Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

  

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2011 – 10 – 28

XVI

157/11

w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015 – treść uchwały

158/11

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok – treść uchwały

159/11

w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2012 rok – treść uchwały

160/11

w sprawie regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rymanów – treść uchwały

161/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w Bałuciance – treść uchwały

162/11

udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości gruntowych, położonych w Bałuciance – treść uchwały

163/11

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój – treść uchwały

164/11

w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Stowarzyszeniem Łemków na Ukrainie Oddział w Truskawcu a Gminą Rymanów – treść uchwały

165/11

w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Rymanów do kategorii dróg gminnych – treść uchwały

166/11

w sprawie nadania nazw urzędowych we wsi Wróblik Królewski w Gminie Rymanów – treść uchwały

167/11

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów – treść uchwały

168/11

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,RYMANÓW ZDRÓJ'' – treść uchwały

169/11

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości – treść uchwały

170/11

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – treść uchwały

171/11

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok – treść uchwały

172/11

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych   na 2012 rok – treść uchwały

173/11

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej dla celów obliczania podatku rolnego w 2012 roku – treść uchwały

174/11

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów   płatności opłaty od posiadania psów i innych opłat lokalnych – treść uchwały

175/11

o zmianie Uchwały Nr XXXII / 312 / 05 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymanów – treść uchwały

176/11

o zmianie Uchwały Nr XXXIV / 351 / 09 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie określenia górnych stawek   ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników   bezodpływowych – treść uchwały

 

Protokół Nr XVI/11 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 października 2011 roku

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

Sprawozdania Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 30 września do 28 października 2011 roku

Interpelacje, wnioski i zapytania z sesji Rady Miejskiej  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zieba Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-11-15 13:13:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Zieba Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-16 14:55:02
  • Liczba odsłon: 2716
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986280]

przewiń do góry