dla danego obszaru lub jeśli jest ich więcej niż jeden – cel bardziej rygorystyczny;

13)  Odnieść się do ograniczeń i wymogów zawartych w Rozporządzeniu Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły.

 

Niezależnie od powyższego w Raporcie należy przeanalizować kwestie dotyczące prawidłowej gospodarki wytworzonymi odpadami i produktami ubocznymi, warunków gruntowo-wodnych,  ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania przedsięwzięcia na gospodarkę wodno-ściekową m.in. typ, przepustowość i lokalizację oczyszczalni ścieków mleczarskich, skład ścieków mleczarskich, skuteczność ich oczyszczania przed wprowadzeniem do odbiornika oraz  emisji hałasu do środowiska i emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ponadto Raport powinien analizować oddziaływania przedsięwzięcia na zdrowie i życie ludzi  w fazie jego budowy i eksploatacji oraz likwidacji, jak również uwzględniać analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym zamierzeniem.

 

Uzasadnienie

 

            Na wniosek Pana Daniela BRUKA zam. Puławy Nr 20, 38-480 RYMANÓW z  dnia 28 maja 2014 r. (data wpływu 28.05.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczęto z dniem 28 maja 2014 r. postępowanie dla przedsięwzięcia  pn. Budowa zakładu mleczarskiego „serowarni typu górskiego” w miejscowości Puławy” –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie,.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce Nr ewid. 209 w m. Puławy.

Celem planowanej inwestycji jest budowa zakładu mleczarskiego „serowarni typu górskiego” wraz z lokalem przeznaczonym do detalicznej sprzedaży towarów mlecznych wytworzonych na terenie zakładu. Planowana inwestycja ma obejmować w głównej mierze produkcję i sprzedaż serów długodojrzewających oraz produktów mlecznych powstałych przy produkcji serów tj: górskie twarożki – fondue na bazie recepty szwajcarskiej, masło górskie, jogurty, maślankę i serwatkę. Bazą dla wytwarzanych w serowarni produktów będzie mleko pochodzące wyłącznie z terenów ekologicznych Puław i okolic.

Dzienne zapotrzebowanie zakładu do przerobu nabiału wynosić będzie ok. 7 500,00 litrów mleka. Niemniej jednak w początkowym okresie działalności serowni Inwestor przewiduje przerobienie ok. 2 500,00 litrów mleka na dzień. Zakład będzie pracował 6 dni w tygodniu tj. 288 dni w roku. Przewidywany roczny przerób mleka do produkcji sera wyniesie ok. 2 160 000,00 litrów, co pozwoli wyprodukować ok. 220 ton sera długodojrzewającego (ok. 10 l mleka/1 kg sera).

                Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 w związku z art. 59 ust.1 pkt 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w związku z §3 ust.1 pkt. 93 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) tj. cyt.: „instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok.”

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowym przypadku zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone art. 63 ust 1 i 2 ww. ustawy. Mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia w granicach  Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego i obowiązujące w nim zakazy oraz możliwy wpływ na gatunki ptaków chronione w OSOP Beskid Niski, wskazuje się obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisk, której elementem winna być również  ocena habitatowa, o której mowa w art. 6.3. Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

W raporcie szczególnej analizie powinno zostać poddane przewidywane oddziaływania planowanego zamierzenia na gospodarkę wodno-ściekową, z uwagi na znaczne zużycie wody, a tym samym powstawanie przede wszystkim ścieków przemysłowych z produkcji oraz wpływ oczyszczonych ścieków  z przedmiotowego Zakładu na  odbiornik.

                W trakcie prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismem Ldz. WOOŚ.4240.6.14.2014.BK-5z dnia 18 czerwca 2014r. (data wpływu 23.06.2014 r.), wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres opracowania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który winien odpowiadać wymogom art. 66 w/cyt. ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem zganień określonych w przedmiotowym piśmie.

                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Opinią Sanitarną Krośnie  Ldz.PSNZ.465-22/14 z dnia 03 czerwca 2014 r. (data wpływu 06.06.2014 r.) stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia oraz zobowiązanie Inwestora do sporządzenia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem zganień określonych w przedmiotowej Opinii Sanitarnej.

 

                Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, w tym opinii organów opiniujących  – postanowiono  orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Na postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

-----------------------------------------------------

Rymanów, dnia 01.07.2014 r.

ROŚ. 6220.9.2014.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu.

 

Przedsięwzięcie pn.

„Budowa zakładu mleczarskiego „serowarni typu górskiego” w miejscowości Puławy”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie,

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce Nr ewid. 209 w m. Puławy.

 

Wnioskodawca:

 

Pan Daniel BRUK, zam. Puławy Nr 20, 38-480 RYMANÓW;

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 6220.9.2014.AK z dnia  01.07.2014 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu, do wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn-pt  700 -  1500).

 

 

 

                                                                                                          ……………
---------------------------------------------------------------------------------------


Rymanów, dnia 16.07.2014 r.

ROŚ.6220.9.2014.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o  przedłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Burmistrz Gminy Rymanów zawiadamia, że na wniosek Pana Daniela BRUKA zam. Pulawy Nr 20, 38-480 RYMANÓW, kontynuowane jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

„Budowa zakładu mleczarskiego „serowarni typu górskiego” w miejscowości Puławy”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie,

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce Nr ewid. 209 w m. Puławy.

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z przedłożonym przez wnioskodawcę Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dostępnym w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 -1500) os@rymanow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości składania uwagi wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej terminie 21 dni tj. od 17.07.2014 r. do  07.08.2014 r.

Złożone w terminie  wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji, natomiast złożone po terminie,  pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

                                                                                                          …………………….

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

Rozdzielnik:

 1. Pan Daniel BRUK am. Puławy Nr 20, 38-480 RYMANÓW;
 2. A/a. A.K.
----------------------------------------


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-28 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-17 13:37:19
 • Liczba odsłon: 2069
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407466]

przewiń do góry