Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy Rymanów - 2021 rok

LP Data w sprawie status
1 04.01.2021 w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości - więcej obowiązujące
2 05.01.2021 w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania i przeprowadzenia konkursu projektów na realizację w 2021 roku zadań z zakresu sportu - więcej obowiązujące
3 07.01.2021 w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację w 2021 roku zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów - więcej obowiązujące
4 07.01.2021 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - więcej obowiązujące
5 08.01.2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej obowiązujące
6 13.01.2021 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych - więcej obowiązujące
7 19.01.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów, stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej obowiązujące
8 20.01.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
9 21.01.2021 w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego - więcej obowiązujące
10 25.01.2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego - więcej obowiązujące
11 26.01.2021 w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym - więcej obowiązujące
12 26.01.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat - więcej obowiązujące
13 28.01.2021 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2021/2022 - więcej obowiązujące
14 28.01.2021 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2021/2022 - więcej obowiązujące
15 28.01.2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania za 2021 rok oraz ustalenia form i specjalności kształcenia - więcej obowiązujące
16 29.01.2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej obowiązujące
17 05.02.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
18 11.02.2021 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rudawka Rymanowska, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej obowiązujące
19 11.02.2021 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa na terenie gminy Rymanów w 2021 roku - więcej obowiązujące
20 16.02.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
21 23.02.2021 w sprawie powołania i pracy komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - więcej obowiązujące
22 25.02.2021 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów, stanowiących własność Gminy Rymanów na rzecz użytkowników wieczystych - więcej obowiązujące
23 26.02.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
24 26.02.2021 w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości lisy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego - więcej obowiązujące
25 01.03.2021 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - więcej obowiązujące
26 03.03.2021 w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej. - więcej, załącznik do zarządzenia wersja do edycji obowiązujące
27 04.03.2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej obowiązujące
28 10.03.2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej obowiązujące
29 10.03.2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej obowiązujące
30 11.03.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
31 19.03.2021 w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie - więcej obowiązujące
32 24.03.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
33 25.03.2021 w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - więcej obowiązujące
34 25.03.2021 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 r. - więcej obowiązujące
35 25.03.2021 w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek - więcej obowiązujące
36 25.03.2021 w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej obowiązujące
37 26.03.2021 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - więcej obowiązujące
38 26.03.2021 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej obowiązujące
39 26.03.2021 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rudawka Rymanowska, stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej obowiązujące
40 30.03.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
41 31.03.2021 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne i jednostki obsługujące - więcej obowiązujące
42 06.04.2021 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bzianka oraz Sieniawa, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej obowiązujące
43 06.04.2021 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej obowiązujące
44 08.04.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
45 08.04.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
46 12.03.2021 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej obowiązujące
47 14.04.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
48 15.04.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
49 16.04.2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej obowiązujące
50 21.04.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat - więcej obowiązujące
51 23.04.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
52 23.04.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
53 27.04.2021 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o najem lokalu wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Rymanów oraz wzoru załączników do tego wniosku - więcej obowiązujące
54 28.04.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
55 29.04.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
56 30.04.2021 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej obowiązujące
57 10.05.2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie za 2020 rok - więcej obowiązujące
58 10.05.2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie za 2020 rok - więcej obowiązujące
59 10.05.2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2020 rok - więcej obowiązujące
60 12.05.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Rymanowie-Zdroju stanowiącej własność Gminy Rymanów przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy - więcej obowiązujące
61 13.05.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
62 14.05.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
63 18.05.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
64 24.05.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
65 25.05.2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej obowiązujące
66 18.05.2021 w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego - więcej obowiązujące
67 27.05.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
68 31.05.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
69 02.06.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
70 02.06.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej obowiązujące
71 02.06.2021 w sprawie ustalenia na rok 2021 wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej obowiązujące
72 08.06.2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej obowiązujące
73 09.06.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
74 09.06.2021 w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót pn. "Budowa linii kablowej doziemnej w miejscowości Klimkówka wzdłuż budowanego chodnika na działkach 3343 oraz 3010" - więcej obowiązujące
75 16.06.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
76 18.06.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rymanów, przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat - więcej obowiązujące
77 18.06.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia przeznaczone do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat - więcej obowiązujące
78 21.06.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
79 21.06.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
80 23.06.2021 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wróblik Królewski oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej obowiązujące
81 23.06.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
82 30.06.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
83 30.06.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
84 30.06.2021 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - więcej obowiązujące
85 07.07.2021 w sprawie powołania Komisji kwalifikującej wnioski do przyznania nagród Burmistrza Gminy Rymanów "Młode Orły" - więcej obowiązujące
86 08.07.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
87 09.07.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
88 09.07.2021 w sprawie planu finansowego po zmianach dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej obowiązujące
89 09.07.2021 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Fundusz Inwestycji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej obowiązujące
90 09.07.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
91 13.07.2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej obowiązujące
92 20.07.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
93 20.07.2021 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej obowiązujące
94 23.07.2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej obowiązujące
95 23.07.2021 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Posada Górna oraz Rudawka Rymanowska, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej obowiązujące
96 23.07.2021 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Posada Górna oraz Rudawka Rymanowska, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej obowiązujące
97 23.07.2021 w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wróblik Królewski, Gmina Rymanów. - więcej obowiązujące
98 27.07.2021 w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego - więcej obowiązujące
99 27.07.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
100 27.07.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
101      
102 02.08.2021 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów, stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej obowiązujące
103 03.08.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rymanów, przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat - więcej obowiązujące
104 09.08.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Rymanowie-Zdroju stanowiących własność Gminy Rymanów, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom - więcej obowiązujące
105 06.08.2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im, Jana Pawła II w Klimkówce - więcej obowiązujące
106 06.08.2021 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie - więcej obowiązujące
107 06.08.2021 w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieniawie - więcej obowiązujące
108 06.08.2021 w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim - więcej obowiązujące
109 11.08.2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej obowiązujące
110 18.08.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
111 27.08.2021 w sprawie:informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2021 roku - więcej obowiązujące
112 27.08.2021 w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku - więcej obowiązujące
113 27.08.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
114 27.08.2021 w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2021 roku - więcej obowiązujące
115 27.08.2021 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Rymanowie - więcej obowiązujące
116 30.08.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
117 30.08.2021 w sprawie planu finansowego po zmianach dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej obowiązujące
118 31.08.2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej obowiązujące
119 31.08.2021 w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert - więcej obowiązujące
120 07.09.2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej obowiązujące
121 07.09.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 106/11 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - więcej obowiązujące
122 08.09.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Rymanów w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 - Partnerstwa Współpracy Szkół - KA229 - więcej obowiązujące
123 15.09.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
124 17.09.2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej obowiązujące
125 20.09.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
126 20.09.2021 w sprawie przeceny drewna wielkowymiarowego pochodzącego z lasów mienia komunalnego gminy Rymanów - więcej obowiązujące
127 20.09.2021 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem” - więcej obowiązujące
128 20.09.2021 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużników alimentacyjnych - więcej obowiązujące
129 24.09.2021 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej obowiązujące
130 24.09.2021 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej obowiązujące
131 24.09.2021 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej obowiązujące
132 24.09.2021 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2021/2022 w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów w ramach Rządowego programu - więcej obowiązujące
133 24.09.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
134 30.09.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
135 30.09.2021 w sprawie powołania Komisji Odbioru robót realizowanych w ramach umowy NR RIN.272.13.2021 r. z dnia 26 sierpnia 2021 r. - więcej obowiązujące
136 15.10.2021 w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: "Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gm. woj. podkarpackiego. Odtworzenie historycznego charakteru Parku w Rymanowie-Zdroju. Przebudowa sanitariatów w Rymanowie-Zdroju", w zakresie części nr 2 zamówienia. - więcej obowiązujące
137 22.10.2021 w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: "Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gm. woj. podkarpackiego. Odtworzenie historycznego charakteru Parku w Rymanowie-Zdroju. Przebudowa sanitariatów w Rymanowie-Zdroju", w zakresie części nr 2 zamówienia. - więcej obowiązujące
138 01.10.2021 w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: "Przebudowa (modernizacja) stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie wraz niezbędną infrastrukturą - etap II - postępowanie II". - więcej obowiązujące
139 01.10.2021 w sprawie zmiany wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Gminie Rymanów w jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym - więcej obowiązujące
140 05.10.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
141 07.10.2021

w sprawie powołania komisji kwalifikującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Gminy w 2021 roku dla nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów - więcej

obowiązujące
142 08.10.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
143 12.10.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
144 12.10.2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej obowiązujące
145 14.10.2021 w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie - więcej obowiązujące
146 15.10.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej  obowiązujące
147 20.10.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
148 22.10.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
149 22.10.2021 w sprawie powołania Komisji Odbioru robót realizowanych w ramach umowy NR RIN.272.10.2021 z dnia 11.08.2021 roku - więcej obowiązujące
150 22.10.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
151 27.10.2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Rymanowie-Zdroju - Desznie - więcej obowiązujące
152 27.10.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
153 29.10.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie - więcej obowiązujące
154 05.11.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
155 05.11.2021 w sprawie powołania Komisji Końcowego Odbioru Robót pn. ,,Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów” - więcej obowiązujące
156 09.11.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
157 9.11.2021

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: „Dostawa z montażem, lodowiska sztucznie mrożonego, w Rymanowie-Zdroju ” - więcej

obowiązujące
158 10.11.2021

w sprawie przeceny drewna wielkowymiarowego pochodzącego z lasów mienia komunalnego gminy Rymanów - więcej

obowiązujące
159 15.11.2021 w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów - więcej obowiązujące
160 15.11.2021 w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2022 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi - więcej obowiązujące
161 15.11.2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - więcej obowiązujące
162 16.11.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
163 16.11.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
164 18.11.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
165 24.11.2021 w sprawie powołania Komisji Odbioru robót realizowanych w ramach umowy nr RIN.272.4.2021 z dnia 01.07.2021 roku. - więcej obowiązujące
166 24.11.2021 w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: Przebudowa budynku szkoły podstawowej na budynek żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu w Rymanowie-Zdroju". - więcej obowiązujące
167 26.11.2021 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej obowiązujące
168 26.11.2021 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej obowiązujące
169 26.11.2021 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej obowiązujące
170 29.11.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
171 30.11.2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej obowiązujące
172 30.11.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
173 01.12.2021 Zmieniające Zarządzenie nr 150/2016 z dnia 30 września (tj. Zarządzenie nr 124/2018 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 4 października 2018 roku) w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Rymanów oraz jej jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym - więcej obowiązujące
174 06.12.2021 w sprawie powołania Komisji Odbioru robót realizowanych w ramach umowy nr RIN.7234.28.2021 z dnia 17.11.2021 roku. - więcej obowiązujące
175 06.12.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
176 09.12.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
177 09.12.2021 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów - więcej obowiązujące
178 09.12.2021 w sprawie autopoprawki projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2022 r. - więcej obowiązujące
179 09.12.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat - więcej obowiązujące
180 10.12.2021 w sprawie powołania i pracy komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: „Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w miejscu zamieszkania osobom z terenu Gminy Rymanów w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022” - więcej obowiązujące
181 13.12.2021 w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie - więcej obowiązujące
182 16.12.2021 w sprawie powołania Komisji Odbioru robót realizowanych w ramach umowy nr RIN.272.8.2021 z dnia 14.07.2021 roku - więcej obowiązujące
183 16.12.2021 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów - więcej obowiązujące
184 16.12.2021 w sprawie autopoprawki projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2022 r. - więcej obowiązujące
185 20.12.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej obowiązujące
186 20.12.2021 w sprawie  ogłoszenia  naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2022 roku zadań z zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów. - więcej obowiązujące
187 21.12.2021

w sprawie powołania Komisji odbioru robót na zadaniu pn: Remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Rynek 5 w Rymanowie. - więcej

obowiązujące
188 22.12.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
189 22.12.2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej obowiązujące
190 23.12.2021 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - więcej obowiązujące
191 30.12.2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. - więcej obowiązujące
192 31.12.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej obowiązujące
193 31.12.2021 w sprawie ustalenia regulaminów: Cmentarza Komunalnego i Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie oraz cmentarza w m. GŁĘBOKIE - więcej obowiązujące
194      
195      
196      
197      
198      
199      

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-04 12:08:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-24 11:30:02
  • Liczba odsłon: 6068
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407851]

przewiń do góry